บริการด้านศุลกากร

ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส มีความรู้ด้านศุลกากรที่ครอบคลุมทั่วโลก รวมถึงประสบการณ์ที่ยาวนานและเชื่อถือได้ เราตระหนักดีว่าขั้นตอนการเดินพิธีศุลกากรที่ถูกต้อง ครบถ้วนและราบรื่นจะช่วยให้ชิปเมนต์ของคุณเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างรวดเร็ว เราจึงมีบริการมาตรฐานที่จะช่วยให้การเดินพิธีการศุลกากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
บริการด้านศุลกากร
คำอธิบาย
คิดค่าบริการอย่างไร?
ค่าใช้จ่าย
การเตรียมตัวด้านศุลกากร
การนำเข้าเพื่อการส่งออกหรือการดำเนินการสุทธินำกลับ (Temporary Import Export)
ให้ดีเอชแอลเป็นผู้ดำเนินการนำเข้าเพื่อการส่งออกหรือการดำเนินการสุทธินำกลับ
แสดงผลมากขึ้น
แสดงผลน้อยลง
การนำเข้าเพื่อการส่งออกหรือการดำเนินการสุทธินำกลับ (Temporary Import Export)
เมื่อมีการร้องขอจากลูกค้า ดีเอชแอลจะดำเนินการนำเข้าเพื่อการส่งออกหรือการดำเนินการสุทธินำกลับ สำหรับวัตถุดิบหรือสินค้ากึ่งสำเร็จรูปสามารถนำเข้าสู่เขต Export Processing Zone หรือเขตการค้าเสรีที่ได้รับอนุมัติของศุลกากรหรือเขตการค้าเสรีเพื่อเพิ่มมูลค่าโดยให้สินค้าสำเร็จรูปส่งออกในภายหลัง
ต่อชิปเมนต์
บาท 600
ค่าดำเนินพิธีการสินค้าขาออก (Export Declaration)
การส่งออกสินค้าที่ต้องเอกสารควบคุมเพิ่มเติม
แสดงผลมากขึ้น
แสดงผลน้อยลง
ค่าดำเนินพิธีการสินค้าขาออก (Export Declaration)

ค่าดำเนินพิธีการสินค้าขาออก จะถูกเรียกเก็บเมื่อชิปเมนท์มีสินค้าควบคุมหรือมีมูลค่าหรือน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนดและต้องสำแดงในการส่งออก

ผู้ขนส่งที่ยื่นสำแดงออนไลน์อาจจะไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม ขึ้นอยู่กับประเทศปลายทาง

