การนำเข้าอาหารไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา

ข้อบังคับของสำนักงานอาหารและยา (FDA) เกี่ยวกับการขนส่งอาหารไปยังสหรัฐอเมริกา

ผ่านพิธีการศุลกากรอย่างฉับไวและขนส่งสินค้าถึงที่หมายได้รวดเร็วที่สุดเมื่อขนส่งอาหารไปยังสหรัฐอเมริกาเมื่อใช้บริการดีเอชแอล เราจะช่วยให้คุณมีความเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ของสำนักงานอาหารและยา (FDA) และข้อบังคับของศุลกากรสหรัฐซึ่งมีผลบังคับใช้ล่าสุด
ตัวอย่างสินค้าที่สำนักงานอาหารและยา (FDA) กำหนดให้ถือว่าเป็นอาหารได้แก่:
 • อาหารเสริมและส่วนประกอบของอาหารเสริม
 • เครื่องดื่ม รวมทั้งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และน้ำดื่มบรรจุขวด
 • ผัก และผลไม้
 • ปลาและอาหารทะเล
 • ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนมและไข่สดพร้อมเปลือก
 • ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่ไม่ได้ผ่านการแปรรูปและใช้เป็นอาหารหรือส่วนประกอบของอาหาร
 • อาหารกระป๋องและอาหารแช่แข็ง
 • สัตว์มีชีวิตสำหรับบริโภค
 • ผลิตภัณฑ์จำพวกขนมปัง ขนมขบเคี้ยว ลูกกวาดและหมากฝรั่ง
 • อาหารสัตว์และอาหารสำหรับสัตว์เลี้ยง
สินค้าที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องแจ้งรายละเอียดล่วงหน้า:
 • ผลิตภัณฑ์อาหารจำพวกเนื้อสัตว์ สัตว์ปีก และไข่ซึ่งอยู่ภายใต้คำสั่งเป็นที่สุดของกระทรวงการเกษตรสหรัฐ (U.S. Department of Agriculture – USDA) และเป็นไปตามกฎเกณฑ์และข้อบังคับของ USDA
 • อาหารซึ่งผลิตโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งได้ผลิตขึ้นในที่พักอาศัยของบุคคลดังกล่าวโดยมิได้ทำเป็นการค้าหรือมีเหตุผลทางธุรกิจ และจัดส่งให้ผู้อื่นเป็นของขวัญในสหรัฐอเมริกา เมื่อเร็วๆ นี้สำนักงานอาหารและยาได้ขยายขอบเขตข้อยกเว้นให้กว้างขึ้นโดยให้การจัดส่งอาหารเพื่อการส่วนตัวได้รับการยกเว้นด้วย ซึ่งหมายความถึงเฉพาะการขนส่งจากบุคคลหนึ่งไปยังบุคคลหนึ่งโดยไม่มี
วัตถุประสงค์ในทางการค้า ตัวอย่างเช่น:
 • อาหารสำหรับเป็นสินค้าภายในบ้าน รวมไปถึงการจัดส่งอาหารของหน่วยงานทางทหาร หน่วยงานพลเรือน หน่วยงานภาครัฐ และทูต
 • อาหารซึ่งนักท่องเที่ยวสั่งซื้อและสั่งให้จัดส่งไปยังที่อยู่ของตนในสหรัฐอเมริกา
 • ของขวัญที่ซื้อหาจากบริษัทการค้าและจัดส่งไปยังผู้สั่งซื้อที่มิใช่บริษัทการค้า
 • อาหารที่บรรจุอยู่ในกระเป๋าของนักการทูต
หมายเหตุ: ไม่รวมถึงการขนส่งจากผู้ค้าปลีกหรือผู้จัดจำหน่ายไปยังบุคคล การขนส่งประเภทดังกล่าวจำต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (กรุณาอ่านเกี่ยวกับ “ตะกร้าของขวัญ” ด้านล่างด้วย)
สำนักงานอาหารและยามีอำนาจเต็มในการจำกัดคำนิยามของสินค้า ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานอาหารและยา www.fda.gov
แหล่งผลิตสินค้าทุกรายในสหรัฐอเมริกาที่ผลิต แปรรูป บรรจุ หรือเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับคนหรือสัตว์จะต้องขึ้นทะเบียนกับสำนักงานอาหารและยา
