Митнически услуги

DHL Express притежава изключителни познания по митническо законодателство и богат опит в целия свят. Ние знаем, че гладкият и ефикасен процес на митническо освобождаване помага на Вашите пратки да пристигнат възможно най-бързо. Ние предоставяме стандартизирани услуги, които ефективно подпомагат процеса на митническо освобождаване.
Митнически услуги
Описание
Какви са нашите такси
Разходи
Митническа подготовка
Декларация за износ
Износът на стоки подлежи на допълнителен контрол
Покажи повече
Покажи по-малко
Декларация за износ
Изисква се декларация за износ за пратки, надвишаващи определена стойност. Може да се прилага и за пратки, съдържащи контролирани стоки или за такива, надвишаващи определено тегло.
На пратка
(надвишаващ 1,000.00 EUR)
20.00 лв
Превоз под митнически контрол
Транспортиране на пратката докато се намира в митнически склад.
Покажи повече
Покажи по-малко
Превоз под митнически контрол
Митнически транзит се изпълнява за пратки по внос и износ, когато DHL трябва да инициира, управлява или рапортува всякаква форма на трансфер, докато пратката се намира в склад под митнически контрол.
На пратка
30.00 лв
Запис на няколко реда
Внос на пратки, съдържащи множество стоки.
Покажи повече
Покажи по-малко
Запис на няколко реда
Прилага се такса, когато в митническата декларация се въвеждат повече от 5 реда, например за различни стоки или различни държави на производство.
На стока
10.00 лв
Временен внос износ
DHL може да организира временен внос или износ
Покажи повече
Покажи по-малко
Временен внос износ
По искане на клиента DHL улеснява временния внос/износ на стоки чрез подаване на необходимите документи, като карнет ATA и спазване на изискваните процедури за освобождаване, определени от митническите власти.
На пратка
80.00 лв
Преференциален произход
Възползвайте се от преференциално освобождаване
Покажи повече
Покажи по-малко
Преференциален произход
По искане на изпращача, изготвяне или предоставяне на сертификат за произход/доказателство за предпочитания или други подобни формуляри от DHL, за да се удостовери, че стоките в конкретна износна пратка са били произведени или обработени в определена държава, което позволява прилагането на преференциални митнически ставки в държавата на получаване и/или спазване на търговските ограничения. Често срещани примери са EUR1, ATR.
На пратка
10.00 лв
Митнически процес
Нерутинен запис
Стоки, изключени от стандартно митническо освобождаване
Покажи повече
Покажи по-малко
Нерутинен запис

Прилага се в избрани държави, при внос на стоки с обща декларирана стойност или тегло, надвишаващи ограниченията, определени от митническите органи в държавата на получаване, или когато поради други регулаторни изисквания, стоките са изключени от рутинно освобождаване с общ манифест и затова се изисква митническо освобождаване с индивидуална декларация.

Не важи за пратки по внос в България.

На пратка
20.00 лв
Магазинаж
В случаите, когато пратката не може да бъде освободена от митница.
Покажи повече
Покажи по-малко
Магазинаж

Таксите за съхранение се прилагат, когато пратката не може да бъде освободена от митницата, поради неточни или липсващи документи.

Таксите влизат в сила след датата на пристигане на пратката или известието на брокера, което от двете настъпи по-късно. Таксата се отнася за платеца на митата и данъците.

На пратка
На ден
Cлед третия календарен ден
20.00 лв. и 0.40 лв./кг
Разрешителни и лицензи
Ние улесняваме процеса на подаване на документи за лиценз.
Покажи повече
Покажи по-малко
Разрешителни и лицензи
За да се ускори вносът на определени контролирани стоки, като медицински изделия, фармацевтични продукти, компютърни монитори, лазерни CD плейъри, козметика, очила, храни и хранителни продукти, DHL трябва да подаде конкретна информация, за да получи необходимите разрешения за внос или лицензи. Таксата се отнася за платеца на митото и данъка.
На пратка
40.00 лв.
Физическа проверка
Когато митническите власти сметнат за необходимо да извършат преглед на пакетирани стоки
Покажи повече
Покажи по-малко
Физическа проверка
Прилага се за пратки, които са задържани от митническите власти за физически преглед.
На пратка
40.00 лв
Митническа поддръжка
Заплащане на мита и данъци от вносител
Ускорете освобождаването с договор за възстановяване на заплатени мита и данъци
Покажи повече
Покажи по-малко
Заплащане на мита и данъци от вносител
DHL ще ускори процеса на митническо освобождаване, като извърши бързо плащане на митата и данъците за пратката, а получателят ги възстановява до определена договорена дата.
 
Изисква се договорно споразумение.
На пратка
20.00 лв или 2% от митните сборове, което от двете е по-голямо
Заплащане на мита и данъци от получател
Получателят може да бъде таксуван за заплащането на митнически такси.
Покажи повече
Покажи по-малко
Заплащане на мита и данъци от получател
Тази услуга включва внос на недокументални пратки, за които DHL използва своята банкова гаранция за предварително заплащане на мита, данъци и регулаторни такси от името на вносители или клиенти, с които DHL няма сключен договор.
На пратка
20.00 лв или 2% от митните сборове, което от двете е по-голямо
Нотифициране на брокер
Изберете Вашия предпочитан митнически брокер.
Покажи повече
Покажи по-малко
Нотифициране на брокер

По искане на вносителя DHL ще предостави необходимите документи на посочения от клиента брокер, за да извърши митническо освобождаване при внос и да възобнови доставката до крайната дестинация, след като пратката бъде освободена.

Впоследствие, DHL не носи отговорност за навременността на подаване на документите до митницата или за освобождаването на пратката.

На пратка
20.00 лв
Издаване на декларация към брокер
Пратката се освобождава и доставя от избрания от Вас брокер
Покажи повече
Покажи по-малко
Издаване на декларация към брокер
По искане на вносителя, DHL ще прехвърли пратката и свързаната с нея митническа документация на посочения от клиента брокер за освобождаване и доставка до крайния получател.
На пратка
€40.00

Друга държавна агенция

Когато стоките подлежат на допълнителен контрол при внос
Покажи повече
Покажи по-малко
Друга държавна агенция
По искане на вносителя, DHL може да организира изпълнението на ветеринарни, здравни или фитосанитарни процедури за контрол при първата точка на влизане в държавата или в митнически съюз, които обикновено се изискват при внос на продукти с животински произход, растения, семена или фармацевтични продукти.
На пратка
40.00 лв.
More About Customs Services
More About Customs Services
 • DHL ще предплати и ще начисли обратно изискваните от правителството такси за издаване на сертификат.
 • Пратки, изпратени с услугата "Платени мита и данъци" (DTP), може да подлежат на допълнителни такси при освобождаване. Когато е приложимо, те ще бъдат начислени на изпращача. Тези такси могат да включват, но не се ограничават до:
  • Нерутинен запис
  • Физическа проверка
  • Разрешителни и лицензи
  • Магазинаж
  • Запис на няколко реда
Върнете се в началото