DHL Express เงื่อนไขการให้บริการการขนส่ง

("เงื่อนไขการให้บริการ")

เมื่อสั่งซื้อบริการดีเอชแอล ท่านในฐานะ “ผู้ส่งของ” ตกลงในนามของท่านและในนามของผู้รับการขนส่ง (“ผู้รับ”) และบุคคลอื่นใดที่มีส่วนได้เสียในการขนส่งซึ่งข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ใช้บังคับ

“การขนส่ง” หมายถึง เอกสารและพัสดุทั้งหมดที่เดินทางภายใต้ใบตราส่งหนึ่งใบและที่อาจถูกขนส่งด้วยวิธีการใดๆ ที่ดีเอชแอลเลือก รวมทั้งทางอากาศ ทางบก หรือโดยผู้รับขนรายอื่นใด “ใบตราส่ง” จะรวมถึงสิ่งที่ใช้ระบุตัวสินค้าหรือเอกสารที่ทำขึ้นโดยดีเอชแอลหรือระบบอัตโนมัติของผู้ส่งของ เช่น ฉลาก บาร์โค้ด ใบตราส่ง หรือใบนำส่งสินค้า ตลอดจนเอกสารดังกล่าวที่อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ทุกๆ การขนส่งจะถูกขนส่งภายใต้เกณฑ์ความรับผิดอย่างจำกัดตามที่ระบุในที่นี้ หากผู้ส่งของต้องการความคุ้มครองมากขึ้น อาจมีการจัดทำประกันภัยหรือความคุ้มครองเอกสารขึ้นโดยเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมข้างล่างนี้) “ดีเอชแอล” หมายถึงสมาชิกใดๆ ในเครือข่ายของดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส

ดีเอชแอลอาจดำเนินการดังต่อไปนี้ ในนามของผู้ส่งของหรือผู้รับ เพื่อเป็นการให้บริการ (1) จัดทำเอกสารใดๆ ให้เสร็จสมบูรณ์ แก้ไขรหัสผลิตภัณฑ์หรือบริการ และจ่ายค่าอากร ภาษี หรือค่าปรับใดๆ ที่ต้องชำระภายใต้กฎหมายและระเบียบที่ใช้บังคับ (“อากรศุลกากร”) (2) กระทำการในฐานะตัวแทนของผู้ส่งของเพื่อวัตถุประสงค์ทางศุลกากรและการควบคุมการส่งออก และกระทำการในฐานะผู้รับ เฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ในการแต่งตั้งนายหน้าศุลกากรให้ดำเนินพิธีการศุลกากรเท่านั้น และ (3) จ่าหน้าการขนส่งใหม่ไปถึงนายหน้าศุลกากรของผู้รับหรือที่อยู่อื่น เมื่อมีการร้องขอจากบุคคลใดผู้ซึ่งดีเอชแอลเชื่อตามความเห็นอย่างมีเหตุผลของตนว่าเป็นผู้มีอำนาจ
การขนส่งถูกถือว่าไม่อาจยอมรับได้ หาก:
  • ไม่ได้มีการดำเนินพิธีการทางศุลกากรเมื่อมีระเบียบศุลกากรที่ใช้บังคับกำหนดให้ต้องทำ
  • การขนส่งนั้นประกอบด้วยสินค้าปลอม สัตว์ ทอง/เงินแท่ง เงินสกุลต่างๆ อัญมณี อาวุธ วัตถุระเบิดและกระสุน ศพมนุษย์ สิ่งของที่ผิดกฎหมาย เช่น งาช้างและยาเสพติด
  • การขนส่งนั้นถูกจัดให้อยู่ในจำพวกวัตถุอันตราย สินค้าอันตราย สิ่งของต้องห้ามหรือถูกควบคุมโดยไออาตา (สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ) ไอซีเอโอ (องค์กรการบินพลเรือนระหว่างประเทศ) เอดีอาร์ (ระเบียบการขนส่งทางถนนแห่งภาคพื้นยุโรปว่าด้วยสินค้าอันตราย)
  • ที่อยู่ไม่ถูกต้อง หรือไม่ได้แสดงเครื่องหมายที่เหมาะสมไว้ หรือหีบห่อของสิ่งของนั้นชำรุดหรือไม่แน่นหนาเพียงพอที่จะรับประกันความปลอดภัยในการขนส่งด้วยความระมัดระวังตามปรกติในการจัดการการขนส่งนั้น
  • ประกอบด้วยสิ่งของอื่นใดที่ดีเอชแอลกำหนดว่าไม่สามารถขนส่งได้อย่างปลอดภัยหรือถูกกฎหมาย

การขนส่งไม่สามารถส่งมอบไปยังตู้ไปรษณีย์หรือรหัสไปรษณีย์ได้ การขนส่งจะถูกส่งมอบไปยังที่อยู่ของผู้รับตามที่ผู้ส่งของให้ไว้แต่ไม่จำเป็นจะต้องส่งถึงตัวผู้รับที่ระบุชื่อไว้เป็นการส่วนตัว การขนส่งไปยังที่อยู่ซึ่งมีพื้นที่รับส่วนกลางจะถูกส่งไปยังพื้นที่นั้น

