Εμπορικοί Όροι

Εκμάθηση της Γλώσσας των Κανόνων Incoterms® 2020

Το «Incoterms» είναι εμπορικό σήμα του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ICC). Οι κανόνες Incoterms® χρησιμοποιούνται συχνά παγκοσμίως σε διεθνείς συμβάσεις, απεικονίζοντας τις ευθύνες μεταξύ αγοραστών και πωλητών όσον αφορά το κόστος, τους κινδύνους, τις ευθύνες για την ασφάλιση φορτίου και τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς.

Τι πρέπει να γνωρίζετε

  • Οι κανόνες Incoterms® χρησιμεύουν στην τυποποίηση της διαδικασίας αποστολής και παραλαβής εμπορευμάτων. Επιπλέον, καθορίζουν την κατανομή κόστους των διεθνών εμπορικών συναλλαγών και καθορίζουν συμφωνημένες ευθύνες για τους εξαγωγείς και τους εισαγωγείς.
  • Ο κύριος στόχος των κανόνων Incoterms® είναι ο καθορισμός κριτηρίων για την κατανομή των υποχρεώσεων, το κόστος και την ανάθεση του κινδύνου μεταξύ των μερών που εμπλέκονται σε διεθνείς συναλλαγές.
  • Η εξοικείωση με τους κανόνες της Incoterms® θα διασφαλίσει την αγορά αγαθών από κατασκευαστές στο εξωτερικό σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, τα έγγραφα και τις διαδικασίες.
Οι κανόνες Incoterms® 2020 ταξινομούνται σε δύο κατηγορίες ανάλογα με τον τρόπο μεταφοράς.
Οι κανόνες Incoterms® 2020 ταξινομούνται σε δύο κατηγορίες ανάλογα με τον τρόπο μεταφοράς.
  • Το Διάγραμμα Ευθύνης Incoterms® παρέχει μια επισκόπηση των υποχρεώσεων του εξαγωγέα και του εισαγωγέα σε κάθε κατηγορία.
  • Η χρήση των εμπορικών όρων Incoterms® δεν αποτελεί νομική απαίτηση, ωστόσο συνιστάται πάντοτε η χρήση τους για την απλοποίηση των συναλλαγών, τη μείωση των παρεξηγήσεων με εκείνους με τους οποίους συνεργάζεστε.
  • Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με τους παγκόσμιους κανόνες και τους εμπορικούς όρους της Incoterms, μεταβαίνοντας στον ιστότοπο του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου, ο οποίος περιλαμβάνει συχνές ερωτήσεις και επεξήγηση των κανόνων της Incoterms®.

EXW
Ex Works

Σημαίνει ότι ο πωλητής παραδίδει τα αγαθά στον αγοραστή όταν θέτει τα αγαθά στη διάθεση του αγοραστή σε ένα συγκεκριμένο μέρος (όπως εργοστάσιο ή αποθήκη) και αυτό το όνομα μπορεί να είναι ή να μην είναι οι εγκαταστάσεις του πωλητή. Για να πραγματοποιηθεί η παράδοση, ο πωλητής δεν χρειάζεται να φορτώσει τα εμπορεύματα σε κανένα όχημα συλλογής, ούτε χρειάζεται να εκτελωνίσει τα εμπορεύματα για εξαγωγή, όπου ισχύει τέτοιος εκτελωνισμός.

FCA
Free Carrier
Σημαίνει ότι ο πωλητής παραδίδει τα αγαθά στον αγοραστή με τον έναν ή τον άλλον από τους παρακάτω δύο τρόπους:
  • Πρώτον, όταν ο κατονομαζόμενος τόπος είναι οι εγκαταστάσεις του πωλητή, τα αγαθά παραδίδονται όταν φορτώνονται στο μεταφορικό μέσο που έχει κανονίσει ο αγοραστής.
  • Δεύτερον, όταν ο κατονομαζόμενος τόπος είναι άλλος τόπος, τα εμπορεύματα παραδίδονται όταν, αφού φορτωθούν στο μεταφορικό μέσο του πωλητή, φτάσουν στο άλλο μέρος και είναι έτοιμα για εκφόρτωση από το μεταφορικό μέσο αυτού του πωλητή και στη διάθεση του μεταφορέα ή άλλου προσώπου που ορίζεται από τον αγοραστή.

Όποιο από τα δύο επιλεγεί ως τόπος παράδοσης, αυτός ο τόπος προσδιορίζει πού μεταφέρεται ο κίνδυνος στον αγοραστή και το χρόνο από τον οποίο το κόστος επιβαρύνει τον λογαριασμό του αγοραστή.

