DHL Express Aizliegtas preces

Pirms sūtīšanas ar DHL Express ir svarīgi pārbaudīt, vai jūsu sūtījumi nav aizliegti vai ierobežoti.
Ja Jums ir kādas šaubas par Jūsu preču pieņemamību, lūdzu, sazinieties ar Jūsu DHL pārstāvi pirms nosūtīšanas. Lai iegūtu papildu informāciju par konkrētai valstij raksturīgiem aizliegtiem vai ierobežotiem priekšmetiem, sazinieties ar Klientu apkalpošanas dienestu.
Aizliegtas preces nav atļautas pārvadāšanai.
DHL nepieņem transportēšanai augstāk minētās preces.
 • Dzīvi dzīvnieki (tostarp, bet ne tikai zīdītāji, rāpuļi, zivis, bezmugurkaulnieki, abinieki, kukaiņi vai putni).
 • Medību (dzīvnieku) trofejas, dzīvnieku daļas, piemēram, ziloņkauls un haizivs spuras, dzīvnieku atliekas vai dzīvnieku izcelsmes blakusprodukti vai atvasināti produkti, kas nav paredzēti lietošanai pārtikā un ko saskaņā ar CITES konvenciju vai vietējiem tiesību aktiem ir aizliegts pārvadāt.
 • Cilvēku mirstīgās atliekas vai pelni jebkādā formā
 • Zelta stieņi (jebkurš dārgmetāls)
 • Skaidra nauda (pašreizējais likumīgais maksāšanas līdzeklis - banknotes, valūtas banknotes, monētas)
 • Dārgakmeņi vai pusdārgakmeņi
 • Komplektēti šaujamieroči, munīcija, sprāgstvielas, tostarp inertas sprāgstvielas vai izmēģinājuma paraugi, pneimatiskie ieroči, šaujamieroču vai munīcijas imitācijas
 • Nelegālas preces, piemēram, nelegālas narkotikas, tostarp, bet ne tikai, narkotiskās vielas stimulanti, depresanti vai halucinogēni. kaņepes vai to atvasinājumi
Īpašums, kura pārvadāšana ir aizliegta ar jebkuras valsts federālās, štata vai vietējās valdības likumu, noteikumiem vai statūtiem, uz kuru vai caur kuru var pārvadāt sūtījumu.
Tālāk norādītās preces NAV pieņemamas pārvadāšanai, ja vien DHL nav vienojies citādi. Lai saņemtu šādu piekrišanu, DHL būs jāveic biznesa analīze, un ar Klientu rakstiski tiks fiksēts, ka pārvadāšanai apstiprinātās preces ir atļautas.
 • Senlietas, mākslas darbi un tēlotājmākslas priekšmeti, kuru vērtība pārsniedz EUR 500 000.
 • Banderolas / nodokļu uzlīmes, kuru vērtība pārsniedz EUR 500 000.
 • Cigaretes, cigāri, tabakas izstrādājumi un elektroniskās cigaretes vai piederumi, kuru vērtība pārsniedz EUR 500 000. Elektroniskajām cigaretēm un piederumiem nepieciešams DHL Express apstiprinājums.
 • Bīstamas/bīstamas preces, tostarp, bet ne tikai, smaržas, skūšanās pēc skūšanās, aerosoli, uzliesmojošas vielas, sausais ledus, bioloģiskas vielas, ANO klasificētas bīstamas preces un jebkuras preces, kas kā tādas norādītas Starptautiskās gaisa transporta asociācijas (IATA) noteikumos, Nolīgumā par bīstamām autotransporta precēm (ADR) vai Starptautiskās jūras bīstamo kravu konvencijas (IMDG) noteikumos.
 • Atļauts pārvadāt piemiņas monētas vai medaļas, vērtīgus kolekcionējamus priekšmetus, tostarp, bet ne tikai, komiksus vai grāmatas (pirmizdevumus), tirdzniecības kartes, pastmarkas, piemiņas lietas, kuru kopējā vai atsevišķā vērtība nepārsniedz EUR 2000.
 • Medību (dzīvnieku) trofejas un dzīvnieku ādas, kas nav paredzētas lietošanai pārtikā un iekļautas CITES konvencijas (Konvencija par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām) II un III pielikumā.
 • Finanšu un monetārās preces, kuru vērtība pārsniedz EUR 500 000. Piemēram, aktivizētas mobilo tālruņu SIM kartes, dāvanu kartes, pasākumu biļetes, loterijas biļetes, naudas vai pasta pārvedumi, priekšapmaksas tālruņa kartes, biļetes (tukšas), kuponi/žetoni, neizmantotas pastmarkas utt.
 • Juvelierizstrādājumi un pulksteņi, kuru vērtība pārsniedz EUR 10 000.
 • Rotaļu ieroči, šaujamieroču daļas, munīcijas daļas, tiešraidītāji vai kontrolēti militārie priekšmeti. Šaujamieroču piederumi, piemēram, stiprinājumi, tēmēkļi, nakts redzamības ierīces, šaujamieroču stobri, klusinātāji, lukturīši, aptveres vai spailes, zibspuldzes slāpētāji un paraksta samazināšanas ierīces.
DHL drošības noteikumi nosaka, ka ir aizliegts pārvadāt kontrafaktas preces pa DHL tīklu. DHL nav nekāda sakara ar kontrafaktas precēm un, par katru kontrafaktas preču importa mēģinājumu tiek ziņots muitai.
Ja Jums piedāvā pārāk zemas cenas zīmola precēm, kuras tiek pārdotas caur interneta veikaliem vai citiem pārdošanas kanāliem, Jūs varat uzskatīt, ka preces ir kontrafaktas.
Augstās kvalitātes zīmola preces kuras kopē visvairāk:
 • Apavi
 • Drēbes
 • Somas
 • Dārgi pulksteņi
 • CD un DVD diski
 • Smaržas
 • Elektronika
Vairākās valstīs ir aizliegts ievest kontrafakta preces, un ja šo faktu apliecina muitas pārstavis, preces tiek konfiscētas un uz pircēju tiek uzlikts sods.
Atpakaļ uz sākumu