Reference Format Tips

Съвети за определяне на референтните формáти

Може да създавате справочни формати, за да могат хората да влизат в справките за пратки, за да са в съответствие с предварително дефинираните формати.

ВАЖНО

  • Убедете се, че определяте форматите си, ползвайки само разрешени символи.
  • положението (редът) на символите трябва да индивидуално за правилното функциониране.
  • Имайте предвид, че при създаване на пратки, ако някой въведе справка, която не съответства на дефинираните формати, ще се получи съобщение за грешка. Той няма да може да продължи, докато не въведе правилния формат за справка.

Разрешени символи

Символ Описание
? Всеки отделен ASCII символ
* 0 или повече ASCII символи
# Всяко отделно число (0 - 9)
% 0 или повече числа (0-9)
@ Всеки отделен буквен символ (A-Z)
& 0 или повече буквени символи (A-Z)

Пример на формáта

Формáт Описание Пример
@@@### 3 буквени знака, последвани от 3 числа ABC778
862###? 3 специфични числа, последвани от 3 числа и 1 символ 862123$
% Поредица от числа 453902156
123& 3 специфични числа, последвани от поредица от буквени символи 123QXWY
&% Поредица от буквени символи, последвана от поредица числа UEZPA801234
###* 3 числа, последвани от поредица символи 444($!)