תנאי השימוש וההובלה DHL Express

("תנאי שימוש")

בהזמנת שירותי DHL את/ה, בתור "שולח/ת", מסכימ/ה, בשמך ובשם הנמען של המשלוח ("המקבל") וכל אדם אחר בעל עניין במשלוח שהתנאים והגבלות הללו חלות.

"משלוח" פירושו כל המסמכים או החבילות המועברים תחת אותו שטר מטען ואשר עשויים להישלח בכל אמצעי שתבחר DHL, ובכלל זה במשלוח אווירי, יבשתי או כל הובלה אחרת. "שטר מטען" יכלול כל מזהה או מסמך משלוח המופק על ידי מערכות אוטומטיות של DHL או של השולח כגון תווית, ברקוד, שטר מטען או שטר משלוח וכן כל גרסה אלקטרונית שלהם. כל משלוח מועבר על בסיס אחריות מוגבלת כמפורט בזה. אם שולח דורש הגנה רבה יותר, ניתן לדאוג לביטוח בתוספת תשלום. (למידע נוסף יש לקרוא להלן). "DHL" משמע כל חברה ברשת DHL Express.

DHL רשאית לבצע כל אחת מהפעילויות הבאות מטעם השולח או המקבל על מנת לספק שירותים: (1) למלא מסמכים כלשהם, לשנות את קודי המוצר או השירות ולשלם מקדמות של חבויות מכס, מסים או חיובים רגולטוריים אחרים הנדרשים על פי החוקים והתקנות החלים ("חיובי המכס"), (2) לשמש כסוכן האמיתי והחוקי של השולח או המקבל או למנות עמיל מכס לביצוע בקרת ייצוא ושחרור ממכס וכן (3) להפנות את השולח אל עמיל המכס של המקבל או לכתובת אחרת על פי בקשה של כל אדם ש- DHL סבורה באופן סביר כי הנו מורשה. השולח או המקבל יספקו אישור נוסף כלשהו שיידרש על פי החוק החל על מנת ש- DHL תוכל לשחרר משלוח.
משלוח ייחשב כלא קביל במקרים הבאים:
 • הוא כולל כלי נשק שלמים, תחמושת, חומרי נפץ, מטעני חבלה או חלקי בדק, רובי אוויר, העתק או חיקוי כלי נשק; טובין מזויפים; כסף מזומן; מטילים (מכל מתכת יקרה); בעלי חיים חיים, חלקי בעלי חיים אסורים או שרידים, כגון שנהב; שרידי אדם או אפר; אבנים יקרות או יקרות למחצה; קנאביס או נגזרותיו; או סחורה בלתי חוקית, כגון סמים קלים או סמים בלתי חוקיים אחרים,
 • הוא מסווג כחומר מסוכן, סחורות מסוכנות, סעיפים אסורים או מוגבלים על פי ADR (תקנת תעבורה בדרכים אירופאיות לגבי סחורות מסוכנות) או על פי IATA (איגוד התעבורה האווירית הבינלאומית), ICAO (ארגון התעופה האזרחית הבינלאומית) או כל ארגון רלוונטי אחר ("טובין מסוכנים"),
 • הוא מכיל כל פריט אחר אותו DHL אינה יכולה להוביל בבטחה או באופן חוקי,
 • הכתובת שגויה או שאינה מסומנת כראוי או שהאריזה פגומה או לא מספקת להבטחת הובלה בטוחה בטיפול שגרתי,
 • שולח, מקבל או כל גורם אחר בעל אינטרס ישיר או עקיף במשלוח מופיע ברשימות הסנקציות הרלוונטיות כצד מסורב או מוגבל.

לא ניתן לשלוח ולמסור משלוחים לתיבות דואר או מיקודים. המשלוחים נמסרים לכתובת המקבל אותה נתן השולח אך לא בהכרח לאדם המקבל באופן אישי. משלוחים לכתובות עם אזור קליטה מרכזי יימסרו לאותו האזור.

DHL רשאית להודיע למקבל על מסירה צפויה של משלוח או על מסירת משלוח שהוחמצה. ניתן להציע למקבל אפשרויות חלופיות לקבלת המשלוח כגון מסירה ביום אחר, מסירה ללא צורך בחתימה, הפניה לכתובת אחרת או איסוף בתחנת שירות של DHL.

אם המשלוח נחשב כבלתי קביל כנקוב בסעיף 2 מכיוון שהוא הוערך בשווי נמוך מדי לצרכי המכס, או לא ניתן לזהות או לאתר את המקבל באופן סביר, או שהמקבל מסרב לקבל את המשלוח או לשלם מכס או דמי משלוח אחרים, DHL תשקיע מאמצים סבירים כדי להחזיר את המשלוח לשולח. דבר זה יהיה על חשבון השולח. אם לא ניתן להחזיר את המשלוח, ניתן יהיה לשחרר אותו, לנטוש, להעביר או למכור מבלי לשאת באחריות כלשהי כלפי השולח או כלפי כל אדם אחר.DHL תהיה רשאית להשמיד משלוח כלשהו אם DHL מנועה מכוחו של כל חוק או רשויות אכיפת חוק מלהחזיר את כולו או מקצתו לשולח, כמו גם כל משלוח של טובין מסוכנים.

