Bīstamu preču sūtīšana

Bīstamas preces (pazīstamas arī kā bīstami materiāli vai hazmat) ir vielas vai materiāli, kas var radīt risku veselībai, drošībai un īpašumam. Bīstamo kravu identificēšana ir pirmais solis, lai samazinātu produkta radītos riskus, pienācīgi iesaiņojot, sazinoties, rīkojoties ar to un uzglabājot. DHL ir atzīts pārvadātājs ar ievērojamu pieredzi bīstamo kravu pārvadāšanā.

Kas Jums nepieciešams zināt

 • Ir bīstamo preču pārvadāšanas noteikumi
 • Nosūtītājs ir juridiski atbildīgs par atbilstību
 • Ne visas bīstamās preces var sūtīt ar DHL Express
 • Lai nosūtītu bīstamas preces, ir jābūt DHL iepriekš apstiprinātam klienta numuram.
 • DHL Express pieņems bīstamas preces ar noteiktiem ierobežojumiem un nosacījumiem
 • Ja vēlaties sūtīt ir jābrīdina DHL
 • Par bīstamo kravu sūtījumiem tiek piemērota papildu maksa
Daudzas preces, kas klasificētas kā bīstamas preces, ir piemērotas nosūtīšanai.
DHL atbilst šādiem noteikumiem:
 • IATA visiem DHL Express gaisa pārvadājumu pakalpojumiem
 • ADR, kas piemērojama visās valstīs, kuras savos likumos ir pieņēmušas ADR konvenciju
 • Citi piemērojamie valstslikumi atkarībā no sūtījuma izcelsmes, tranzīta un galamērķa
Open Box
Iepakošana
Exclamation Point
Sūtījuma sagatavošana
Deklarēt
Regulās iekļauti īpaši noteikumi par bīstamu preču pareizu iesaiņošanu, iepakojuma marķēšanu un preču deklarēšanu uz sūtīšanas dokumentiem
Preces ar šādām īpašībām tiek uzskatītas par bīstamām.(nepilnīgs)
 • Radioaktīvs
 • Uzliesmojošs
 • Sprāgstoš
 • Kodīgs
 • Toksisks
 • Oksidējošs
 • Infekciozs
 • Citi reglamentētie materiāli
Elektroniskās iekārtas, smaržas un pat pārtikas aromatizētājus var klasificēt kā bīstamas preces. Dažiem materiāliem vai ķīmiskajām vielām var būt īpašības, kas īpašos apstākļos var izraisīt to kaitīgumu.
Materiāla drošības datu lapa vai ražotāja drošības datu lapa sniedz informāciju satura klasifikācijas identificēšanai.
DHL Express ir nepieciešama iepriekšēja atļauja nosūtīt bīstamās preces, lai nodrošinātu, ka klientanumura īpašnieki ir pietiekami apmācīti, instruēti un sagatavos bīstamo kravu sūtījumus saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem un DHL procedūrām.
Vai vēlaties saņemt DHL iepriekš apstiprinātu klienta numuru? Mūsu zinoši eksperti ir šeit, lai sniegtu profesionālu palīdzību un norādījumus. Sazinieties ar mūsu bīstamo kravu speciālistiem
Atpakaļ uz sākumu