MyDHL+ Условия за ползване

 1. DHL Express, наричана по-долу „DHL Express“, предлага онлайн платформа (наричана по-долу „MyDHL+“) на клиентите, независимо дали като физическо или юридическо лице, или като служител, действащ от името на юридическо лице (наричан по-долу „Клиенти“), за да извършва бизнес с DHL Express по възможно най-опростен начин чрез разрешаване на отпечатването на товарителници, създаване на заявки за вземане от куриер, съхраняване на данни за контакт, проследяване на пратки, предаване на съответните документи и данни директно от компютъра на изпращача и други функции, свързани с услугите на DHL Express (всички заедно, наричани „ Функции ").
 2. Тези условия се прилагат при използването на приложението MyDHL+ и неговите Функции от Клиента. Допълнителни условия, които се приемат отделно от Клиента, могат да бъдат приложими за някои Функции. Всички транспортни услуги, предоставяни от DHL Express, са предмет на Общите условия за транспорт на DHL Express.
 3. Клиентът трябва да използва MyDHL+ само за целите, свързани с DHL Express, посочени в раздел 1. Той трябва да ​​спазва изцяло настоящите Условия за ползване и всички инструкции за използването на приложението MyDHL+ и Функциите му. Клиентът няма право да (а) променя, пречи, деактивира каквито и да е функции, функционалности или контроли на сигурността на MyDHL+ и неговите Функции; (b) разбива, избягва, заобикаля, премахва, деактивира или по друг начин заобикаля каквито и да е защитни механизми на MyDHL+ и неговите Функции, или (в) прилага обратно инженерство, декомпилира, разглобява или извежда изходен код, основни идеи, алгоритми, структура или организационна форма на MyDHL+ и неговите Функции или (г) дава под наем, лизингова, сублицензира, заема или разпространява по друг начин MyDHL+ или някоя от Функциите му.
 4. Клиентът, който иска да се регистрира за постоянно ползване на MyDHL+, попълва необходимите данни в регистрационната форма. Чрез изпращане на имейл за активиране, DHL Express потвърждава регистрацията и Функциите могат да се използват веднага след това.
 5. Когато използвате функцията „Създаване на пратка“ или „Заявка за куриер“, създаването на пратката или заявката за вземане от куриер в приложението MyDHL+ не представлява договор за транспорт. Договорът за транспорт ще бъде сключен едва когато пратката бъде предадена и приета от DHL Express.
 6. Клиентът приема, че DHL Express е свободен да променя или прекратява, временно или постоянно, Функциите на MyDHL+ или да го заменя с друго технологично решение по свое усмотрение, по всяко време.
 7. DHL Express си запазва правото да променя и/или ограничава използването на която и да е Функция и/или съдържание във всеки един момент, по-специално ако (a) Функциите и/или Съдържанието са променени или прекратени или (b) Клиентът е нарушил Условията за ползване на MyDHL+ или (в) е необходимо да се извършват дейности по поддръжка. Клиентът се съгласява, че DHL Express не носи отговорност пред Клиента или към трета страна за каквато и да е промяна, спиране или прекратяване на Функциите и/или Съдържанието.
 8. Всички текстове, графики, потребителски интерфейси, бази данни, търговски марки, лога и компютърен код („Съдържание“), включително, но не само дизайнът, структурата, подборът, изразяването, „външният вид и усещането“ и подреждането на такова съдържание в MyDHL+ са притежавани или лицензирани от DHL Express и са защитени от законите за авторско право и търговски марки и други права за интелектуална собственост. С изключение на изрично предвидените в MyDHL+ Условия за ползване, никоя част от MyDHL+ и никакво Съдържание не могат да бъдат копирани, възпроизвеждани, преиздавани, качвани, предавани или разпространявани по какъвто и да е начин на всеки друг компютър, сървър, уебсайт или друг носител за публикуване или разпространение, без предварително писмено съгласие от DHL Express.
