Търговски условия

Изучаване на езика на условията за доставка Incoterms® 2020

“Incoterms” е търговска марка на Международната търговска камара (ICC). Правилата на Incoterms® се използват често в световен мащаб в международни договори, дефиниращи отговорностите между купувачи и продавачи по отношение на разходите, рисковете, отговорностите за застраховка на товара и спазването на нормативните изисквания.

Какво е необходимо да знаете

  • Правилата на Incoterms® служат за стандартизиране на процеса на доставка и получаване на стоки. Освен това, те определят разпределението на разходите за международни търговски сделки и установяват отговорностите за износителя и вносителя.
  • Основната цел на правилата на Incoterms® е да се определят критерии за разпределение на задълженията, разходите и рисковете между страните, участващи в международни транзакции.
  • Познаването на правилата на Incoterms® гарантира, че купувате стоки от производители в чужбина в съответствие с приложимите разпоредби, документация и процедури.
Правилата на Incoterms® 2020 са класифицирани в две категории според вида транспорт.
Правилата на Incoterms® 2020 са класифицирани в две категории според вида транспорт.
  • Диаграмата за отговорност на Incoterms® предоставя преглед на задълженията на износителя и на вносителя във всяка категория.
  • Използването на търговските условия на Incoterms® не е законово изискване, но използването им винаги се препоръчва за опростяване на сделките и взаимоотношенията, намаляване на недоразуменията със страните, с които правите бизнес.
  • Може да научите повече за глобалните условия на доставка Incoterms® и търговските условия, като посетите уебсайта на Международната търговска камара. Там ще откриете често задавани въпроси и обяснение на разпоредбите на Incoterms®.

EXW
Ex Works

Означава, че продавачът доставя стоките на купувача, когато предостави стоките на разположение на купувача на определено място (като фабрика или склад), и това място може или не може да бъде помещение на продавача. За да се осъществи доставката, продавачът не трябва да товари стоките на превозно средство, нито трябва да освобождава стоките за износ, когато такова освобождаване е приложимо.

FCA
Free Carrier
Означава, че продавачът доставя стоките на купувача по един от следните два начина:
  • Първо, когато определеното място е в помещение на продавача, стоките се доставят, когато бъдат натоварени на транспортното средство, организирано от купувача.
  • Второ, когато определеното място е друго, стоките се доставят, когато след като са били натоварени на транспортното средство на продавача, достигнат определеното друго място, готови са за разтоварване от транспортното средство на продавача и са на разположение на превозвача или на друго лице, посочено от купувача.

Независимо кое от двете е избрано като място на доставка, то определя мястото, където рискът се прехвърля към купувача и моментът, от който разходите са за сметка на купувача.

