اظهارنامه گمرکی دیجیتال شرایط و ضوابط

دی اچ ال یک تجارت بدون کاغذ رو پیشنهاد میده (PLT)سرویس ، به فرستنده ها اجازه ارسال مدارک به همراه مرسوله به صورت الکترونیکی داده میشود. ( از بین بردن نیاز به نسخ چاپی )
شما به عنوان فرستنده از طرف خود ویا هرکس دیگری درباره یک محموله توافق میکنید،که این شرایط تجارت بدون کاغذ در ارتباط با تمامی محموله های ارسالی با استفاده از سرویس PLT اعمال میگردد.
شما همچنین موافق هستید که این شرایط تجاری بدون کاغذ علاوه بر شرایط و قوانین حمل DHL اعمال می‌شوندکه بر روی سایت DHL موجود است و کاملا  محموله غیر قابل قبول, ضمانت نامه ها و غرامت های حمل و نقل و تعهدات دی اچ ال شرایط و قوانین حمل DHL جلب میکنیم.
دی اچ ال دستورالعمل های استفاده از سرویس PLT را فراهم میکند .این موارد علاوه بر الزامات موجود در ارائه محموله و مدارک حمل بکار میروند. این شامل :
  • فرمت که فایل‌های الکترونیکی را ارسال می‌کنید،
  • کیفیت مورد نیاز برای هرنوع اسکن و مدارک
  • زمان‌بندی ارسال داده محموله
  • جزئیات ایتنکه مدارک محموله به کجا ارسال شود
  • جزئیات محموله ( مانند مبدا ، مقصد ، محتویات ، ارزش محموله ) برای که در PLT سرویس موجود نیست.
  • هر نوع مدارک ( مانند گواهی مبدا ) که لازم است به صورت کپی کاغذی در زمان ارائه محموله برای دی اچ ال تهیه شود.
شما موافقت میکنید تمامی دستور العمل های مربوط به PLT سرویس را قبول می کنید. شما همچنین موافقت خواهید کرد که مطابق با الزامات قانونی و گمرکی در رابطه با PLT سرویس را قبول می کنید. همچنین برای مثال شما از PLT سرویس برای هر محموله ای که نیاز به مدارک گمرکی یا مدارک کاغذی ارسال دارد استفاده نخواهید کرد.
شما تایید میکنید که برای ارسال الکترونیکی داده ها اجازه دارید.شما اجازه میدهید که دی اچ ال از داده هایی که شما به صورت الکترونیکی ارسال کردید برای مقاصد پردازش و ارسال محموله PLT استفاده کند.این شاما سر برگ شرکت شماو اضای الکترونیک است.
تمامی مدارکی که الکترونیکی ارسال میگردد باید قانونی باشد
شما با تضمین کردن و نگه داشتن بدون زیان دی اچ ال ، از هرگونه خسارت یا تاخیر ناشی نقض شرایط حمل و نقل بدون کاغذ موافقت میکنید.
شما موافقت گیرنده برای استفاده از PLT سرویس را تائید میکنید.
بازگشت به بالا