CPT
Carriage Paid To
Σημαίνει ότι ο πωλητής παραδίδει τα αγαθά - και μεταβιβάζει τον κίνδυνο - στον αγοραστή παραδίδοντάς τα στον μεταφορέα που έχει συμφωνήσει ο πωλητής ή αγοράζοντας τα αγαθά που παραδόθηκαν με αυτόν τον τρόπο. Ο πωλητής μπορεί να το πράξει δίνοντας στον μεταφορέα τη φυσική κατοχή των εμπορευμάτων με τον τρόπο και σε κατάλληλο τόπο για το χρησιμοποιούμενο μεταφορικό μέσο. Μόλις τα αγαθά παραδοθούν στον αγοραστή με αυτόν τον τρόπο, ο πωλητής δεν εγγυάται ότι τα αγαθά θα φτάσουν στον τόπο προορισμού σε καλή κατάσταση, στην αναφερόμενη ποσότητα ή και καθόλου. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο κίνδυνος μεταβιβάζεται από τον πωλητή στον αγοραστή όταν τα αγαθά παραδίδονται στον αγοραστή παραδίδοντάς τα στον μεταφορέα. ο πωλητής πρέπει ωστόσο να συνάψει σύμβαση για τη μεταφορά των εμπορευμάτων από την παράδοση έως τον συμφωνημένο προορισμό.
CIP
Carriage and Insurance Paid To
Σημαίνει ότι ο πωλητής παραδίδει τα αγαθά - και μεταβιβάζει τον κίνδυνο - στον αγοραστή παραδίδοντάς τα στον μεταφορέα που έχει συμφωνήσει ο πωλητής ή αγοράζοντας τα αγαθά που παραδόθηκαν με αυτόν τον τρόπο. Ο πωλητής μπορεί να το πράξει δίνοντας στον μεταφορέα τη φυσική κατοχή των εμπορευμάτων με τον τρόπο και σε κατάλληλο τόπο για το χρησιμοποιούμενο μεταφορικό μέσο. Μόλις τα αγαθά παραδοθούν στον αγοραστή με αυτόν τον τρόπο, ο πωλητής δεν εγγυάται ότι τα αγαθά θα φτάσουν στον τόπο προορισμού σε καλή κατάσταση, στην αναφερόμενη ποσότητα ή και καθόλου. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο κίνδυνος μεταβιβάζεται από τον πωλητή στον αγοραστή όταν τα αγαθά παραδίδονται στον αγοραστή παραδίδοντάς τα στον μεταφορέα. ο πωλητής πρέπει ωστόσο να συνάψει σύμβαση για τη μεταφορά των εμπορευμάτων από την παράδοση έως τον συμφωνημένο προορισμό.
DPU
Delivered at Place Unloaded
Σημαίνει ότι ο πωλητής παραδίδει τα αγαθά - και μεταβιβάζει τον κίνδυνο - στον αγοραστή όταν τα αγαθά, αφού εκφορτωθούν από το μεταφορικό μέσο που φθάνει, τίθενται στη διάθεση του αγοραστή σε έναν καθορισμένο τόπο προορισμού ή στο συμφωνημένο σημείο εντός αυτού του τόπου , εάν συμφωνηθεί κάποιο τέτοιο σημείο. Ο πωλητής αναλαμβάνει όλους τους κινδύνους που συνεπάγεται η μεταφορά των εμπορευμάτων και η εκφόρτωσή τους στον καθορισμένο τόπο προορισμού. Σε αυτόν τον κανόνα Incoterms, επομένως, η παράδοση και η άφιξη στον προορισμό είναι τα ίδια. Η DPU είναι ο μόνος κανόνας Incoterms που απαιτεί από τον πωλητή να ξεφορτώνει τα αγαθά στον προορισμό. Επομένως, ο πωλητής θα πρέπει να διασφαλίσει ότι είναι σε θέση να οργανώσει την εκφόρτωση στον καθορισμένο τόπο. Εάν τα μέρη σκοπεύουν να μην επωμιστεί ο πωλητής τον κίνδυνο και το κόστος εκφόρτωσης, θα πρέπει να αποφευχθεί ο κανόνας DPU και να χρησιμοποιηθεί το DAP.
DAP
Delivered at Place
Σημαίνει ότι ο πωλητής παραδίδει τα αγαθά – και μεταβιβάζει τον κίνδυνο – στον αγοραστή όταν τα αγαθά τίθενται στη διάθεση του αγοραστή στο μεταφορικό μέσο που φθάνει έτοιμο για εκφόρτωση στον καθορισμένο τόπο προορισμού ή στο συμφωνημένο σημείο εντός αυτού του τόπου, εάν συμφωνηθεί κάποιο τέτοιο σημείο. Ο πωλητής αναλαμβάνει όλους τους κινδύνους που συνεπάγεται η μεταφορά των εμπορευμάτων στον καθορισμένο τόπο προορισμού ή στο συμφωνημένο σημείο εντός αυτού του τόπου. Σε αυτόν τον κανόνα Incoterms, επομένως, η παράδοση και η άφιξη στον προορισμό είναι τα ίδια.
DDP
Delivered Duty Paid
Σημαίνει ότι ο πωλητής παραδίδει τα αγαθά στον αγοραστή όταν τα εμπορεύματα τίθενται στη διάθεση του αγοραστή, εκτελωνίζονται για εισαγωγή, στο μεταφορικό μέσο άφιξης, έτοιμα για εκφόρτωση, στον καθορισμένο τόπο προορισμού ή στο συμφωνημένο σημείο εντός αυτού τόπο, εάν συμφωνηθεί κάποιο τέτοιο σημείο. Ο πωλητής αναλαμβάνει όλους τους κινδύνους που συνεπάγεται η μεταφορά των εμπορευμάτων στον καθορισμένο τόπο προορισμού ή στο συμφωνημένο σημείο εντός αυτού του τόπου. Σε αυτόν τον κανόνα Incoterms, επομένως, η παράδοση και η άφιξη στον προορισμό είναι τα ίδια.
FAS
Free Alongside Ship

