Kas ir nodevas un nodokli?

Transportejot preces pari starptautiskam robežam, uz parvadajumiem attiecas nodevas un nodokli, ko noteikusi galamerka valsts muita.

Sūtītāja Ceļvedis Nodevās un Nodokļos

Veicot starptautiskos parvadajumus, svarigi izprast nodevas un nodoklus.
Neatkarigi no ta vai parvadajums ir davana vai ne, tas tiek paklauts importešanas kartibai ka to nosaka galamerka valsts muitas likums. Parvadajums tiek muitots, vadoties pec izcelsmes valsts, vertibas un daudzuma, bet ne ta merka. Uz muitojamiem parvadajumiem attiecas muitas nodeva, kas ir precem piemerots tarifs vai nodoklis, tas transportejot pari starptautiskam robežam.
Nodevu aprekins atkarigs no muitojama parvadajuma vertejamas vertibas. Šada aprekina merkiem muitojamam precem tiek pieškirts klasifikacijas kods, kas zinams ka Harmonizetas sistemas kods.
Šo sistemu izveidojusi Pasaules muitas organizacija, un ta turpina attistities.
Nodevu un nodoklu nomaksa parasti ir sanemeja atbildiba, un DHL Express piedava DHL konta ipašniekiem iespeju par sevi maksat.
Tada gadijuma pec parvadajuma piegades DHL izraksta rekinus klientiem par musu nomaksatajam nodevam un nodokliem klientu laba galamerki, ka ari nelielu administracijas maksu.
Nodokli tiek piemeroti precem, kas parvietotas pari politiskam robežam (lai gan pasaule eksiste dažas brivas tirdzniecibas zonas). Nodokli parasti ir saistiti ar protekcionismu - ekonomisko politiku, kas ierobežo tirdzniecibu starp valstim.
Nodokli parasti tiek piemeroti importetam precem, lai gan reizem tie var tikt piemeroti eksportetam precem.

Saņēmēja Ceļvedis Nodevās un Nodokļos

Vai jus esat sanemis/-usi sutijumu un velaties izprast savas saistibas nodevu un nodoklu nomaksa?
Par tiešsaiste iegadatam precem jums var tikt piemerotas muitas nodevas un nodokli, ja:
  • Nodevas un nodokli parasti nav ieklauti tiešsaiste iegadatu precu cena un var nebut ieklauti visparejas parvadašanas izmaksas, ko maksajat tiešsaistes mazumtirgotajam;
  • Tiešsaiste iegadajoties preces, dažas, vai visas preces var but no valsts, kura dzivojat, tadel uz tam attiecas muitas nodeva, kas ir precem piemerots tarifs vai nodoklis, transportejot preces pari starptautiskajam robežam;
  • Ja preces netiek parvadatas iekšzeme (jusu valsti) vai atseviška muitas savieniba, piemeram, Eiropas Savieniba, jums ir jamaksa iekšzemes nodevas un nodokli, kadus pieprasa jusu vieteja muitas iestade;
  • Lai DHL kurjers varetu nogadat jusu preces pec iespejas atrak pec tam, kad tas iekluvušas jusu valsti vai muitas savieniba, DHL jusu varda var atmuitot sutijumu un samaksat muitas iestadei visas nodevas un nodoklus, kas attiecinami uz precem;
  • Kad nodevas un nodokli ir pilniba nomaksati DHL, preces tiek nogadatas jums;
  • Veicamie maksajumi, ja tadi ir, ir atkarigi no precu izsutišanas vietas, precu veida, to darijuma vertibas un pakas svara.
Iegadajoties preces tiešsaiste, jums vienmer japarbauda, vai tas tiek nosutitas uz jusu adresi no:
  • jusu valsts;
  • citas valsts;
  • arpus jusu muitas savienibas valsts.
  • Piezīme: iegādājoties preces komerciālam lietojumam, attiecināmi citi likumi.
Par davanu tiek uzskatita lieta, kas tieša veida nosutita no vienas privatpersonas citai, un, ja to vertiba neparsniedz valsti noteikto slieksni, uz tam neattiecas importa nodoklis.
Muitas noteiktajai davanas definicijai neatbilst preces, kas tiek sutitas no arpus EU vai muitas teritorijas un kas tiek pasutitas un apmaksatas personai, kas nav to pircejs.
Muitas aģents pārbauda nosūtīšanas dokumentus
Pakalpojumi muitas noformēšanas procesa atbalstam
Mēs saprotam cik svarīgi ir ātri veikt muitošanu. Mūsu piedāvātais standarta un specializēto pakalpojumu klāsts ir paredzēts lai palīdzētu!
Vairāk Par Nodevas un nodokļi
Atpakaļ uz sākumu