DHL Express USA Inc สามารถยื่นหนังสือแจ้งให้ทราบล่วงหน้าสำหรับการขนส่งในแต่ละครั้งแทนลูกค้าได้แต่ทั้งนี้ดีเอชแอลมิได้มีบริการขึ้นทะเบียนแต่อย่างใด ลูกค้าสามารถทำการขึ้นทะเบียนได้เองกับสำนักงานอาหารและยาโดยตรงได้ที่
ดีเอชแอลจะต้องได้รับหมายเลขยืนยันการแจ้งรายละเอียดล่วงหน้าหรือข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับสินค้าเพื่อยื่นให้กับสำนักงานอาหารและยา ณ เวลาที่ดีเอชแอลนัดรับพัสดุภัณฑ์เพื่อขนส่งต่อไป
สำนักงานอาหารและยายังกำหนดให้ผู้นำเข้าอาหารสามารถส่งหนังสือแจ้งรายละเอียดล่วงหน้าได้โดยตรง ซึ่งจะต้องยื่นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ www.access.fda.gov
ข้อมูลที่จะต้องส่งให้กับสำนักงานอาหารและยาล่วงหน้านี้ สามารถส่งแนบมากับเอกสารการจัดส่งอื่นๆ เพื่อให้มั่นใจว่าได้แจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้กับสำนักงานอาหารและยาอย่างครบถ้วน
นอกเหนือจากการจัดส่งใบกำกับราคาสินค้าตามมาตรฐานทั่วไป ข้อมูลด้านล่างนี้จะต้องถูกระบุไว้ในใบกำกับราคาสินค้าเวลานัดรับสินค้าเพื่อขนส่งต่อไปด้วย:
 • รายละเอียดเกี่ยวกับอาหารทุกประเภท รวมทั้งชื่อสากล หรือชื่อที่ใช้เรียกในท้องตลาด ปริมาณนับโดยหน่วยบรรจุภัณฑ์ขนาดเล็กที่สุด พร้อมทั้งรหัสสินค้า และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง.
 • ข้อมูลทั้งหมดจะต้องกรอกเป็นภาษาอังกฤษ คุณสามารถค้นหารหัสสินค้าต่างๆ เพื่อความรวดเร็วในขั้นตอนการแจ้งรายละเอียดล่วงหน้าได้ที่www.accessdata.fda.gov
 • ชื่อและที่อยู่ผู้ผลิตหรือผู้เพาะปลูก พร้อมทั้งหมายเลขทะเบียนที่ขึ้นไว้กับสำนักงานอาหารและยา (ถ้ามี)
 • ประเทศที่ผลิต
 • ชื่อและที่อยู่ของผู้ส่ง พร้อมทั้งหมายเลขทะเบียนที่ขึ้นไว้กับสำนักงานอาหารและยา (ถ้ามี)
 • ชื่อและที่อยู่ของผู้นำเข้า ผู้สั่งซื้อ หรือผู้รับสินค้า พร้อมทั้งหมายเลขทะเบียนที่ขึ้นไว้กับสำนักงานอาหารและยา (ถ้ามี)
ข้อมูลที่จะต้องส่งให้กับสำนักงานอาหารและยาล่วงหน้านี้ สามารถส่งแนบมากับเอกสารการจัดส่งอื่นๆ เพื่อให้มั่นใจว่าได้แจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้กับสำนักงานอาหารและยาอย่างครบถ้วน
ควรทราบว่าข้อมูลที่จะแจ้งล่วงหน้าจะต้องแยกตามแต่ละประเภทของอาหารที่แตกต่างกันไป ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงของขนาดและวิธีการบรรจุสินค้าด้วย
ดีเอชแอลจะขอให้ลูกค้าทำสำเนาข้อมูลที่จะแจ้งล่วงหน้า 1 ชุดแนบมากับพัสดุภัณฑ์ที่ต้องการจัดส่ง และจะต้องระบุหมายเลขยืนยันการแจ้งล่วงหน้าระบุไว้ในใบกำกับราคาสินค้าอย่างชัดเจน ทั้งนี้ ใบนำส่งสินค้าทางอากาศควรจะต้องระบุว่าเป็น “อาหาร หรือเกี่ยวกับอาหาร” ด้วย
อาหารนำเข้าที่ปราศจากข้อมูลแจ้งรายละเอียดล่วงหน้าที่เพียงพอ จะถูกกักไว้ที่ท่าเรือ หรือในคลังสินค้าที่มีการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย สำนักงานอาหารและยาได้วางแนวทางให้เจ้าพนักงานปฏิบัติตามข้อแนะนำในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งได้แก่ การออกคำสั่ง การสอบสวน การยึด การทำลาย การปรับ และการลงโทษในกรณีที่ผู้ส่งหรือผู้นำเข้าอาหารไม่สามารถจัดให้มีการแจ้งรายละเอียดล่วงหน้าอย่างเพียงพอได้ทันเวลา