DHL זכאית לפתוח ולבדוק משלוח ללא מתן הודעה מוקדמת, וזאת מטעמי בטיחות, אבטחה, מכס או סיבות רגולטוריות אחרות.

דמי המשלוח של DHL מחושבים בהתאם לגבוה מבין השניים: משקל בפועל או נפח ליחידה וכל פריט עשוי להישקל מחדש ולהימדד מחדש על ידי DHL כדי לאשר את החישוב הזה.

תשלום של מכס וחיובים אחרים הצפויים כנקוב באתר DHL במדינה המקבלת עשוי להתבקש מהנמען טרם המסירה. זה יכלול עמלה אם DHL תשתמש באשראי שלה מול רשויות המכס או תשלם חיובי מכס מטעם המקבל.

השולח ישלם או ישפה את DHL בגין כל חיובי המכס והחיובים האחרים המגיעים ל- DHL בגין שירותים שניתנו על ידי DHL או נגרמו לה מטעם השולח או הנמען, אם הנמען לא העביר תשלום.

6.1 אחריותה של DHL לגבי כל הובלה אווירית (כולל הובלה נלווית בכבישים או עצירות בדרך) מוגבלת על ידי אמנת מונטריאול או אמנת ורשה לפי העניין, או בהעדר אמנה כאמור, האחריות מוגבלת לנמוך מהבאים: (i) שווי השוק הנוכחי או המוצהר, או ii)) 22 זכויות משיכה מיוחדות לק"ג (כ -30.00 דולר ארה"ב לק"ג).  מגבלות כאמור יחולו גם על כל צורות התחבורה האחרות, למעט במקומות בהם המשלוחים מועברים רק באמצעות כביש, כאשר חלות המגבלות הנקובות להלן.

לגבי משלוחים חוצי גבולות המועברים באמצעות כבישים, אחריותה של DHL תחשב כמוגבלת על ידי האמנה להובלת סחורות בינלאומיות בכביש (CMR) לשווי הנמוך מבין (i) שווי השוק הנוכחי או הערך המוצהר, או ii) ) 8.33 זכויות משיכה מיוחדות לק"ג (כ -11.00 דולר ארה"ב לק"ג). מגבלות כאמור יחולו גם על תחבורה בכבישים ארציים בהעדר מגבלות מחייבות או מגבלות אחריות נמוכה יותר בחוק התחבורה הלאומי החל.במידה והמגבלות הנ"ל לא מספיקות לדעת הצד השולח, עליו להגיש הצהרת ערך מיוחדת ולבקש ביטוח בהתאם למפורט בסעיף 8 להלן או לדאוג להסדרי ביטוח מטעמו.

על אף האמור בסעיף 6 זה לעיל, ועל אף כל הוראה אחרת במסמך זה, אחריות DHL מוגבלת לנזקים ישירים בלבד בגין המשלוח בהתאם למגבלות לק"ג המפורטות בסעיף זה לעיל. DHL לא תחוב, בכל מקרה, בכל הפסד או רכיב נזק אחר, וכן לא תחוב בכל נזק עקיף ו/או תוצאתי (לרבות, אך לא רק, הפסדי רווח, הכנסות, ריבית, ועסקים עתידיים) בין אם DHL עודכנה לגבי הסיכון בגין הפסד או נזק מסוג זה ובין אם לאו.

אחריותה של DHL מוגבלת באופן נוקשה לאובדן ולנזק ישיר למשלוח בלבד ולמגבלות הקילוגרמים הנקובות בסעיף 6 זה.  כל יתר סוגי ההפסדים או הנזקים הנם מוחרגים (לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, אובדן רווחים, הכנסה, ריבית, עסקים עתידיים), בין אם אובדן או נזק כאמור הנם מיוחדים או עקיפים, ואף אם הסיכון לאובדן או נזק כאמור הובא לתשומת לבה של DHL.

6.2 DHL תשקיע כל מאמץ סביר לספק את המשלוח בהתאם ללוחות הזמנים הרגילים של DHL, אך לוחות זמנים אלה אינם מחייבים ואינם מהווים חלק מהחוזה. DHL אינה אחראית לנזקים או לאובדן הנגרמים כתוצאה מעיכוב, אך לגבי משלוחים מסוימים, השולח עשוי להיות רשאי לדרוש פיצויים מוגבלים בגלל עיכוב במסירה וזאת במסגרת התנאים וההתניות של ערובה להחזר כספי, הזמינים באתר או משירות הלקוחות של DHL.

