תנאי השימוש באתר

תנאי השימוש בפלטפורמת +MYDHL

 

 1. DHL Express (Israel), (להלן: "DHL אקספרס"), מציעה פלטפורמה מקוונת (להלן: "+MYDHL") לעשיית עסקים עם DHL אקספרס בצורה פשוטה ככל האפשר, על ידי מתן אפשרות להדפסת שטרי מטען, הזמנת איסופים, אחסון פרטי התקשרות, מעקב אחר משלוחים ישירות ממחשב השולח ופונקציות נוספות הקשורות לשירותי DHL אקספרס (כולם ביחד: ה"פונקציות").
   
 2. תנאים אלה יחולו ביחס לשימוש של הלקוח ב +MYDHL ובפונקציות שלה. השילוח עצמו כפוף לתנאים וההגבלות המתאימים של שירותי ההובלה של DHL אקספרס אשר יאושרו בנפרד על ידי הלקוח.
   
 3. הלקוח ישתמש ב- +MYDHL רק למטרות הקשורות ל- DHL אקספרס המפורטות בסעיף 1. הוא אינו רשאי (א) לשנות, להתערב, להשבית תכונות, שימושיות או בבקרות האבטחה של +MYDHL  והפונקציות שלה; (ב) להפר, למנוע, לעקוף, להסיר, לבטל או לחבל בכל דרך אחרת במנגנוני ההגנה של MyDHL + והפונקציות שלה; או (ג) להנדס לאחור, ללקט, לפרק או להפיק קוד מקור, לכפוף רעיונות, אלגוריתמים, מבנה או צורה ארגונית של +MYDHL והפונקציות שלה.
   
 4. לקוח מעוניין להירשם לשימוש שוטף ב- +MYDHL ימסור את הנתונים הנדרשים במסגרת תהליך הרישום. על ידי שליחת דואר אלקטרוני לצורך הפעלת השירות, DHL אקספרס מאשרת את הרישום, ווניתן יהיה לקבל את השירות   מיד לאחר מכן.
   
 5. במקרה שהלקוח משתמש בשירות "הכנת שטרי מטען", הדפסת שטר המטען באמצעות +MYDHL אינה מהווה את חוזה ההובלה. חוזה ההובלה יסתיים רק כאשר המשלוח המסומן נמסר ואושר על ידי DHL אקספרס. חוזה ההובלה יחול על פי התנאים וההגבלות המתאימים של שירותי השילוח של DHL אקספרס.
   
 6. הלקוח מאשר כי DHL אקספרס רשאית לשנות את הפונקציות של +MYDHL או להחליף אותן עם פתרון טכנולוגיית מידע (להלן: "IT") אחר, על פי שיקול דעתה הבלעדי בכל עת.
   
 7. כל הנוסחים, הגרפיקה, ממשקי המשתמש, מסדי הנתונים, הסימנים המסחריים, הלוגו וקוד המחשב (להלן: ה"תוכן"), לרבות, אך לא רק, העיצוב, המבנה, הבחירה, הביטוי, "המראה והתחושה" וארגון התוכן אשר ב- +MYDHL, הינו בבעלות או מוחזק באמצעות רישיון של DHL אקספרס, המוגן על-ידי חוקי זכויות יוצרים וסימנים מסחריים וזכויות קניין רוחני אחרות. אלא אם צוין במפורש בתנאי השימוש בפלטפורמת +MYDHL,, אין להעתיק, לשכפל, לפרסם מחדש, להעלות, להעביר או להפיץ בכל דרך שהיא למחשב אחר, שרת, אתר או אמצעי אחר לפרסום או להפצה, כל חלק של +MYDHL או את התוכן, ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של DHL אקספרס.
   
 8. הלקוח אחראי לכל הפעילויות המתבצעות באמצעות +MYDHL לרבות אך לא רק לשימוש בשיתוף הצעת המחיר ו/או בפונקציות התראה אחרות בהתאם לחוקי התחרו וחוקי הגנת המידע הרלוונטיים.
   
