Tarifat shtesë

DHL Express angazhohet që t'i ofrojë klientëve shërbimin më të mirë të dorëzimit, dhe për këtë arsye ne vijojmë të shërbejmë në më shumë vende të botës se çdo kompani tjetër.
Tarifa shtesë
Përshkrimi
Mënyra e Tarifimit
Kostoja
Mallrat e Rrezikshme
Mallra Plotësisht të Rrezikshme
Transporti i Mallrave të Rrezikshme
Shfaqni Më Shumë
Shfaqni Më Pak
Mallra Plotësisht të Rrezikshme
Një pagesë shtesë aplikohet për dërgesë, kur trajtimi dhe transporti i dërgesave përfshin substanca dhe mallra të klasifikuara në përputhje të plotë me Rregulloret e Mallrave të Rrezikshme të IATA.

Nevojitet marrëveshje kontraktuale.
Për Dërgesë
100.00 EUR
Sasitë e Përjashtuara
Transporti i Mallrave të Rrezikshme në Sasi të Përjashtuara
Shfaqni Më Shumë
Shfaqni Më Pak
Sasitë e Përjashtuara
Kjo shtesë fikse zbatohet kur trajtimi dhe transportimi i dërgesave përfshin substanca dhe mallra që janë në sasi të përjashtuara në përputhje me Rregulloret e IATA-s për mallrat e rrezikshme.

Nevojitet marrëveshje kontraktuale.
Për Dërgesë
10.00 EUR
Akull i Thatë UN1845
Kur dërgesa përmban akull të thatë
Shfaqni Më Shumë
Shfaqni Më Pak
Akull i Thatë UN1845
Një tarifë shtesë aplikohet kur transporti i dërgesave përfshin trajtimin e akullit të thatë UN1845 si një agjent ngrirës për mallrat jo të rrezikshme, siç janë ekzemplarët diagnostikues.

Nevojitet marrëveshje kontraktuale.
Për Dërgesë
12.00 EUR
Mallrat e Konsumit
Pakot që përmbajnë parfume dhe barna me recetë të destinuara për shitje me pakicë.
Shfaqni Më Shumë
Shfaqni Më Pak
Mallrat e Konsumit
Një tarifë shtesë aplikohet për dërgesat që përmbajnë produkte të konsumit të përgjithshëm, si p.sh. parfume, locionet pas rrojës, aerosolet, manikyret dhe barnat me recetë, siç mbulohen nga seksioni ID8000 i IATA dhe që paketohen në mënyrë të destinuar për shitje me pakicë, dhe që dërgohen te individët privatë (B2C).

Nevojitet marrëveshje kontraktuale.
Për Dërgesë
25.00 EUR
ADR Load Exemption
Shipping Dangerous Goods in packages by road.
Shfaqni Më Shumë
Shfaqni Më Pak
ADR Load Exemption
A charge applies when the total quantity of dangerous goods carried in packages by a road-based 'transport unit' e.g. a van, lorry, or trailer exceed the limits set by ADR and defined for transport under Limited Quantity regulations.

Nevojitet marrëveshje kontraktuale.
Për Dërgesë
€100.00
Sasi të Kufizuara
Transporti i Mallrave të Rrezikshme në rrugë tokësore.
Shfaqni Më Shumë
Shfaqni Më Pak
Sasi të Kufizuara
Një pagesë shtesë aplikohet për dërgesë kur trajtimi në tokë dhe transporti i dërgesave përfshin substanca dhe mallra që janë në Sasi të Kufizuara. Në përputhje me rregullat e ADR dhe të cilat janë të kufizuara për transportin ajror. Mallrat e tilla të rrezikshme kufizohen në maksimumi 30 kg për pjesë dhe pranohen vetëm nga Dërgues të miratuar.
 
Nevojitet marrëveshje kontraktuale.
Për Dërgesë
25.00 EUR
Bateri me Litium (me Pajisjen) -Lithium Ion PI 966, Seksioni II, Lithium Metal PI 969, Seksioni II
Transporti i baterive me litium me pajisje
Shfaqni Më Shumë
Shfaqni Më Pak
Bateri me Litium (Loose) - Lithium Ion PI 965, Seksioni II, Lithium Metal PI 968, Seksioni II

Jon Litium PI966, Seksioni II

Një tarifë shërbimi do të vlerësohet për bateritë litium-jon me pajisje. Paketimi duhet të jetë në përputhje me Udhëzimet përkatëse të Paketimit IATA 966, Seksioni II dhe pranohen vetëm nga transportuesit e aprovuar.

