บริการด้านศุลกากร

ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส มีความรู้ด้านศุลกากรที่ครอบคลุมทั่วโลก รวมถึงประสบการณ์ที่ยาวนานและเชื่อถือได้ เราตระหนักดีว่าขั้นตอนการเดินพิธีศุลกากรที่ถูกต้อง ครบถ้วนและราบรื่นจะช่วยให้ชิปเมนต์ของคุณเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างรวดเร็ว เราจึงมีบริการมาตรฐานที่จะช่วยให้การเดินพิธีการศุลกากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
บริการด้านศุลกากร
คำอธิบาย
คิดค่าบริการอย่างไร?
ค่าใช้จ่าย
การเตรียมตัวด้านศุลกากร
ค่าดำเนินพิธีการสินค้าขาออก (Export Declaration)
การส่งออกสินค้าที่ต้องเอกสารควบคุมเพิ่มเติม
แสดงผลมากขึ้น
แสดงผลน้อยลง
ค่าดำเนินพิธีการสินค้าขาออก (Export Declaration)
จำเป็นต้องมีใบขนสินค้าขาออกหากชิปเมนต์มีมูลค่าเกินกว่าที่กำหนด รวมถึงชิปเมนต์ที่มีสินค้าควบคุมหรือมีน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนด
ต่อชิปเมนต์
(เกิน 500,000 บาท)
300 บาท
ค่าดำเนินพิธีการเพื่อขอรับสิทธิประโยชน์ด้านศุลกากร (Bonded Transit)
การจัดส่งพัสดุภัณฑ์ภายใต้สิทธิประโยชน์ด้านศุลกากร
แสดงผลมากขึ้น
แสดงผลน้อยลง
ค่าดำเนินพิธีการเพื่อขอรับสิทธิประโยชน์ด้านศุลกากร (Bonded Transit)
ค่าดำเนินพิธีการเพื่อขอรับสิทธิประโยชน์ด้านศุลกากรนี้ครอบคลุมถึงชิปเมนต์ทั้งขาออกและขาเข้า ในกรณีที่ดีเอชแอลจำเป็นต้องเปิด จัดการหรือรายงานใบขนต่างๆ
ต่อชิปเมนต์
600 บาท
ค่าธรรมเนียมใบขนหลายรายการ (Multiline Entry)
การนำเข้าชิปเมนต์ที่ประกอบไปด้วยสินค้าหลายประเภท
แสดงผลมากขึ้น
แสดงผลน้อยลง
ค่าธรรมเนียมใบขนหลายรายการ (Multiline Entry)
ค่าธรรมเนียมในกรณีใบขนสินค้าที่มีรายการสินค้าตั้งแต่ 9 รายการขึ้นไป ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะเรียกเก็บสำหรับการเดินพิธีการใบขนสินค้าขาเข้าทั่วไป (ประเภท4) และจะเรียกเก็บไปยังผู้รับภาระเรื่องการชำระภาษีและค่าบริการสำหรับรายการส่วนเกินทั้งหมด ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่เรียกเก็บสำหรับผู้นำเข้า/ส่งออกที่ใช้ระบบ e-invoice
ต่อรายการ
20 บาท (ไม่เกิน 2,000 บาทต่อชิปเมนต์)
การนำเข้าเพื่อการส่งออกหรือการดำเนินการสุทธินำกลับ (Temporary Import Export)
ให้ดีเอชแอลจัดการการนำเข้าหรือส่งออกให้ชั่วคราว
แสดงผลมากขึ้น
แสดงผลน้อยลง
บริการ Clearance Authorization
ในกรณีที่ลูกค้าต้องการ ดีเอชแอลจะดำเนินการนำเข้าหรือส่งออกสินค้าเป็นการชั่วคราวได้ โดยยื่นเอกสารที่ต้องใช้ เช่น ATA Carnet และปฏิบัติตามขั้นตอนการดำเนินพิธีการที่หน่วยงานศุลกากรกำหนด
ต่อชิปเมนต์
600 บาท
ใบรับรองแหล่งกำเนิดของสินค้า (Preferential Origin)