את כל התביעות יש להגיש בכתב ל- DHL תוך שלושים (30) יום ממועד קבלת המשלוח על ידי DHL, שאם לא כן, DHL לא תישא באחריות כלשהי. התביעות מוגבלות לתביעה אחת לכל משלוח, אשר הסדרתה תהווה הסדר מלא וסופי של כל אובדן או נזק הקשורים למשלוח כאמור.
יתכן ו - DHL תהיה מסוגלת לדאוג לביטוח לאובדן או נזק למשלוח, המכסה את מלוא שווי הסחורה, ובלבד שהשולח יורה על כך ל- DHL בכתב, לרבות על ידי מילוי סעיף הביטוח של שטר המטען או שימוש במערכות האוטומטיות של DHL ותשלם פרמיה רלוונטית. ביטוח משלוח אינו מכסה אובדן או נזק עקיף, או אובדן או נזק הנגרם כתוצאה מעיכובים.
DHL אינה נושאת באחריות לשום אובדן או נזק הנובעים מנסיבות שמחוץ לשליטתה של DHL. אלה כוללים מבלי לגרוע מכלליות האמור, נזק חשמלי או מגנטי או מחיקה של תמונות אלקטרוניות או מצולמות, נתונים או רישומים ; כל פגם או מאפיין הקשור לאופי המשלוח, גם אם היה ידוע ל- DHL; כל מעשה או מחדל של אדם שאינו מועסק על ידי DHL או התקשר בחוזה עם DHL - למשל שולח, מקבל, צד שלישי, מכס או פקיד ממשלתי אחר; מתקפות סייבר של צד שלישי או איומים אחרים הקשורים לאבטחת מידע; "כוח עליון" - למשל רעידת אדמה, ציקלון, סערה, שיטפון, ערפל, מלחמה, התרסקות מטוס, אמברגו, מהומה, מגיפה, מגיפה כלל עולמית, מהומה אזרחית או שביתה.
השולח ישפה ויפטור את DHL והדירקטורים שלה, מנהליה, עובדיה וסוכניה מכל אחריות, הפסד ו/או נזק הנובעים ממחדלו של השולח לקיים את התחייבויותיו והצהרותיו הבאים:
 • המשלוח קביל להובלה כפוף לסעיף 2 לעיל;
 • המשלוח הוכן באתרים מאובטחים על ידי אנשים אמינים והיה מוגן מפני הפרעות בלתי מורשות במהלך הכנה, אחסון וכל הובלה אל DHL,
 • השולח עומד בקנה אחד עם תקנות הייצוא, הסנקציות, חוקים ותקנות מכס רלוונטיים או דרישות רגולטוריות אחרות ומגבלות הקשורות ליבוא, ייצוא, מעבר או העברת סחורות,
 • השולח הצהיר בפני DHL על כל תכולת משלוח המכילה סחורה צבאית או סחורה לשימוש דואלי מבוקר הכפופה לאישורים ממשלתיים,
 • השולח מסר את כל המידע, ההיתרים, הרישיונות או הרשאות ומסמכים ממשלתיים אחרים, כנדרש בחוק החל או על פי בקשת DHL, וכל המידע, ההיתרים, הרישיונות או הרשאות ומסמכים ממשלתיים אחרים שניתנו על ידי השולח או באי כוחו הנם נכונים, מלאים ומדויקים, לרבות השווי ותיאור הטובין ומידע על אודות השולח והמקבל,
 • בעת מסירת נתונים אישיים ל- DHL, השולח קיים את התחייבויותיו החוקיות לעבד ולשתף נתונים אלה, לרבות ליידע את האנשים המושפעים על כך שנתונים אישיים, לרבות כתובת הדוא"ל של המקבל ומספר הטלפון הנייד שלו, נדרשים לצורך הובלה, שחרור ממכס ומסירת המשלוח.
הצד השולח מסכים לניתובים ושינויי מסלול, לרבות הובלת המשלוח דרך מספר נקודות עצירה.
כל מחלוקת שתתעורר תחת תנאי שימוש אלה או קשורה בכל דרך שהיא תהיה כפופה לסמכות השיפוט הלא-בלעדית של בתי המשפט של מדינת המקור של המשלוח, ונשלטת על ידי החוק של מדינת המוצא של המשלוח והשולח מכפיף את עצמו באופן בלתי הפיך לסמכות שיפוט זו, אלא אם כן הדבר עומד בניגוד לדין החל.
חוסר התוקף או חוסר האכיפה של הוראה כלשהי לא ישפיע על כל חלק אחר של תנאים והגבלות אלה.
תקין ספטמבר 1, 2021
חזרה למעלה