DHL Express Naudas Atmaksāšanas Garantija Noteikumi un nosacījumi

Pēc klienta pieprasījuma un saskaņā ar zemāk aprakstītajiem ierobežojumiem DHL nodrošina kreditēšanu vai atmaksā klientam viņa segtās DHL EXPRESS sūtījuma transportēšanas izmaksas, ja sūtījums nogādāts vēlāk par DHL noteiktajām piegādes saistībām.
A. Naudas atgriešanas garantija attiecas uz

DHL EXPRESS 9:00 IMPORT
DHL EXPRESS 9:00 DOMESTIC
DHL EXPRESS 10:30
DHL EXPRESS 10:30 IMPORT
DHL EXPRESS 10:30 DOMESTIC
DHL EXPRESS 12:00
DHL EXPRESS 12:00 IMPORT
DHL EXPRESS 12:00 DOMESTIC

pakalpojumiem (katrs kā "Pakalpojums") un uz sūtījumiem, kas pilnībā atbilst ierobežojumiem, kas aprakstīti šajā dokumentā.
B. Garantija attiecas uz gala cenas starpību, ko klients maksā par ātrāku piegādi, virs cenas par piegādi līdz darba dienas beigām (DHL EXPRESS WORLDWIDE, DHL EXPRESS WORLDWIDE IMPORT, vai, vietējo sūtījumu gadījumos, DHL EXPRESS DOMESTIC). Garantijā nav ietverti visi citi maksājumi, ieskaitot soda naudas, nodokļus vai citus izdevumus vai apjomus (piemēram, degvielas piemaksa) un transporta izmaksas, kas radušās atpakaļ nosūtīto sūtījumu rezultātā.
C. Ja sūtījums sastāv no vairākām daļām, tad Garantija attiecas uz katru sūtījuma daļu. Ja kāda no sūtījuma daļām tiek piegādāta ar novēlošanos, tad transporta izmaksu atmaksa vai kreditēšana tiks nodrošināta visam sūtījumam.
D. Klientam rakstiski vai pa telefonu jāziņo DHL par jebkuru novēlotu piegādi 14 kalendāro dienu laikā no izsūtīšanas datuma un jāpasaka DHL savu klienta numuru (ja tāds ir), pavadzīmes numuru, izsūtīšanas datumu un detalizētu informāciju par saņēmēju. 30 kalendāro dienu laikā pēc klienta paziņojuma saņemšanas, DHL:
 • nodrošina klientam kreditēšanu vai atmaksu,
 • nodrošina klientam informāciju, paskaidrojot, kāpēc sūtījumam nav piemērojama garantija, pamatojoties uz ierobežojumiem vai izņēmumiem, vai
 • nodrošina klientam pierādījumus par sūtījuma piegādi laikā.
E. Klients nedrīkst ļaut jebkādai trešajai pusei ziņot par pretenzijām savā vārdā, kā arī izvirzīt prasības kādai citai pusei. DHL transporta izdevumu atmaksa klientam pilnībā atbrīvo DHL no jebkāda nokavējuma saistībām Garantijas ietvaros.
F. Garantija netiks piemērota, ja piegāde tiek nokavēta vai netiek veikta tādu apstākļu dēļ, ko DHL nevar kontrolēt, kā tas ir noteikts DHL Pārvadājumu noteikumos un nosacījumos, ieskaitot muitas novēlošanos, neprecīzu vai nepilnīgu sūtījuma informāciju, piegādes norādījumus vai informāciju (tādu kā saņēmēja pasta kastītes numura norādīšanu adreses vietā, saņēmēja telefona numura nenorādīšanu vai tā neprecīzu norādīšanu), saņēmēja pieprasījums piegādāt sūtījumu vēlāk, sūtījuma novirzīšanu vai īpašiem muitošanas pakalpojumiem, adresāta nepieejamību, kā arī tā atteikšanos no piegādātā sūtījuma saņemšanas vai nodevu un nodokļu nomaksāšanas.
G. Tiek piemēroti visi noteikumi, kas minēti DHL Pārvadājumu Nosacījumos un Noteikumos. Šī naudas atmaksāšanas garantija jebkurā laikā var tikt pakļauta izmaiņām un atcelšanai no DHL puses.
H. Ja klientam ir ārkārtīgi steidzams sūtījums, kura pazaudēšana vai novēlota piegāde var izraisīt zaudējumus, klientam jāvēršas pie sava apdrošināšanas aģenta vai brokera, lai apdrošinātu sūtījumu pret šāda veida riskiem, jo DHL neuzņemas atbildību par to. DHL nesagatavo un nepiedāvā šādu apdrošināšanu.
I. Naudas atmaksāšanas garantija neattiecas uz:
  (i) klīnisko pētījumu sūtījumiem, kuriem ir nepieciešams speciāls termiskais iepakojums;
  (ii) papildu izmaksām, kas saistītas ar papildu pakalpojumiem, piemēram, iepakošana;
  (iii) pagaidu eksportu vai importu;
  (iv) sūtījumiem ar ļoti vērtīgu saturu, kuriem ir nepieciešama muitošana;
  (v) sūtījumi ar vienībām, kas pārsniedz noteiktu svara vai lieluma ierobežojumus; un/vai
  (vi) sūtījumiem, kuri satur atļautās bīstamās kravas.
A. Pakalpojums ir pieejami tikai no noteiktām atrašanās vietām uz noteiktiem pasta indeksiem galamērķos (vai pilsētām, kur nav pasta indeksu).
B. Pakalpojums nav pieejami neatbilstošiem sūtījumiem, kas noteikti DHL Pārvadājumu Nosacījumos un Noteikumos, kā arī sūtījumiem, kas neatbilst izmēra, svara, preces vai vērtības noteikumiem, kurus noteicis DHL.
C. Lai noskaidrotu, vai Pakalpojums konkrētajam sūtījumam, starp noteiktu pieņemšanas vietu un galamērķi vai arī kopā ar noteiktu pakalpojumu (piem., sestdienas piegādi) ir pieejams, lūdzu, kontaktējieties ar DHL Klientu Apkalpošanas nodaļu vai meklējiet informāciju DHL mājas lapā un norādiet sekojošo informāciju:
 • sūtījuma paņemšanas adresi,
 • prece, kas tiks sūtīta,
 • tās vērtība muitas nolūkiem (ja vajadzīgs),
 • laiks un datums, kad sūtījums ir gatavs paņemšanai,
 • precīzs galamērķis, ieskaitot pasta indeksu,
 • sūtījuma svars,
 • sūtījuma izmēri,
 • vienību skaits sūtījumā.
D. Izsūtītājam jānorāda pieprasītais Pakalpojums pavadzīmē un jānodot sūtījums DHL līdz norunātajam laikam.
Derīgs Jūlijs 1, 2017
Atpakaļ uz sākumu