Τελωνειακές υπηρεσίες

Η DHL Express διαθέτει εκτεταμένες γνώσεις και εμπειρία σε όλο τον κόσμο. Γνωρίζουμε ότι μια ομαλή και αποτελεσματική διαδικασία εκτελωνισμού βοηθά τις αποστολές σας να φτάσουν στον προορισμό τους, το συντομότερο δυνατό. Παρέχουμε τυποποιημένες υπηρεσίες που υποστηρίζουν αποτελεσματικά τη διαδικασία εκτελωνισμού.
Τελωνειακές υπηρεσίες
Περιγραφή
Πώς χρεώνουμε
Αξία
Προετοιμασία τελωνείου
Δήλωση εξαγωγής
Η εξαγωγή αγαθών υπόκειται σε πρόσθετους ελέγχους
Δείτε περισσότερα
Δείξε λιγότερο
Προσωρινή εισαγωγή εξαγωγή
Απαιτείται δήλωση εξαγωγής για αποστολές που υπερβαίνουν ένα όριο αξίας. Μπορεί επίσης να ισχύει για αποστολές που περιέχουν ελεγχόμενα εμπορεύματα ή που υπερβαίνουν ένα συγκεκριμένο όριο βάρους.
Ανά αποστολή
(υπερβαίνει 1000.00 EUR)
30.00 EUR
Εισαγωγή πολλαπλών γραμμών
Εισαγωγή αποστολών που περιέχουν πολλά εμπορεύματα
Δείτε περισσότερα
Δείξε λιγότερο
Bonded Transit
Ισχύουν χρεώσεις όταν καταγράφονται περισσότερες από 5 γραμμές στον εκτελωνισμό, για παράδειγμα με διαφορετικά εμπορεύματα ή διαφορετικές χώρες κατασκευής.
Ανά Γραμμή
10.00 EUR
Προσωρινή εισαγωγή εξαγωγή
Ζητήστε από την DHL να κανονίσει μια προσωρινή εισαγωγή ή εξαγωγή
Δείτε περισσότερα
Δείξε λιγότερο
Προσωρινή εισαγωγή εξαγωγή
Κατόπιν αιτήματος του Πελάτη, η DHL διευκολύνει την προσωρινή εισαγωγή/εξαγωγή αγαθών υποβάλλοντας τα απαιτούμενα έγγραφα, όπως δελτίο ΑΤΑ και τηρώντας τις απαιτούμενες διαδικασίες εκτελωνισμού, όπως καθορίζονται από το Τελωνείο.
Ανά αποστολή
45.00 EUR
Τελωνειακή διαδικασία
Μη Συνήθης Εκτελωνισμός
Εκτελωνισμός εκτός διαδικασίας και υψηλής αξίας
Δείτε περισσότερα
Δείξε λιγότερο
Μη Συνήθης Εκτελωνισμός
Ισχύει όταν τα εμπορεύματα εξαιρούνται από τις συνήθεις διαδικασίες εκτελωνισμού, λόγω αξίας ή βάρους που υπερβαίνει το επίσημο όριο εισόδου που έχει καθοριστεί από τις τελωνειακές αρχές προορισμού ή λόγω άλλων κανονιστικών απαιτήσεων, όπως οι δασμολογικοί κωδικοί. Ισχύει επίσης για τον επίσημη εκτελωνισμό που πραγματοποιείται από μεσίτες τρίτων μερών της DHL σε χώρες όπου η DHL δεν μπορεί να παρέχει τέτοιες υπηρεσίες εκτελωνισμού ή να λειτουργεί ως εκτελωνιστής με άδεια.
Ανά αποστολή
45.00 EUR
Αποθήκευση Bonded
Όταν η αποστολή δεν μπορεί να αποδεσμευτεί από το τελωνείο
Δείτε περισσότερα
Δείξε λιγότερο
Αποθήκευση Bonded

Τα τέλη αποθήκευσης ισχύουν όταν η αποστολή δεν μπορεί να αποδεσμευτεί από το τελωνείο λόγω ανακριβών ή ελλιπών εγγράφων.

Οι χρεώσεις τίθενται σε ισχύ μετά την ημερομηνία άφιξης του φορτίου ή την ειδοποίηση του εκτελωνιστή, όποιο από τα δύο είναι μεταγενέστερο. Η χρέωση εφαρμόζεται σε όποιον πληρώσει τους δασμούς και φόρους.

