Digital Customs Invoice เงื่อนไขการให้บริการ

ดีเอชแอลนำเสนอบริการ Paperless Trade (“PLT”) ซึ่งช่วยให้ผู้ส่งสินค้าสามารถส่งเอกสารที่ต้องการแนบไปกับพัสดุได้ทางออนไลน์ (ไม่จำเป็นต้องพิมพ์เอกสารเพื่อแนบเอกสารตัวจริงไปกับพัสดุ)
ท่านในฐานะ “ผู้ส่ง” ยอมรับในข้อตกลงในนามของตัวคุณเองและในนามของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับพัสดุ ซึ่งเงื่อนไขและข้อกำหนดของบริการ Paperless Trade มีผลบังคับใช้ต่อทุกพัสดุที่ใช้บริการ PLT
นอกจากนี้คุณยังตกลงให้เงื่อนไขของบริการ Paperless Trade มีผลเพิ่มเติมจาก เงื่อนไขและข้อกำนดในการขนส่งของดีเอชแอลที่ได้กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของดีเอชแอลซึ่งมีผลครอบคลุมทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหัวข้อที่ การขนส่งที่ไม่อาจยอมรับได้ หัวข้อ คำรับรองและการชดใช้ของผู้ส่งสินค้า (shipper's warranties and indemnity) และหัวข้อ ความรับผิดชอบของดีเอชแอล  ความรับผิดของดีเอชแอล
ดีเอชแอลจะให้คำแนะนำต่างๆในการใช้บริการ PLT ซึ่งคำแนะนำดังกล่าวจะมีผลเพิ่มเติมจากข้อกำหนดหรือความต้องการที่มีอยู่เดิมในการจัดส่งพัสดุและเอกสาร ซึ่งหมายรวมถึง:
  • รูปแบบของไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ท่านส่ง
  • คุณภาพของเอกสารที่สแกน
  • ช่วงเวลาในการส่งข้อมูลของพัสดุภัณฑ์
  • รายละเอียดของปลายทางที่ข้อมูลเอกสารจะถูกส่งไปถึง
  • รายละเอียดของพัสดุภัณฑ์ (เช่น ต้นทาง ปลายทาง รายละเอียดสินค้า และมูลค่าของพัสดุ) ที่บริการ PLT ไม่ครอบคลุม
  • เอกสารอื่นๆ (เช่น ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า) ซึ่งยังคงต้องแนบไปพร้อมกับพัสดุเมื่อส่งกับดีเอชแอล
ท่านตกลงที่จะทำตามขั้นตอนและคำแนะนำต่างๆในการใช้บริการ PLT ตามที่ดีเอชแอลระบุ อีกทั้งยังตกลงที่จะปฏิบัติตามความต้องการทางด้านกฎหมายและศุลกากรที่เกี่ยวข้องในการใช้บริการ PLT ยกตัวอย่างเช่น คุณจะไม่ใช่บริการ PLT สำหรับพัสดุภัณฑ์ที่ตามกฎหมายหรือกรมศุลกากรระบุว่าต้องแนบเอกสารตัวจริงไปกับพัสดุเท่านั้น
คุณยืนยันว่าคุณเป็นผู้ได้รับมอบอำนาจให้ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ และคุณได้มอบหมายให้ดีเอชแอลใช้ข้อมูลที่คุณส่งให้ดีเอชแอลทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการดำเนินการส่งพัสดุภายใต้บริการ PLT ซึ่งหมายรวมถึงหัวจดหมายของบริษัทของคุณและลายเซ็นต์อิเล็กทรอนิกส์
เอกสารที่ส่งผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องสามารถอ่านได้
คุณตกลงที่จะชดเชยและปกป้องดีเอชแอลจากความสูญเสีย ความเสียหาย หรือการล่าช้าซึ่งเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของการขนส่งหรือเงื่อนไขการใช้บริการ Paperless Trade
คุณยืนยันความยินยอมในฐานะผู้รับบริการ PLT
กลับขึ้นไปข้างบน