+MyDHL תנאי השימוש באתר

 1. DHL אקספרס , , , , , , להלן: "DHL אקספרס", מציעה פלטפורמה מקוונת (להלן: "+MyDHL") בין היתר, לקוחות פרטיים או עסקיים, או עובד שפועל בשם העסק (להלן: "לקוחות") עבור התנהלות עסקית פשוטה וקלה ככל האפשר מול DHL אקספרס באמצעות מתן אישור להדפסת שטרי מטען, הזמנת איסופים, שמירת פרטי אנשי קשר, מעקב אחר משלוחים, העברת ניירת ונתונים רלוונטיים ישירות ממחשב הלקוח וביצוע פעולות נוספות שקשורות לשרותי DHL אקספרס (להלן יחד: "פעולות").
 2. התנאים להלן יחולו על שימוש הלקוח במערכת +MyDHL והפעולות שלה. ייתכן כי תנאים נוספים יחולו על פעולות מסוימות, כפוף לאישור נפרד של הלקוח. כל שרותי ההובלה שמסופקים ע"י DHL אקספרס כפופים ל"תנאי השימוש של תובלה " של DHL אקספרס.
 3. הלקוח ישתמש במערכת +MyDHL אך ורק למטרות הקשורות ל-DHL אקספרס, כמפורט בסעיף 1 אשר יתאימו במלואם לכל הוראות השימוש ולתנאי השימוש עבור +MyDHL ופעולותיה. הלקוח אינו מורשה (א) לשנות, להתערב או להפסיק פעולות, תפקודיות או אבטחה במערכת +MyDHL ובפעולותיה; (ב) לסכל, להסיר, למנוע, לעקוף, לבטל פעילות או בכל צורה אחרת להערים על מנגנוני ההגנה של +MyDHL ופעולותיה; (ג) לבצע הנדסה הפוכה, לקמפל, לפרק או להפיק קוד מקור, רעיונות יסודיים, אלגוריתמים, מבנה או צורת ארגון של מערכת +MyDHL ופעולותיה, או (ד) להשכיר, להחכיר, לתת רישיון משנה, להלוות או בכל צורה אחרת להפיץ את מערכת +MyDHL ופעולותיה.
 4. לקוח שמעונין להירשם לשימוש רציף ב +MyDHL ימלא את הנתונים הנדרשים בטופס ההרשמה. DHL אקספרס תאשר את הרישום בשליחת מייל על הפעלת המנוי וניתן יהיה להשתמש בפעולות המערכת מיד לאחר מכן
 5. במקרה של שימוש בפעולת המערכת "יצירת משלוח" או "תיאום איסוף", יצירת משלוח או בקשה לאיסוף במערכת +MyDHL לא מהוות חוזה הובלה. חוזה ההובלה ישתכלל רק לאחר שהמשלוח נמסר ומאושר ע"י DHL אקספרס.
 6. הלקוח מאשר בזאת כי DHL אקספרס רשאית לשנות או להפסיק, באופן זמני או קבוע, פעולות במערכת +MyDHL או להחליפן בפתרון טכנולוגיית מידע אחרת, ע"פי שיקול דעתה הבלעדי בכל זמן.
 7. DHL אקספרס שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להגביל שימוש בכל פעולה ו/או תוכן בכל עת, בפרט במקרה של (א) שינוי או הפסקת הפעולה ו/או התוכן או (ב) הפרת תנאי השימוש במערכת +MyDHL ע"י הלקוח, או (ג) ביצוע פעולות תחזוקת מערכת. הלקוח מסכים בזאת כי DHL אקספרס לא תשא באחריות ללקוח או לכל צד שלישי בגין שינוי או השעיית או הפסקת אי אלו מהפעולות ו/או התכנים.
 8. כל האלמנטים הטקסטואליים והגרפיים, ממשקי המשתמש, מסדי הנתונים, סימני מסחר, סמלי לוגו וקוד תכנות (להלן: "תוכן"), לרבות אך ללא הגבלה לעיצוב, מבנה, מבחר, ביטוי, מראה ויזואלי וארגון התוכן במערכת +MyDHL הינם בבעלות או ברישיון DHL אקספרס ומוגנים תחת חוקי זכויות יוצרים וסימני מסחר וכל זכויות קניין רוחני אחרות. למעט המקרים שצוינו במפורש בתנאי השימוש של +MyDHL, אין להעתיק, לשכפל, לפרסם, להעלות לרשת, להעביר או להפיץ בכל דרך אחרת למחשב אחר, שרת, אתר כלשהו או כל מדיה אחרת לפרסום או הפצה חלק או תוכן כלשהו מתוך +MyDHL ללא אישור מפורש מראש ובכתב מ +MyDHL.