 9. הלקוח ישמור את הרשאות השימוש והגישה המוקצות לו בסודיות, יגן עליהן מפני גישה של צד שלישי בלתי מורשה ולא יחשוף אותן למשתמשים בלתי מורשים. אך ורק אנשים שיש להם צורך לגשת ל +MYDHL במטרה להשתמש בפונקציות מטעם הלקוח יאושרו על ידי הלקוח (להלן: "משתמש מורשה"). הלקוח יודיע למשתמשים המורשים על חובותיו ויקבל התחייבויות מקבילות מהמשתמשים המורשים. הלקוח מכיר באחריותו לשמירה, הטיפול והשימוש ב +MYDHL, גם ביחס למשלוחים שעשויים להתבקש על ידי צד שלישי באמצעות +MYDHL. הלקוח מסכים להודיע מידית ל- DHL אקספרס על כל שימוש בלתי מורשה בחשבון או בסיסמה של הלקוח, או על כל הפרת אבטחה אחרת.
   
 10. הלקוח ינקוט בכל הצעדים הדרושים כדי לוודא שהוא אינו משדר או מקבל למחשב  וירוסים, תולעים או תוכנות אחרות אשר עלולות או נועדו להזיק או להפריע, לעצור או להפקיע כל מערכת, נתונים או מידע כלשהו של DHL אקספרס.
   
 11. הלקוח יבטיח שכל המידע אשר הוא מספק ל- DHL אקספרס באמצעות +MYDHL הוא מלא, נכון ומדויק. הלקוח יהיה אחראי באופן בלעדי לכל נזק או השלכה העלולים להיגרם כתוצאה משימוש במידע שקרי, שגוי או חלקי.
   
 12. הלקוח מאשר כי DHL אקספרס רשאית לגבות עלויות בגין תהליך הזמנת משלוח וכי DHL אקספרס רשאית לדרוש מהלקוח לפצות אותה במקרה והמשלוח לא יהיה מוכן במועד האיסוף הצפוי.
   
 13. DHL אקספרס תאסוף, תאחסן ותעבד נתונים אישיים שסיפק הלקוח ב +MYDHL כנדרש למתן השירותים, בהתאם לחוקים החלים ולמדיניות הפרטיות של חברת Deutsche Post DHL. מידע אודות מידיניות הפרטיות של DHL זמין תחת הלשונית "הצהרת פרטיות" בכותרת התחתונה של האתר. +MYDHL עשויה להכיל קישורים לאתרים של צדדים שלישיים אחרים (להלן: "אתרים מקושרים"). אתרים מקושרים אלה אינם בשליטת DHL אקספרס ו- DHL אקספרס אינה אחראית לתוכן ואינה מאשרת את התוכן של אתרים מקושרים אלה, לרבות כל מידע או חומרים הכלולים באתרים מקושרים אלה.
   
 14. השירותים והמידע ב +MyDHL מסופקים על בסיס "as is". DHL אקספרס, במידה המרבית המותרת על פי חוק, אינה מציגה כל מצג, בין אם מפורש, משתמע, סטטוטורי או אחר, לרבות אך לא רק, מצג משתמע לסחירות, אי הפרה של זכויות של צד שלישי והתאמה למטרה מסוימת של השירותים והמידע כאמור. DHL אקספרס, שותפיה, חברות הקשורות אליה וסוכניה אינם נותנים כל מצג או הצהרה על הדיוק, השלמות, האבטחה או העיתוי של השירותים, התוכן או המידע המסופק על - ידי +MYDHL או באמצעותה. מידע המתקבל באמצעות +MYDHL לא ייצור כל מצג שלא ניתן במפורש על ידי DHL אקספרס בתנאים אלה.
   
 15. בתחומי שיפוט מסויימים אשר אינם מאפשרים מגבלות בנוגע למצגים משתמעים, ולכן המגבלות וההחרגות בסעיף זה לא יחולו על חלק מהלקוחות.
   
