DHL Express เงื่อนไขการให้บริการการขนส่ง

("เงื่อนไขการให้บริการ")

เมื่อสั่งซื้อบริการของ DHL ท่านในฐานะ "ผู้ส่งของ" ตกลงในนามของท่านและในนามของผู้รับของ ("ผู้รับ") และบุคคลอื่นใดที่มีส่วนได้ส่วนเสียในของให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้มีผลบังคับใช้

“ของ” หมายถึง เอกสารหรือพัสดุทั้งหมดที่เดินทางภายใต้ใบตราส่งหนึ่งใบและที่อาจถูกขนส่งด้วยวิธีการใดๆ ที่ DHL เลือก รวมทั้งทางอากาศ ทางถนน หรือโดยผู้ให้บริการรับขนรายอื่น “ใบตราส่ง” จะรวมถึงรายการที่ใช้ระบุของหรือเอกสารใดๆที่จัดทำโดยระบบอัตโนมัติของ DHL หรือผู้ส่งของ เช่น ฉลาก บาร์โค้ด ใบตราส่งหรือใบนำส่งสินค้า ตลอดจนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ใดๆ ของเอกสารดังกล่าว ของทุกรายการจะถูกขนส่งโดยมีการจำกัดความรับผิดตามที่ระบุไว้ในที่นี้ ในกรณีที่ผู้ส่งของต้องการความคุ้มครองมากขึ้น สามารถเลือกที่จะจัดทำบริการเสริมป้องกันมูลค่าสินค้าโดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมข้างล่างนี้) “DHL” หมายถึง สมาชิกใดๆ ก็ตามของเครือข่าย DHL Express

DHL อาจดำเนินการดังต่อไปนี้ในนามของผู้ส่งของหรือผู้รับเพื่อให้บริการ (1) จัดทำเอกสารให้เสร็จสมบูรณ์ แก้ไขรหัสผลิตภัณฑ์หรือบริการ และจ่ายล่วงหน้าค่าอากร ภาษี หรือค่าธรรมเนียมตามกฎหมายอื่นๆ ที่ต้องชำระตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (“อากรศุลกากร”) (2) กระทำการในฐานะตัวแทนที่แท้จริงและชอบด้วยกฎหมายของผู้ส่งของหรือผู้รับ หรือแต่งตั้งนายหน้าศุลกากรเพื่อดำเนินการควบคุมการส่งออกและพิธีการทางศุลกากร และ (3) เปลี่ยนเส้นทางการส่งของไปที่นายหน้าศุลกากรของผู้รับหรือที่อยู่อื่นเมื่อมีการร้องขอโดยบุคคลที่ DHL เชื่อตามสมควรว่าเป็นบุคคลที่ได้รับอนุญาต ในที่นี้ ผู้ส่งของหรือผู้รับจะมอบอำนาจเพิ่มเติมตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อให้ DHL สามารถผ่านพิธีการทางศุลกากรได้
การขนส่งถูกถือว่าไม่อาจยอมรับได้ หาก:
 • ของประกอบด้วยสินค้าประเภทอาวุธปืนที่สมบูรณ์ กระสุนปืน วัตถุระเบิด อุปกรณ์หรือชิ้นทดสอบระเบิด ปืนลม ปืนจำลองหรือปืนปลอม สินค้าปลอม เงินสด ทองคำแท่ง (แท่งของโลหะมีค่าใดๆ) สัตว์ที่มีชีวิต ชิ้นส่วนหรือซากสัตว์ต้องห้าม ตัวอย่างเช่น งาช้าง ศพหรืออัฐิของมนุษย์ หินมีค่าหรือกึ่งมีค่า กัญชาหรือส่วนต่างๆ ของต้นกัญชา หรือสินค้าผิดกฎหมาย ตัวอย่างเช่น ยาเสพติดหรือยาผิดกฎหมายอื่นๆ
 • ของถูกจัดให้อยู่ในจำพวกวัตถุอันตราย สินค้าอันตราย สิ่งของต้องห้ามหรือถูกควบคุมภายใต้ ADR (ระเบียบว่าด้วยการขนส่งสินค้าอันตรายทางถนนของยุโรป) IATA (สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ) ICAO (องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ) หรือองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง (“สินค้าอันตราย")
 • ของประกอบด้วยสิ่งของประเภทอื่นใดที่ DHL ไม่สามารถขนส่งได้อย่างปลอดภัยหรือถูกกฎหมาย
 • ที่อยู่จัดส่งไม่ถูกต้อง หรือไม่ได้ระบุไว้อย่างเหมาะสม หรือหีบห่อชำรุดหรือไม่เพียงพอที่จะทำให้สามารถขนส่งได้อย่างปลอดภัยด้วยความระมัดระวังตามปกติในการจัดการการขนส่งนั้น
 • ผู้ส่งของ ผู้รับ หรือบุคคลอื่นใดๆที่มีส่วนได้ส่วนเสียโดยทางตรงหรือทางอ้อมในของมีรายชื่ออยู่ในรายการคว่ำบาตรที่เกี่ยวข้องว่าเป็นบุคคลที่ถูกปฏิเสธหรือถูกจำกัดการขนส่ง