สิทธิประโยชน์จากอัตราภาษีที่แตกต่างกันตามประเทศต้นทาง
แสดงผลมากขึ้น
แสดงผลน้อยลง
ใบรับรองแหล่งกำเนิดของสินค้า (Preferential Origin)
ในกรณีที่ผู้ส่งต้องการ ดีเอชแอลจะเตรียมหรือส่งมอบใบรับรอง Certificate of Orgin/ Proof of Preference หรือแบบฟอร์มอื่นๆ ที่ใกล้เคียงเพื่อยืนยันว่าสินค้าที่ส่งออกนี้ผ่านกระบวนการผลิต ทำขึ้นหรือผ่านกระบวนการในประเทศใดประเทศหนึ่ง ซึ่งได้รับสิทธิ์อัตราภาษีอากรพิเศษ ณ ประเทศปลายทาง และ/หรือเป็นไปตามเงื่อนไขด้านการค้าที่กำหนด เช่น EUR1, ATR
ต่อชิปเมนต์
400 บาท
ขั้นตอนศุลกากร
การนำเข้านอกเหนือการดำเนินการตามมาตรฐาน (Non-Routine Entry)
สินค้าที่ไม่ได้รวมอยู่ในการดำเนินพิธีการศุลกากรตามมาตรฐาน
แสดงผลมากขึ้น
แสดงผลน้อยลง
การนำเข้านอกเหนือการดำเนินการตามมาตรฐาน (Non-Routine Entry)
ให้บริการในบางประเทศ เมื่อนำเข้าสินค้า ที่มีการสำแดงมูลค่ารวมของสินค้าชนิดเดียวกันมา หรือมีน้ำหนักเกินกว่าที่ศุลกากรประเทศปลายทางกำหนด หรือตามข้อหนดของหน่วยงานที่มีอำนาจอื่นๆ โดยไม่รวมกับการเดินพิธีศุลกากรตามปกติ จะต้องเดินพิธีศุลกากรแบบใบขนแยก
ต่อชิปเมนต์
350 บาท
การเก็บสินค้าลงคลังสินค้าในเขตปลอดอากร กรณีเอกสารไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน (Bonded Storage)
เมื่อชิปเมนต์ไม่สามารถถูกปล่อยออกจากพิธีการศุลกากร
แสดงผลมากขึ้น
แสดงผลน้อยลง
การเก็บสินค้าลงคลังสินค้าในเขตปลอดอากร กรณีเอกสารไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน (Bonded Storage)
จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บรักษาสินค้า เมื่อศุลกากรไม่สามารถปล่อยชิปเมนต์ออกได้ เนื่องจากเอกสารไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ค่าธรรมเนียมจะคิดหลังสินค้าเดินทางมาถึงหรือมีการแจ้งเตือนโบรกเกอร์ อย่างใดอย่างหนึ่งที่ช้ากว่า โดยค่าธรรมเนียมจะเรียกเก็บกับผู้จ่ายค่าภาษีอากร
ต่อชิปเมนต์
ต่อวัน
หลัง 3 วันปฏิทิน
230 บาท และ 3.30 บาทต่อกิโลกรัม
ใบอนุญาตการนำเข้า-ส่งออก (Permits and Licenses)
เราช่วยอำนวนความสะดวกในการขอใบอนุญาต
แสดงผลมากขึ้น
แสดงผลน้อยลง
ใบอนุญาตการนำเข้า-ส่งออก (Permits and Licenses)
เพื่อเร่งขั้นตอนการนำเข้าสินค้าควบคุมบางชนิด เช่น เครื่องมือแพทย์ ยารักษาโรค จอคอมพิวเตอร์ เครื่องเล่นซีดีแบบเลเซอร์ เครื่องสำอาง แว่นตา อาหารและผลิตภัณฑ์อาหาร เป็นต้น ดีเอชแอลจำเป็นต้องทำเรื่องเพื่อดำเนินการขอใบอนุญาตการนำเข้า-ส่งออกที่จำเป็นต้องใช้
ต่อชิปเมนต์
1,600 บาท
การดำเนินการด้านพิธีศุลกากร
ค่าธรรมเนียมในการดำเนินพิธีการศุลกากร
แสดงผลมากขึ้น
แสดงผลน้อยลง
การดำเนินการด้านพิธีศุลกากร
