Mbrojtja e Dërgesës (on Të Dhënat e Dërgesës)

Mbrojtja e Dërgesës
Sigurimi i Dërgesës
Ne rekomandojmë këtë mbrojtje gjithëpërfshirëse për dërgesat tuaja me vlerë ose ato personale, duke ju ofruar kështu siguri në rastet e rralla të dëmtimit apo humbjes së tyre. Zbatohen Termat dhe Kushtet.
Mënyra e Tarifimit
Sipas Vlerës së Dërgesës
Kostoja
11.00 euro ose 1% e vlerës së siguruar, nëse është më e lartë
Extended Liability

Nëse po dërgoni dokumente me vlerë, të tilla si pasaporta, aplikime për vizë apo certifikata rregullatore, ju mund ta zgjeroni detyrimin standard të DHL me këtë shërbim.

Në rast të humbjes së plotë apo të pjesshme të një dërgese me dokumente, do të paguhet një kompensim fiks.

Mënyra e Tarifimit
Për Dërgesë
Kostoja
5.00 EUR