ของไม่สามารถถูกจัดส่งไปยังตู้ไปรณีย์หรือรหัสไปรษณีย์ได้ ของจะถูกส่งมอบไปยังที่อยู่ของผู้รับตามที่ผู้ส่งของให้ไว้แต่ไม่จำเป็นต้องส่งถึงตัวผู้รับที่ระบุชื่อไว้เป็นการส่วนตัว ของที่ส่งไปยังที่อยู่ซึ่งมีพื้นที่รับส่วนกลางจะถูกส่งไปยังพื้นที่นั้น

 DHL อาจแจ้งผู้รับให้ทราบถึงการส่งมอบที่กำลังจะมาถึงหรือการส่งมอบที่พลาดไป อาจมีการเสนอทางเลือกการส่งมอบให้แก่ผู้รับ เช่น การส่งมอบในวันอื่น ไม่ต้องมีการลงนาม การเปลี่ยนเส้นทางการส่ง หรือให้มารับที่จุดบริการ DHL 

ในกรณีที่ของถูกถือว่าไม่สามารถยอมรับได้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 2 หรือได้มีการตีราคาเพื่อวัตถุประสงค์ทางศุลกากรต่ำไป หรือไม่สามารถหาตัวหรือตำแหน่งของผู้รับได้ตามสมควร หรือผู้รับปฏิเสธการส่งมอบหรือจ่ายค่าอากรศุลกากรหรือค่าธรรมเนียมอื่นสำหรับของ DHL จะใช้ความพยายามตามสมควรที่จะคืนของไปยังผู้ส่งของด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ส่งของ ในกรณีที่ไม่สามารถส่งคืนของได้ ของอาจถูกปล่อยจากความดูแล ละทิ้งจากความดูแล กำจัด หรือขายโดยไม่ก่อให้เกิดความรับผิดใดๆ ต่อผู้ส่งของหรือบุคคลอื่นใด DHL มีสิทธิที่จะทำลายของใดๆ ในกรณีที่ DHL ถูกห้ามโดยกฎหมายหรือหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายใดๆ ในการส่งคืนของ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนไปยังผู้ส่งของ รวมทั้งของที่เป็นสินค้าอันตรายใดๆ

DHL มีสิทธิที่จะเปิดและตรวจสอบสินค้าโดยไม่ต้องแจ้ง ด้วยเหตุผลเรื่องความปลอดภัยหรือศุลกากรหรือเหตุผลที่ชอบอื่น