ต่อชิปเมนต์
บาท 300
ค่าดำเนินพิธีการเพื่อขอรับสิทธิประโยชน์ด้านศุลกากร (Bonded Transit)
การจัดส่งพัสดุภัณฑ์ภายใต้สิทธิประโยชน์ด้านศุลกากร
แสดงผลมากขึ้น
แสดงผลน้อยลง
ค่าดำเนินพิธีการเพื่อขอรับสิทธิประโยชน์ด้านศุลกากร (Bonded Transit)
ค่าเดินพิธีการเพื่อขอรับสิทธิประโยชน์ด้านศุลกากร ทั้งนำเข้าและส่งออก เช่น ใบขนสินค้า BOI/ ประเภทเขตอุตสาหกรรมส่งออก/คลังสินค้าทัณฑ์บน (BOI / EPZ / Bonded), ใบขนสินค้า 19 ทวิ (BIS 19), ภาษีคุ้มกัน (Protest Tariff), ใบขนสรรพสามิต (Excise Entry) เป็นต้น
ต่อชิปเมนต์
บาท 600
ค่าธรรมเนียมใบขนหลายรายการ (Multiline Entry)
การนำเข้าชิปเมนต์ที่ประกอบไปด้วยสินค้าหลายประเภท
แสดงผลมากขึ้น
แสดงผลน้อยลง
ค่าธรรมเนียมใบขนหลายรายการ (Multiline Entry)
ค่าธรรมเนียมในกรณีใบขนสินค้าที่มีรายการสินค้าตั้งแต่ 10 รายการขึ้นไป ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะเรียกเก็บสำหรับการเดินพิธีการใบขนสินค้าขาเข้าทั่วไป (ประเภท4) และจะเรียกเก็บไปยังผู้รับภาระเรื่องการชำระภาษีและค่าบริการสำหรับรายการส่วนเกินทั้งหมด ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่เรียกเก็บสำหรับผู้นำเข้า/ส่งออกที่ใช้ระบบ e-invoice
Per Line
20 บาทต่อรายการ ตั้งแต่รายการที่ 10 เป็นต้นไป แต่ไม่เกิน 2,000 บาทต่อชิปเมนต์
แหล่งกำเนิดพิเศษ
สิทธิประโยชน์จากอัตราภาษีที่แตกต่างกันตามประเทศต้นทาง
แสดงผลมากขึ้น
แสดงผลน้อยลง
แหล่งกำเนิดพิเศษ
At Shipper’s request, the preparation or provision of a Certificate of Origin or other similar forms by DHL to certify the goods in a particular export shipment have been produced, manufactured or processed in a particular country allowing preferential rates of duty to be claimed at destination. Common examples are EUR1, Form A, ATR1.
ต่อชิปเมนต์
บาท 400
Customs Process
การดำเนินพิธีการศุลกากรสำหรับสินค้าทั่วไป ประเภท 4 (Formal Clearance)
การเดินพิธีการศุลกากรที่ไม่เป็นประจำและสินค้ามูลค่าสูง
แสดงผลมากขึ้น
แสดงผลน้อยลง
การดำเนินพิธีการศุลกากรสำหรับสินค้าทั่วไป ประเภท 4 (Formal Clearance)
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากสินค้าที่อยู่นอกเหนือกระบวนการเดินพิธีการศุลกากรแบบปกติ เมื่อมีมูลค่าสำแดงรวมหรือน้ำหนักเกินขอบเขตที่กำหนดโดยหน่วยงานศุลกากรในประเทศปลายทาง หรือตามที่มีระเบียบข้อกำหนดอื่นๆ รวมถึงการเดินพิธีการศุลกากรเต็มรูปแบบที่ดีเอชแอลทำสัญญากับผู้ออกของในนามบุคคลที่สามในประเทศที่ดีเอชแอลไม่สามารถให้บริการเดินพิธีศุลกากรหรือเป็นผู้ออกของที่ได้รับใบอนุญาต
ต่อชิปเมนต์
บาท 300
การเก็บสินค้าลงคลังสินค้าในเขตปลอดอากร กรณีเอกสารไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน (Bonded Storage)
เมื่อชิปเมนต์ไม่สามารถถูกปล่อยออกจากพิธีการศุลกากร
แสดงผลมากขึ้น
แสดงผลน้อยลง
การเก็บสินค้าลงคลังสินค้าในเขตปลอดอากร กรณีเอกสารไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน (Bonded Storage)

ค่าธรรมเนียมในการเก็บรักษาสินค้าจะเรียกเก็บเมื่อการเดินพิธีการศุลกากรไม่สำเร็จ เนื่องจากเอกสารไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน

โดยจะเริ่มคิดค่าธรรมเนียม หลังสินค้ามาถึงแล้ว 2 วันปฏิทิน หรือหลังจากที่ตัวแทนออกของแจ้งสินค้าเข้า เลือกจากที่ช้าที่สุด ค่าธรรมเนียมจะเรียกเก็บกับผู้จ่ายภาษีอากร

