Reference Format Tips

نکاتی برای تعریف فرمت های مرجع

شما می‌توانید قالب‌های مرجع ایجاد کنید تا افراد بتوانند مراجع محموله را برای مطابقت با فرمت های از پیش تعیین‌ شده وارد کنند.

مهم

  • از اینکه فقط کاراکترهای مجاز را در فرمت های خود تعریف کرده اید اطمینان حاصل کنید .
  • موقعیت (ترتیب) کاراکترها باید به گونه ای باشد که بتواند به درستی کار کند.
  • به خاطر داشته باشید که هنگام تهیه محموله‌ها اگر کسی مرجع غیر مجازی که در قالب فرمت تعریف نشده باشد را وارد کنند، آنها پیغام خطایی دریافت خواهند کرد. آنها تا زمانی که فرمت مرجع صحیح را وارد کنند قادر به ادامه نخواهند بود.

کاراکترهای مجاز

کاراکتر شرح
? هر کاراکتر اسکی به صورت مجزا
* صفر یا کاراکترهای اسکی بیشتر
# هر رقم از اعداد به صورت مجزا (9-0)
% صفر یا اعداد بیشتر(9-0)
@ هر حروف الفبا به صورت مجزا (A-Z)
& صفر یا حروف الفبای بیشتر(A-Z)

نمونه فرمت ها

فرمت شرح نمونه
@@@### سه حروف الفبا و در ادامه سه عدد ABC778
862###? سه عدد مشخص و در ادامه سه عدد و یک کاراکتر 862123$
% یک سری از اعداد 453902156
123& سه عدد مشخص و در ادامه یک سری از حروف الفبا 123QXWY
&% یک سری از حروف الفبا و در ادامه یک سری از اعداد UEZPA801234
###* سه عدد و در ادامه یک سری کاراکترها 444($!)