Termat Tregtarë

Njihuni me Gjuhën e Rregullave Incoterms® 2020

“Incoterms” është një markë tregtare e Dhomës Ndërkombëtare të Tregtisë (ICC). Rregullat e Incoterms® shpeshherë përdoren ndërkombëtarisht në kontratat ndërkombëtare, duke përshkruar përgjegjësitë midis blerësve dhe shitësve për sa i përket kostove, rreziqeve, përgjegjësive për sigurimin e ngarkesës dhe pajtueshmërinë rregullatore.

Çfarë duhet të dini

  • Rregullat e Incoterms® shërbejnë për të standardizuar procesin e transportit dhe marrjes së mallrave. Krahas kësaj, ato përcaktojnë ndarjen e kostove të transaksioneve tregtare ndërkombëtare dhe përcaktojnë përgjegjësitë e dakordësuara për eksportuesit dhe importuesit.
  • Objektivi kryesor i rregullave Incoterms® është përcaktimi i kritereve për shpërndarjen e detyrimeve, kostove dhe përcaktimi i nivelit të rrezikut midis palëve të përfshira në transaksionet ndërkombëtare.
  • Informacionet rreth rregullave të Incoterms® do të garantojnë blerjen e mallrave nga prodhues jashtë vendit në përputhje me rregulloret, dokumentet dhe procedurat në fuqi.
Incoterms® 2020 rregullat klasifikohen në dy kategori sipas mënyrës së transportit.
Incoterms® 2020 rregullat klasifikohen në dy kategori sipas mënyrës së transportit.
  • Grafiku i Përgjegjësive i Incoterms® paraqet një përmbledhje të detyrimeve të eksportuesit dhe importuesit sipas secilës kategori.
  • Përdorimi i termave tregtarë të Incoterms® nuk përbën kërkesë ligjore, megjithatë përdorimi i tyre rekomandohet gjithmonë për thjeshtësimin e transaksioneve, dhe reduktimin e keqkuptimeve me të gjithë bashkëpunëtorët e biznesit.
  • Mund të lexoni më shumë rreth rregullave globale të Incoterms® dhe kushteve të tregtisë duke vizituar faqen e internetit të Dhomës Ndërkombëtare të Tregtisë, që përfshin FAQ dhe një shpjegim të rregullave të Incoterms®.

EXW
Ex Works

Produkti konsiderohet i dorëzuar në momentin e transferimit të tij në dispozicion të blerësit në territorin e shitësit ose në çdo vend tjetër të rënë dakord (për shembull, në fabrikë ose magazinë). Në të njëjtën kohë, shitësi nuk duhet të kryejë ngarkimin e mallrave në asnjë mjet transporti, si dhe të kryejë deklaratën doganore të mallrave për eksport, nëse kërkohet.

FCA
Free Carrier
Mallrat dorëzohen nga shitësi te blerësi në një nga dy mënyrat:
  • Mënyra e parë - mallrat vendosen në dispozicion të blerësit në territorin e shitësit. Në këtë rast, malli duhet të ngarkohet në transportin e ofruar nga blerësi.
  • Mënyra e dytë - mallrat i transferohen blerësit në një vend tjetër të rënë dakord. Në të njëjtën kohë, mallrat duhet të ngarkohen në automjetin e shitësit, të dorëzohen në vendin e rënë dakord dhe të përgatiten për shkarkim. Më tej, mallrat vihen në dispozicion të transportuesit ose çdo personi tjetër të autorizuar nga blerësi.

Pavarësisht nga metoda e zgjedhur, është vendi i dorëzimit ai që përcakton se ku transferohet rreziku nga shitësi te blerësi. Në momentin e transferimit të rreziqeve, kostot janë në llogarinë e blerësit.

CPT
Carriage Paid To
Shitësi dorëzon mallrat dhe ia transferon rrezikun blerësit në momentin e transferimit të tyre te transportuesi i kontraktuar nga shitësi. Kështu, shitësi ia transferon mallrat fizikisht transportuesit në rendin dhe vendin që korrespondon me automjetin e përdorur. Me këtë opsion të dorëzimit, shitësi nuk garanton që mallrat do të dërgohen në destinacion të pa dëmtuara dhe në sasinë e deklaruar. Kjo për faktin se rreziku kalon nga shitësi te blerësi kur mallrat i transferohen transportuesit. Sidoqoftë, shitësi duhet të lidhë një kontratë për transportin e mallrave që nga momenti i dorëzimit në destinacionin e rënë dakord.
CIP
Carriage and Insurance Paid To
Shitësi dorëzon mallrat dhe ia transferon rrezikun blerësit në momentin e transferimit të tyre te transportuesi i kontraktuar nga shitësi. Kështu, shitësi ia transferon mallrat fizikisht transportuesit në rendin dhe vendin që korrespondon me automjetin e përdorur. Me këtë opsion të dorëzimit, shitësi nuk garanton që mallrat do të dërgohen në destinacion të pa dëmtuara dhe në sasinë e deklaruar. Kjo për faktin se rreziku kalon nga shitësi te blerësi kur mallrat i transferohen transportuesit. Sidoqoftë, shitësi duhet të lidhë një kontratë për transportin e mallrave që nga momenti i dorëzimit në destinacionin e rënë dakord.
DPU
Delivered at Place Unloaded

Shitësi dorëzon mallrat dhe ia transferon rrezikun blerësit në momentin kur mallrat shkarkohen nga automjeti i mbërritjes dhe i vihen në dispozicion blerësit në destinacionin e specifikuar ose brenda vendndodhjes së rënë dakord, nëse është rënë dakord për ndonjë pikë të tillë. Shitësi mbart të gjitha rreziqet që lidhen me transportin e ngarkesës dhe shkarkimin e saj në destinacion. Brenda fushës së këtij termi të dorëzimit INCOTERMS, pra, dorëzimi dhe mbërritja në destinacion janë koncepte ekuivalente.

