TSA Notice (on Schedule Pickup)

NJOFTIM I LIGJIT PËR PRIVATËSINË
 

49 USC 114 autorizon mbledhjen e këtij informacioni. Informacioni që ofroni do të përdoret për t'ju kualifikuar ose për të verifikuar statusin tënd si një “dërgues i njohur” potencial.

Ju mund ta jepni këtë informacion nëse dëshironi, megjithatë, mosdhënia e tij nuk do t'ju lejojë të kualifikoheni si “dërgues i njohur”. Ky informacion do të bëhet i ditur për personelin e TSA dhe kontraktorët ose agjentët e tjerë, duke përfshirë IAC-të në mirëmbajtjen dhe funksionimin e programit të dërguesit të njohur.

TSA mund të ndajë informacionin me operatorët e aeroporteve, agjencitë e huaja të transportit ajror, IAC-të, agjencitë ligjzbatuese, si dhe të tjera në përputhje me Ligjin për Privatësinë, 5 USC Seksioni 552a.

Për detaje shtesë, shihni njoftimin e sistemit të regjistrave për Sistemin e Vlerësimit të Kërcënimeve ndaj Sigurisë së Transportit (DHS/TSA 002) të publikuar në Regjistrin Federal.

Për detaje shtesë lidhur me përmbajtjen e këtij njoftimi vizitoni www.tsa.gov.