DHL Express Pārvadāšanas noteikumi un nosacījumi

("Noteikumi un nosacījumi")

Izmantojot DHL pakalpojumus, Jūs kā “Sūtītājs” piekrītat savā un Sūtījuma adresāta (“Adresāts”) vārdā, kā arī jebkuras citas personas vārdā, kas ir ieinteresēta Sūtījumā, tam, ka tiek piemēroti šie Noteikumi un Nosacījumi.

“Sūtījums” nozīmē visus dokumentus vai pakas, kas tiek transportētas, izmantojot vienu pavadzīmi un izmantojot pēc DHL izvēles - gaisa transportu, auto transportu vai jebkādu citu transporta veidu. “Pavadzīme” ietver jebkādu Sūtījuma identifikatoru vai DHL vai Sūtītāja automatizētas sistēmas sagatavotu dokumentu, kā piemēram, etiķete, svītrkods, pavadzīme vai konosaments, kā arī jebkādu to elektronisko versiju. Visi Sūtījumi tiek transportēti uz ierobežotās atbildības pamata, kā tas ir paredzēts šajos Noteikumos un Nosacījumos. Ja Sūtītājs pieprasa augstāku aizsardzības pakāpi, par papildu samaksu var tikt nodrošināta apdrošināšana. (Detalizētāka informācija ir izklāstīta zemāk). „DHL” nozīmē – jebkurš DHL Express Network dalībnieks.

DHL var Sūtītāja vai Adresāta vārdā veikt jebkuras no šādām darbībām, lai sniegtu pakalpojumus: (1) noformēt visu veidu dokumentus, mainīt preču vai pakalpojumu kodus, un veikt jebkādu nodevu, nodokļu vai citus normatīvos maksājumus, kas ir saskaņā ar piemērojamajiem likumiem un noteikumiem (“Muitas nodevas”), 2) rīkoties kā Sūtītāja vai Adresāta īstais un likumīgais aģents vai iecelt muitas starpnieku, kas veic eksporta kontroli un muitošanu, un 3) pāradresēt Sūtījumu Adresāta muitas brokerim vai uz citu adresi pēc jebkuras personas pieprasījuma, kuru DHL pamatoti uzskata par pilnvarotu. Sūtītājs vai Adresāts nodrošinās DHL jebkādu papildu pilnvarojumu, kas ir noteikts piemērojamajos tiesību aktos, lai DHL varētu atmuitot Sūtījumu.
Sūtījums tiek uzskatīts par nepieņemamu pārvadāšanai, ja:
 • tas satur pilnībā nokomplektētus šaujamieročus, munīciju, sprāgstvielas, spridzekļus vai testēšanas sastāvdaļas, gaisa šautenes, šaujamieroču modeļus vai imitācijas, viltotas preces, skaidru naudu, dārgmetāla stieņus (jebkura dārgmetāla), dzīvus dzīvniekus, aizliegtas dzīvnieku daļas vai mirstīgās atliekas, piemēram, ziloņkaulu, cilvēku mirstīgās atliekas vai pelnus, neiestrādātus dārgakmeņus vai pusdārgakmeņus, marihuānu vai tās atvasinājumus, vai tādas nelikumīgas preces kā narkotikas vai citus nelikumīgus medikamentus.
 • ADR (Eiropas autotransporta regula par bīstamām kravām) vai IATA (Starptautiskā Gaisa transporta asociācija), ICAO (Starptautiskā civilās aviācijas organizācija) vai kāda cita atbilstoša organizācija to klasificē kā bīstamu materiālu, bīstamas preces, priekšmetus, kuru pārvadāšana ir aizliegta vai ierobežota (“Bīstama krava”);
 • tā saturā ir jebkura cita lieta, kuru DHL nevar droši vai legāli transportēt;
 • adrese ir nepareiza vai nav pilnībā norādīta, vai tā iepakojums ir bojāts vai nepiemērots, lai nodrošinātu tā drošu transportēšanu un standarta apstrādi,
 • Sūtītājs, Adresāts vai jebkura cita persona, kas tieši vai netieši ir ieinteresēta Sūtījumā, ir iekļauta jebkuros spēkā esošos sankciju sarakstos kā persona, uz kuru attiecināmi aizliegumi vai ierobežojumi.

Sūtījumus nevar nogādāt uz pasta abonementa kastītēm (P.O. boxes) vai pasta kodiem. Sūtījumus nogādā uz Sūtītāja norādīto Adresāta adresi, bet ne obligāti nosauktajam Adresātam personīgi. Sūtījumus, kuru adresāts atrodas centralizētajā saņemšanas rajonā, nogādā uz šo rajonu.

DHL var informēt Adresātu par gaidāmo piegādi vai nokavētu piegādi. Adresātam var tikt piedāvāti alternatīvi piegādes varianti, kā piemēram, piegāde citā dienā, paraksta nepieprasīšana, pārsūtīšana vai saņemšana DHL Pakalpojumu punktā (DHL Service Point).

