MyDHL+ Lietošanas noteikumi

 1. DHL Express Latvia SIA, Mazā Gramzdas iela 9A, LV2167, Lidosta "Rīga", Latvia, turpmāk tekstā saukts par “DHL Express”, piedāvā tiešsaistes platformu (turpmāk “MyDHL+”) klientiem neatkarīgi no tā, vai tā ir privātpersona vai juridiska persona, kas rīkojas uzņēmuma vārdā (turpmāk “Klienti”), lai sadarbotos ar DHL Express pēc iespējas vienkāršāk, atļaujot drukāt pavadzīmes, plānot sūtījumu paņemšanu, saglabāt kontaktinformāciju, izsekot sūtījumus, pārsūtīt attiecīgos dokumentus un datus tieši no nosūtītāja datora un citām funkcijām, kas saistītas ar DHL Express pakalpojumiem (kopsummā “Funkcijas”).
 2. Šie nosacījumi attiecas uz Klienta MyDHL+ un tā Funkciju izmantošanu. Uz noteiktām Funkcijām var attiekties papildu nosacījumi, kas Klientam jāapstiprina atsevišķi. Uz visiem DHL Express sniegtajiem transporta pakalpojumiem attiecas DHL Express pārvadāšanas noteikumi un nosacījumi.
 3. Klients izmanto MyDHL+ tikai DHL Express saistītiem mērķiem, kas norādīti 1. sadaļā. Klients pilnībā ievēro šos Lietošanas noteikumus un visus norādījumus par MyDHL+ Funkciju izmantošanu. Klientam nav atļauts (a) modificēt, traucēt, atspējot MyDHL+ funkcijas, vai drošības kontroli; (b) izvairīties, apiet, noņemt, deaktivizēt vai kā citādi apiet visus MyDHL+ funkciju aizsardzības mehānismus vai (c) dekompilēt, izjaukt vai atvasināt avota kodu, pamatā esošās idejas, algoritmus, MyDHL+ struktūru vai organizatorisko formu, un tās funkcijas, vai (d) īrēt, iznomāt, sublicencēt, aizdot vai kā citādi izplatīt MyDHL+ vai kādu no Funkcijām.
 4. Klients, kurš vēlas reģistrēties MyDHL+ pastāvīgai lietošanai, reģistrācijas laukos aizpilda nepieciešamie dati. Nosūtot aktivizācijas e-pastu, DHL Express apstiprina reģistrāciju un var sākt izmantot Funkcijas.
 5. Izmantojot Funkciju “Izveidot sūtījumu” vai “Pieteikt kurjera izsaukumu”, sūtījuma izveidošanai vai paņemšanas pieprasījuma MyDHL+ ietvaros nav spēkā pārvadājumu līgums. Pārvadājumu līgums tiks noslēgts tikai tad, kad kurjers sūtījumu būs fiziski paņēmis.
 6. Klients piekrīt, ka DHL Express var brīvi mainīt vai uz laiku vai neatgriezeniski pārtraukt MyDHL+ funkcijas vai aizstāt to ar citu IT risinājumu pēc saviem ieskatiem jebkurā laikā.
 7. DHL Express patur tiesības jebkurā laikā mainīt un/vai ierobežot jebkuras Funkcijas un/vai Satura izmantošanu, jo īpaši, ja (a) Funkcijas un/vai saturs tiek mainīts vai pārtraukts vai (b) Klients ir pārkāpis MyDHL+ noteikumus (c) jāveic uzturēšanas darbi. Klients piekrīt, ka DHL Express neatbild Klienta vai trešās puses priekšā par jebkādām Funkciju un/vai Satura izmaiņām, apturēšanu vai pārtraukšanu.
 8. Viss teksts, attēli, lietotāja saskarnes, datu bāzes, preču zīmes, logotipi un datora kods (“Saturs”), ieskaitot, bet ne tikai, šāda satura dizainu, struktūru, izvēli, izpausmi, “izskatu un sajūtu”, un MyDHL+ šāda satura izkārtojumu ir licencējis DHL Express, un to aizsargā autortiesību un preču zīmju likumi un citas intelektuālā īpašuma tiesības. Izņemot gadījumus, kas skaidri noteikti MyDHL+ lietošanas noteikumos, nevienu MyDHL+ daļu un nevienu saturu nedrīkst nekādā veidā kopēt, reproducēt, pārpublicēt, augšupielādēt, pārsūtīt vai izplatīt uz citu datoru, serveri, vietni vai citu datu nesēju, lai tos publicētu vai izplatītu, bez DHL Express iepriekšējas rakstiskas piekrišanas.
