DHL Express החזר כספי מובטח תנאי שימוש

עם בקשת הלקוח ובכפוף למגבלות המפורטות בהמשך, DHL תעניק זיכוי או החזר של תוספת התשלום ששילם הלקוח בעבור משלוח DHL Express אשר ימסר לאחר מועד המסירה אליו התחייבה DHL.
א. האחריות חלה רק בשירותים הבאים:

DHL EXPRESS 9:00 IMPORT
DHL EXPRESS 9:00 DOMESTIC
DHL EXPRESS 10:30
DHL EXPRESS 10:30 IMPORT
DHL EXPRESS 10:30 DOMESTIC
DHL EXPRESS 12:00
DHL EXPRESS 12:00 IMPORT
DHL EXPRESS 12:00 DOMESTIC

(להלן "השירות") וכן על משלוחים אשר עומדים במלוא המגבלות המפורטות בזאת.
ב. האחריות חלה בגין תוספת התשלום נוסף על מחירון הלקוח למשלוחים בשירות רגיל של מסירה עד סוף יום העסקים (DHL EXPRESS WORLDWIDE, DHL EXPRESS WORLDWIDE IMPORT, או במקרה של משלוחי דומסטיק DHL EXPRESS DOMESTIC) ( להלן "תוספת תשלום").
ג. במקרה של משלוח הכולל מספר יחידות , האחריות תחול בגין כל יחידה במשלוח. במקרה של איחור באחת היחידות במשלוח, ההחזר או הזיכוי יינתנו בעבור המשלוח כולו. האחריות אינה כוללת פריטים אחרים כלשהם, כולל אך ללא הגבלה: קנסות, מיסים ותשלומים או סכומים אחרים, וכן דמי הובלה הנובעים ממשלוח שהוחזר.
ד. על הלקוח להודיע ל- DHL בדבר תביעה בגין איחור- בכתב או בטלפון- בתוך 14 ימים קלנדריים מתאריך המסירה ולציין ל DHL את מספר הלקוח (אם קיים), מספר שטר מטען, תאריך משלוח וכן פרטי נמען מלאים.תוך 30 ימים קלנדריים ממועד ההודעה לDHL, DHL תבצע את אחת מהפעולות הבאות:
 • תעניק ללקוח זיכוי או החזר.
 • תספק ללקוח מידע המבהיר את הסיבה בגינה המשלוח אינו ראוי לאחריות תחת המגבלות או ההחרגות בהתאם, או
 • תספק ללקוח הוכחה לכך שהמשלוח הגיע במועד.
ה. הלקוח אינו רשאי לאפשר לצד אחר כלשהו לפנות בתביעה בשמו ואינו רשאי להמחות את זכות התביעה לצד אחר כלשהו. תשלום ע"י DHL ללקוח של תוספת התשלום יהווה פטור מלא בדבר התחייבויותיה של DHL בגין איחור כלשהו בהתאם לאחריות זו.
. האחריות לא תחול במקרה בו איחור באספקה או אי-אספקה ינבעו מנסיבות שמעבר לשליטתה של DHL, כמפורט בתנאי והתניות ההובלה של DHL כולל: עיכוב במכס, אי-דיוק או אי-שלמות בנתוני המשלוח, הוראות המשלוח או המידע (כגון ת.ד. ככתובת הנמען, מספר טלפון חסר או בלתי מדויק של הנמען), או בקשה מאת הנמען לעיכוב, שינוי כתובת המשלוח או שירותי שחרור ממכס שאינם סטנדרטיים, או חוסר זמינותו או סירובו של הנמען לקבל את המשלוח או לשלם את המיסים והמכסים הדרושים עבור המשלוח.
.. כל יתר תנאי והתניות המשלוח של DHL חלים. DHL רשאית לשנות או לבטל את האחריות בכל עת.
ח.. במקרה שיהיה ללקוח משלוח בגינו מועד האספקה הינו רגיש (time sensitive), שאובדנו או עיכובו עלולים לגרום לנזק תוצאתי, על הלקוח לפנות לחברת או סוכן הביטוח שלו בכדי לרכוש ביטוח בפני סיכונים אלה כיוון ש-DHL אינה נוטלת אחריות זו על עצמה. DHL אינה מספקת ולא תסדיר ביטוח משלוחים מסוג זה.
י. האחריות אינה חלה על:
  (i) משלוחים הקשורים בניסויים קליניים, במסגרתם נעשה שימוש באריזה רגישה לטמפרטורה.
  (ii) תשלומים נוספים החלים בגין כל שירות אופציונאלי הנמכר עם המשלוח, כגון אריזה.
  (iii) יבוא או יצוא זמני;
  (iv) משלוחים שתכולתם בעלת ערך גבוה ומצריכים הליך מכס פורמלי;
  (v) משלוחים העולים במספר היחידות או במשקל מהמוגדר; ו/או
  (vi) משלוחים המכילים חומרים מסוכנים.
א. השירותים ניתנים רק מאתרים ספציפיים ליעדים בעלי מיקוד ספציפי (או ערים, שבהם לא קיים מיקוד).
ב. השירותים אינם ניתנים בדבר משלוחים שאינם ניתנים ע"י DHL, כמוגדר בתנאי והתניות המשלוח של DHL, או בדבר משלוחים שאינם עומדים במגבלות אחרות כלשהן הנוגעות לגודל, משקל, טובין או ערך כמוגדר ע"י DHL.
ג. בכדי לקבוע אם קיים שירות בגין משלוח מסוים בין נקודת מוצא ליעד מסוים, או בשילוב עם אופציית שירות מסוימת (כגון אספקה בשבת), נא בדוק באתר האינטרנט של DHL או פנה לשירות הלקוחות של DHL וספק את הפרטים הבאים:
 • כתובת לאיסוף המשלוח,
 • הטובין הנשלחים,
 • ערך לצורכי מכס (אם רלבנטי),
 • שעת ותאריך איסוף המשלוח,
 • היעד המדויק, כולל מיקוד,
 • משקל המשלוח,
 • ממדי המשלוח,
 • מספר הפריטים.
ד. על השולח לפרט את השירות המבוקש בתעודת המשלוח ועליו למסור את המשלוח ל-DHL במועד שעליו סוכם עם DHL.
תקין יולי 1, 2017
חזרה למעלה