 9. Клиентът предоставя на DHL Express правото да използва всички данни, документи или друга информация, предавана от Клиента в рамките на MyDHL+, включително фирмената Ви бланка, електронни подписи и други IP адреси, прехвърлени с него („Информация“), за целите, посочени във Функциите. Това включва използването на Информацията за целите на обработката и транспортирането на пратки, включително пратки, използващи услугата Paperless Trade. Клиентът носи пълна отговорност и ще обезщети DHL Express изцяло срещу всички претенции, загуби, щети или последици, които могат да възникнат от използването или ако се осланят на информацията.
 10. Клиентът е отговорен за всички дейности, извършвани чрез MyDHL+, включително, но не само, използването на Функцията за уведомяване, в съответствие с приложимите закони, по-специално относно конкуренцията, защитата на данни и митническите закони. По-специално Клиентът трябва да получи съгласието на всеки получател за получаване на имейл или SMS от DHL Express или всякакви други данни, документи или информация в електронна форма и от трети страни за лични данни, притежавани от трети страни, и които Клиентът е предоставил на DHL Express. При поискване от DHL Express, Клиентът е необходимо да предостави на DHL Express доказателства за наличието на такова съгласие.
 11. Клиентът трябва да използва Функциите за сигурност, предлагани в момента - eSecure, и е необходимо да следва информацията за сигурност, предоставена от DHL Express в приложението MyDHL+. По-специално, Клиентът трябва да пази в тайна предоставените му разрешения за използване и достъп, да ги защитава от достъп от неоторизирани трети страни и да не ги разкрива на неоторизирани потребители. Само лица, които имат нужда от достъп до MyDHL+, за да използват Функциите от името на Клиента, могат да бъдат упълномощавани от Клиента („оторизиран потребител“). Клиентът трябва да уведоми оторизираните потребители за своето задължение и да получи съответните ангажименти от оторизираните потребители. Клиентът признава своята собствена отговорност за използването на MyDHL+, също във връзка с пратки, които могат да бъдат поискани от трети страни чрез MyDHL+. Клиентът се съгласява незабавно да уведоми DHL Express за всяко неоторизирано използване на акаунта или паролата на Клиента или всяко друго нарушение на сигурността.
 12. Клиентът трябва да предприеме всички необходими стъпки, за да гарантира, че не предава и не получава никакви компютърни вируси, червеи или други програми, които могат или имат за цел да повредят, да попречат, да пресекат или да опростят каквато и да е система, данни или информация, от всякакъв вид на DHL Express.
 13. Освен ако не е посочено друго в MyDHL+ или във Функциите, страните трябва да предоставят цялата информация, включително фактури, в електронен формат в приложението MyDHL+. Клиентът гарантира, че цялата информация, която той предава на DHL Express чрез MyDHL+ е пълна, вярна и точна. Клиентът ще бъде индивидуално отговорен за всички щети или последици, които могат да възникнат от използването на невярна, неточна или непълна информация.
 14. Клиентът приема, че DHL Express ще направи разходи при обработката на поръчките за доставка, направени в MyDHL+, и че DHL Express може да поиска от Клиента да го компенсира, в случай че Клиентът впоследствие не осигури пратки за вече направените заявки в очакваното време за вземане от куриер.
 15. DHL Express ще събира, съхранява и обработва лични данни, предоставени от Клиента в MyDHL+, както се изисква за извършването на услугите, в съответствие с приложимите закони и Политиката за поверителност на данни на Deutsche Post DHL. Информацията за поверителност на DHL е достъпна в раздела „Декларация за поверителност“ в най-долната част на уебсайта. MyDHL+ може да съдържа връзки към други независими уебсайтове на трети страни („Свързани сайтове“). Тези свързани сайтове не са под контрола на DHL Express и DHL Express не носи отговорност за и не симпатизира на съдържанието на такива свързани сайтове, включително на всякаква информация или материали, съдържащи се в такива свързани сайтове. Клиентът потвърждава, че е получил подходящо съгласие за обработка на лични данни, собственост на която и да е трета страна, и които Вие сте предоставили на DHL.

