MyDHL+ Terms of Use

 1. DHL Express DHL Express (Netherlands) B.V., Anchoragelaan 32, 1118 LD Schiphol Airport, NULL, Schiphol Zuidoost, 1118 LD, The Netherlands hierna "DHL Express" genoemd, biedt een online platform (hierna "MyDHL+") aan klanten, hetzij een particulier, een bedrijf of een medewerker die optreedt namens een bedrijf (hierna "Klant") om zo eenvoudig mogelijk zaken te doen met DHL Express. MyDHL+ is een verzendtool voor het afdrukken van vrachtbrieven, het inplannen van afhalingen, het opslaan van contactgegevens, het volgen van zendingen en het verzenden van relevante zendinggegevens en documenten (hierna “functies”), rechtstreeks vanaf de computer van de verzender met betrekking tot de diensten van DHL Express.
 2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de MyDHL+ en de functies door de Klant. Op bepaalde functies kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn, die afzonderlijk door de Klant moeten worden geaccepteerd. Alle diensten die door DHL Express worden aangeboden zijn altijd onderworpen aan de Algemene Vervoersvoorwaarden van DHL Express.
 3. De Klant mag MyDHL+ alleen gebruiken voor de doeleinden die verband houden met diensten van DHL Express zoals uiteengezet in sectie 1. De Klant zal deze gebruiksvoorwaarden en alle instructies voor het gebruik van MyDHL+ en de functies volledig naleven. Zo is het niet toegestaan om (a) functies, functionaliteit of beveiligingsmaatregelen van MyDHL+ te wijzigen, te verstoren, uit te schakelen; (b) de beveiligingsmechanismen van MyDHL+ en functies te vermijden, te verwijderen of anderszins te omzeilen, of (c) broncode, onderliggende ideeën, algoritmen, structuur of organisatievorm van MyDHL+ te dupliceren of demonteren, of (d) MyDHL+ of een van de functies verhuren, leasen, in sublicentie geven, uitlenen of anderszins herverdelen.
 4. De Klant die zich wil registreren voor gebruik van MyDHL+, vult de vereiste gegevens in het registratiescherm in. Met een activatie mail, bevestigt DHL Express de registratie en kunnen de functies direct daarna worden gebruikt.
 5. Bij gebruik van de functie “Zending aanmaken” of “Afhaling inplannen”, vormt het aanmaken van de zending of het verzoek tot afhaling binnen MyDHL+ geen vervoerovereenkomst. De vervoersovereenkomst komt pas tot stand wanneer de zending daadwerkelijk wordt overhandigd en geaccepteerd door DHL Express.
 6. De Klant accepteert dat DHL Express vrij is om functies van MyDHL+ te wijzigen of stop te zetten, tijdelijk of permanent, of deze naar eigen goeddunken te allen tijde naar eigen goeddunken te vervangen.
 7. DHL Express behoudt zich het recht voor om het gebruik van een functie en/of inhoud op elk moment te wijzigen en/of te beperken, met name als (a) functies en/of inhoud worden gewijzigd of stopgezet of (b) de klant de MyDHL+ voorwaarden heeft geschonden van gebruik of (c) onderhoudswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd. De Klant gaat ermee akkoord dat DHL Express niet aansprakelijk is jegens de Klant of enige derde partij voor het wijziging, opschorting of stopzetting van de functies en/of de inhoud.
 8. Alle teksten, afbeeldingen, interfaces, databases, handelsmerken, logo's en computercode ("Content"), inclusief maar niet beperkt tot het ontwerp, de structuur, selectie, expressie, "look and feel" van dergelijke content in MyDHL+ is eigendom van of in licentie gegeven door DHL Express en wordt beschermd door copyright- en handelsmerkwetten en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve, zoals uitdrukkelijk bepaald in de MyDHL+ gebruiksvoorwaarden, mag geen enkel deel van MyDHL+ en geen content worden gekopieerd, gereproduceerd, opnieuw gepubliceerd, geüpload, verzonden of verspreid op welke manier dan ook naar een andere computer, server, website of ander medium voor publicatie of distributie, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DHL Express.
 9. De Klant verleent DHL Express het recht om alle gegevens, documenten of andere informatie die door de Klant zijn verzonden binnen MyDHL+ te gebruiken, inclusief het briefpapier van uw bedrijf, elektronische handtekeningen en het IP-adres waarmee de ("Informatie") is overgedragen, voor doeleinden zoals gespecificeerd in de MyDHL+ functie. Dit omvat het gebruik van de informatie voor het verwerken en vervoeren van zendingen, inclusief DHL Paperless Trade zendingen. De Klant is als enige verantwoordelijk voor en vrijwaart DHL Express volledig voor alle claims, verliezen, schade of gevolgen die kunnen voortvloeien uit het gebruik van of het vertrouwen op de juistheid van de aangeleverde informatie.
 10. De Klant is verantwoordelijk voor alle activiteiten die via MyDHL+ worden uitgevoerd, inclusief maar niet beperkt tot het gebruik van de notificatie functie, in overeenstemming met de toepasselijke wetten, in het bijzonder de concurrentie- en gegevensbescherming en douanewetten. In het bijzonder zal de Klant de toestemming van een ontvanger verkrijgen voor de ontvangst van e-mail of sms van DHL Express of andere gegevens, documenten of informatie in elektronische vorm en in het algemeen van een derde partij, voor persoonlijke gegevens die eigendom zijn van een derde partij en die de Klant aan DHL Express heeft verstrekt. Op verzoek van DHL Express zal de Klant DHL Express het bewijs van een dergelijke toestemming verstrekken.
 11. De Klant zal de aangeboden beveiligingsfuncties gebruiken, momenteel eSecure, en de beveiligingsinformatie opvolgen zoals door DHL Express wordt verstrekt binnen MyDHL+. In het bijzonder zal de Klant de aan hem toegewezen gebruiks- en toegangsrechten geheim houden, deze beschermen tegen toegang door onbevoegde derden en deze niet bekendmaken aan onbevoegde gebruikers. Alleen personen die MyDHL+ nodig hebben om de functies namens de Klant te gebruiken, worden geautoriseerd door de Klant ("geautoriseerde gebruiker"). De Klant zal de geautoriseerde gebruikers informeren over hun verplichting en zal overeenkomstige verbintenissen verkrijgen van de geautoriseerde gebruikers. Klant erkent zijn eigen verantwoordelijkheid voor het gebruik van MyDHL+, ook met betrekking tot zendingen die door MyDHL+ door derden kunnen worden aangevraagd. De Klant zal DHL Express onmiddellijk op de hoogte te stellen van ongeoorloofd gebruik van het account of wachtwoord van de Klant of enige andere inbreuk op de beveiliging.
 12. De Klant dient alle nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat hij geen computervirussen, wormen of andere programma's verzendt of ontvangt die kunnen of zijn bedoeld om systemen, gegevens of informatie van DHL Express te beschadigen, te verstoren, te onderscheppen of te onteigenen.
 13. Tenzij anders vermeld in MyDHL+ of de functies, de partijen zullen alle informatie binnen MyDHL+ elektronisch verstrekken, incl. facturen. De Klant zorgt ervoor dat alle Informatie die hij via MyDHL+ naar DHL Express verzendt, volledig, correct en nauwkeurig is. De Klant is als enige verantwoordelijk voor enige schade of gevolg die kan voortvloeien uit het gebruik van valse, onjuiste of onvolledige Informatie.
 14. De Klant accepteert dat DHL Express kosten maakt voor het verwerken van ophaalopdracht die zijn aangemaakt in MyDHL+ en dat DHL Express de Klant kan verzoeken tot een vergoeding in het geval dat de Klant

  op het afgesproken tijdstip de zendingen niet klaar heeft staan.

 15. DHL Express verzamelt, bewaart en verwerkt persoonlijke gegevens die door de Klant zijn verstrekt in MyDHL+ zoals vereist voor het verlenen van de diensten in overeenstemming met de toepasselijke wetten en het Deutsche Post DHL-privacybeleid voor dataverkeer. De DHL Privacy-informatie is beschikbaar onder het tabblad "Privacyverklaring" in de voettekst van de website. MyDHL+ kan externe links bevatten naar andere onafhankelijke websites van derden ("Gelinkte Sites"). Deze gelinkte sites vallen niet onder de controle van DHL Express en DHL Express is niet verantwoordelijk voor en onderschrijft de inhoud van dergelijke gelinkte sites, inclusief informatie of materialen op dergelijke gelinkte sites. De Klant bevestigt dat ze de juiste toestemming hebben verkregen voor alle persoonlijke gegevens die eigendom zijn van een derde partij en die u aan DHL hebt verstrekt. 

  MyDHL+ en de functies worden geleverd "zoals ze zijn". DHL Express sluit, voor zover wettelijk toegestaan, alle garanties expliciet, impliciet, wettelijk of anderszins uit, inclusief maar niet beperkt tot de impliciete garanties van verkoopbaarheid, niet-inbreuk op rechten van derden en geschiktheid voor een bepaald doel. DHL Express en haar dochterondernemingen of agenten geven geen verklaringen of garanties over de nauwkeurigheid, volledigheid, veiligheid of tijdigheid van MyDHL+. Geen informatie verkregen via MyDHL+ zal enige garantie creëren die niet uitdrukkelijk door DHL Express wordt vermeld in de MyDHL+ gebruiksvoorwaarden.

 16. Voor zover wettelijk toegestaan zal DHL Express, haar gelieerde ondernemingen of agenten, in geen geval aansprakelijk zijn voor incidentele, indirecte, exemplarische, gevolgschade, gederfde winst, boetes, of schade als gevolg van verloren gegevens of bedrijfsonderbreking of anderszins, als gevolg van het gebruik of het niet kunnen gebruiken van MyDHL+, hetzij op basis van garantie, contract, onrechtmatige daad, bedrog of enige andere juridische theorie en of DHL Express al dan niet op de hoogte wordt gebracht van de mogelijkheid hiervan. Zonder het voorgaande te beperken zal voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, in geen geval de totale aansprakelijkheid van DHL Express voor enige schade (direct of anderszins) of verlies ongeacht de vorm van actie of claim, hetzij in contract, onrechtmatige daad of anderszins, EUR 100 overschrijden per evenement. Voor zover wettelijk toegestaan, zijn de rechtsmiddelen vermeld in de MyDHL+ gebruiksvoorwaarden exclusief en beperkt tot degene die uitdrukkelijk zijn voorzien in de MyDHL+ gebruiksvoorwaarden.
 17. De klant vrijwaart hierbij DHL Express volledig van en tegen alle aansprakelijkheden, kosten, eisen, oorzaken van actie, schade en uitgaven die voortvloeien uit of op enigerlei wijze verband houden met schending van een van de bepalingen van deze MyDHL+ -voorwaarden door de klant.
 18. De partijen kunnen naar eigen goeddunken het gebruik van MyDHL+ door de Klant op elk moment beëindigen of opschorten. Bij een dergelijke opschorting of beëindiging moet de Klant onmiddellijk (a) zijn gebruik van MyDHL+ stopzetten en (b) alle door hem gemaakte kopieën verwijderen. De Klant gaat ermee akkoord dat DHL Express niet aansprakelijk is jegens hem of enige derde voor enige beëindiging of opschorting van de toegang van de Klant tot MyDHL+. De beëindiging van het contract over het gebruik van MyDHL+ heeft geen invloed op de zendingen via MyDHL+ noch op de transportovereenkomst zelf.
 19. DHL Express kan deze MyDHL+ gebruiksvoorwaarden op elk moment herzien. DHL Express stelt de Klant op de hoogte van eventuele wijzigingen in de MyDHL+ gebruiksvoorwaarden via het platform of per e-mail. ("kennisgeving van wijzigingen"). De wijzigingen worden van kracht en de contractuele relatie wordt voortgezet onder de gewijzigde voorwaarden als de Klant niet binnen vier (4) weken na ontvangst van de kennisgeving van wijzigingen, door middel van een schriftelijke kennisgeving aan DHL Express bezwaar maakt tegen de wijzigingen. Termijn wordt geacht te zijn nageleefd zolang het bezwaar binnen de termijn aan DHL Express wordt verzonden. DHL Express zal de Klant in de schriftelijke kennisgeving van wijzigingen specifiek op de bovenstaande gevolgen van geen bezwaar wijzen.
 20. Deze MyDHL+ gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan de wetten van het land waar de contracterende entiteit van DHL Express gevestigd is. In het geval dat de Klant een privépersoon is die in een EU-lidstaat verblijft, zijn de bovengenoemde wetten van toepassing voor zover deze wetten niet in strijd zijn met dwingende wettelijke bepalingen van de EU-lidstaat van de woonplaats van de Klant. Het Verdrag van de Verenigde Naties inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen zijn niet van toepassing op deze MyDHL+ gebruiksvoorwaarden, de toepassing wordt hier uitdrukkelijk uitgesloten. Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst zijn onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank waar de statutaire zetel van de gecontroleerde DHL Express entiteit is gevestigd.
Terug naar boven