DHL Express Vilkår og betingelser for transport

("Vilkår og betingelser")

Når du bestiller DHL's tjenester, accepterer du som "Afsender" på egne vegne og på vegne af modtageren af ​​forsendelsen "Modtageren" og alle andre med interesse i forsendelsen, at disse vilkår og betingelser er gældende.

"Forsendelse" betyder alle dokumenter eller pakker, der sendes på ét fragtbrev, og som kan transporteres på en hvilken som helst måde DHL vælger, herunder men ikke begrænset til, luft, vej eller via andre transportører. Et "fragtbrev" skal indeholde identifikator eller dokumentation, fremstillet i et online DHL-system eller automatiseret system hos afsender, såsom et fragtbrev, stregkode eller label samt enhver elektronisk version heraf. Hver forsendelse transporteres med begrænset ansvar som angivet heri. Hvis afsender ønsker yderligere dækning, kan der arrangeres forsikring mod et ekstra gebyr. (Se venligst nedenfor for yderligere information). "DHL" betyder ethvert medlem af DHL Express netværket.

DHL kan udføre alle ​​følgende aktiviteter på afsenderens eller modtagerens vegne for at levere tjenester: (1) udfylde dokumenter, ændre produkt- eller servicekoder og udskyde alle afgifter, skatter eller andre lovmæssige gebyrer, der kræves i henhold til gældende love og forskrifter ("toldmyndighedernes forpligtelser”), (2) fungere som afsenderens eller modtagerens agent eller udpege en toldagent til at udføre eksport og toldklarering og (3) omdirigere forsendelsen til modtagers toldagent eller anden adresse efter anmodning fra enhver person, som DHL mener at være autoriseret. Afsender eller modtager vil fremsende eller afgive al nødvendig dokumentation samt autorisation , der kræves i henhold til gældende lov, for at DHL kan fortolde en forsendelse.
En forsendelse anses for uacceptabel, hvis:
 • den indeholder skydevåben, ammunition, sprængstof, eksplosive anordninger eller testudstyr, luftvåben, replika- eller imiterede skydevåben; forfalskede varer; kontanter; barer (af ethvert ædelmetal); levende dyr, forbudte dele eller rester af dyr, såsom men ikke begrænset til, elfenben; menneskelige rester eller aske; løse ædelsten; cannabis; eller ulovlige varer, såsom narkotika eller andre ulovlige stoffer,
 • det er klassificeret som skadeligt materiale, farligt gods, forbudte eller begrænsede artikler i henhold til ADR (European Road Transport Regulation) eller af IATA (International Air Transport Association), ICAO (International Civil Aviation Organization) eller anden relevant organisation ("Farligt Gods"),
 • den indeholder enhver anden genstand, som DHL ikke kan transportere sikkert eller lovligt,
 • adressen er forkert eller ikke korrekt opmærket, eller emballagen er defekt eller utilstrækkelig til at sikre sikker transport ved normal håndtering,
 • Afsender, modtager eller enhver anden part med en direkte eller indirekte interesse i forsendelsen er opført på alle gældende sanktionslister som en afvist eller begrænset part.

Forsendelser kan ikke leveres til postbokse eller postnumre. Forsendelser leveres til modtagers adresse givet af afsender, men ikke nødvendigvis personligt til den navngivne modtager. Forsendelser til adresser med et centralt modtageområde vil blive leveret til dette område.

DHL kan underrette modtageren om en kommende levering eller en forgæves levering. Modtageren kan blive tilbudt alternative leveringsmuligheder, såsom levering på en anden dag, levering uden underskrift, omdirigering eller afhentning på et DHL servicepoint.

Hvis forsendelsen anses for at være uacceptabel som beskrevet i afsnit 2, eller hvis den er blevet vurderet for lavt værdisat af tolden, hvis modtageren ikke med rimelighed kan identificeres eller lokaliseres, eller modtageren nægter modtagelse eller betaling af told, moms eller andre afgifter, skal DHL gøre en rimelig indsats for at returnere forsendelsen til afsender. Dette sker for afsenderens regning. Hvis det ikke er muligt at returnere forsendelsen, kan den frigives, destrueres eller sælges uden at DHL pådrager sig ansvar over for afsender eller andre parter. DHL har ret til at destruere enhver forsendelse, hvis DHL forhindres af en lov eller retshåndhævende myndighed i at returnere den helt eller delvist til afsender inklusive enhver forsendelse indeholdende farligt gods.

DHL har ret til at åbne og inspicere en forsendelse uden varsel for sikkerhedsmæssige, told eller andre lovgivningsmæssige årsager.

DHL's forsendelsesomkostninger beregnes i henhold til det højeste af den faktiske eller volumetriske vægtper enhed, og enhver enhed kan vejes og måles igen af ​​DHL for at bekræfte denne beregning.

Betaling af told og andre forfaldne omkostninger, som angivet på DHLs webside i modtagerlandet, kan blive anmodet betalt fra modtager inden levering.

Dette inkluderer et gebyr, hvis DHL bruger sin kredit hos toldmyndighederne eller betaler toldafgifter på modtagerens vegne. Afsender skal betale eller godtgøre DHL for alle toldafgifter og andre gebyrer, der skal betales for tjenester leveret af DHL eller afholdt af DHL på afsenderens eller modtagers vegne, hvis modtageren ikke har betalt.

6.1 DHL’s ansvar i forbindelse med en hvilken som helst forsendelse der transporteres med fly (herunder supplerende vejtransport eller hvis forsendelsen stopper undervejs) er begrænset af Montreal-konventionen eller Warszawa-konventionen, eller i mangel af en sådan konvention, til det laveste af (i) aktuelle markedsværdi eller deklarerede værdi, eller (ii) 22 ”Special Drawing Rights” per kilogram (ca $ US 30,00 per kilogram). Sådanne begrænsninger gælder også for alle andre former for transport, medmindre forsendelser kun foretages ad vej, hvor nedenstående grænser gælder.