CPT
Carriage Paid To
Означава, че продавачът доставя стоките и прехвърля риска на купувача, когато ги предава на превозвача, с когото продавачът има договор, или като осигурява така доставените стоки. Продавачът може да направи това, като предаде на превозвача физическото владение на стоките по начин и на място, подходящи за използваното транспортно средство. След като стоките бъдат доставени на купувача по този начин, продавачът не гарантира, че стоките ще пристигнат до местоназначението в добро състояние, в посоченото количество или дори изобщо. Това е така, защото рискът се прехвърля от продавача на купувача, в момента, в който стоките се доставят на купувача посредством предаването им на превозвача; въпреки това продавачът трябва да сключи договор за превоз на стоките от мястото на доставка до договореното местоназначение.
CIP
Carriage and Insurance Paid To
Означава, че продавачът доставя стоките и прехвърля риска на купувача, когато ги предава на превозвача, с когото продавачът има договор, или като осигурява така доставените стоки. Продавачът може да направи това, като предаде на превозвача физическото владение на стоките по начин и на място, подходящи за използваното транспортно средство. След като стоките бъдат доставени на купувача по този начин, продавачът не гарантира, че стоките ще пристигнат до местоназначението в добро състояние, в посоченото количество или дори изобщо. Това е така, защото рискът се прехвърля от продавача на купувача, в момента, в който стоките се доставят на купувача посредством предаването им на превозвача; въпреки това продавачът трябва да сключи договор за превоз на стоките от мястото на доставка до договореното местоназначение.
DPU
Delivered at Place Unloaded
Означава, че продавачът доставя стоките и прехвърля риска на купувача, когато стоките, след като бъдат разтоварени от пристигащото транспортно средство, се предоставят на разположение на купувача в договореното местоназначение или в точно определена точка в рамките на това място, ако такава точка е уговорена. Продавачът носи всички рискове, свързани с транспортирането на стоките до и разтоварването им на посоченото местоназначение. Следователно, при това условие на Incoterms доставката и пристигането в местоназначението съвпадат. DPU е единственото условие на Incoterms, което изисква от продавача да разтовари стоките в местоназначението. Поради това, продавачът трябва да се увери, че е в състояние да организира разтоварване на посоченото място. Ако страните възнамеряват продавачът да не поема риска и разходите за разтоварване, условието DPU трябва да се избягва и вместо това да се използва DAP.
DAP
Delivered at Place
Означава, че продавачът доставя стоките и прехвърля риска на купувача, когато стоките са предоставени на разположение на купувача в пристигащото транспортно средство, готово за разтоварване, на посоченото местоназначение или в определената точка в рамките на това място, ако такава точка е уговорена. Продавачът носи всички рискове, свързани с доставянето на стоките до посоченото местоназначение или до договорената точка в това място. Следователно, при това условие на Incoterms доставката и пристигането в местоназначението съвпадат.
DDP
Delivered Duty Paid
Означава, че продавачът доставя стоките на купувача, когато стоките са предоставени на разположение на купувача, освободени за внос, в пристигащото транспортно средство, готови за разтоварване, на посоченото местоназначение или в определената точка в рамките на това място, ако такава точка е уговорена. Продавачът носи всички рискове, свързани с доставянето на стоките до посоченото местоназначение или до определената точка в това място. Следователно, при това условие на Incoterms доставката и пристигането в местоназначението съвпадат.
FAS
Free Alongside Ship

Означава, че продавачът доставя стоките на купувача, когато стоките са поставени успоредно на кораба (например на кей или шлеп), посочен от купувача в даденото пристанище за изпращане, или когато продавачът набави вече доставени стоки. Рискът от загуба или повреда на стоките се прехвърля, когато стоките са до борда на кораба и купувачът поема всички разходи от този момент нататък.

FOB
Free on Board
Означава, че продавачът доставя стоките на купувача на борда на плавателния съд, посочен от купувача, в посоченото пристанище на изпращане или осигурява вече доставените стоки. Рискът от загуба или повреда на стоките се прехвърля, когато стоките са на борда на кораба и купувачът поема всички разходи от този момент нататък.
CFR
Cost and Freight
Означава, че продавачът доставя стоките на купувача на борда на плавателния съд или набавя вече доставените по този начин стоки. Рискът от загуба или повреда на стоките се прехвърля, когато стоките са на борда на кораба, така че се счита, че продавачът е изпълнил задължението си да достави стоките, независимо дали стоките действително пристигат до местоназначението си в добро състояние, в посоченото количество или изобщо. В CFR продавачът няма задължение към купувача да осигури застрахователно покритие: следователно за купувача би било добре да си осигури такова самостоятелно.
CIF
Cost, Insurance, Freight
Означава, че продавачът доставя стоките на купувача на борда на плавателния съд или набавя вече доставените по този начин стоки. Рискът от загуба или повреда на стоките се прехвърля, когато стоките са на борда на кораба, така че се счита, че продавачът е изпълнил задължението си да достави стоките, независимо дали стоките действително пристигат до местоназначението си в добро състояние, в посоченото количество или изобщо.
Пратка, пътуваща от държава на изпращане до държава на получаване
Пътят на пратката
Вижте как Вашата пратка пътува с DHL и научете как можем да Ви съдействаме на всяка стъпка от нейния път.
Върнете се в началото