Create and Edit Field Guidelines

راهنمای فیلد ها


شماره فیلدها هم تراز با ستونهای فایل شما. 

فایل شما باید بر اساس این راهبرد آماده شود:

  • ضروری - برای همه اطلاعات مخاطبین باید فراهم شود
  • توصیه شده - تکمیل جزئیات نشانی در حین حمل محموله الزامی ست
  • اختیاری –فیلدهایی ممکن است خالی بمانند اما به شما کمک میکند زمان کمتری صرف ایجاد محموله نمایید

فیلد نیازمندیهای اختیاری حداکثر تعداد کاراکترها  فرمت توضیحات و راهنمایی نمونه
نام ضروری 35 الفبا /عددی/نمادها نام و نام خانوادگی (بدون فاصله بین نام ها) John Smith
شرکت ضروری 88 الفبا /عددی/نمادها نام شرکت (اگر نام شرکت وجود ندارد مجدداً نام و نام خانوادگی مشتری وارد شود) دی اچ ال اکسپرس
نام مستعار اختیاری 135 الفبا/عددی نام منحصربفرد شما، که میتواند به ایجاد تمایز بین اسمهای تکراری و مکانهای متعدد در لیست مخاطبین شما کمک کند. John at DHL
آدرس ایمیل 1 ضروری 45 الفبا /عددی/نمادها فرمت: name@email.com

jsmith@

companymail.com

آدرس ایمیل 2 اختیاری 45 الفبا /عددی/نمادها فرمت: name@email.com

jsmith@

personalmail.com

آدرس ایمیل 3 اختیاری 45 الفبا /عددی/نمادها فرمت: name@email.com

assistant@

companymail.com

آدرس ایمیل 4 اختیاری 45 الفبا /عددی/نمادها فرمت: name@email.com

warehouse@

othercompany.com

آدرس ایمیل 5 اختیاری 45 الفبا /عددی/نمادها فرمت: name@email.com  
نوع تلفن ضروری 1 الفبا M - تلفن همراه H - منزل O - محل کار  M
شماره تلفن کد کشور ضروری 6 عددی کد تماس کشور (بدون صفرهای ابتدایی) 44
شماره تلفن ضروری 70 عددی فقط اعداد، فاصله و علائم قابل قبول نیست (بدون صفرهای شروع) 5553239000
داخلی اختیاری 5 عددی فقط اعداد، فاصله و علائم قابل قبول نیست 37
فکس اختیاری 70 عددی فقط اعداد، فاصله و علائم قابل قبول نیست (بدون صفرهای شروع) 2088188888
VAT/Tax ID اختیاری 35 الفبا/عددی شناسه کشور جهت امور مالیاتی VAT123
نام مستعار 2 اختیاری 135 الفبا/عددی شناسه منحصر به فرد اضافی جهت کمک به ایجاد تمایز بین نام های تکراری و مکان های متعدد John Account Manager
شماره EORI اختیاری 35 الفبا/عددی شماره شناسه مالیاتی EORI123
نوع CNPJ/CPF Tax اختیاری 35 الفبا نوع شناسه مالیاتی  
CNPJ/CPF Tax ID اختیاری 35 الفبا/عددی شماره شناسه مالیاتی  
IE/RG اختیاری 35 الفبا/عددی شماره شناسه مالیاتی  
کشور اختیاری 45 الفبا نام کشور United Kingdom
کد کشور ضروری 2 الفبا کد ISO کشوری دو حرفی GB
نشانی 1 ضروری 45 الفبا/عددی خط نشانی 1 خیابان اصلی 3333N
نشانی 2 اختیاری 45 الفبا/عددی نشانی 2 101
نشانی 3 اختیاری 45 الفبا/عددی خط نشانی 3  
کد پستی/ZIP

توصیه شده

35 الفبا/عددی اگر کشور کدپستی داشته باشد، ارائه این اطلاعات الزامی است  TW4 6JS
شهر ضروری 45 الفبا/عددی نام شهر Hounslow
حومه

توصیه شده

45 الفبا اگربرای کشوری وارد کردن اطلاعات حومه مورد نیاز بود ، ارائه این اطلاعات ضروری است انگلستان
استان/ایالت اختیاری 35 الفبا اگر برای کشوری وارد کردن نام ایالت ضروری بود، لطفاً این اطلاعات را ارائه دهید  
کد استان/شهر

توصیه شده

2 الفبا/عددی اگر برای کشوری کد استانی نیاز بود، آنگاه ارائه این اطلاعات ضروری است. مثال: کالیفرنیا CA
شماره حساب – برای محموله ها اختیاری 9 الفبا/عددی حساب کاربری که بطور پیش فرض مسئول پرداخت هزینه هاست 123456789
شماره حساب – Bill transportation charges to اختیاری 9 الفبا/عددی حساب کاربری که بطور پیش فرض مسئول پرداخت هزینه هاست 123456789
شماره حساب – پرداخت عوارض و مالیات‌ها توسط اختیاری 9 الفبا/عددی حساب کاربری که بطور پیش فرض مسئول پرداخت هزینه هاست 123456789
شماره حساب – پرداخت عوارض توسط اختیاری 9 الفبا/عددی حساب کاربری که بطور پیش فرض مسئول پرداخت هزینه هاست 123456789
شماره حساب – پرداخت مالیات توسط اختیاری 9 الفبا/عددی حساب کاربری که بطور پیش فرض مسئول پرداخت هزینه هاست 123456789
ضوابط گمرکی تجاری اختیاری 3 الفبا همچنین به عنوان اینکوترم ها نیز شناخته می شود DAP
ملاحظات اختیاری 255 الفبا/عددی درمورد این مخاطب نکاتی اضافه شود - مثل نیازهای خاص حمل و اولویت ها (تنها قابل رؤیت برای شما در این حساب کاربری فقط برای محموله های نمونه است .همه سفارشات باید از طریق حساب کاربری متفاوتی ارسال شود.
مرجع 1 اختیاری 35 الفبا /عددی/نمادها مرجع جهت چاپ روی بارنامه و صورتحساب جهت نمونه- برای استفاده نیست
مرجع 2 اختیاری 35 الفبا /عددی/نمادها مرجع افزوده شده (در مدارک مربوط به محموله قید نمی شود)؛ فقط برای شما و زمانی که جزئیات محموله را بررسی می کنید قابل رؤیت است پارچه #49 
مرجع 3 اختیاری 35 الفبا /عددی/نمادها مرجع افزوده شده (در مدارک مربوط به محموله قید نمی شود)؛ فقط برای شما و زمانی که جزئیات محموله را بررسی می کنید قابل رؤیت است تحویل فقط تا پایان روز
مرجع 4 اختیاری 35 الفبا /عددی/نمادها مرجع افزوده شده (در مدارک مربوط به محموله قید نمی شود)؛ فقط برای شما و زمانی که جزئیات محموله را بررسی می کنید قابل رؤیت است