 9. הלקוח מעניק ל-DHL אקספרס את הזכות להשתמש בכל הנתונים, המסמכים או בכל מידע אחר שהועבר ע"י הלקוח במערכת +MyDHL, לרבות נייר המכתבים של החברה שלך, חתימות אלקטרוניות ופרוטוקולי אינטרנט (IP) שהועברו איתם (להלן: "מידע") למטרות שמוגדרות בפעולות. האמור בסעיף זה כולל שימוש במידע לצורך הכנת והובלת משלוחים, לרבות, משלוחים ללא ניירת. הלקוח יישא באחריות בלעדית ויחויב בשיפוי מלא של DHL אקספרס בגין כל תביעה, הפסדים, נזקים או תוצאות אחרות כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע.
 10. הלקוח אחראי על כל הפעולות שמתבצעות דרך מערכת +MyDHL, לרבות אך לא רק, שימוש בפונקציית ההודעות, בהתאם לחוקים המתאימים ובפרט בהתאם לחוקי תחרות, הגנה על מידע וחוקי המכס. בפרט, הלקוח יקבל את אישורו של כל נמען לקבלת אימייל או הודעת SMS מ-DHL אקספרס, או קבלת כל נתון, מסמך, או מידע אחר שיישלח בצורה אלקטרונית ובאופן כללי, מצד שלישי כלשהו, בגין נתונים אישיים בבעלות צד שלישי כלשהו שהלקוח סיפק ל-DHL אקספרס. בהתאם לבקשת DHL אקספרס, הלקוח יספק הוכחה לאישור כאמור לעיל ל-DHL אקספרס.
 11. הלקוח ישתמש בפונקציות האבטחה המוצעות, - כיום eSecure, - ויפעל בהתאם להנחיות האבטחה המסופקות על ידי DHL אקספרס שמפורטות במסגרת +MyDHL. בפרט, הלקוח ישמור על הרשאות השימוש והגישה שניתנו לו בסודיות, יגן עליהם מפני שימוש ע"י צד שלישי שאינו מורשה ולא יחשוף אותן למשתמשים שאינם מורשים. רק אנשים שצריכים להשתמש במערכת +MyDHL בשם הלקוח יאושרו על ידי הלקוח (להלן: "משתמשים מורשים"). הלקוח יעדכן את המשתמשים המורשים לגבי התחייבויותיהם ויקבל התחייבות מתאימה מהמשתמשים המורשים. הלקוח מודע לכך, כי הוא האחראי לשימוש במערכת +MyDHL, גם בהתייחס למשלוחי צד ג' שיתבקשו על ידי צדדים שלישיים, דרך +MyDHL. הלקוח מסכים להודיע באופן מיידי ל- DHL אקספרס לגבי שימוש לא מורשה בחשבון או בסיסמת הלקוח, או כל פירצת אבטחה אחרת.
 12. הלקוח ינקוט בכל הצעדים הנדרשים ע"מ לוודא שהוא לא מעביר או מקבל וירוסים, "תולעים" או כל תוכנה אחרת שעלולה או מיועדת להזיק, להתערב, להפריע או ללהפקיע כל מערכת, תונים או מידע כלשהם של DHL אקספרס.
 13. אם צוין אחרת במסגרת מערכת +MyDHL או הפעולות, הצדדים יספקו את כל המידע אלקטרונית דרך מערכת +MyDHL, לרבות חשבוניות. הלקוח יוודא שכל המידע שמועבר על ידו ל-DHL אקספרס דרך +MyDHL הנו מהימן, מלא, נכון ומדויק. הלקוח ישא באחריות בלעדית בגין כל נזק או השלכותיו שיגרמו כתוצאה מהעברת מידע לא נכון או לא מדוייק חלקי.
 14. הלקוח מסכים ש-DHL אקספרס תיטול חיובים בהכנת הזמנות משלוח שבוצעו במערכת +MyDHL וכך שייתכן ש-DHL אקספרס תבקש מהלקוח לפצות אותה במקרה בו הלקוח לא הכין משלוח בהתאם להוראות ההזמנה בזמן האיסוף הצפוי.
 15. DHL אקספרס תאסוף, תשמור ותעבד נתונים אישיים שהוזנו ע"י הלקוח במערכת +MyDHL כנדרש עבור מתן השירותים, בהתאם לחוקים המתאימים ולמדיניות הפרטיות של Deutsche Post DHL. ניתן לעיין במדיניות הפרטיות של DHL בלשונית "מדיניות פרטיות" בתחתית עמוד האתר. מערכת +MyDHL כוללת קישורים לאתרים עצמאיים של צדדים שלישיים (להלן: "אתרים מקושרים"). האתרים המקושרים אינם נמצאים בשליטתה של DHL אקספרס, ו-DHL אקספרס אינה אחראית ואינה מאשרת את התוכן באתרים מקושרים אלה או מאשר אותו, לרבות כל מידע או נתונים המפורטים באתרים המקושרים. הלקוח מאשר בזאת כי הוא קיבל הסכמה מתאימה לכל מידע אישי מצד שלישי המעורב במשלוח להעברת הפרטים האישיים שלו ל-DHL. 