ค่าธรรมเนียมสำหรับของที่ DHL เรียกเก็บจะคำนวณตามค่าที่มากกว่าระหว่างน้ำหนักแท้จริงหรือน้ำหนักโดยปริมาตรต่อของแต่ละชิ้น และอาจมีการชั่งน้ำหนักและวัดปริมาตรของใดๆใหม่โดยDHL เพื่อยืนยันการคำนวณนี้

ผู้รับอาจต้องจ่ายค่าอากรศุลกากรและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นตามที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ของ DHL ในประเทศผู้รับก่อนการส่งมอบ ซึ่งรวมถึงค่าธรรมเนียมต่างๆหาก DHL ใช้เครดิตของตนกับหน่วยงานศุลกากรหรือทดรองจ่ายค่าอากรศุลกากรในนามของผู้รับ

ผู้ส่งของจะต้องจ่ายหรือชดใช้ DHL สำหรับค่าอากรศุลกากรและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากบริการของ DHL หรือที่เกิดขึ้นกับDHL ในนามของผู้ส่งของหรือผู้รับ หากผู้รับไม่จ่ายเงินจำนวนดังกล่าว

6.1 ความรับผิดของ DHL ในส่วนที่เกี่ยวกับของซึ่งขนส่งทางอากาศ (รวมถึงการขนส่งทางถนนต่อเนื่องหรือการหยุดระหว่างทาง) จะถูกจากัดโดยพิธีสารมอนทรีออลหรืออนุสัญญาวอร์ซอที่ใช้บังคับ หรือในกรณีที่ไม่มีพิธีสารหรืออนุสัญญาดังกล่าวใช้บังคับ โดยใช้วงเงินที่ต่ากว่าระหว่าง (1) มูลค่าตลาดปัจจุบันหรือมูลค่าที่สาแดงไว้ หรือ (2) 22 สิทธิพิเศษถอนเงิน (SDR) ต่อกิโลกรัม (ประมาณ 30.00 ดอลล่าร์สหรัฐฯ ต่อกิโลกรัม) ข้อจากัดความรับผิดดังกล่าวจะใช้กับการขนส่งรูปแบบอื่นๆ ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีที่มีการขนส่งของทางถนนเท่านั้นซึ่งจะใช้เกณฑ์ข้อจากัดความรับผิดข้างล่างนี้

ความรับผิดของ DHL สาหรับการขนส่งข้ามพรมแดนทางถนนจะถูกจากัดหรือถือว่าถูกจากัดโดยอนุสัญญาว่าด้วยการรับขนของทางถนนระหว่างประเทศ (CMR) โดยใช้วงเงินที่ต่ากว่าระหว่าง (1) มูลค่าตลาดปัจจุบันหรือมูลค่าที่สาแดงไว้ หรือ (2) 8.33 สิทธิพิเศษถอนเงิน (SDR) ต่อกิโลกรัม (ประมาณ 11.00 ดอลล่าร์สหรัฐฯ ต่อกิโลกรัม) ข้อจากัดความรับผิดดังกล่าวจะใช้กับการขนส่งทางถนนภายในประเทศด้วยเช่นกันในกรณีที่ไม่มีข้อจากัดความรับผิดภาคบังคับหรือที่ต่ากว่าตามกฎหมายการขนส่งในประเทศที่บังคับใช้

หากผู้ส่งของเห็นว่าข้อจากัดความรับผิดเหล่านี้ไม่เพียงพอ ผู้ส่งของจะต้องทาการแถลงมูลค่าเป็นพิเศษและขอให้มีการให้บริการเสริมป้องกันมูลค่าสินค้าตามที่ระบุไว้ในข้อ 8 หรือจัดทาประกันภัยของตนเอง

