DHL Express Artikujt e Ndaluar

Përpara se të transportoni me DHL Express, është e rëndësishme të kontrolloni nëse artikujt tuaj janë të ndaluar apo të kufizuar.
Nëse keni ndonjë dyshim për pranueshmërinë e mallrave tuaja, ju lutemi kontaktoni përfaqësuesin tuaj të DHL përpara dërgimit. Për informacione të mëtejshme mbi artikujt e ndaluar ose të kufizuar për një vend specifik, kontaktoni Shërbimin e Klientit.
Mallrat e ndaluara nuk lejohen për transport.
Produktet e konsumit të gjerë si më poshtë nuk pranohen në asnjë rast nga DHL. Ky është rezultati i një vendimi politikash, pas marrjes plotësisht në konsideratë të implikimeve Operacionale, Ligjore dhe të Menaxhimit të Riskut.
 • Kafshët e gjalla (përfshirë këtu por pa u kufizuar në gjitarët, zvarranikët, peshqit, jovertebrorët, amfibët, insektet ose zogjtë)
 • Trofetë e gjuetisë (kafshët), pjesët e kafshëve të tilla si pendët e fildishit dhe peshkaqenit, mbetjet e kafshëve, nënproduktet e kafshëve ose produktet e prejardhura që nuk janë të destinuara për konsum njerëzor, trajtimi i të cilave është i ndaluar nga Konventa CITES ose ligji vendas
 • Mbetjet njerëzore ose hiri në çfarëdolloj forme
 • Lingota (prej çfarëdolloj metali të çmuar)
 • Paratë e gatshme (të vlefshme ligjërisht si kartëmonedha, monedha)
 • Gurë të çmuar ose gjysmë të çmuar të pafiksuar (të prerë ose jo, të lëmuar ose jo)
 • Armët e plota të zjarrit, municionet, eksplozivët, pajisjet shpërthyese, përfshirë eksplozivët inerte ose testet, armët ajrore, kopjet ose imitimet e armëve të zjarrit ose municionit
 • Mallrat e paligjshme, të tilla si droga e paligjshme, duke përfshirë por pa u kufizuar në narkotikë, stimulues, qetësues ose halucinogjenë. Kanabis ose derivate të tij.
Pronat, transporti i të cilave ndalohet me ligj, rregullore ose statut lokal, shtetëror ose federal të çdo shteti në ose përmes së cilit dërgesa mund të transportohet.
Artikujt e mëposhtëm NUK do të pranohen për transport, përveç rasteve kur është rënë dakord ndryshe me DHL. Për të marrë një autorizim të tillë, kompania duhet të nënshkruajë një marrëveshje specifike me DHL dhe artikujt e miratuar për transport do të regjistrohen me shkrim me klientin.
 • Antike, vepra arti dhe të arteve të bukura me një vlerë individuale prej mbi 500,000 Euro
 • Banderolat / Pullat fiskale me vlerë dërgese më të madhe se 500,000 Euro
 • Cigare, puro, produkte duhani dhe cigare elektronike ose aksesorë me një vlerë dërgese më të madhe se 500,000 Euro. Cigaret elektronike dhe aksesorët kërkojnë miratimin e DHL Express.
 • Mallra të rrezikshme, duke përfshirë ndër të tjera parfumet, locionet pas rrojes, aerosolet, substancat e ndezshme, akullin e thatë, substancat biologjke, mallrat e rrezikshme të klasifikuara nga Kombet e Bashkuara dhe çdo mall i specifikuar si i tillë sipas rregulloreve të Shoqatës Ndërkombëtare të Transportit Ajror) (“IATA”), Marrëveshjes për Transportin Ndërkombëtar Rrugor të Mallrave të Rrezikshme ("ADR") apo rregulloreve të Transportit Detar Ndërkombëtar të Mallrave të Rrezikshme ("IMDG")
 • Monedha ose medalje përkujtimore, koleksione me vlerë të lartë, të përfshira por pa u kufizuar në histori me figura ose libra (botimet e para), karta tregtare, pulla, relikeve me një vlerë maksimale totale ose individuale prej 2,000 euro lejohen për transport.
 • Trofetë e gjuetisë (kafshëve) dhe lëkurat e kafshëve që nuk janë të destinuara për konsum njerëzor të përfshira në Shtojcën II dhe Shtojcën III të Konventës CITES (Konventa për Tregtinë Ndërkombëtare të Specieve të Rrezikuara të Faunës dhe Florës së Egër).
 • Mallra financiare dhe monetare me një vlerë dërgese më të madhe se 500,000 Euro. Shembujt përfshijnë kartat SIM të aktivizuara për telefonat celularë, kartat e dhuratave, biletat e eventeve, biletat e lotarisë, porosi parash, kartat e telefonit të parapaguar, biletat (bosh), kuponat/tokenat, pullat e papërdorura etj.
 • Bizhuteri dhe ora me vlerë individuale mbi EUR 10,000.
 • Armët lodër, pjesë të armëve të zjarrit, pjesë municioni, Taser ose sende të kontrolluara ushtarake. Shtojcat e armëve të zjarrit, të tilla si montimet, pamjet, shikimi i natës, armët, silenciatorët, pishtarët, revistat ose kapëse, shtypësit e blicit dhe pajisjet e reduktimit të shenjave.
Në politikën e sigurisë së DHL deklarohet se ndalohet transporti i mallrave të falsifikuara përmes rrjetit DHL. DHL nuk dëshiron të asociohet me mallrat e falsifikuara dhe nëse dyshohet për import të këtyre mallrave, do të njoftohen Doganat.
Nëse ju ofrohen mallra markë me çmime shumë të ulëta, të shitura në faqe interneti për blerjet ose në kanale të tjera, ju mund ta merrni me mend se mallrat janë të falsifikuara.
Mallrat e markës me cilësi të lartë që kopjohen shpeshherë janë:
 • Këpucë
 • Veshje
 • Çantat
 • Orë të Shtrenjta
 • CD-të dhe DVD-të
 • Parfumet
 • Pajisjet Elektronike
Shumë shtete e ndalojnë hyrjen e mallrave të falsifikuara, dhe nëse identifikohen si të tilla, autoriteti Doganor do të konfiskojë mallrat dhe të penalizojë blerësin.
Kthehuni në Krye