For forsendelser der krydser lande-grænser, og udelukkende transporteres ad vej, skal DHL’s ansvar anses for at være begrænset af konventionen om ”Carriage of Goods by Road (CMR) til det laveste af (i) aktuelle markedsværdi eller deklarerede værdi, eller (ii) 8,33 ”Special Drawing Rights” per kilogram (ca $ US 11,00 per kilogram). Sådanne begrænsninger vil også gælde for national vejtransport.

Hvis afsender anser de angivne begrænsninger som utilstrækkelige, kan afsender afgive erklæring om værdi og anmode om forsikring som beskrevet i punkt 8 (vareforsikring), eller afsender kan tegne egen forsikring.

DHL's ansvar er begrænset til kun at omfatte direkte tab og skader og til de kilo grænser, der er angivet i dette punkt (6). Alle andre former for tab eller skade er udelukket (herunder men ikke begrænset til tabt fortjeneste, omsætning, renteindtægt og fremtidige forretningsmuligheder), uanset om sådanne tab eller skader er særlige eller indirekte, og selv om risikoen for sådanne tab eller skader blev bragt til DHL's opmærksomhed før eller efter accept af forsendelsen.

6.2 DHL vil gøre alt for at levere forsendelsen i henhold til DHL’s almindelige transitider, men disse transittider er ikke bindende og udgør ikke en del af kontrakten. DHL er ikke ansvarlig for skader eller tab, der skyldes forsinkelse. Men for visse forsendelser, kan afsender gøre krav på begrænset kompensation pga. forsinkelse under Pengene-tilbage-Garanti’s vilkår og betingelser.

Alle reklamationer skal indgives skriftligt til DHL inden for tredive (30) dage fra den dato, hvor DHL har accepteret forsendelsen. Ved for sen reklamation bortfalder ethvert ansvar for DHL. Reklamationer er begrænset til én reklamation pr forsendelse.
DHL kan muligvis tilbyde forsikring for bortkomst eller beskadigelse af forsendelsen, der dækker varens fulde værdi, forudsat at afsender skriftligt instruerer DHL herom, herunder ved at udfylde forsikringsafsnittet på fragtbrevet eller bruge DHLs automatiserede systemer og betale det gældende gebyr. Forsendelsesforsikring dækker ikke indirekte tab eller skader samt tab eller skader forårsaget af forsinkelser.
DHL er ikke ansvarlig for tab eller skader, der opstår som følge af omstændigheder uden for DHL's kontrol. Disse omfatter, men er ikke begrænset til, elektrisk eller magnetisk skade på eller sletning af elektroniske eller fotografiske billeder, data eller optagelser; enhver defekt eller egenskab, der er relateret til forsendelsen. Selvom DHL har kendskab til det; enhver handling eller udeladelse af en person, der ikke er ansat eller kontraheret af DHL - f.eks. Afsender, modtager, tredjepart, toldmyndigheder eller anden embedsmand; tredjeparts cyberangreb eller andre trusler relateret til informationssikkerhed; ”Force Majeure” - f.eks. jordskælv, cyklon, storm, oversvømmelse, tåge, krig, flystyrt, embargo, optøjer, epidemi, pandemi, civil opstand eller strejke.
Afsender skal holde DHL dets direktører, medarbejdere og agenter skadesløse for alle forpligtelser, tab og skader som følge af afsenders manglende overholdelse af følgende garantier og repræsentationer:
 • forsendelsen er acceptabel for transport ifølge Punkt 2 ovenfor,
 • forsendelsen er pakket i sikre lokaler af pålidelige personer og er blevet beskyttet mod uautoriseret adgang under pakning, opbevaring og enhver transport til DHL,
 • Afsender har overholdt gældende eksportkontrol, sanktioner, toldlove og forskrifter eller andre gældende lovkrav og begrænsninger i forbindelse med import, eksport, transit eller overførsel af varer
 • Afsender har over for DHL oplyst om alle kontrollerede varer til dobbelt anvendelse eller udstyr til militært brug, der er underlagt offentlige tilladelser i forsendelsen,
 • Afsender har leveret alle oplysninger, tilladelser, licenser eller andre offentlige autorisationer og dokumenter, som krævet i henhold til gældende lov eller efter anmodning fra DHL, og alle oplysninger, tilladelser, licenser eller andre offentlige tilladelser og dokumenter leveret af afsender eller dets repræsentanter er sande, fuldstændige og nøjagtige, herunder værdien og beskrivelsen af ​​varerne og oplysninger om afsender og modtager,
 • ved levering af personoplysninger til DHL har afsender overholdt sine juridiske forpligtelser til at behandle og dele disse data, herunder at informere de berørte personer om, at personoplysninger, herunder modtagerens e-mailadresse og mobiltelefonnummer, er påkrævet til transport, toldklarering og levering.
Afsender accepterer ethvert rutevalg og omdirigering, herunder også muligheden for, at transporten kan blive udført via mellemliggende opholdssteder.
Enhver tvist, der opstår under eller på nogen måde er forbundet med disse vilkår og betingelser, er underlagt domstolenes ikke-eksklusive jurisdiktion og er underlagt lovgivningen i forsendelsens oprindelsesland og afsender accepterer uigenkaldeligt en sådan jurisdiktion, medmindre den er i strid med gældende lov.
Ugyldighed eller uanvendelighed af en bestemmelse berører ikke nogen anden del af disse vilkår og betingelser.
Gyldig September 1, 2021
Tilbage til toppen