พระราชบัญญัติว่าด้วยการป้องกันความปลอดภัยและการเตรียมความพร้อมกรณีการก่อการร้ายทางชีวภาพปี 2002 (Public Health Security and Bio-terrorism Preparedness and Response Act of 2002) หรือที่เรียกกันว่ากฎหมาย bio-terrorism หรือ BTA ของสหรัฐอเมริกานั้นมีเจตนารมณ์ที่จะป้องกันประเทศจากการก่อการร้ายทางชีวภาพต่อแหล่งอาหารจากทั้งในและนอกประเทศ
The U.S. Food and Drug Administration (FDA) released regulations in response to the Bioterrorism Act of 2002 (BTA) outlining specific requirements on the importation of food and food products.
ด้วยกฎหมายดังกล่าว กรมศุลกากรของสหรัฐอเมริกามีอำนาจที่จะส่งคืนหรือไม่อนุญาตให้ทำการขนส่งสินค้าใดๆ ที่ฝ่าฝืนต่อบทบัญญัตินี้ รัฐบาลสหรัฐอเมริกาจะปรับ/ลงโทษหากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
 • การขึ้นทะเบียนสถานประกอบการ: สำนักงานอาหารและยา (FDA) กำหนดให้แหล่งผลิตสินค้าทุกรายทั้งในและต่างประเทศที่ผลิต แปรรูป บรรจุ หรือเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับคนหรือสัตว์ในสหรัฐอเมริกาจะต้องขึ้นทะเบียนกับสำนักงานอาหารและยา อย่างไรก็ดี ฟาร์มในสหรัฐอเมริกา แหล่งผลิตสินค้าของผู้ค้าปลีก ภัตตาคารร้านอาหาร และผู้ประกอบการอาหารที่ไม่มุ่งหวังกำไรซึ่งจำหน่ายอาหารไปยังผู้บริโภคโดยตรงได้รับยกเว้นให้ไม่ต้องทำการขึ้นทะเบียนดังกล่าว
 • การแจ้งรายละเอียดล่วงหน้าเกี่ยวกับการนำเข้าอาหาร: สำนักงานอาหารและยา (FDA) กำหนดให้ผู้ซื้อหรือผู้นำเข้าในสหรัฐอเมริกาหรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวจะต้องส่งหนังสือแจ้งรายละเอียดล่วงหน้าไปยังสำนักงานอาหารและยาถึงการนำเข้าอาหาร การแจ้งให้ทราบจะต้องกระทำก่อนสายการบินซึ่งบรรทุกสินค้าที่นำเข้าจะลงจอดล่วงหน้าไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมง แต่ทั้งนี้ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าเกิน 5 วันก่อนสินค้าจะมาถึง
กฎหมายฉบับนี้มีบทบัญญัติหลัก 2 มาตราที่ส่งผลกระทบต่อลูกค้าดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส:
การที่สำนักงานอาหารและยากำหนดให้ต้องขึ้นทะเบียนและแจ้งรายละเอียดล่วงหน้ามีผลกระทบสำคัญต่อธุรกิจการค้าขาย เอกสารฉบับนี้จึงมุ่งที่จะให้ข้อมูลโดยรวมเกี่ยวกับบทบัญญัติมาตราที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อคุณในฐานะที่เป็นลูกค้าของดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรสได้
หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายฉบับนี้ กรุณาติดต่อสำนักงานดีเอชแอลในพื้นที่ของคุณ นอกจากนี้ คำถาม-คำตอบด้านล่างยังอาจเป็นประโยชน์กับคุณอีกด้วย
กลับขึ้นไปข้างบน