Σημαίνει ότι ο πωλητής παραδίδει τα αγαθά στον αγοραστή όταν τα αγαθά τοποθετούνται δίπλα στο πλοίο (π.χ. σε μια αποβάθρα ή μια φορτηγίδα) που ορίζεται από τον αγοραστή στον καθορισμένο λιμένα αποστολής ή όταν ο πωλητής προμηθεύεται αγαθά που έχουν ήδη παραδοθεί. Ο κίνδυνος απώλειας ή βλάβης των εμπορευμάτων μεταφέρεται όταν τα αγαθά βρίσκονται δίπλα στο πλοίο και ο αγοραστής επιβαρύνεται με όλα τα έξοδα από εκείνη τη στιγμή και μετά.

FOB
Free on Board
Σημαίνει ότι ο πωλητής παραδίδει τα αγαθά στον αγοραστή στο πλοίο που έχει ορίσει ο αγοραστής στον καθορισμένο λιμένα φόρτωσης ή προμηθεύεται τα εμπορεύματα που έχουν ήδη παραδοθεί. Ο κίνδυνος απώλειας ή βλάβης των εμπορευμάτων μεταφέρεται όταν τα αγαθά βρίσκονται στο σκάφος και ο αγοραστής επιβαρύνεται με όλα τα έξοδα από εκείνη τη στιγμή και μετά.
CFR
Cost and Freight
Σημαίνει ότι ο πωλητής παραδίδει τα αγαθά στον αγοραστή επί του σκάφους ή προμηθεύεται τα αγαθά που έχουν ήδη παραδοθεί. Ο κίνδυνος απώλειας ή βλάβης των εμπορευμάτων μεταβιβάζεται όταν τα εμπορεύματα βρίσκονται στο σκάφος, έτσι ώστε ο πωλητής να θεωρείται ότι έχει εκπληρώσει την υποχρέωσή του να παραδώσει τα αγαθά ανεξάρτητα από το αν τα αγαθά φθάνουν στον προορισμό τους σε καλή κατάσταση, η αναφερόμενη ποσότητα ή, μάλιστα, καθόλου. Στο CFR, ο πωλητής δεν οφείλει καμία υποχρέωση στον αγοραστή να αγοράσει ασφαλιστική κάλυψη: ο αγοραστής θα ήταν καλό επομένως να αγοράσει κάποια κάλυψη για τον εαυτό του.
CIF
Cost, Insurance, Freight
Σημαίνει ότι ο πωλητής παραδίδει τα αγαθά στον αγοραστή επί του σκάφους ή προμηθεύεται τα αγαθά που έχουν ήδη παραδοθεί. Ο κίνδυνος απώλειας ή βλάβης των εμπορευμάτων μεταβιβάζεται όταν τα εμπορεύματα βρίσκονται στο σκάφος, έτσι ώστε ο πωλητής να θεωρείται ότι έχει εκπληρώσει την υποχρέωσή του να παραδώσει τα αγαθά ανεξάρτητα από το αν τα αγαθά φθάνουν στον προορισμό τους σε καλή κατάσταση, η αναφερόμενη ποσότητα ή, μάλιστα, καθόλου.
Μια αποστολή μεταφέρεται από την τοποθεσία αποστολής στον τελικό προορισμό της
Η Διαδρομή ενός Πακέτου
Παρακολουθήστε πώς διακινείται το πακέτο σας με την DHL και μάθετε πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε σε κάθε βήμα της πορείας του.
Επιστροφή στην αρχή