Ja Sūtījums tiek uzskatīts par nepieņemamu, kā tas norādīts 2.nodaļā, tā vērtība atmuitošanas nolūkā ir tikusi samazināta, vai Adresātu nevar pamatoti identificēt vai atrast, vai Adresāts atsakās no piegādes vai atsakās maksāt Muitas nodevas vai citus Sūtījuma izdevumus, DHL pieliek visas saprātīgas pūles, lai nogādātu Sūtījumu atpakaļ Sūtītājam – Sūtītājs sedz šīs izmaksas. Ja nav iespējams Sūtījumu atgriezt, tas var tikt atsavināts, iznīcināts vai pārdots, neuzņemoties nekādu atbildību pret Sūtītāju vai kādu citu personu. DHL ir tiesības iznīcināt jebkuru Sūtījumu, ja saskaņā ar jebkura likuma vai tiesībsargājošas iestādes prasībām DHL nedrīkst to pilnībā vai daļēji atdot atpakaļ Sūtītājam, kā arī jebkuru Bīstamo kravu Sūtījumu.

DHL ir tiesīgs atvērt un pārbaudīt Sūtījumu bez brīdinājuma par drošības, aizsardzības, muitas vai citiem normatīvajos aktos noteiktajiem iemesliem.

Maksu par DHL veikto pārvadāšanu aprēķina saskaņā ar sūtījuma vienības faktisko vai tilpuma svaru, atkarībā no tā, kas ir lielāks katrai atsevišķai sūtījuma vienībai, un DHL var atkārtoti nosvērt un izmērīt jebkuru vienību, lai apstiprinātu šo aprēķinu.

Pirms piegādes no Adresāta var tikt pieprasītas muitas nodevu un citu maksājumu samaksa, kā norādīts DHL tīmekļa vietnē Adresāta valstī. Tas ietver maksājumus, ja DHL muitas iestādēs izmanto savus līdzekļus vai apmaksā jebkuras muitas nodevas Adresāta vārdā.

Sūtītājs samaksā vai atlīdzina DHL visas Muitas nodevas un citus maksājumus par DHL sniegtajiem pakalpojumiem, vai kas DHL ir radušies Sūtītāja vai Adresāta vietā un labā, ja Adresāts nav veicis šos maksājumus.

6.1. DHL atbildība attiecībā uz jebkuru Sūtījumu, ko piegādā pa gaisu (ieskaitot arī papildu autotransportu vai pieturvietas maršrutā) ir ierobežota ar attiecīgi piemērojamo Monreālas konvenciju vai Varšavas konvenciju, vai, ja konvencijas nav piemērojamas, ar (i) pašreizējo tirgus vai deklarēto vērtību, vai (ii) 22 speciālās aizgūšanas tiesību (SDR) vienībām par vienu kilogramu (apmēram USD 30,00 par kilogramu) atkarībā no tā, kura vērtība ir zemāka. Šādi ierobežojumi attiecas arī uz citiem transportēšanas veidiem, izņemot, ja Sūtījums tiek piegādāts tikai ar autotransportu, kur piemērojami turpmāk norādītie ierobežojumi.

Attiecībā uz pārrobežu Sūtījumiem ar autotransportu DHL atbildība ir vai ir jāuzskata par ierobežotu ar Konvencijas par kravu starptautisko autopārvadājumu līgumu (CMR) noteikumiem, atkarībā no tā, kas ir zemāka (i) pašreizējā tirgus vai deklarētā vērtība, vai (ii) 8,33 speciālās aizgūšanas tiesību (SDR) vienībām par vienu kilogramu (apmēram USD 11,00 par vienu kilogramu). Šādi ierobežojumi ir piemērojami arī transportēšanai ar autotransportu valsts iekšienē, ja nacionālajos normatīvajos aktos nepastāv obligāti vai zemāki atbildības ierobežojumi.

Ja Sūtītājs uzskata šos ierobežojumus par nepietiekošiem, tam jāsniedz īpaša vērtības deklarācija un jāpieprasa apdrošināšana, kā tas ir aprakstīts 8.nodaļā vai pašam jānokārto apdrošināšana.

DHL atbildība ir stingri ierobežota tikai ar tiešajiem zaudējumiem un bojājumiem, Sūtījumam, kā arī kilogramu ierobežojumiem saskaņā ar 6.nodaļu. Visi pārējie zaudējumu un bojājumu veidi netiek ņemti vērā (ieskaitot, bet neaprobežojoties ar neiegūto peļņu, ienākumiem, procentiem, turpmāko komercdarbību), neatkarīgi no tā, vai šādiem zaudējumiem ir īpašs vai netiešs raksturs, un pat ja DHL uzmanība tika pievērsta šādu zaudējumu riskam.

6.2. DHL pieliek visas saprātīgas pūles, lai nogādātu Sūtījumu saskaņā ar DHL parastajiem piegādes grafikiem, tomēr šie grafiki nav saistoši un nav līguma sastāvdaļa. DHL nav atbildīgs par jebkādiem zaudējumiem, kas rodas kavējuma dēļ, bet noteiktiem Sūtījumiem Sūtītājam ir iespēja pieprasīt daļēju kompensāciju saskaņā ar Naudas Atmaksas Garantijas noteikumiem un nosacījumiem.

