DHL Express Гаранция за връщане на парите Глобални Общи Условия

При поискване от клиента и спазване на ограниченията по-долу, DHL ще предостави кредит или ще възстанови сумата, заплатена от клиента за пратката по DHL Express, която е доставена по-късно от цитирания ангажимент за доставка от DHL.
А. Гаранцията се отнася само за услугите

DHL EXPRESS 9:00 IMPORT
DHL EXPRESS 9:00 DOMESTIC
DHL EXPRESS 10:30
DHL EXPRESS 10:30 IMPORT
DHL EXPRESS 10:30 DOMESTIC
DHL EXPRESS 12:00
DHL EXPRESS 12:00 IMPORT
DHL EXPRESS 12:00 DOMESTIC

(всяка, наричана "Услуга") и за пратки, които напълно отговарят на ограниченията, описани тук.
Б. Гаранцията е приложима само за надплатени от клиента разходи, които се явяват разлика в цената между заявената услуга и цената за услуги с доставка в рамките нa работния ден, а именно DHL EXPRESS WORLDWIDE, EXPRESS WORLDWIDE IMPORT или в случаите на пратки в рамките на страната - DHL EXPRESS DOMESTIC. Гаранцията не покрива други компоненти включващи, но не ограничаващи се до глоби, данъци или други налози или суми (например всякакви допълнителни такси за гориво), както и транспортни такси, начислени поради върнати пратки.
C. В случай на пратки, състоящи се от множество парчета, Гаранцията ще се прилага за всяко парче от пратката. При забавяне в доставката на което и да е парче от пратката, кредитът или възстановяване на сумата се прилага по отношение на цялата пратка.
D. Клиентът е длъжен да уведоми DHL за всяка своя претенция за закъсняла доставка, писмено или по телефона, в срок до 14 календарни дни от датата на изпращане и да представи на DHL номера на клиентския код (ако има такъв), номера на товарителницата, датата на изпращане и подробна информация за получателя. В рамките на 30 календарни дни след уведомлението на DHL от клиента , DHL е длъжен да предприеме едно от следните действия:
 • да предостави на клиента кредит или възстановяване на платената сума,
 • да даде на клиента обяснение за причината, поради която пратката му не се покрива от Гаранцията, съобразно приложимите ограничения или изключения,
 • да представи на клиента доказателство за навременна доставка.
E. Клиентът няма право да позволява на други страни да повдигат претенции от негово име, нито самият той да повдига такива към други страни. Възстановяването на сумите от страна на DHL води до пълно освобождаване на DHL от нейните задължения по Гаранцията, свързани със забавянето.
F. Гаранцията не е приложима, когато закъснялата доставка или недоставянето се дължи на обстоятелства извън контрола на DHL, както са описани в “Общи Условия за взаимоотношенията с потребители на куриерски услуги на Ди Ейч Ел Експрес България ЕООД”, (наричани по-нататък “Общи условия на DHL”) и включващи забавяния в митници, неточни или непълни данни за пратката, инструкции за доставка или информация (напр. посочване на пощенска кутия като адрес на получателя, липсващ или неточен тел. номер на получателя), или при искане за забавяне от страна на получателя, отклоняване на пратката или необходимост от нестандартни услуги по нейното митническо освобождаване; или отсъствието на получателя или отказ от негова страна да приеме доставката или заплати задължения и данъци при доставката, ако има такива.
G. Приложими са всички останали клаузи на Общите условия на DHL. Гаранцията подлежи на изменение или отмяна от страна на DHL във всеки един момент.
H. Ако даден клиент изпраща пратка с изключително нетрайно съдържание, чието изгубване или забавяне може да доведе до косвени щети, той трябва се обърне към застраховател, който да го осигури срещу съответните рискове, тъй като DHL не поема такива отговорности. DHL не осигурява и не урежда такива застраховки.
I. Гаранцията не се отнася до:
  (i) пратки, свързани с клинични проби, чиито опаковки са температурно чувствителни;
  (ii) допълнителните такси, приложими за допълнителни услуги към пратката, като например опаковане или застраховка;
  (iii) пратки временен внос/износ;
  (iv) пратки с ценно съдържание, изискващо официално митническо освобождаване;
  (v) Пратки, съставени от парчета, надвишаващи определените лимити или тегло; и/или
  (vi) пратки, съдържащи разрешени за превоз Опасни стоки
А. Услугите се предлагат само от определени локации до определени дестинации с пощенски кодове (или градове, при липса на такива).
Б. Услугите не се предлагат за неприемливи пратки, както са дефинирани в “Общите условия на DHL”, или за пратки неотговарящи на други ограничения на DHL, свързани с размера, теглото, вида на стоката или стойността.
C. За да установите дали дадена Услуга се предлага за конкретна пратка, между определени точки на изпращане и получаване или в комбинация с желана от Вас допълнителна услуга (напр. “Доставка в събота”), консултирайте се с уеб-страницата на DHL или се свържете с отдел “Обслужване на клиенти” на DHL, като предоставите следната информация:
 • адрес за вземане на пратката,
 • вид на изпращаната стока,
 • (ако е приложимо) стойността й за митнически цели,
 • час и дата, на които пратката може да се вземе,
 • точната дестинация, включително пощенския код,
 • тегло на пратката,
 • размери на пратката,
 • брой на отделните парчета.
Г. Изпращачът трябва да посочи желаната Услуга върху товарителницата и да подготви пратката до уговорения с DHL час.
Валиден Юли 1, 2017
Върнете се в началото