 16. במידה המותרת על פי דין, בשום מקרה לא תהא DHL אקספרס, שותפיה, חברות הקשורות אליה או סוכניה אחראים לכל נזק נלווה, עקיף, חד פעמי, עונשי או תוצאתי, אובדן רווחים או נזקים הנובעים מאיבוד נתונים או הפרעה לפעילות העסקית או כתוצאה משימוש או חוסר היכולת להשתמש ב ,+MYDHL בין אם בין אם מכח מצג, חוזה, עוולה, הפרה או כל תיאוריה משפטית אחרת, וכן בין אם כן ובין לאו – DHL אקספרס מודעת על האפשרות לנזקים כאלה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ככל שהדבר מותר על פי הדין החל, בשום מקרה לא תהיה אחריותה הכוללת של DHL אקספרס בגין כל נזק (ישיר או אחר) או הפסד, ללא תלות באופן הפעולה או התביעה, בין אם על פי הסכם, עוולה או בכל דרך אחרת, העולה על 100 יורו. במידה המותרת על פי דין, התרופות המצויינות בתנאים אלה הינן בלעדיות ומוגבלות לאלה המפורטות במפורש בתנאים אלה.
   
 17. הלקוח ישפה  את DHL אקספרס במלוא ההיקף בגין וכנגד כל ההתחייבויות, העלויות, הדרישות, עילות התביעה, הנזקים וההוצאות הנובעים או הקשורים בכל דרך שהיא להפרה של הוראות כלשהן מתנאי השימוש בפלטפורמת +MYDHL על ידי הלקוח.
   
 18. .DHL אקספרס רשאית לסיים או להשעות את השימוש של הלקוח ב +MyDHL בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי. עם ההשעיה או הסיום כאמור, על הלקוח באופן מיידי (א) להפסיק את השימוש ב +MyDHL ו- (ב) למחוק את כל העותקים שברשותו או שיצר. הלקוח מסכים כי DHL אקספרס לא תהיה אחראית כלפיו או כלפי צד שלישי כלשהו על הפסקת או השעיית הגישה של הלקוח ל +MYDHL. סיום החוזה בנוגע לשימוש ב +MyDHL אינו משפיע על ההזמנות שנמסרו באמצעות +MYDHL ולא על הסכם ההובלה עצמו.
   
 19. DHL אקספרס רשאית לשנות את תנאי השימוש בפלטפורמת +MYDHL אלו בכל עת. DHL אקספרס תודיע ללקוח על שינויים כלשהם בתנאי השימוש בפלטפורמת +MYDHL בכתב (למשל, באמצעות הפלטפורמה או  דואר אלקטרוני) (להלן: "הודעת שינויים"). השינויים ייכנסו לתוקף ביחס ללקוח  וההתקשרות החוזית תמשיך בתנאים שהשתנו בתנאי שהלקוח אינו מתנגד לשינויים אלה בתוך ארבעה (4) שבועות לאחר קבלת הודעת השינויים באמצעות הודעה בכתב ל- DHL אקספרס. מועד זה ייחשב כמועדשהתקיים כל עוד ההתנגדות נשלחת ל-DHL  אקספרס בתוך פרק זמן זה. DHL אקספרס תציג במפורש בפני הלקוח בהודעת השינויים בהשלכות הנ"ל של אי ההתנגדות.
   
 20. תנאי השימוש של +MYDHL אלה יהיו כפופים לחוקי המדינה במקום מושבו של התאגיד המתקשר מטעם חברת DHL אקספרס, במידה שחוקים אלו אינם מנוגדים להוראות החוק המחייבות של מדינת האיחוד האירופאי של מגורי הלקוח. תנאי שימוש אלה לא יהיו כפופים לאמנת האומות המאוחדות בדבר חוזים למכירה בינלאומית של טובין, אשר תחולתה מוחרגת מפורש. כל מחלוקת הנובעת מהסכם זה תהיה כפופה לסמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט במקום מושבו של התאגיד המתקשר מטעם DHL אקספרס.

גרסה: פברואר 2018