Declarations Definitions (on Customs Invoice Templates)

Дефиниции в декларацията

Всяка митническа декларация трябва да включва декларация. Ние ще добавяме стандартната декларация във всички митнически декларации, а Вие може да изберете допълнителна декларация, която максимално да съответства на видовете изпращани стоки и страните, от които произхождат и се изпращат.

По-долу са посочени варианти на декларация и как те фигурират в митническата фактура.

Декларация Описание и цел Декларацията, която фигурира в митническата фактура
Стандартни параметри по подразбиране Тази декларация винаги се отпечатва на всяка митническа фактура, издавана от DHL за:
  • всички пратки
  • всички държави на произход и местоназначение
Удостоверявам, че информацията, съдържаща се в тази фактура, е вярна и точна и че съдържанието на пратката е както е посочено по-горе.
NAFTA Северноамериканското споразумение за свободна търговия (НАФТА) е споразумение между САЩ, Канада и Мексико, предназначено да премахне тарифните бариери между трите страни. Декларирам, че стоките от тази пратка са квалифицирани като стоки с произход за целите на преференциалното третиране по НАФТА.
Преференциален произход Преференциален произход се предоставя на стоки от определени държави, които са изпълнили определени критерии, позволяващи им да ползват преференциална тарифна ставка. Удостоверявам, че информацията, съдържаща се в тази фактура, е вярна и точна и че съдържанието на пратката е както е посочено по-горе. Износителят на изделията, описани в тези документи декларира, че освен, където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с преференциален произход.
CITES  CITES е Конвенция за международната търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна – международна конвенция между правителствата, влязла в сила през 1975 г. За вноса, износа и ползването с търговска цел на някои видове е необходимо разрешение по CITES. Потвърждавам, че пратката не съдържа стоки, изготвени от части от кожа на животински видове, защитени от Вашингтонската конвенция.
Преференциален произход и CITES Тази декларация представлява комбинация от декларации за преференциален произход и по CITES. Удостоверявам, че информацията, съдържаща се в тази фактура е вярна и точна и че съдържанието на пратката е както е посочено по-горе. Износителят на изделията, описани в тези документи декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с преференциален произход. Във връзка с горното потвърждавам, че съдържанието на тази пратка не е изготвено от части от кожа на животински видове, защитени от Вашингтонската конвенция.
EUR-1 Сертификатът за движение EUR.1 (известен също като сертификат EUR.1 или EUR.1) предстнавлява формуляр, ползван при международния превоз на стоки и се ползва за удостоверяване произхода на даден продукт и, ако е приложимо, за ползване на благоприятни търговски условия (основно тарифи) в рамките на преференциална търговска политика на АС. За да се възползвате от преференциалните мита при митническа обработка, трябва да представите валиден сертификат EUR.1 на компетентния орган (най-често митническата служба), където производителят декларира произхода на стоките. Удостоверявам, че информацията, съдържаща се в тази фактура е вярна и точна и че съдържанието на пратката е както е посочено по-горе. Износителят на изделията, описани в тези документи (митническо разрешение № ……………. (1) декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с ....................... (2) (3) преференциален произход.
Руска декларация Би следвало да се ползва при изпращане на облагаеми с мито стоки от/до Руската федерация. Нашата фирма гарантира, че стоките в пратката не са свързани с военни действия или не са стоки с двойно предназначение и не нарушават закона на Руската федерация „Относно държавната тайна, авторските права и интелектуалната собственост“./ Наша организация гарантирует, что данный товар не является товаром военного назначения или двойного применения, и не нарушает законодательство РФ «О государственной тайне, об авторских правах и интеллектуальной собственности». Под меры нетарифного регулирования не подпадает.

 

Нашата фирма гарантира, че съдържанието на изнасяните стоки не е свързано с насилие, порнография и фашизъм.

Наша организация гарантирует, что экспортируемая нами видеопродукция (DVD, CD, видеоплёнка, другие видео носители) не содержит сцен насилия, фашистской пропаганды и порнографии.

 

Фирмата декларира, че споменатата по-горе информация е вярна и точна.

Компания «______________________» несет полную ответственность в соответствии с Российским законодательством за информацию, предоставленную в данном Инвойсе.