Έχουν εισαχθεί ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός Επαφών. Διαγράψτε παλιές, αχρησιμοποίητες ή διπλές διευθύνσεις από το Βιβλίο Διευθύνσεων.
Παρουσιάστηκε μη αναμενόμενο σφάλμα. Τα στοιχεία επικοινωνίας αποθηκεύτηκαν μερικώς. Συμπληρώστε τα τώρα ή αργότερα: