DHL SAME DAY België

Specifieke Voorwaarden Transport services

Algemeen
Op alle transportdiensten van DHL Same Day zijn de DHL Express Algemene Vervoersvoorwaarden van toepassing, behoudens andersluidende bepaling hieronder.
Onaanvaardbare Zendingen Artikel 2 van de DHL Express Algemene Vervoersvoorwaarden, punt 3 (gevaarlijke goederen) wordt vervangen door:
Gevarengoed
DHL Same Day aanvaardt gevarengoed, met uitzondering van UN klasse 1.1., klasse 1.2. en klasse 7 mits naleving door de Afzender van de toepasselijke regels van IATA (International Air Transport Association), ICAO (International Civil Aviation Organization), ADR (European Road Transport Regulation on dangerous goods) of andere relevante organisaties.
Voor elke zending met aanvaardbaar gevarengoed verzekert de Afzender dat:
 1. De zending zal correct en volledig voorbereid worden met het oog op een veilig vervoer, en de Afzender zal hiervoor al het nodige doen om te verzekeren dat elke zending met gevarengoed correct wordt geïdentifieerd, geclassificeerd, verpakt, gemarkeerd, geëtiketeerd en van de nodige documenten voorzien (inclusief de gepaste material safety data sheets) en klaargemaakt volgens de toepasselijke regelgeving inzake gevarengoed hetzij door de Afzender of door een aangestelde van de Afzender; de Afzender zal verantwoordelijk zijn voor de naleving van de toepasselijke regels inzake gevarengoed ongeacht of het de uitvoering van deze activiteit heeft uitbesteed;
 2. In het geval dat de Afzender zelf niet kan instaan voor de voorbereiding van een zending met gevarengoed, zal de Afzender aan DHL Same Day schriftelijk alle informatie overmaken die nodig is voor een volledige en correcte voorbereiding van dergelijke zending, inclusief wat betreft de inhoud, verpakking, etiketering, markering; alle informatie die aan DHL wordt overgemaakt zal volledig en correct zijn teneinde de regelgeving inzake de verzending van gevarengoed na te leven, en alle andere informatie of documentatie in verband met een zending met gevarengoed zal op verzoek van DHL Same Day overgemaakt worden. DHL Same Day zal de voorbereiding van zendingen met gevarengoed laten uitvoeren door een onderaannemer die beschikt over alle nodige licenties en certificaties inzake de voorbereiding van zendingen met gevarengoed en de uitvoering van dergelijke activiteiten. DHL zal de kosten voor deze diensten aan de Afzender aanrekenen.
Het verzuim van de Afzender aan de verplichtingen van bovenstaand artikel kan bijkomende kosten veroorzaken die aan de Afzender zullen aangerekend worden.
De Afzender zal DHL schadeloosstellen en vrijwaren voor alle verliezen en schadesvoorvloeiend uit het verzuim van de Afzender om te voldoen aan de toepasselijke regels inzake de verzending van gevarengoed.
DHL heeft het recht om een ondervervoerder en/of onderaannemer aan te stellen voor de voorbereiding van gevarengoed en/of het vervoer ervan. DHL of diens aangestelde ondervervoerder/onderaannemer heeft op ieder ogenblik het recht om een zending met gevarengoed te inspecteren, of weigeren te vervoeren, zonder aansprakelijkheid jegens de Afzender en onverminderd de aansprakelijkheid van de Afzender.

Douane
DHL Same Day zal uitsluitend in opdracht en voor rekening van de Afzender of Ontvanger in- en uitklaringswerkzaamheden verrichten zoals voorzien onder (i) en (ii) hieronder, overeenkomstig artikel 1 van de Algemene Vervoersvoorwaarden.

DHL Same Day behoudt zich het recht voor de Zending in depot te geven bij de douane. Door overhandiging van het van de douane verkregen ontvangstbewijs aan de geadresseerde wordt DHL geacht aan haar verplichting
tot aflevering van de Zending te hebben voldaan en zal de geadresseerde zelf voor inklaring zorgdragen,
waarmede de opdrachtgever akkoord is.
 1. Door to Airport transport
  In geval van een ‘Door to Airport’ transport zal DHL de Zending vervoeren tot de luchthaven van bestemming en dient de opdrachtgever voor inklaring en eventueel aansluitend vervoer van de Zending ter plaatse zorg te dragen.
 2. Door to Door transport
  In geval van een ‘Door to Door transport’ zal DHL de Zending vervoeren tot aan het afleveradres op de vrachtbrief. DHL zal in opdracht en voor rekening van de Afzender of Ontvanger de vereiste inklaringswerkzaamheden verrichten.

On Board Courier
On Board Courier is een service van DHL Same Day waarbij éénzelfde koerier de zending als handbagage met zich meedraagt en voor aflevering zorgdraagt, dit voor zover de omstandigheden, de toepasselijke wetten enregelgeving dat toelaten,
DHL behoudt zich het recht voor zendingen te herverpakken, tot handbagagevolume. Mochten zendingen door de luchtvaartmaatschappij worden geweigerd als handbagage, dan zullen deze onder verantwoordelijkheid van de opdrachtgever worden ingecheckt en vervoerd, als vrachtruimbagage. Eventuele vertragingen, vermissingen en andere hieruit voortkomende kosten of andere mogelijke problemen zijn voor rekening en verantwoordelijkheid, van de opdrachtgever.

Verzendkosten
De verzendkosten van DHL Same Day transporten worden ofwel op basis van een voertuigafhankelijk kilometer tarief ofwel op basis van “spot pricing” bepaald.
DHL Same Day behoudt het recht elk zending te wegen en/of meten en waar dit impact heeft de transportprijs dusdanig aan te passen. Ook bij incorrecte adresinformatie behoudt DHL Same Day zich het recht de meerkost voor een levering door te rekenen aan de klant
Voor elk transport boven de 250€ zal een schriftelijke (mail) bevestiging gevraagd worden.

Facturatie en betaling
Facturen kunnen elektronisch verstuurd worden (e-Billing). Facturen worden wekelijks opgemaakt. Bij de facturen worden geen afleveringbewijs van de gefactureerde zendingen gevoegd. Deze zijn beschikbaar mits betaling van een toeslag. Alle facturen dienen binnen veertien (14) dagen na factuurdatum te worden voldaan, met uitzondering van voorgeschoten BTW en invoerrechten. Deze dienen binnen zeven (7) dagen te worden voldaan. De klant zal zijn facturen betalen zonder verrekening of compensatie.

Indien een factuur niet tijdig voldaan is, tenzij in geval van een betwisting te goeder trouw, kan DHL een voorafbetaling eisen voor elke latere zending. Indien de Klant de betalingstermijn niet nakomt, kan DHL na een schriftelijk sommatie om de facturen te betalen de diensten tijdelijk stoppen als de betalingen binnen de acht (8) dagen niet voldaan zijn.

Money back
DHL Same Day zal alle redelijke inspanningen leveren om de zending volgens de afgesproken tijdschema’s op te halen en leveren. Deze schema’s zijn echter niet bindend en vormen geen onderdeel van de overeenkomst. DHL is niet aansprakelijk voor enige schade of verlies veroorzaakt door vertraging. De Money Back Guarantee” vermeld in artikel 6.2. van de DHL Express Algemene Vervoersvoorwaarden is niet van toepassing op transporten van DHL Same Day.

Annuleringsvoorwaarden
Sprintline
Bij annulering van een transportopdracht voor een Sprintline product minimaal 15 minuten na bevestiging behoudt DHL Same day zich het recht om een annuleringsvergoeding in rekening te brengen, ten bedrag van maximaal 100% van het totale orderbedrag.

Jetline (NFO-NTO)
Bij annulering van een transportopdracht voor een Jetline (NFO-NTO) product na bevestiging behoudt DHL Same Day zich het recht voor om de volgende annuleringsvergoeding in rekening te brengen:
 • 10% van het totale orderbedrag tot max 1u voor ophaling van de zending (met een minimum van € 35 exclusief BTW)
 • 100% van het totale orderbedrag minder dan 1u voor ophaling of na ophaling van de zending.
Jetline (on board courier)
Bij annulering van een transportopdracht voor een Jetline (On board courier) product na bevestiging behoudt DHL Same Day zich het recht voor om de navolgende annuleringsvergoeding in rekening te brengen:
 • 75% van het totale orderbedrag tot max 1u vóór ophaling van de zending;
 • 100% van het totale orderbedrag minder dan 1u voor ophaling of na ophaling van de zending.
Terug naar boven