Litium Metal PI969, Seksioni II

Një tarifë shërbimi do të vlerësohet për bateritë metalike litium me pajisje. Paketimi duhet të jetë në përputhje me Udhëzimin përkatës të Paketimit IATA 969, Seksioni II dhe pranohet vetëm nga transportuesit e aprovuar.

Për Pjesë
5.00 EUR
Bateri me Litium (në Pajisje) - Lithium Ion PI 967, Seksioni II, Lithium Metal PI 970, Seksioni II
Transporti i baterive me litium në pajisje
Shfaqni Më Shumë
Shfaqni Më Pak
Bateri me Litium (me Pajisjen) -Lithium Ion PI 966, Seksioni II, Lithium Metal PI 969, Seksioni II

Lithium Ion PI 967, Seksioni II

Dërgesat që përmbajnë bateri me Litium dhe Jon në pajisje pranohen vetëm nëse janë në përputhje me Udhëzimin përkatës për Paketimin 967, Seksioni II të IATA.

Lithium Metal PI970, Seksioni II

Dërgesat që përmbajnë bateri me Litium dhe Metal në pajisje pranohen vetëm nëse janë në përputhje me Udhëzimin përkatës për Paketimin 970, Seksioni II të IATA.

DHL rezervon të drejtën që të refuzojë dërgesa që dihet se ose dyshohet që përmbajnë bateri defektoze ose të dëmtuara.

Për Dërgesë
Nuk ka Tarifë
Substanca Biologjike
Transporti i substancave biologjike
Shfaqni Më Shumë
Shfaqni Më Pak
Substanca Biologjike
Dërgesat që përmbajnë Substanca Biologjike të Kategorisë B (UN3373) ose organizma të modifikuar gjenetikisht sipas UN3245 pranohen vetëm në kombinim me DHL Medical Express.

Nevojitet marrëveshje kontraktuale.
Për Dërgesë
Nuk ka Tarifë
Shërbime në Zonë të Largët
Dorëzim në Zonë të Largët
Gjatë transportit në një zonë të largët
Shfaqni Më Shumë
Shfaqni Më Pak
Dorëzim në Zonë të Largët
Kjo tarifë shtesë aplikohet kur një dërgesë dorëzohet në një vendndodhje të largët ose që paraqet vështirësi në shërbim.
 
Aplikohet për dërgesat brenda dhe jashtë vendit.
Për Dërgesë

Ndërkombëtare - 21.00 EUR ose 0.50 EUR për kilogram, nëse është më e lartë

Brenda vendit - 10.00 EUR ose 0.22 EUR për kilogram, nëse është më e lartë

Tërheqje në Zonë të Largët
Importi i dërgesave nga vendndodhje të largëta të tërheqjes
Shfaqni Më Shumë
Shfaqni Më Pak
Tërheqje në Zonë të Largët
Kjo tarifë shtesë aplikohet kur një dërgesë importi tërhiqet nga një vendndodhje e largët ose që paraqet vështirësi në shërbim.
 
Aplikohet për dërgesat brenda dhe jashtë vendit.
Për Dërgesë
21.00 EUR ose 0.50 EUR për kilogram, nëse është më e lartë
Shërbimet e Sigurisë
Rrezik i Lartë
Shtetet ku DHL operon me rrezik të lartë.
Shfaqni Më Shumë
Shfaqni Më Pak
Rrezik i Lartë
Një tarifë shtesë aplikohet gjatë transportit në ose importit nga një destinacion ku DHL operon në nivel të lartë rreziku për shkak të gjendjes së vazhdueshme të luftës, trazirave civile, ose kërcënimeve të vazhdueshme të terrorizmit.
 
Shtetet e prekura (subjekt ndryshimi): Afganistan, Burkina-Faso, Haiti, Irak, Izrael, Libi, Mali, Sudan, Somali, Siri, Ukrainë, Venezuelë dhe Jemen.
Për Dërgesë
30.00 EUR
Destinacion i Kufizuar
Transporti në përputhje me kufizimet tregtare
Shfaqni Më Shumë
Shfaqni Më Pak
Destinacion i Kufizuar
Një tarifë shtesë zbatohet kur transportohet ose importohet nga një vend destinacion që i nënshtrohet kufizimeve specifike tregtare të vendosura nga Këshilli i Sigurimit i OKB-së.
 
