Create and Edit Field Guidelines

Udhëzimet e Fushave


Numrat e fushës korrespondojnë me kolonat e skedarit tuaj. 

Skedari juaj duhet të përgatitet sipas këtyre udhëzimeve:

  • Të kërkuara duhet të jepen për secilin kontakt
  • Të rekomanduara – kërkohen të dhënat e plota të adresës gjatë procesit të transportit
  • Opsionale – fushat mund të lihen bosh, por do t'ju ndihmojnë që të kurseni kohë gjatë krijimit të një dërgese

Fusha Kërkohen - Opsionale Karakteret maksimale  Formati Përshkrimi dhe Këshilla Shembull
Emri Kërkuar 35

Alfabetik/Numerik/

Simbole

Emri dhe mbiemri

(mos përdorni ndarës midis emrave)

John Smith
Kompania Kërkuar 88

Alfabetik/Numerik/

Simbole

Emri i kompanisë

(nëse nuk ka emër Kompanie, vendosni emrin dhe mbiemrin e kontaktit përsëri)

DHL Express
Pseudonimi Opsionale 135 Alfabetik/Numerik Emri juaj unik mund t'ju vijë në ndihmë për të bërë dallimin ndërmjet emrave të dublikuar dhe vendndodhjeve të shumëfishta në Bllokun e Adresave John në DHL
Adresa e Emailit 1 Kërkuar 45

Alfabetik/Numerik/

Simbole

Formati: emri@email.com

jsmith@

companymail.com

Adresa e Emailit 2 Opsionale 45

Alfabetik/Numerik/

Simbole

Formati: emri@email.com

jsmith@

personalmail.com

Adresa e Emailit 3 Opsionale 45

Alfabetik/Numerik/

Simbole

Formati: emri@email.com

assistant@

companymail.com

Adresa e Emailit 4 Opsionale 45

Alfabetik/Numerik/

Simbole

Formati: emri@email.com

warehouse@

othercompany.com

Adresa e Emailit 5 Opsionale 45

Alfabetik/Numerik/

Simbole

Formati: emri@email.com  
Lloji i Telefonit Kërkuar 1 Alfabetik

M - Celular, H - Shtëpia, 

O - Zyra

 
M
Numri i Telefonit Kodi i Shtetit Kërkuar 6 Numerik

Prefiksi telefonik

(përjashtoni çdo zero fillestare)

44
Numri i Telefonit Kërkuar 70 Numerik

Vetëm numra, pa hapësira ose shenja pikësimi

(përjashtoni çdo zero fillestare)

5553239000
Zgjatja Opsionale 5 Numerik Vetëm numra, pa hapësira ose shenja pikësimi 37
Faks Opsionale 70 Numerik

Vetëm numra, pa hapësira ose shenja pikësimi

(përjashtoni çdo zero fillestare)

2088188888
TVSH/ID Tatimore Opsionale 35 Alfabetik/Numerik Kodi identifikues i shtetit përdoret për qëllime tatimore VAT123
Pseudonimi 2 Opsionale 135 Alfabetik/Numerik Identifikuesi unik shtesë ju vjen në ndihmë për të bërë dallimin ndërmjet emrave të dublikuar dhe vendndodhjeve të shumëfishta Menaxheri i Llogarisë John
Numri EORI Opsionale 35 Alfabetik/Numerik Numri i identifikimit tatimor EORI123
Lloji tatimor CNPJ/CPF Opsionale 35 Alfabetik Lloji i identifikimit tatimor  
Numri i Identifikimit Tatimor CNPJ/CPF Opsionale 35 Alfabetik/Numerik Numri i identifikimit tatimor  
IE/RG Opsionale 35 Alfabetik/Numerik Numri i identifikimit tatimor  
Shteti Opsionale 45 Alfabetik Emri i shtetit Mbretëria e Bashkuar
Kodi i Shtetit Kërkuar 2 Alfabetik Kodi i shtetit ISO, me dy germa MB
Adresa 1 Kërkuar 45 Alfabetik/Numerik Adresa 3333 N Main St
Adresa 2 Opsionale 45 Alfabetik/Numerik Adresa (vazhdim) 101
Adresa 3 Opsionale 45 Alfabetik/Numerik Adresa (vazhdim)  
Kodi ZIP/Postar

Të rekomanduara

35 Alfabetik/Numerik Nëse për vendin disponohen kode postare, atëherë duhet jepet ky informacion   TW4 6JS
Qyteti Kërkuar 45 Alfabetik/Numerik Emri i qytetit Hounslow
Rrethina

Të rekomanduara

45 Alfabetik Nëse vendi kërkon rrethinat, atëherë duhet jepet ky informacion Angli
Shteti/Provinca Opsionale 35 Alfabetik Nëse vendi kërkon emrin e shtetit, atëherë ju lutemi jepeni këtë informacion  
Kodi i Shtetit/Provincës

Të rekomanduara

2 Alfabetik/Numerik Nëse vendi kërkon një kod të shtetit, atëherë duhet të jepet ky informacion: për shembull Kalifornia CA
Numri i Llogarisë – për Dërgesat Opsionale 9 Alfabetik/Numerik Llogaria që duhet të tarifohet sipas parazgjedhjes 123456789
Numri i Llogarisë – Faturoni tarifat e transportit te Opsionale 9 Alfabetik/Numerik Llogaria që duhet të tarifohet sipas parazgjedhjes 123456789
Numri i Llogarisë – Faturoni detyrimet dhe taksat te Opsionale 9 Alfabetik/Numerik Llogaria që duhet të tarifohet sipas parazgjedhjes 123456789
Numri i Llogarisë – Faturoni detyrimet te Opsionale 9 Alfabetik/Numerik Llogaria që duhet të tarifohet sipas parazgjedhjes 123456789
Numri i Llogarisë – Faturoni taksat te Opsionale 9 Alfabetik/Numerik Llogaria që duhet të tarifohet sipas parazgjedhjes 123456789
Kushtet Tregtare Doganore Opsionale 3 Alfabetik Të njohura edhe si “Incoterms” DAP
Shënime Opsionale 255 Alfabetik/Numerik Shtoni shënime për këtë kontakt – si p.sh. nevojat e tyre unike të transportit dhe preferencat (shfaqen vetëm për ju në Kjo llogari shërben thjesht për ilustrim. Të gjitha porositë duhet të dërgohen në një llogari tjetër.
Referenca 1 Opsionale 35

Alfabetik/Numerik/

Simbole

Referenca të printohet në etiketën e transportit dhe në faturë Thjesht Shembull - Jo për Përdorim
Referenca 2 Opsionale 35

Alfabetik/Numerik/

Simbole

Referenca shtesë (nuk shfaqet në dokumentet e dërgesës); Shfaqet vetëm për ju në momentin kur shihni të dhënat e një dërgese në Fabric #49  
Referenca 3 Opsionale 35

Alfabetik/Numerik/

Simbole

Referenca shtesë (nuk shfaqet në dokumentet e dërgesës); Shfaqet vetëm për ju në momentin kur shihni të dhënat e një dërgese në Vetëm Dorëzim Në Fund të Ditës
Referenca 4 Opsionale 35

Alfabetik/Numerik/

Simbole

Referenca shtesë (nuk shfaqet në dokumentet e dërgesës); Shfaqet vetëm për ju në momentin kur shihni të dhënat e një dërgese në