MyDHL+ Privacy Notice

Zgjidhjet Elektronike të Transportit
Mbyllni
Zgjidhjet Elektronike të Transportit


Zgjidhjet elektronike të transportit duke përfshirë ndër të tjera: MyDHL+, IntraShip, Transporti përmes Internetit, Importi Ekspres në Internet, Platforma Logjistike Ekspres

Lloji i të dhënave

 • Emri, Numri i Telefonit dhe Adresa e Emailit nga Dërguesi
 • Emri, Numri i Telefonit dhe Adresa e Emailit nga Marrësi
 • Emri, Numri i Telefonit dhe Adresa e Emailit nga Paguesi
 • Emri, Numri i Telefonit dhe Adresa e Emailit nga Kërkuesi
 • Nëse zbatohet, ID Tatimore nga Dërguesi               
 • Nëse zbatohet, ID Tatimore nga Marrësi
 • Nëse zbatohet, Të Dhënat e Kërkuara për Procesin e Zhdoganimit
 • Nëse zbatohet,

Qëllimet dhe baza ligjore për përpunimin

Të dhënat përpunohen kryesisht për qëllime të përmbushjes së kontratës në zbatim të nenit 6 (1) (b) të GDPR.
Në zbatim të nenit 6, (1) (c) të GDPR, përpunimi kryhet edhe për të përmbushur detyrimet ligjore, p.sh., në rastin e detyrimeve të zbulimit për autoritetet hetimore.

Në përfundim, përpunimi kryhet gjithashtu për qëllimet e renditura më poshtë, në bazë të një interesi legjitim sipas nenit 6 (1) (f) të GDPR:

 • si pjesë e kërkesave tona të sigurisë (p.sh., për qëllime të zbulimit të krimeve),
 • për hartimin e statistikave,
 • për qëllime të sigurimit të cilësisë, optimizimit të procesit dhe sigurisë së planifikimit.

Kontrolluesi ka një interes legjitim në përpunimin e të dhënave për qëllime të kontaktimit të personave që kanë përdorur së fundmi shërbimin tonë, në mënyrë që të përmirësojmë përvojën e klientit, të garantojmë një proces efikas dhe/ose të përmirësojmë produktet dhe shërbimet në mënyrë të vazhdueshme. Nuk ekziston asnjë konflikt interesi legjitim pasi ndërhyrja gjatë përpunimit është minimale, p.sh., përmes pseudonimizimit. 

Pritësit ose kategoritë e pritësve

a) Zbulimin bëhet për kompanitë e përfshira në ofrimin e shërbimeve të transportit ekspres.
b) Zbulimi bëhet në kuadër të detyrimeve ligjore (p.sh., për autoritetet hetimore). 

Transferimi në një vend të tretë (d.m.th., të dhënat i transmetohen një shteti jashtë Zonës Ekonomike Evropiane (EEA))

a) Të dhënat tuaja po përpunohen në një vend të tretë sipas kontratës, nëse na keni dhënë autorizimin për këtë gjë (p.sh., për të transportuar një artikull në një vend të tretë). 
b) Një ofrues i shërbimeve të brendshme të Grupit mund të autorizohet për ofrimin e shërbimeve të IT ose të tjera në bazë të Rregullave tona Korporative Detyruese.

Të Dhënat Personale të Mbledhura për Identifikimin
Mbyllni
Të Dhënat Personale të Mbledhura për Identifikimin


Koleksion i imazheve të dokumenteve të identifikimit të lëshuara nga qeveria (p.sh. pasaportë, leje drejtimi)

Lloji i të dhënave

 • Emri, Adresa, nga Dërguesi
 • Emri, Adresa, nga Marrësi
 • Emri, Adresa, nga Paguesi
 • Emri, Adresa, nga Kërkuesi
 • Numri i ID (p.sh. numri i pasaportës, numri i kartës së identitetit), nga Dërguesi
 • Numri i ID (p.sh. numri i pasaportës, numri i kartës së identitetit), nga Marrësi
 • Numri i ID (p.sh. numri i pasaportës, numri i kartës së identitetit), nga Paguesi
 • Numri i ID (p.sh. numri i pasaportës, numri i kartës së identitetit), nga Kërkuesi
 • Datëlindja, nga Dërguesi
 • Datëlindja, nga Marrësi
 • Datëlindja, nga Paguesi
 • Datëlindja, nga Kërkuesi
 • Vendlindja, nga Dërguesi
 • Vendlindja, nga Marrësi
 • Vendlindja, nga Paguesi
 • Vendlindja, nga Kërkuesi
 • Kombësia, nga Dërguesi
 • Kombësia, nga Marrësi
 • Kombësia, nga Paguesi
 • Kombësia, nga Kërkuesi
 • Të gjitha të dhënat e tjera që shfaqen në dokumentin e ID

Qëllimet dhe baza ligjore për përpunimin

Për të respektuar ligjet në fuqi të kontrollit të eksporteve dhe sanksioneve në rastet kur përpunimi i të dhënave të dërguesit dhe marrësit paralajmëron rreziqe (“përputhje e lartë”) për shkelje të mundshme të legjislacionit në fuqi të kontrollit të eksporteve dhe sanksioneve.

Pritësit ose kategoritë e pritësve

Zbulimi bëhet në kuadër të detyrimeve ligjore (p.sh. për autoritetin përkatës të kontrollit të eksporteve në rastet e zbulimit të detyrueshëm me ligj).