Termi i dorëzimit DPU është i vetmi kusht i dorëzimit brenda INCOTERMS, sipas të cilit shitësi është i detyruar të shkarkojë mallin në destinacion. Për rrjedhojë, shitësi duhet të sigurohet që të ketë burimet e nevojshme për organizimin e shkarkimit në vendin e caktuar. Nëse palët synojnë të arrijnë një marrëveshje që shitësi të mos përballojë rreziqet dhe kostot e shkarkimit, atëherë është e nevojshme të shmanget përdorimi i kushteve të dorëzimit të DPU dhe të përdoren kushtet e dorëzimit të DAP.

DAP
Delivered at Place
Shitësi dorëzon mallrat dhe ia transferon rrezikun blerësit në momentin kur mallrat shkarkohen nga automjeti i mbërritjes dhe i vihen në dispozicion blerësit në destinacionin e specifikuar ose brenda vendndodhjes së rënë dakord, nëse është rënë dakord për ndonjë pikë të tillë. Shitësi mbart të gjitha rreziqet që lidhen me transportin e ngarkesës dhe shkarkimin e saj në destinacion. Brenda fushës së këtij termi të dorëzimit INCOTERMS, pra, dorëzimi dhe mbërritja në destinacion janë koncepte ekuivalente.
DDP
Delivered Duty Paid
Shitësi dorëzon mallin dhe ia kalon rrezikun blerësit në momentin kur mallrat janë në dispozicion të blerësit pas deklaratës doganore gjatë importimit. Në të njëjtën kohë, ngarkesa duhet të jetë gati për shkarkim nga mjeti i mbërritjes në destinacionin e specifikuar ose brenda vendndodhjes së rënë dakord, nëse per një pikë të tillë është rënë dakord nga palët. Shitësi mbart të gjitha rreziqet që lidhen me transportin e mallrave në destinacion ose brenda vendit të rënë dakord. Brenda fushës së këtij termi të dorëzimit INCOTERMS, pra, dorëzimi dhe mbërritja në destinacion janë koncepte ekuivalente.
FAS
Free Alongside Ship

Kjo do të thotë se shitësi ia dorëzon mallrat blerësit kur mallrat janë të vendosura në anije (p.sh. në dok ose në barkë mallrash) të specifikuar nga blerësi në portin e caktuar të dërgesës ose kur shitësi blen mallrat e dorëzuara në këtë lloj mënyre. Risku i humbjes ose dëmtimit të mallrave transferohet kur mallrat janë në anije dhe blerësi mbulon të gjitha kostot nga ai moment e në vazhdim.

FOB
Free on Board
Kjo do të thotë se shitësi ia dorëzon mallrat blerësit në kuvertën e anijes së specifikuar nga blerësi në portin e caktuar të dërgesës ose kur i blen mallrat e dorëzuara në këtë lloj mënyre. Risku i humbjes ose dëmtimit të mallrave transferohet kur mallrat janë në kuvertën e anijes, dhe blerësi i mbulon të gjitha kostot nga ai moment e në vazhdim.
CFR
Cost and Freight
Kjo do të thotë se shitësi ia dorëzon mallrat blerësit në kuvertën e anijes ose i blen mallrat e dorëzuara në këtë lloj mënyre. Risku i humbjes ose dëmtimit të mallrave transferohet kur mallrat janë në kuvertën e anijes; pra shitësi konsiderohet se e ka përmbushur detyrimin e tij për dorëzimin e mallrave, pavarësisht nëse mallrat arrijnë ose jo në destinacionin e tyre në gjendje të mirë, në sasinë e deklaruar, ose nuk arrijnë. Gjatë transportit dhe kostos (CFR) shitësi nuk ka asnjë detyrim ndaj blerësit lidhur me policën e sigurimit: sidoqoftë, rekomandohet që blerësi të sigurojë policën e sigurimit për vete.
CIF
Cost, Insurance, Freight
Kjo do të thotë se shitësi ia dorëzon mallrat blerësit në kuvertën e anijes ose i blen mallrat e dorëzuara në këtë lloj mënyre. Risku i humbjes ose dëmtimit të mallrave transferohet kur mallrat janë në kuvertën e anijes; pra shitësi konsiderohet se e ka përmbushur detyrimin e tij për dorëzimin e mallrave, pavarësisht nëse mallrat arrijnë ose jo në destinacionin e tyre në gjendje të mirë, në sasinë e deklaruar, ose nuk arrijnë.
A package in transit from origin to destination
Itinerari i Një Pakoje
Shihni se si pakoja juaj udhëton me DHL dhe mësoni se si mund t'ju ndihmojmë në çdo hap të itinerarit.
Kthehuni në Krye