ความรับผิดของ DHL จะถูกจากัดอย่างเคร่งครัดไว้เพียงการสูญเสียและความเสียหายโดยตรงต่อของเท่านั้นและไม่เกินข้อจากัดความรับผิดต่อกิโลกรัมตามที่ระบุไว้ในข้อ 6 นี้ โดยไม่รวมการสูญเสียหรือความเสียหายประเภทอื่นทั้งหมด (รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงการสูญเสียผลกาไร รายได้ ดอกเบี้ย ธุรกิจในอนาคต) ไม่ว่าการสูญเสียหรือความเสียหายดังกล่าวจะเป็นแบบพิเศษหรือโดยทางอ้อมและถึงแม้ว่า DHL จะได้รับทราบถึงความเสี่ยงภัยต่อการสูญเสียหรือความเสียหายดังกล่าวนั้นแล้วก็ตาม

6.2 DHL จะใช้ความพยายามตามสมควรอย่างเต็มที่ในการส่งมอบของตามกาหนดการส่งมอบปกติของ DHL แต่กาหนดการเหล่านี้จะไม่มีผลผูกพันและไม่เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา DHL ไม่รับผิดต่อความเสียหายหรือการสูญเสียใดๆ ที่มีสาเหตุมาจากความล่าช้า แต่สาหรับของบางรายการนั้น ผู้ส่งของสามารถเรียกร้องค่าชดเชยสาหรับความล่าช้าที่มีการจากัดวงเงินภายใต้ข้อกาหนดและเงื่อนไขการรับประกันการคืนเงิน