Zgjidhjet e Verifikimit të Palëve të Ndaluara (DPSS)
Mbyllni
Zgjidhjet e Verifikimit të Palëve të Ndaluara (DPSS)


Lloji i të dhënave

 • Emri, Numri i Telefonit dhe Adresa e Emailit nga Dërguesi
 • Emri, Numri i Telefonit dhe Adresa e Emailit nga Marrësi
 • Emri, Numri i Telefonit dhe Adresa e Emailit nga Paguesi
 • Emri, Numri i Telefonit dhe Adresa e Emailit nga Kërkuesi
 • Nëse zbatohet, ID Tatimore nga Dërguesi               
 • Nëse zbatohet, ID Tatimore nga Marrësi
 • Nëse zbatohet, Të Dhënat e Kërkuara për Procesin e Zhdoganimit
 • Nëse zbatohet, Të Dhënat e Pagesës

Qëllimet dhe baza ligjore për përpunimin
Për të respektuar ligjet në fuqi të kontrollit të eksporteve dhe sanksioneve

Pritësit ose kategoritë e pritësve
Zbulimi bëhet në kuadër të detyrimeve ligjore (p.sh. për autoritetin përkatës të kontrollit të eksporteve në rastet e zbulimit të detyrueshëm me ligj).

Transferimi në një vend të tretë (d.m.th., të dhënat i transmetohen një shteti jashtë Zonës Ekonomike Evropiane (EEA))
a) Të dhënat tuaja po përpunohen në një vend të tretë sipas kontratës, nëse na keni dhënë autorizimin për këtë gjë (p.sh., për të transportuar një artikull në një vend të tretë). 
b) Një ofrues i shërbimeve të brendshme të Grupit mund të autorizohet për ofrimin e shërbimeve të IT ose të tjera në bazë të Rregullave tona Korporative Detyruese.

Politika e DPDHL për Privatësinë e të Dhënave rregullon standardet e të gjithë Grupit për përpunimin e të dhënave, duke u fokusuar veçanërisht te të ashtuquajturat transferime te vendeve të treta, çka nënkupton transferimet e të dhënave personale te vende jashtë BE-së, të cilat nuk ofrojnë një nivel adekuat të mbrojtjes së të dhënave. Nëse jeni të interesuar të mësoni më shumë rreth Politikës së DPDHL për Privatësinë e të Dhënave, ju lutemi vizitoni

here.

Ne mund të përdorim ofrues shërbimi që përpunojnë të dhënat personale nën kontrollin tonë dhe në emrin tonë. Në rastet kur të dhënat transferohen jashtë Zonës Ekonomike Evropiane, ne ndërmarrim të gjitha hapat e arsyeshme dhe të nevojshme për të garantuar që ky transferim të kryhet në përputhje me ligjet dhe rregulloret në fuqi për mbrojtjen e të dhënave.

Qasja e Vlerësimit Neto të Promovuesve
Mbyllni
Qasja e Vlerësimit Neto të Promovuesve


Lloji i të dhënave

 • Të dhënat e Kontaktit – Emri (personi që ndërveproi me DHL), telefon, adresa (Rruga, qyteti, kodi postar janë të dukshme te Dorëzimi dhe Pikat e Kontaktit për Tërheqjen), emaili (në Pika Kontakti të kufizuara)

Qëllimet dhe baza ligjore për përpunimin

Qasja e vlerësimit Net Promoter Approach (NPA) është një nga mënyrat e DHL për të marrë mendimet e klientëve tanë dhe për të matur përvojën e tyre. Ne e bëjmë këtë gjë duke i angazhuar njerëzit tanë që të dëgjojnë në mënyrë proaktive përvojat e klientëve, kërkojmë përshtypjet e tyre që të përmirësohemi dhe të ndërmarrim masa. Ndërveprimet me klientët janë përzgjedhur rastësisht për të na ndihmuar që të kuptojmë përvojën e klientëve tanë dhe për të gjetur mënyra që të përmirësojmë shërbimin që i ofrojmë atyre.

Përpunimi është gjithashtu i nevojshëm për qëllime të interesave legjitime të ndjekura nga kontrolluesi ose një palë e tretë sipas nenit 6 (1) (f) të GDPR.

Përpunim për qëllime të tjera 

Kontrolluesi ka një interes legjitim në përpunimin e të dhënave për qëllime të kontaktimit të personave që kanë përdorur së fundmi shërbimin tonë, në mënyrë që të përmirësojmë përvojën e klientit, të garantojmë një proces efikas dhe/ose të përmirësojmë produktet dhe shërbimet në mënyrë të vazhdueshme. Nuk ekziston asnjë konflikt interesi legjitim pasi ndërhyrja gjatë përpunimit është minimale, p.sh., përmes pseudonimizimit. 

Pritësit ose kategoritë e pritësve

Në disa raste, klientët kontaktohen nga një palë e tretë e kontraktuar, me të cilën kemi nënshkruar marrëveshje procesi kontrollues.

Transferimi në një vend të tretë (d.m.th., të dhënat i transmetohen një shteti jashtë Zonës Ekonomike Evropiane (EEA))

Një ofrues i shërbimeve të brendshme të Grupit mund të autorizohet për ofrimin e shërbimeve të IT ose të tjera në bazë të Rregullave tona Korporative Detyruese.

Lexoni më shumë rreth Njoftimit të Privatësisë

DHL dhe DHL Express janë degë të Deutsche Post AG.