Shtetet e prekura (subjekt ndryshimi): Republika e Afrikës Qendrore, Republika Demokratike e Kongos, Iran, Irak, Korea e Veriut, Libi, Somali, Siri dhe Jemen
Për Dërgesë
30.00 EUR
Korrigjimi i Të Dhënave
Korrigjimi i Adresës
Prioriteti ynë është dorëzimi i dërgesës suaj te personi i duhur.
Shfaqni Më Shumë
Shfaqni Më Pak
Korrigjimi i Adresës
Një pagesë shtesë aplikohet për çdo dërgesë kur adresa e destinacionit që ka dhënë Dërguesi është e paplotë, e vjetër ose e pasakte dhe rrjedhimisht DHL nuk mund ta dorëzojë dërgesën. DHL kërkon dhe përcakton adresën e saktë për të përfunduar dorëzimin.
 
Aplikohet për dërgesat brenda dhe jashtë vendit.
Për Dërgesë
11,00 EUR
Rregjistrimi i të dhënave
Avantazhi i të dhënave të centralizuara janë dorëzimet në kohë.
Shfaqni Më Shumë
Shfaqni Më Pak
Rregjistrimi i të dhënave
Një tarifë shtesë aplikohet për secilën dërgesë të dërguar me fletëgarkesa shoqëruese manuale dhe jo elektronike. Për dokumentacionin e transportit elektronik nuk aplikohen tarifa shtesë.
Për Dërgesë
10.00 EUR
Trajtimi shtesë
Pjesa Mbipeshë
Pjesë dërgesash që i tejkalojnë 70 kg
Shfaqni Më Shumë
Shfaqni Më Pak
Pjesa Mbipeshë
Një tarifë shtesë aplikohet për çdo pjesë, duke përfshirë një paletat që e tejkalojnë shkallën ose peshën volumetrike prej 70 kg.
 
Aplikohet për dërgesat brenda dhe jashtë vendit.
Për Pjesë

Ndërkombëtare - 95.00 EUR

Brenda vendit - 50.00 EUR

Pjesë me Përmasa përtej Kufirit të Lejuar
Pjesë të mëdha që i tejkalojnë 120 cm
Shfaqni Më Shumë
Shfaqni Më Pak
Pjesë me Përmasa përtej Kufirit të Lejuar
Një pagesë fikse shtesë aplikohet për çdo pjesë dërgese, duke përfshirë një paletë, me një dimension të vetëm më të madh se 120 cm. Nuk aplikohet për pjesën që janë ndërkohë objekt i tarifës shtesë për Pjesët Mbipeshë
 
Aplikohet për dërgesat brenda dhe jashtë vendit.
Për Pjesë

Ndërkombëtare - 50.00 EUR

Brenda vendit - 25.00 EUR

Paletë që Nuk Mund të Mbivendoset
Gjatë transportit të paletave që nuk mund të mbivendosen
Shfaqni Më Shumë
Shfaqni Më Pak
Paletë që Nuk Mund të Mbivendoset
Kjo tarifë shtesë fikse aplikohet për çdo paletë në dërgesë që nuk mund të mbivendoset, qoftë me kërkesë të dërguesit ose për shkak të formës, përmbajtjes ose materialit të paketimit.
 
