MyDHL+ Privacy Notice

راهکارهای الکترونیکی حمل و نقل
بستن
راهکارهای الکترونیکی حمل و نقل


راهکارهای الکترونیکی حمل و نقل که شامل و نه محدود هستند به: +MyDHL, IntraShip, Online Shipping, Import Express Online, Express Logistics Platform

نوع اطلاعات

 • نام, شماره تلفن و آدرس ایمیل از فرستنده
 • نام, شماره تلفن و آدرس ایمیل از گیرنده
 • نام, شماره تلفن و آدرس ایمیل از پرداخت کننده
 • نام, شماره تلفن و آدرس ایمیل از درخواست کننده
 • چنانچه قابل اجرا باشد, Tax ID از فرستنده               
 • چنانچه قابل اجرا باشد, Tax ID از گیرنده
 • چنانچه قابل اجرا باشد, اطلاعات لازم برای فرآیند ترخیص کالا
 • چنانچه قابل اجرا باشد,

اهداف و مبنای قانونی پردازش

اطلاعات در درجه اول برای انجام قرارداد طبق ماده 6 (1) (b) از GDPR پردازش می شوند.
مطابق با ماده 6 (1) (c) از GDPR، پردازش نیز به منظور رعایت تعهدات قانونی انجام می شود، به عنوان مثال، در مورد وظایف افشاء اطلاعات به بخش بازرسی.

در نهایت، پردازش اطلاعات نیز برای اهدافی که براساس منافع مشروط به موجب ماده 6 (1) بند (f) از GDPR، در فهرست ذیل آمده است، انجام میشود.:

 • به عنوان بخشی از الزامات امنیتی ما (مثلا، برای کشف جرم),
 • جهت گردآوری آمار,
 • جهت اهداف اطمینان از کیفیت، بهره وری فرآیند، و اطمینان از برنامه ریزی.

کنترل کننده جهت بهبود تجربه مشتریان ما، حصول اطمینان از یک روال مطمئن و/یا بهبود سرویس ها و خدمات بر اساس یک روند رو به رشد، دارای منافع قانونی در پردازش اطلاعات به منظور تماس با افرادی که اخیرا از سرویس ما استفاده کرده اند میباشد . از آنجایی که نفوذپذیری در این فرآیند به حداقل ممکن رسانده شده است هیچ تعارض منافعی وجود ندارد، به عنوان مثال ، ثبت نام مستعار.

گیرنده ها یا گروه های گیرنده ها

a) افشاء اطلاعات برای شرکت هایی که خدمات حمل و نقل اکسپرس ارائه میکنند صورت می پذیرد.
b) افشاء اطلاعات که به عنوان بخشی از تعهدات قانونی صورت می پذیرد (مانند: بخش بازرسی)

انتقال به کشور سوم (مانند اطلاعات ارسال شده به کشوری خارج از منطقه اقتصادی اروپا(EEA))

a) اطلاعات شما در کشور سوم براساس قراردادی که تنها در صورتیکه این اختیاراز جانب شما به ما داده شود پردازش می گردد(مانند: حمل یک وسیله به یک کشور دیگر)
b) امکان دارد یک ارائه دهنده خدمات گروهی داخلی، مأمور ارائه خدمات IT و سرویس های دیگر بر اساس قوانین اجباری شرکت ما باشد.

اطلاعات شخصی جمع آوری شده
بستن
اطلاعات شخصی جمع آوری شده


جمع آوری تصاویر مدارک شناسایی صادر شده توسط دولت (مانند پاسپورت، گواهینامه رانندگی)

نوع اطلاعات

 • نام, نشانی, از فرستنده
 • نام, نشانی, از گیرنده
 • نام, نشانی, از پرداخت کننده
 • نام, نشانی, از درخواست کننده
 • شماره ملی (مانند شماره پاسپورت، شماره ملی), از فرستنده
 • شماره ملی (مانند شماره پاسپورت، شماره ملی), از گیرنده
 • شماره ملی (مانند شماره پاسپورت، شماره ملی), از پرداخت کننده
 • شماره ملی (مانند شماره پاسپورت، شماره ملی), از درخواست کننده
 • تاریخ تولد, از فرستنده
 • تاریخ تولد, از گیرنده
 • تاریخ تولد, از پرداخت کننده
 • تاریخ تولد, از درخواست کننده
 • محل تولد, از فرستنده
 • محل تولد, از گیرنده
 • محل تولد, از پرداخت کننده
 • محل تولد, از درخواست کننده
 • ملیت, از فرستنده
 • ملیت, از گیرنده
 • ملیت, از پرداخت کننده
 • ملیت, از درخواست کننده
 • هرگونه اطلاعاتی که برروی مدارک شناسایی مشاهده میشود

اهداف و مبنای قانونی پردازش

در راستای انطباق با قوانین نظارت بر صادرات و محدودیتهای قابل اجرا در مواردی که اطلاعات فرستنده و گیرنده دارای ریسک ('تطبیق زیاد') برای نقض بالقوه محدودیتها و/یا کنترل قوانین صادراتی میباشند.

گیرنده ها یا گروه های گیرنده ها

افشاء اطلاعات ،که به عنوان بخشی از تعهدات قانونی صورت می پذیرد (مانند: به بخش بازدید صادرات در مواردی که افشاء اطلاعات به موجب قانون الزامی باشد.)

