Reference Format Tips

Këshilla për Përcaktimin e Formateve të Referencës

Ju mund të krijoni Formate Reference, në mënyrë që personat të vendosin referencat e dërgesave për t'u lidhur me formatet e paracaktuara.

E RËNDËSISHME

  • Sigurohuni që t'i përcaktoni formatet tuaja duke përdorur vetëm karakteret e lejuara.
  • Pozicionimi (renditja) e karaktereve duhet të jetë specifike që të funksionojë siç duhet.
  • Mos harroni se gjatë krijimit të dërgesave, nëse dikush vendos një referencë që nuk ndjek një format të caktuar, ata do të marrin një mesazh gabimi. Ata nuk do të mund të vazhdojnë derisa të vendosin formatin e saktë të referencës.

Karakteret e Lejuara

Karakter Përshkrimi
? Çdo karakter unik ASCII
* 0 ose më shumë karaktere ASCII
# Çdo numër unik (0 - 9)
% 0 ose më shumë numra (0-9)
@ Çdo karakter unik alfabetik (A-Z)
& 0 ose më shumë karaktere alfabetike (A-Z)

Formate Shembull

Formati Përshkrimi Shembull
@@@### 3 karaktere alfabetike të ndjekura nga 3 numra ABC778
862###? 3 numra specifikë të ndjekur nga 3 numra dhe 1 karakter 862123$
% Një seri numrash 453902156
123& 3 numra specifikë të ndjekur nga një seri karakteresh alfabetike 123QXWY
&% Një seri karakteresh alfabetike të ndjekura nga një seri numrash UEZPA801234
###* 3 numra të ndjekur nga një seri karakteresh 444($!)