Aplikohet për dërgesat brenda dhe jashtë vendit.
për paletë

Ndërkombëtare - 275.00 EUR

Brenda vendit - 135.00 EUR

Pagesa Shtesë të Përkohshme
Situatë Emergjente
Vazhdimësia e shërbimit në situata emergjente
Shfaqni Më Shumë
Shfaqni Më Pak
Situatë Emergjente
Një tarifë shtesë e përkohshme, e cila na lejon të mbulojmë rritjet e kostove operative për shkak të një situate emergjence jashtë kontrollit të DHL. Ndryshimi në dinamikën e tregut dhe disponueshmërinë e kapacitetit ajror reflektohet nëpërmjet rregullimeve të rregullta të çmimeve.
Pgesë për kërkesa shtesë
Pagesat Shtesë mund të aplikohen për dërgesën gjatë një periudhe me kërkesë të lartë për shërbimet e transportit
Shfaqni Më Shumë
Shfaqni Më Pak
Pgesë për kërkesa shtesë
Një periudhë e kërkesës së lartë do të përcaktohet nga DHL sipas gjykimit të saj, por mund të përfshijë një kohë të kërkesës së lartë për shërbimet e transportit ose një periudhë me kosto të lartë operacionale. Shtesat e kërkesës aplikohen në mënyrë kumulative nëse një dërgesë dhe/ose pjesë individuale plotësojnë më shumë se një nga kriteret e specifikuara.
Duhet Të Përcaktohet
Duhet Të Përcaktohet
Më shumë rreth tarifave shtesë
Më shumë rreth tarifave shtesë
 • Shtesa aplikohen mbi tarifat dhe pagesave të tjera shtesë të aplikueshme.
Ndryshimet në çmimet e karburantit rezultojnë në luhatje të kostove në industrinë e transportit, duke bërë kështu të nevojshme një tarifë shtesë të ndryshueshme për karburantin e cila mund të rritet, të reduktohet ose të hiqet, në përputhje me luhatjet në çmimet e karburantit.
Shërbimet Brenda Vendit dhe Ndërkombëtare me Kohë të Përcaktuar
Muaj
Tarifat shtesë
Korrik 2024
27.25%
Qershor 2024
28.25%
Maj 2024
29.50%
Më shumë Rreth Brenda Vendit dhe Ndërkombëtare me Kohë të Përcaktuar Tarifa Shtesë për Karburantin
Shfaqni Më Pak
Shtesa e karburantit për shërbimet e Brenda Vendit dhe Ndërkombëtare me Kohë të Përcaktuar do të bazohet në çmimet mesatare ditore për US GUlf Coast të SHBA-së (USGC), siç raportohet nga Departamenti i Energjisë i SHBA-së nga njoftimi i javës së tretë të muajit paraardhës deri në javën e tretë të njoftimit të muajit aktual.
Për shembull, çmimi mesatar ditor i karburantit nga data 18 prill deri më 15 maj përdoret për të përcaktuar tarifën shtesë të aplikueshme në qershor.
Tarifa shtesë për karburantinzbatohet për tarifat e transportit për të gjitha shërbimet, si dhe për tarifat shtesë të mëposhtme (aty ku është e aplikueshme):
 • Dorëzim Të Shtunën
 • Tërheqje Të Shtunën
 • Rrezik i Lartë
 • Pgesë për kërkesa shtesë
 • Situatë Emergjente
 • Dorëzim në Zonë të Largët
 • Tërheqje në Zonë të Largët
 • Tërheqje e Dedikuar
 • Dorëzim i Dedikuar
 • Adresa e Banimit
 • Pjesa Mbipeshë
 • Pjesë me Përmasa përtej Kufirit të Lejuar
 • Paletë që Nuk Mund të Mbivendoset
DHL rezervon të drejtën të ndryshojë treguesin dhe tabelën e tarifave shtesë të karburantit me ose pa njoftim. Si shuma ashtu dhe kohëzgjatja e aplikimit të tarifës shtesë do të përcaktohen sipas gjykimit të DHL.
DHL Treguesi i Karburantit të Avionit
Shfaqni Më Pak
Të paktën
Por më Pak Se
Tarifa shtesë
$2.23
$2.26
26.25%
$2.26
$2.29
26.50%
$2.29
$2.32
26.75%
$2.32
$2.35
27.00%
$2.35
$2.38
27.25%
$2.38
$2.41
27.50%
$2.41
$2.44
27.75%
$2.44
$2.47
28.00%
$2.47
$2.50
28.25%
$2.50
$2.53
28.50%
$2.53
$2.56
28.75%
$2.56
$2.59
29.00%
$2.59
$2.62
29.25%
$2.62
$2.65
29.50%
$2.65
$2.68
29.75%
$2.68
$2.71
30.00%
$2.71
$2.74
30.25%
$2.74
$2.77
30.50%
$2.77
$2.80
30.75%
$2.80
$2.83
31.00%
$2.83
$2.86
31.25%
$2.86
$2.89
31.50%
$2.89
$2.92
31.75%
$2.92
$2.95
32.00%
$2.95
$2.98
32.25%
$2.98
$3.01
32.50%
$3.01
$3.04
32.75%
$3.04
$3.07
33.00%
$3.07
$3.10
33.25%
$3.10
$3.13
33.50%
$3.13
$3.16
33.75%
$3.16
$3.19
34.00%
$3.19
$3.22
34.25%
$3.22
$3.25
34.50%
$3.25
$3.28
34.75%
$3.28
$3.31
35.00%
$3.31
$3.34
35.25%
$3.34
$3.37
35.50%
$3.37
$3.40
35.75%
$3.40
$3.43
36.00%
$3.43
$3.46
36.25%
$3.46
$3.49
36.50%
$3.49
$3.52
36.75%
$3.52
$3.55
37.00%
$3.55
$3.58
37.25%
$3.58
$3.61
37.50%
$3.61
$3.64
37.75%
$3.64
$3.67
38.00%
$3.67
$3.70
38.25%
$3.70
$3.73
38.50%
$3.73
$3.76
38.75%
Kthehuni në Krye