มีผลในบางประเทศที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการนำเข้าชิปเมนต์ตามข้อกำหนดของหน่วยงานภาครัฐ
ต่อชิปเมนต์
385 บาท
ความช่วยเหลือด้านศุลกากร
การดำเนินการด้านภาษีอากร
ลูกค้าที่มีบัญชีสมาชิกสามารถเร่งรัดการดำเนินพิธีศุลกากรได้
แสดงผลมากขึ้น
แสดงผลน้อยลง
การดำเนินการด้านภาษีอากร
ดีเอชแอลจะเร่งรัดขั้นตอนพิธีการด้านศุลกากรด้วยการชำระเงินค่าภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับชิปเมนต์โดยทันที ในขณะที่ผู้รับสามารถชำระกลับภายหลังได้จนถึงวันที่ตกลงกัน
ต่อชิปเมนต์
200 บาทหรือ 2% ของมูลค่าภาษีอากร ภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าธรรมเนียมต่างๆ บนใบแจ้งหนี้ (ไม่เกิน 2,000 บาทต่อชิปเมนต์)
การดำเนินการด้านภาษีอากร
อากรขาเข้าและภาษีสำหรับผู้รับที่ไม่ใช่บัญชีสมาชิก
แสดงผลมากขึ้น
แสดงผลน้อยลง
การดำเนินการด้านภาษีอากร
ค่าธรรมเนียมการจัดการจะถูกจัดเก็บเพิ่มเติมในกรณีที่ดีเอชแอลเป็นผู้สำรองจ่ายหรือประกันการชำระอากร ภาษี และค่าธรรมเนียมต่างๆ ในนามของผู้นำเข้าและลูกค้าที่ไม่ได้มีการทำข้อตกลงกับเราไว้ล่วงหน้า
ต่อชิปเมนต์
200 บาทหรือ 2% ของมูลค่าภาษีอากร ภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าธรรมเนียมต่างๆ บนใบแจ้งหนี้ (ไม่เกิน 2,000 บาทต่อชิปเมนต์)
ค่าธรรมเนียมการขอเปลี่ยนตัวแทนออกของ (Release to Broker)
ชิปเมนต์ที่เดินพิธีการศุลกากรและนำส่งโดยผู้ออกของที่คุณเลือก
แสดงผลมากขึ้น
แสดงผลน้อยลง
ค่าธรรมเนียมการขอเปลี่ยนตัวแทนออกของ (Release to Broker)
เมื่อมีการร้องขอจากผู้นำเข้า ดีเอชแอลจะส่งมอบชิปเมนต์และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับพิธีการศุลกากรให้กับตัวแทนออกของที่ลูกค้ามอบหมายให้ดำเนินพิธีศุลกากรและจัดส่งตามขั้นตอน
ต่อชิปเมนต์
400 บาท
More About Customs Services
More About Customs Services
 • ดีเอชแอลเป็นผู้สำรองจ่ายค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระให้กับรัฐบาล และเรียกเก็บกลับไปยังผู้รับผิดชอบที่ระบุไว้
 • ชิปเมนต์ที่บุ๊คด้วยบริการ Duty Tax Paid (DTP) อาจจะมีค่าธรรมเนียมการดำเนินพิธีการเพิ่มเติม หากมี จะเรียกเก็บไปยังผู้ส่ง DTP โดยค่าธรรมเนียมเหล่านี้อาจหมายรวม แต่ไม่ได้จำกัดเพียง

  • การนำเข้านอกเหนือการดำเนินการตามมาตรฐาน (Non-Routine Entry)
  • การเปิดตรวจโดยศุลกากร
  • ใบอนุญาตการนำเข้า-ส่งออก (Permits and Licenses)
  • การเก็บสินค้าลงคลังสินค้าในเขตปลอดอากร กรณีเอกสารไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน (Bonded Storage)
  • ค่าธรรมเนียมใบขนหลายรายการ (Multiline Entry)
  • การดำเนินการด้านพิธีศุลกากร
กลับขึ้นไปข้างบน