 9. Klients piešķir DHL Express tiesības izmantot visus datus, dokumentus vai citu informāciju, ko klients ir norādijis MyDHL+, ieskaitot jūsu uzņēmuma datus, elektroniskos parakstus un nodoto informāciju. Funkcijās norādītajiem mērķiem. Tas ietver informācijas izmantošanu sūtījumu, tostarp elektroniskp muitas rēķinu, apstrādei un transportēšanai. Klients ir pilnībā atbildīgs par visiem zaudējumiem, bojājumiem vai sekām, kas var rasties, izmantojot norādīto informāciju.
 10. Klients ir atbildīgs par visām darbībām, kas veiktas, izmantojot MyDHL+, ieskaitot paziņošanas Funkcijas izmantošanu, saskaņā ar piemērojamajiem likumiem, tai skaitā konkurences, datu aizsardzības un muitas likumiem. Klients ir atbildīgs par saņēmēja piekrišanu saņemt e-pastu vai SMS no DHL Express ar dokumentiem vai informāciju elektroniskā formā un vai jebkuras trešās puses personas datiem, kas pieder jebkurai trešai personai un, kuru Klients ir sniedzis DHL Express. Pēc DHL Express pieprasījuma Klients iesniedz DHL Express pierādījumus par šādu piekrišanu.
 11. Klients izmanto piedāvātās drošības funkcijas, kas pašlaik ir eSecure, un ievēro DHL Express sniegto drošības informāciju MyDHL+. Klients slēpj viņam piešķirtās lietošanas piekļuves un atļaujas, aizsargā tos no neatļautu trešo personu piekļuves un neatklāj tos neatļautiem lietotājiem. Tikai personas, kurām ir nepieciešams piekļūt MyDHL+, lai izmantotu Funkcijas Klienta vārdā, ir pilnvarojis Klients (“autorizēts lietotājs”). Klients paziņo pilnvarotajiem lietotājiem par viņu saistībām un no pilnvarotajiem lietotājiem iegūst attiecīgas saistības. Klients atzīst savu atbildību par MyDHL+ izmantošanu, arī saistībā ar sūtījumiem, kurus caur MyDHL+ var pieprasīt trešās puses. Klients piekrīt nekavējoties informēt DHL Express par neatļautu Klienta numura vai paroles izmantošanu vai citiem drošības pārkāpumiem.
 12. Klients veic visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu to, ka viņš nepārsūta un nesaņem datorvīrusus, datortārpus vai citas programmas, kuras ir paredzētas, lai sabojātu, traucētu, pārtvertu vai atsavinātu jebkādu DHL Express sistēmu, datus vai informāciju.
 13. Klients sniedz visu informāciju, t.sk. muitas rēķinu elektroniski MyDHL+, ja vien MyDHL+ nav noteikts citādi. Klients nodrošina, ka visa informācija, kuru viņš pārsūta DHL Express, izmantojot MyDHL+, ir pilnīga, pareiza un precīza. Klients ir pilnībā atbildīgs par zaudējumiem vai sekām, kas var rasties nepatiesas, nepareizas vai nepilnīgas informācijas izmantošanas.
 14. Klients piekrīt, ka DHL Express radīsies papildu izmaksas par MyDHL+ veikto pasūtījumu apstrādi un ka DHL Express var pieprasīt, lai Klients atlīdzina kompensāciju gadījumā, ja Klients atceļ sūtījuma paņemšanu paredzētajā paņemšanas laikā.
 15. DHL Express apkopos, uzglabās un apstrādās personas datus, ko klients norāda MyDHL+, jo tas nepieciešams pakalpojumu sniegšanai, saskaņā ar piemērojamajiem likumiem un Deutsche Post DHL datu konfidencialitātes politiku. DHL konfidencialitātes politika ir pieejama cilnē “Konfidencialitātes Paziņojums". MyDHL+ var saturēt saites uz citām neatkarīgām trešo personu vietnēm ("Saistītās Vietnes"). Šīs Saistītās Vietnes nav DHL Express pārvaldībā, un DHL Express nav atbildīgs un neatbalsta šādas vietnes saturu. Saistītās vietnes, ieskaitot jebkādu informāciju vai materiālus, kas ietverti šādās saistītās vietnēs. Klients apstiprina, ka ir ieguvis atbilstošu piekrišanu visiem personas datiem, kas pieder jebkurai trešajai pusei un kurus jūs esat sniedzis DHL. 