การเรียกร้องทั้งหมดที่ยื่นเป็นลายลักษณ์อักษรต่อ DHL ภายในสามสิบ (30) วันนับจากวันที่ DHL ยอมรับการขนส่ง หากไม่ดำเนินการภายในเวลาดังกล่าว DHL จะไม่ต้องรับผิดใดๆ การเรียกร้องจะถูกจำกัดอยู่ที่หนึ่งสิทธิต่อการขนส่งหนึ่งคราว การชำระเงินตามข้อเรียกร้องจะถือเป็นการชำระเงินสำหรับการสูญเสียหรือความเสียหายจากการนั้นอย่างครบถ้วนและเป็นที่สุดแล้ว
DHL สามารถจัดทำการป้องกันมูลค่าสินค้าให้ครอบคลุมมูลค่าทั้งหมดของสินค้าในกรณีที่มีการสูญเสียหรือความเสียหายต่อของ หากผู้ส่งของแจ้งให้ DHL ทราบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงกรอกรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับบริการเสริมป้องกันมูลค่าสินค้าให้ครบถ้วนในใบตราส่งสินค้าหรือโดยการใช้ระบบอัตโนมัติของ DHL และชำระค่าบริการเสริมป้องกันมูลค่าสินค้าที่เกี่ยวข้อง บริการเสริมป้องกันมูลค่าสินค้าสำหรับของจะไม่ป้องกันการสูญเสียหรือความเสียหายทางอ้อม หรือการสูญเสียหรือความเสียหายที่มีสาเหตุจากความล่าช้า
DHL ไม่รับผิดต่อการสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ DHL ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความเสียหายทางไฟฟ้าหรือสนามแม่เหล็กต่อ หรือการลบออกซึ่งรูปภาพ ข้อมูล หรือบันทึกอิเล็กทรอนิกส์หรือภาพถ่าย ความชำรุดหรือคุณลักษณะเฉพาะใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับสภาพของของถึงแม้ว่า DHL จะได้รับทราบแล้วก็ตาม การกระทำการหรือการละเว้นการกระทำโดยบุคคลที่ DHL ไม่ได้ว่าจ้างหรือทำสัญญาจ้างด้วย - ตัวอย่างเช่น ผู้ส่งของ ผู้รับ บุคคลภายนอก ศุลกากร หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอื่นๆ การโจมตีทางไซเบอร์ของบุคคลที่สาม หรือภัยคุกคามที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของข้อมูลอื่นๆ “เหตุสุดวิสัย” - ตัวอย่างเช่น แผ่นดินไหว พายุไซโคลน พายุ อุทกภัย หมอก สงคราม เครื่องบินตก การห้ามส่งสินค้า การจลาจล โรคติดต่อ โรคระบาด การก่อความไม่สงบหรือการดำเนินการทางอุตสาหกรรม
ผู้ส่งของจะต้องชดใช้ค่าเสียหายและปกป้องDHL และกรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน และตัวแทนของDHL จากและต่อความรับผิด การสูญเสียและความเสียหายทั้งหมดและใดๆก็ตามอันเกิดจากการที่ผู้ส่งของไม่ได้ปฏิบัติตามคำรับรองและการรับประกันของตนดังต่อไปนี้
 • การขนส่งเป็นการขนส่งที่ยอมรับได้ตามข้อ 2 ข้างต้น
 • การขนส่งได้ถูกจัดเตรียมในสถานที่ที่ปลอดภัยโดยบุคคลที่เชื่อถือได้และได้รับการป้องกันให้พ้นการแทรกแซงโดยไม่มีอำนาจในระหว่างการจัดเตรียม การจัดเก็บ และการขนส่งใดๆ ให้แก่ DHL
 • ผู้ส่งของได้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบว่าด้วยการควบคุมการส่งออก การคว่ำบาตร กฎหมายและกฎระเบียบศุลกากร หรือข้อกำหนดและข้อจำกัดด้านกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า การส่งออก การใช้เป็นทางผ่านหรือการโอนสินค้า
 • ผู้ส่งของได้แถลงต่อ DHL เกี่ยวกับสินค้าที่ใช้ได้สองทาง (dual-use) หรือสินค้าทางทหารที่มีการควบคุมภายใต้การอนุญาตของรัฐบาลที่ประกอบอยู่ในของ
 • ผู้ส่งของได้ให้ข้อมูล หนังสือรับรอง ใบอนุญาต หรือหนังสืออนุญาตและเอกสารอื่นทั้งหมดที่ออกให้โดยหน่วยงานรัฐตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามคำขอจาก DHL และข้อมูล หนังสือรับรอง ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตและเอกสารอื่นทั้งหมดที่ออกให้โดยหน่วยงานรัฐที่จัดเตรียมโดยผู้ส่งของหรือตัวแทนของผู้ส่งของนั้นเป็นเอกสารจริง ครบถ้วนและถูกต้อง รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวกับมูลค่าและรายละเอียดของสินค้า และข้อมูลของผู้ส่งของและผู้รับ
 • เมื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ DHL ผู้ส่งของได้ปฏิบัติตามหน้าที่ทางกฎหมายในการประมวลผลและแบ่งปันข้อมูลนี้ รวมถึงการแจ้งบุคคลที่ได้รับผลกระทบว่าข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงรายละเอียดของที่อยู่อีเมล์ และหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้รับนั้นจำเป็นสำหรับการขนส่ง พิธีการทางศุลกากรและการส่งมอบ
ผู้ส่งของตกลงตามเส้นทางและการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด รวมทั้งความเป็นไปได้ที่การขนส่งอาจดำเนินการผ่านสถานที่ที่ต้องมีการหยุดระหว่างทาง
ข้อพิพาทใดๆ อันเกิดขึ้นภายใต้หรือไม่ว่าประการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะอยู่ภายใต้อำนาจของศาลซึ่งมิใช่ศาลที่มีอำนาจแต่เพียงผู้เดียวและอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายแห่งประเทศต้นทางของของนั้น และผู้ส่งของยอมรับอำนาจของศาลดังกล่าวโดยจะไม่เพิกกถอนการยอมรับนั้น เว้นแต่จะขัดต่อกฎหมายที่ใช้บังคับ
ความโมฆะหรือความไม่มีผลบังคับของข้อกำหนดใดจะไม่ส่งผลกระทบต่อส่วนอื่นใดของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้
มีผล 1 มกราคม 2022
กลับขึ้นไปข้างบน