Visas sūdzības jāiesniedz DHL rakstveidā trīsdesmit (30) dienu laikā pēc datuma, kad DHL pieņēma Sūtījumu pārvadāšanai, un ja šis termiņš netiek ievērots, DHL tiek atbrīvots no jebkādas atbildības. Sūdzības ir ierobežotas līdz vienai sūdzībai par Sūtījumu, kuras apmierināšana būs pilnīgs un galīgs ar to saistīto zaudējumu apmierinājums.
DHL var nodrošināt apdrošināšanu sūtījuma nozaudēšanas vai bojājuma gadījumiem, sedzot Sūtījuma pilnu vērtību, ar noteikumu, ka Sūtītājs par to ir devis norādījumus DHL, t.sk., aizpildot apdrošināšanas sadaļu pavadzīmē vai izmantojot DHL automatizētās sistēmas, un samaksājot attiecīgu apdrošināšanas prēmiju. Sūtījuma apdrošināšana nesedz netiešus zaudējumus, kā arī zaudējumus, kas radušies nokavējumu dēļ.
DHL nav atbildīgs par jebkādiem zaudējumiem, kas rodas no apstākļiem, kas ir ārpus DHL kontroles. Šie apstākļi ietver, bet neaprobežojas ar elektronisko vai fotogrāfisko attēlu, datu vai ierakstu elektriskiem vai magnētiskiem bojājumiem vai izdzēšanu; jebkuru defektu, kas saistīts ar Sūtījuma specifiku, pat, ja tas zināms DHL; jebkuras personas, kas nestrādā un kurai nav līgumattiecības ar DHL, ietekmi, piemēram, Sūtītājs, Adresāts, trešā persona, muitas vai valdības pārstāvis; trešās personas kiberuzbrukumi vai citi draudi saistībā ar informācijas drošību; nepārvaramu varu (“Force Majeure”), kā, piemēram, zemestrīce, ciklons, vētra, plūdi, migla, karš, lidmašīnas avārija vai embargo, masu nemieri, epidēmija, pandēmija, streiki.
Sūtītājs atlīdzina un aizsargā DHL un tā vadītājus, amatpersonas, darbiniekus un aģentus pret jebkādu atbildību, zaudējumiem un kaitējumu, kas izriet no tā, ka Sūtītājs neievēro šādas garantijas un apliecinājumus:
 • Sūtījums ir atbilstošs transportēšanai saskaņā ar iepriekš minēto 2.nodaļu,
 • Sūtījumu ir sagatavojušas uzticamas personas drošās telpās un tas tika aizsargāts pret neatļautām darbībām sagatavošanas, glabāšanas un jebkādas transportēšanas līdz DHL posmos,
 • Sūtītājs ir ievērojis piemērojamos eksporta kontroles, sankciju, muitas normatīvos aktus vai citus piemērojamos normatīvos aktus un ierobežojumus attiecībā uz preču importu, eksportu, tranzītu vai nodošanu,
 • Sūtītājs ir deklarējis DHL jebkādas Sūtījumā iekļautas kontrolētas divējāda lietojuma vai militāras preces, kurām nepieciešamas valdības atļaujas,
 • Sūtītājs ir iesniedzis visu informāciju, atļaujas, licences vai citas valdības atļaujas un dokumentus atbilstoši piemērojamo tiesību aktu prasībām vai pēc DHL pieprasījuma, un visa Sūtītāja vai tā pārstāvju sniegtā informācija, atļaujas, licences vai citas valsts atļaujas un dokumenti ir patiesi, pilnīgi un precīzi, tostarp attiecībā uz preču vērtību un aprakstu, kā arī Sūtītāja un Adresāta informāciju,
 • sniedzot personas datus DHL, Sūtītājs ir ievērojis savus likumīgos pienākumus apstrādāt un koplietot šos datus, ieskaitot iesaistīto personu informēšanu, ka personas dati, tajā skaitā, Adresāta e-pasta adrese un mobilā tālruņa numurs, ir nepieciešami transportēšanai, atmuitošanai un piegādei.
Nosūtītājs piekrīt jebkādiem maršrutiem un novirzēm no tiem, tai skaitā iespējai, ka Sūtījuma piegāde var tikt veikta ar starpposma apstāšanās vietām.
Visi strīdi, kas rodas vai jebkādā veidā ir saistīti ar šiem Noteikumiem un Nosacījumiem, tiek pakļauti Sūtījuma izcelsmes valsts tiesu neekskluzīvai jurisdikcijai, un tos regulē šīs valsts likumi, un Sūtītājs neatsaucami pakļaujas šādai jurisdikcijai, ja vien tas nav pretrunā ar piemērojamo likumu.
Jebkura punkta spēkā neesamība vai nepiemērojamība neietekmē šo Noteikumu un nosacījumu pārējās daļas.
Derīgs Septembris 1, 2021
Atpakaļ uz sākumu