Përditësimet e Rregullatorit Doganor

Qëndroni të përditësuar mbi rregulloret e rëndësishme doganore nga e gjithë bota!

Kërkesat rregullatore të autoriteteve doganore ndryshojnë nga vendi në vend në mbarë botën. Rregulloret dhe kërkesat e ndryshme tregtare që ndryshojnë shpesh, krijojnë kompleksitete dhe sfida në transportin ndërkufitar.
Rregullat e mëposhtme doganore do t'ju mundësojnë:
  • Minimizoni kohën e panevojshme të tranzitit dhe vonesat e zhdoganimit
  • Mundësoni vlerësimin e saktë të detyrimeve dhe taksave
  • Zvogëloni ose eliminoni rrezikun e mundshëm të gjobave dhe penaliteteve
  • Shmangni kontaktin e panevojshëm të shërbimit me klientit
Përpara dërgimit ndërkombëtar
Përpara dërgimit ndërkombëtar

Është thelbësore që transportuesit të kryejnë kërkimet e tyre për t'u njohur me kërkesat kryesore të eksportit të vendit të origjinës, kërkesat e importit të vendit të destinacionit dhe/ose të kërkojnë këshilla rregullatore nga këshilltarët e tyre tatimorë/ligjorë. Kjo do të mbështesë pajtueshmërinë e dërguesit me rregulloret përkatëse të vendit, duke shmangur vonesat e mundshme të zhdoganimit, gjobat dhe penalitetet nga autoritetet rregullatore.
Ndërsa DHL Express ofron detaje mbi disa përditësime të rëndësishme rregullatore doganore, të cilat mund të prekin klientët tanë ndërsa transportojnë me ne, ne rekomandojmë shumë t'i referoheni faqeve zyrtare të autoriteteve doganore lokale për informacion të plotë.
Deklarata e mohimit të përgjegjësisë
Edhe pse është bërë çdo përpjekje për të siguruar që informacioni i përmbajtur në këtë dokument është marrë, prodhuar dhe përpunuar nga burime që besohet se janë të besueshme, asnjë garanci, e shprehur apo e nënkuptuar, nuk është dhënë në lidhje me saktësinë, përshtatshmërinë, plotësinë, ligjshmërinë, besueshmërinë ose dobinë e informacione të tilla.
Të gjitha informacionet e përfshira në këtë dokument ofrohen mbi bazën "siç është". Në asnjë rast DHL Express, partneritetet ose korporatat e saj të lidhura nën Grupin DHL, ose partnerët, agjentët ose punonjësit e tij nuk do të jenë përgjegjës ndaj jush ose kujtdo tjetër për çdo vendim të marrë ose veprim të ndërmarrë bazuar në informacionin e përfshirë këtu ose për ndonjë pasojë, dëme të veçanta ose të ngjashme, edhe nëse këshillohet për mundësinë e dëmeve të tilla.
Illustration of DHL Express transporting shipments around the world by plane
Kur Dërgoni me DHL
Detyra jonë është të jemi të përgatitur për rregulloret më të fundit doganore. Kur krijoni dërgesa në MyDHL+, ne do t'ju ndihmojmë të jepni detaje të dërgesës që mbështesin procesin më efikas të zhdoganimit.
Skedarët e Shkarkueshëm
Mësoni më shumë nga udhëzuesit tanë gjithëpërfshirës doganor dhe materialet referuese.
Kthehuni në Krye