Ανά αποστολή
Ανά μέρα
Μετά από 3 Ημερολογιακές Ημέρες
11.29 EUR ευρώ και 0.35 EUR ευρώ ανά κιλό
Άδειες και Πιστοποιητικά
Διευκολύνουμε τη διαδικασία υποβολής άδειας.
Δείτε περισσότερα
Δείξε λιγότερο
Άδειες και Πιστοποιητικά
Για να επιταχυνθεί η εισαγωγή επιλεγμένων ελεγχόμενων προϊόντων, όπως ιατροτεχνολογικά προϊόντα, φαρμακευτικά προϊόντα, οθόνες υπολογιστών, συσκευές αναπαραγωγής CD laser, καλλυντικά, γυαλιά, τρόφιμα και προϊόντα διατροφής, η DHL απαιτείται να υποβάλει συγκεκριμένες πληροφορίες προκειμένου να λάβει τις απαιτούμενες άδειες εισαγωγής ή άδειες. Η χρέωση ισχύει για αυτόν που πληρώνει τους δασμούς και τους φόρους.
Ανά αποστολή
45.00 EUR
Εκτελωνισμός
Ένα τέλος(αμοιβή) για τον εκτελωνισμό της αποστολής
Δείτε περισσότερα
Δείξε λιγότερο
Εκτελωνισμός
Ισχύει σε επιλεγμένες χώρες όπου υπάρχει πρόσθετο κόστος για την εισαγωγή αποστολών σύμφωνα με τις απαιτήσεις της κρατικής υπηρεσίας.
Ανά αποστολή
10.00 EUR
Τελωνειακή υποστήριξη
Επεξεργασία Δασμών και Φόρων
Οι Κάτοχοι Λογαριασμού μπορούν να επιταχύνουν τon εκτελωνισμό με μια συμφωνία εκταμίευσης
Δείτε περισσότερα
Δείξε λιγότερο
Επεξεργασία Δασμών και Φόρων
Η DHL θα επιταχύνει τη διαδικασία εκτελωνισμού με την άμεση πληρωμή των δασμών και των φόρων που σχετίζονται με μια αποστολή, ενώ ο παραλήπτης μπορεί να αναβάλλει την πληρωμή μέχρι μια συμφωνημένη ημερομηνία.
Ανά αποστολή
Ελάχιστο 76.61 EUR
Επεξεργασία Δασμών και Φόρων
Δασμοί και φόροι εισαγωγής για παραλήπτες χωρίς μηνιαίο λογαριασμό
Δείτε περισσότερα
Δείξε λιγότερο
Επεξεργασία Δασμών και Φόρων
Ισχύει χρέωση διαχείρισης σε περίπτωση που η DHL έχει χρησιμοποιήσει το δικό της πιστωτικό όριο με τα τελωνεία για να προκαταβάλει ή να εγγυηθεί την πληρωμή δασμών, φόρων ή κανονιστικών τελών για λογαριασμό εισαγωγέων και καταναλωτών με τους οποίους η DHL δεν έχει συμβόλαιο.
Ανά αποστολή
10% επί των χρεώσεων με ελάχιστο 45.16 EUR
Παράδοση στον Εκτελωνιστή
Η αποστολή εκτελωνίστηκς και παραδόθηκε από τον εκτελωνιστή της επιλογής σας
Δείτε περισσότερα
Δείξε λιγότερο
Παράδοση στον Εκτελωνιστή
Κατόπιν αιτήματος των εισαγωγέων, η DHL θα μεταφέρει την αποστολή και τα σχετικά τελωνειακά έγγραφα στον υποψήφιο εκτελωνιστή του πελάτη για εκτελωνισμό και τελικού στάδιου παράδοσης.
Ανά αποστολή
70.97 EUR

Άλλος κυβερνητικός οργανισμός

Κατά την εισαγωγή εμπορευμάτων υπόκεινται σε πρόσθετους ελέγχους
Δείτε περισσότερα
Δείξε λιγότερο
Άλλος κυβερνητικός οργανισμός
Κατόπιν αιτήματος, η DHL θα κανονίσει την ολοκλήρωση των κτηνιατρικών, υγειονομικών ή φυτοϋγειονομικών ελέγχων στο πρώτο σημείο εισόδου σε μια χώρα ή μια τελωνειακή ένωση, που απαιτείται συνήθως κατά την εισαγωγή ζωικών προϊόντων, φυτών, σπόρων ή φαρμακευτικών προϊόντων.
Ανά αποστολή
45.00 EUR
Περισσότερα για τις Τελωνειακές υπηρεσίες
Περισσότερα για τις Τελωνειακές υπηρεσίες
 • η DHL θα προπληρώσει και μετά θα χρεώσει πίσω στον πελάτη τυχόν έξοδα πιστοποιητικών που απαιτούνται από το κράτος
 • Οι αποστολές που γίνονται κράτηση με την υπηρεσία Duty Tax Paid (DTP) ενδέχεται να υπόκεινται σε πρόσθετες χρεώσεις εκτελωνισμού. Όπου ισχύει, αυτά θα χρεώνεται στον αποστολέα DTP. Αυτές οι χρεώσεις μπορεί να περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε:

  • Μη Συνήθης Εκτελωνισμός
  • Τελωνειακή Φυσική Παρέμβαση (έλεγχος)
  • Άδειες και Πιστοποιητικά
  • Αποθήκευση Bonded
  • Εισαγωγή πολλαπλών γραμμών
  • Εκτελωνισμός
 • Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.
Επιστροφή στην αρχή