راه حل های بررسی اعضاء و شرکت های ردصلاحیت شده (DPSS)
بستن
راه حل های بررسی اعضاء و شرکت های ردصلاحیت شده (DPSS)


نوع اطلاعات

 • نام, شماره تلفن و آدرس ایمیل از فرستنده
 • نام, شماره تلفن و آدرس ایمیل از گیرنده
 • نام, شماره تلفن و آدرس ایمیل از پرداخت کننده
 • نام, شماره تلفن و آدرس ایمیل از درخواست کننده
 • چنانچه قابل اجرا باشد, Tax ID از فرستنده               
 • چنانچه قابل اجرا باشد, Tax ID از گیرنده
 • چنانچه قابل اجرا باشد, اطلاعات لازم برای فرآیند ترخیص کالا
 • چنانچه قابل اجرا باشد, Payment Details

اهداف و مبنای قانونی پردازش
در راستای انطباق با قوانین نظارت بر صادرات و محدودیتهای قابل اجرا

گیرنده ها یا گروه های گیرنده ها
افشاء اطلاعات ،که به عنوان بخشی از تعهدات قانونی صورت می پذیرد (مانند: به بخش بازدید صادرات در مواردی که افشاء اطلاعات به موجب قانون الزامی باشد.)

انتقال به کشور سوم (مانند اطلاعات ارسال شده به کشوری خارج از منطقه اقتصادی اروپا(EEA))
a) اطلاعات شما در کشور سوم براساس قراردادی که تنها در صورتیکه این اختیاراز جانب شما به ما داده شود پردازش می گردد(مانند: حمل یک وسیله به یک کشور دیگر)
b) امکان دارد یک ارائه دهنده خدمات گروهی داخلی، مأمور ارائه خدمات IT و سرویس های دیگر بر اساس قوانین اجباری شرکت ما باشد.
خط مشی دی پی دی اچ ال درراستای حفاظت از دااده ها، استانداردهای کلی را برای پردازش داده‌ها با تمرکز ویژه بر نقل و انتقال‌ از طریق یک کشور واسط، به معنی انتقال داده‌های شخصی به کشورهای خارج از اتحادیه اروپا، که از سطح کافی حفاظت از داده‌ها برخوردار نیستند، تنظیم می‌کند. اگر علاقه مند به کسب اطلاعات بیشتر در مورد سیاست حفظ حریم خصوصی داده دی پی دی اچ ال هستید ، لطفا از اینجا بازدید کنید.

ممکن است ازارائه دهنده سرویسی استفاده شود که اطلاعات شخصی را تحت کنترل ما و یا شخصی از طرف ما استفاده کند. در مواردی که اطلاعات به خارج از ناحیه اقتصادی اروپا انتقال داده شود، تمامی موارد معقول لازم جهت اطمینان از اینکه این جابجایی منطبق بر قوانین و مقررات حفظ امنیت اطلاعات انجام شده، صورت می پذیرد.

شاخص اندازه گیری کیفیت
بستن
شاخص اندازه گیری کیفیت


نوع اطلاعات

 • اطلاعات مخاطب – نام (فردی که با دی اچ ال ارتباط دارد.), تلفن, شانی (خیابان، شهر، کدپستی که در زمان دریافت و تحویل مراکز سرویس، قابل مشاهده هستند.), ایمیل (در مراکز محدود سرویسدهی)

اهداف و مبنای قانونی پردازش

شاخص اندازه گیری کیفیت (NPA) یکی از راه های دی اچ ال برای دریافت صدای مشتری و اندازه گیری تجربیات مشتری می باشد. این کار با مشارکت خودجوش همکاران با گوش کردن به تجربیات مشتریان، دریافت بازخورد جهت فرصتها و عملکردهایی به منظور بهبود شرایط انجام می پذیرد. تعاملات مشتری به منظور کمک به ما برای درک تجربه مشتریان و یافتن راهکارهایی جهت بهبود سرویس های قابل ارائه به مشتریان، به صورت غیرگزینشی انتخاب می شوند .

پردازش نیز برای اهدافی که تضاد قانونی را دنبال می کنند، مهم است، توسط شخص ثالث و یا کنترل کننده دیگری که در بخش 6 (1) جی دی پی آر آمده وجود دارد.

پردازش جهت اهداف دیگر

کنترل کننده جهت بهبود تجربه مشتریان ما، حصول اطمینان از یک روال مطمئن و/یا بهبود سرویس ها و خدمات بر اساس یک روند رو به رشد، دارای منافع قانونی در پردازش اطلاعات به منظور تماس با افرادی که اخیرا از سرویس ما استفاده کرده اند میباشد . از آنجایی که نفوذپذیری در این فرآیند به حداقل ممکن رسانده شده است هیچ تعارض منافعی وجود ندارد، به عنوان مثال ، ثبت نام مستعار.

گیرنده ها یا گروه های گیرنده ها

در برخی موارد، ارتباط با مشتری از طریق شخص ثالث طرف قرارداد که فرآیندهای آنان تحت نظارت ما می باشد، صورت می پذیرد.

انتقال به کشور سوم (مانند اطلاعات ارسال شده به کشوری خارج از منطقه اقتصادی اروپا(EEA))

امکان دارد یک ارائه دهنده خدمات گروهی داخلی، مأمور ارائه خدمات IT و سرویس های دیگر بر اساس قوانین اجباری شرکت ما باشد.

برای اطلاعات بیشتر هشدار حریم خصوصی

دی اچ ال و دی اچ ال اکسپرس شرکت های زیرمجموعه دویچه پست هستند