   

  MyDHL+ и Функциите се предоставят във вида "такива, каквито са". DHL Express, доколкото е разрешено от закона, изключва всички гаранции, независимо дали са изрични, косвени, законови или други, включително, но не само, подразбиращи се гаранции за продаваемост, неспазване правата на трети страни и уместност за определена цел. DHL Express, неговите филиали или агенти не дават никакви декларации или гаранции за точността, пълнотата, сигурността или навременността на MyDHL+. Никаква информация, получена чрез MyDHL+, не дава гаранция, която не е изрично посочена от DHL Express в Условията за ползване на приложението MyDHL+.

 16. До степента, разрешена от закона, в никакъв случай DHL Express, неговите филиали или агенти не носят отговорност за случайни, косвени, примерни, наказателни и последващи вреди, загубени печалби, неустойки, глоби или щети в резултат на загубени данни или прекъсване на бизнеса или по друг начин в резултат на използването или невъзможността за използване на MyDHL +, независимо дали се основава на гаранция, договор, деликт, деликт или друга правна теория и независимо дали DHL Express се съветва или не за възможността за същата. Без да ограничаваме гореизложеното, до степента, разрешена от приложимото законодателство, в никакъв случай общата отговорност на DHL Express за всякакви щети (преки или по друг начин) или загуба, независимо от формата на иск или искане, независимо дали в договор, деликт или по друг начин, не надвишава EUR 100 на събитие. До степента, разрешена от закона, средствата за защита, посочени в MyDHL + Условия за ползване, са изключителни и се ограничават до изрично предвидените в MyDHL + Условия за ползване.
 17. Клиентът трябва да компенсира DHL Express в най-пълна степен срещу всякакви задължения, разходи, искания, причини за действие, щети и разходи, произтичащи от или по някакъв начин свързани с нарушаването от страна на Клиента на някоя от разпоредбите на настоящите Условия за ползване на приложението MyDHL+.
 18. Страните могат да прекратят или преустановят използването на MyDHL+ от Клиента по всяко време, по свое усмотрение. След такова спиране или прекратяване, Клиентът трябва незабавно (a) да прекрати използването на MyDHL+ и (б) да изтрие всички копия, които е направил. Клиентът се съгласява, че DHL Express няма да носи отговорност пред него или пред трето лице за прекратяване или спиране на достъпа на Клиента до MyDHL+. Прекратяването на договора за използването на MyDHL+ не засяга нито заявките за транспорт, направени чрез приложението MyDHL+, нито самото споразумение за транспорт.
 19. DHL Express може да ревизира настоящите Условия за ползване на приложението MyDHL+ по всяко време. DHL Express ще уведоми Клиента за всички промени в настоящите Условия за ползване на приложението MyDHL+ в писмена форма (например чрез платформата или по имейл) („известие за промените“). Промените ще влязат в сила спрямо Клиента и договорните отношения ще продължат при променените условия, ако Клиентът не възрази срещу тези промени чрез писмено уведомление до DHL Express в рамките на четири (4) седмици след получаване на уведомлението за промените. Срокът ще се счита за спазен, ако възражението бъде изпратено до DHL Express в рамките на този срок. DHL Express изрично трябва да упомене в писменото известие за промени изброените по-горе последствия за Клиента при отказ от възражение.
 20. Настоящите Условия за ползване на приложението MyDHL+ се уреждат от законите на страната, в която се намира седалището на договарящото DHL Express дружество. В случай че Клиентът е частно лице, пребиваващо в държава-членка на ЕС, горепосочените закони се прилагат дотолкова, доколкото тези закони не противоречат на задължителните законови разпоредби на държавата-членка на ЕС по местожителство на Клиента. Условията за ползване на приложението MyDHL+ няма да се уреждат от Конвенцията на ООН за "Договори за международна продажба на стоки", прилагането на която е изрично изключено. Всеки спор, произтичащ от това споразумение, е предмет на изключителната юрисдикция на компетентния съд, където седалището на договарящото DHL Express дружество се намира.
Върнете се в началото