  MyDHL+ un Funkcijas tiek nodrošinātas, pamatojoties uz "tādu, kāds tas ir" pamata. DHL Express pilnā apjomā, ko atļauj likumi, izslēdz visas garantijas, gan izteiktas, gan netiešas, gan likumā noteiktas, ieskaitot, garantijām par tirgojamību, trešo personu tiesību nepārkāpšanu un piemērotību noteiktam mērķim. DHL Express, tā filiāles vai aģenti nesniedz nekādas garantijas par MyDHL+ precizitāti, pilnīgumu, drošību vai savlaicīgumu. Nekāda informācija, kas iegūta, izmantojot MyDHL+, nerada garantijas, ko DHL Express nav skaidri norādījis MyDHL+ lietošanas noteikumos.

 16. Likuma atļautajās robežās ,DHL Express, tā filiāles vai aģenti nekādā gadījumā nav atbildīgi par nejaušiem, netiešiem, priekšzīmīgiem, soda un izrietošiem zaudējumiem, zaudēto peļņu, sodiem, naudas sodiem vai zaudējumiem, kas saistīti ar pazaudētiem datiem vai biznesa pārtraukšanu vai kā citādi kas izriet no MyDHL+ izmantošanas vai nespējas to izmantot neatkarīgi no tā, vai tie ir balstīti uz garantiju, līgumu, deliktu vai kādu citu juridisku pamatu, un neatkarīgi no tā, vai DHL Express ir informēts par šādu iespējamību. Neierobežojot iepriekšminēto, likuma atļautajās robežās, DHL Express kopējā atbildība par jebkādiem zaudējumiem (tiešiem vai netiešiem), neatkarīgi no prasības veida vai tie ir līgumā, deliktā vai citādi noteikti, nepārsniedz (man liekas tur ir pārsniedzot - exceed?) EUR 100 par gadījumu. Likuma atļautajās robežās, MyDHL+ lietošanas noteikumos norādītie tiesiskās aizsardzības līdzekļi ir paredzēti tikai MyDHL+ lietošanai, kas skaidri noteikti MyDHL+ lietošanas noteikumos.
 17. Ar šo klients apliecina ka DHL Express nav atbildīgs par visām saistībām, izmaksām, prasībām, rīcības cēloņiem, zaudējumiem un izdevumiem, kas rodas vai ir saistīti ar MyDHL+ lietošanas noteikumu pārkāpšanu.
 18. Puses var pārtraukt vai apturēt MyDHL+ izmantošanu Klientam jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem. Pēc šādas apturēšanas vai izbeigšanas Klientam nekavējoties (a) jāpārtrauc MyDHL+ lietošana un (b) jāizdzēš visas viņa izgatavotās kopijas. Klients piekrīt, ka DHL Express neuzņemas atbildību pret viņu vai kādu trešo personu par Klienta piekļuves MyDHL+ pārtraukšanu vai apturēšanu. Līgums par MyDHL+ izmantošanas izbeigšanu neietekmē ne pasūtījumus caur MyDHL+, ne pašu transporta līgumu.
 19. DHL Express jebkurā laikā var pārskatīt MyDHL+ lietošanas noteikumus. DHL Express paziņo Klientam par visām izmaiņām MyDHL+ lietošanas noteikumos teksta formā (piemēram, izmantojot MyDHL+ platformu vai e-pastu) (“izmaiņu paziņošana”). Izmaiņas stājas spēkā attiecībā pret Klientu, un līgumattiecības turpinās mainītajos apstākļos, ja Klients neiebilst izmaiņām četru (4) nedēļu laikā pēc paziņojuma par izmaiņām, nosūtot rakstisku paziņojumu DHL Express. Termiņš tiek uzskatīts par ievērotu, ja četru (4) nedēļu laikā iebildums ir nosūtīts DHL Express. DHL Express rakstiski paziņo Klientam par iepriekš minēto izmaiņu neievērošanas sekām.
 20. MyDHL+ lietošanas noteikumus reglamentē tās valsts likumi, kurā atrodas DHL Express līgumslēdzēja subjekts. Gadījumā, ja Klients ir privātpersona, kas dzīvo ES dalībvalstī, tiek piemēroti iepriekš minētie likumi kas nav pretrunā ar obligātajiem likumiem ES dalībvalstī, kurā atrodas Klients. MyDHL+ lietošanas noteikumus nenosaka Apvienoto Nāciju Organizācijas konvencija par preču starptautiskas pārdošanas līgumiem, kuras piemērošana ir skaidri izslēgta. Jebkurš strīds, kas izriet no šī līguma, ir DHL Express līgumslēdzēja valsts jurisdikcijā.
Atpakaļ uz sākumu