ต่อชิปเมนต์
Per Day
หลัง 2 วันปฏิทิน
200 บาท หรือ 2 บาทต่อกิโลกรัม หากสูงกว่านั้น
ค่าธรรมเนียมแก้ไขเอกสารทางศุลกากร (Clearance Data Modification)
เมื่อข้อมูลสำหรับเดินพิธีการศุลกากรต้องได้รับการแก้ไข
แสดงผลมากขึ้น
แสดงผลน้อยลง
ค่าธรรมเนียมแก้ไขเอกสารทางศุลกากร (Clearance Data Modification)
ค่าธรรมเนียมในกรณีราคาสินค้าที่สำแดงต่อศุลกากร จำเป็นจะต้องมีการแก้ไข ทั้งก่อน และระหว่าง กระบวนการเดินพิธีการศุลกากร
ต่อชิปเมนต์
บาท 2,500
ใบอนุญาต
เราช่วยอำนวนความสะดวกในการขอใบอนุญาต
แสดงผลมากขึ้น
แสดงผลน้อยลง
ใบอนุญาต
To accelerate import of selected controlled commodities, such as medical devices, pharmaceuticals, computer monitors, laser CD players, cosmetics, eyeglasses, food and food products, DHL is required to file specific information in order to obtain the required import permits or licenses. 
ต่อชิปเมนต์
บาท 600
ความช่วยเหลือด้านศุลกากร
ค่าธรรมเนียมสำรองจ่ายภาษีสำหรับสินค้านำเข้า (Disbursement)
เร่งขั้นตอนการเดินพิธีการศุลกากรให้รวดเร็วยิ่งขึ้นด้วยข้อตกลงสำรองจ่าย
แสดงผลมากขึ้น
แสดงผลน้อยลง
ค่าธรรมเนียมสำรองจ่ายภาษีสำหรับสินค้านำเข้า (Disbursement)

ดีเอชแอลช่วยให้การเดินพิธีการศุลกากรรวดเร็วขึ้น โดยการสำรองจ่ายค่าภาษีและอากรโดยผู้รับยังไม่ต้องชำระค่าใช้จ่ายดังกล่าวจนกว่าจะถึงวันที่ตกลงไว้

สำหรับลูกค้าประเภทธุรกิจที่มีบัญชีสมาชิกกับดีเอชแอลเท่านั้น

ต่อชิปเมนต์
2% ของมูลค่าภาษีอากรและภาษีมูลค่าเพิ่มของสินค้าที่นำเข้า หรือขั้นต่ำ 200 บาทต่อชิปเมนต์ และสูงสุดไม่เกิน 1,200 บาทต่อชิปเมนต์
การชำระเงินล่วงหน้า
ดีเอชแอลเป็นผู้สำรองจ่ายค่าภาษีและอากร
แสดงผลมากขึ้น
แสดงผลน้อยลง
การชำระเงินล่วงหน้า
ดีเอชแอลช่วยให้การเดินพิธีการศุลกากรรวดเร็วขึ้น โดยการสำรองจ่ายค่าภาษีและอากรในนามของผู้นำเข้าซึ่งไม่ได้ทำข้อตกลงในการสำรองจ่ายเอาไว้สำหรับลูกค้าในนามบุคคล อัตราค่าธรรมเนียมขึ้นอยู่กับเครดิตล่วงหน้าหรือการันตี และอัตราขั้นต่ำ
ต่อชิปเมนต์
2% ของมูลค่าภาษีอากรและภาษีมูลค่าเพิ่มของสินค้าที่นำเข้า หรือขั้นต่ำ 200 บาทต่อชิปเมนต์ และสูงสุดไม่เกิน 1,200 บาทต่อชิปเมนต์
ค่าธรรมเนียมการขอเปลี่ยนตัวแทนออกของ (Release to Broker)
ชิปเมนต์ที่เดินพิธีการศุลกากรและนำส่งโดยผู้ออกของที่คุณเลือก
แสดงผลมากขึ้น
แสดงผลน้อยลง
ค่าธรรมเนียมการขอเปลี่ยนตัวแทนออกของ (Release to Broker)
เมื่อมีการร้องขอจากผู้นำเข้า ดีเอชแอลจะส่งมอบชิปเมนต์และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับพิธีการศุลกากรให้กับตัวแทนออกของที่ลูกค้ามอบหมายให้ดำเนินพิธีศุลกากรและจัดส่งตามขั้นตอน
ต่อชิปเมนต์
บาท 400
กลับขึ้นไปข้างบน