  מערכת +MyDHL ופעולותיה מסופקים ללקוח על בסיס "as is". DHL אקספרס לא תשא, בכל אחריות, בין אם מפורשת, משתמעת, חוקית או אחרת, לרבות אך לא רק, לאחריות משתמעת בגין סחירות, אי פגיעה בזכויות צד ג' וכשירות למטרה מסוימת, כל זאת במידה המותרת בחוק. DHL אקספרס, שלוחותיה או סוכניה אינם מייצגים או אחראים לדיוק, שלמות, ביטחון או דייקנות מערכת +MyDHL. לא תחול אחריות על מידע שיתקבל דרך ממערכת +MyDHL, אלא אם כן צוין אחרת במפורש ע"י DHL אקספרס בתנאי השימוש של +MyDHL.

 16. במידה המותרת בחוק, DHL אקספרס, שלוחותיה או סוכניה לא ישאו, בשום מצב, באחריות כלשהי בגין כל נזק, משני, עקיף, דוגמתי, עונשי ותוצאתי, אובדן רווחים, עונשיים, קנסות, או נזקים שנגרמו כתוצאה מאובדן נתונים או הפרעה עסקית, או כל נזק אחר כלשהו כתוצאה משימוש או אי היכולת להשתמש במערכת +MyDHL, בין אם על בסיס אחריות, חוזה, עוולה, עבירה אן כל תאוריה משפטית, ובין אם DHL אקספרס מודעת לאפשרות קיום הנ"ל או לא. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ובמידה המותרת בחוקים המתאימים, בשום מצב האחריות הכוללת של DHL אקספרס בגין נזק (ישיר או אחר) או הפסד ללא קשר לצורת הפעולה או התביעה, בין אם בחוזה, עוולה או אחרת, לא תעלה על סך של 100 יורו לכל ארוע. במידה המותרת בחוק, הסעדים המפורטים בתנאי השימוש של +MyDHL הנם בלעדיים ומוגבלים אך ורק לארועים המצוינים במפורש בתנאי השימוש של +MyDHL.
 17. הלקוח משפה בזאת את DHL אקספרס שיפוי מלא עבור וכנגד כל אחריות, עלויות, דרישות, סיבות לפעולה, נזקים והוצאות שנגרמים כתוצאה או שקשורים בצורה כלשהי להפרת איזה מההנחיות תנאי השימוש של +MyDHL ע"י הלקוח.
 18. הצדדים יוכלו לסיים או להשעות את שימוש הלקוח במערכת +MyDHL בכל עת לפי שיקולם הבלעדי. במקרה של ביטול/הפסקת השימוש, הלקוח חייב מיידית (א) להפסיק את השימוש במערכת +MyDHL + ו (ב) ולמחוק את כל ההעתקים שהוא יצר. הלקוח מסכים בזאת כי DHL אקספרס לא תשא באחריות ללקוח או לכל צד שלישי בגין סיום או השעיית הגישה למערכת +MyDHL. סיום חוזה השימוש במערכת +MyDHL אינו משפיע על ההזמנות שבוצעו במערכת או על הסכם ההובלה.
 19. DHL אקספרס עשויה לשנות את תנאי השימוש להלן בכל עת. DHL אקספרס תודיע ללקוח לגבי שינויים בטקסט בתנאי השימוש במערכת +MyDHL (למשל דרך הודעה בכתב במערכת +MyDHL או באימייל) (להלן: "הודעה על השינויים"). השינויים ייכנסו לתוקפם מבחינת הלקוח והקשר החוזי ימשיך להתקיים תחת התנאים המעודכנים וזאת במידה והלקוח לא יתנגד לשינויים תוך ארבעה (4) שבועות לאחר קבלת ההודעה על השינויים בהודעה בכתב ל-DHL אקספרס. מועד סופי זה ייאו אותו כאילו התקיים כל עוד ההתנגדות נשלחה ל-DHL אקספרס במהלך התקופה שהוגדרה לעיל. DHL אקספרס תציין באופן ספציפי בהודעה כתובה בהודעה על השינויים את ההשלכות כתוצאה מאי התנגדות.
 20. תנאי השימוש במערכת +MyDHL להלן כפופים לחוקי המדינה שבה יושבת מחלקת החוזים של DHL אקספרס. במידה והלקוח הנו אדם פרטי ותושב מדינה שחברה באיחוד הארופאי, החוקים שהוזכרו לעיל יחולו רק במידה ואינם סותרים את סעיפי החוק המדנדטורי של מדינת האיחוד האירופי בה מתגורר הלקוח. תנאי השימוש במערכת +MyDHL אינם כפופים ומוחרגים מפורשות מאמנת האומות המאוחדות בדבר חוזים למכר טובין בינלאומי (CISG). כל מחלוקת כלשהי הנובעת מהסכם זה תהיה כפופה בלעדית לתחום השיפוט של בתי המשפט במקום בו יושבת מחלקת החוזים של DHL אקספרס.
חזרה למעלה