ดีเอชแอลอาจแจ้งผู้รับให้ทราบถึงการส่งมอบที่กำลังมาถึงหรือการส่งมอบที่พลาดไป อาจมีการเสนอทางเลือกการส่งมอบให้แก่ผู้รับ เช่น ส่งมอบในวันอื่น ไม่ต้องมีการลงนาม จ่าหน้าการขนส่งใหม่ หรือ ให้มารับที่จุดบริการดีเอชแอล ผู้ส่งของอาจตัดทางเลือกการส่งมอบบางรายการออกไปเมื่อมีการร้องขอ

หากการขนส่งถูกถือว่าไม่อาจยอมรับได้ตามที่ระบุในข้อ 2 หรือได้มีการตีราคาเพื่อวัตถุประสงค์ทางศุลกากรต่ำไป หรือไม่สามารถหาตัวหรือตำแหน่งของผู้รับได้ตามสมควร หรือผู้รับปฏิเสธการส่งมอบหรือการจ่ายค่าอากรศุลกากรหรือค่าธรรมเนียมการขนส่งอื่น ดีเอชแอลจะใช้ความพยายามตามสมควรที่จะคืนสินค้าให้แก่ผู้ส่งของด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ส่งของ หากไม่จ่าย สินค้าอาจถูกปล่อย จำหน่าย หรือขายโดยไม่ก่อให้เกิดความรับผิดใดๆ ต่อผู้ส่งของหรือบุคคลอื่นใด โดยนำเงินที่ได้มาใช้ในการจ่ายอากรศุลกากร ค่าธรรมเนียมการขนส่ง และค่าดำเนินการที่เกี่ยวข้อง ยอดเงินคงเหลือจากการขายจะคืนให้แก่ผู้ส่งของ ดีเอชแอลจะมีสิทธิที่จะทำลายการขนส่งใดๆ ที่มีกฎหมายใดห้ามมิให้ดีเอชแอลทำการคืนให้แก่ผู้ส่งของ ตลอดจนการขนส่งสินค้าอันตรายใดๆ

ดีเอชแอลมีสิทธิที่จะเปิดและตรวจสอบสินค้าโดยไม่ต้องแจ้ง ด้วยเหตุผลเรื่องความปลอดภัยหรือศุลกากรหรือเหตุผลที่ชอบอื่น

ค่าธรรมเนียมการขนส่งของดีเอชแอลจะคำนวณตามค่าที่มากกว่าระหว่างน้ำหนักแท้จริงหรือน้ำหนักโดยปริมาตรต่อชิ้น และอาจมีการชั่งน้ำหนักหรือวัดการขนส่งใดๆ ใหม่โดยดีเอชแอลเพื่อยืนยันการคำนวณนี้

เมื่อดีเอชแอลกระทำการในนามของผู้ส่งของหรือผู้รับ ผู้ส่งของหรือผู้รับจะจ่ายหรือชดใช้ดีเอชแอลสำหรับค่าธรรมเนียมการขนส่ง หรือค่าธรรมเนียมอื่นทั้งหมดที่ถึงกำหนด หรือค่าอากรศุลกากรที่เป็นหนี้อยู่สำหรับริการที่ดีเอชแอลได้จัดทำให้หรือที่ดีเอชแอลได้จ่ายไปในนามของผู้ส่งของหรือผู้รับ อาจมีการร้องขอให้ชำระอากรศุลกากรก่อนที่จะส่งมอบก็ได้

หากดีเอชแอลใช้เครดิตกับหน่วยงานศุลกากรหรือทดรองจ่ายค่าอากรศุลกากรใดในนามของผู้ส่งของหรือผู้รับหรือจ่าหน้าการขนส่งใหม่ไปยังนายหน้าศุลกากรของผู้รับ ดีเอชแอลจะมีสิทธิประเมินค่าใช้จ่าย

6.1 ความรับผิดของดีเอชแอลเกี่ยวกับการขนส่งคราวหนึ่งๆ ที่ขนส่งทางอากาศ (รวมทั้งการขนส่งทางถนนเสริมหรือหยุดในระหว่างทาง) จะถูกจำกัดโดยพิธีสารมอลทรีออล หรืออนุสัญญากรุงวอร์ซอว์ ที่ใช้บังคับไว้ หรือในกรณีที่ไม่มีพิธีสารหรืออนุสัญญาดังกล่าวใช้บังคับ โดยให้ใช้จำนวนที่ต่ำกว่าระหว่าง (1) มูลค่าตลาดปัจจุบันหรือมูลค่าที่แถลงไว้ หรือ (2) 22 หน่วยสิทธิพิเศษถอนเงิน (SDR) ต่อกิโลกรัม (30.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อกิโลกรัมโดยประมาณ) การจำกัดดังกล่าวจะใช้กับการขนส่งแบบอื่นทุกรูปแบบ ยกเว้นกรณีที่การขนส่งนั้นถูกขนส่งทางถนนเท่านั้น ซึ่งจะใช้การจำกัดข้างล่างบังคับสำหรับการขนส่งข้ามประเทศทางถนน

ความรับผิดของดีเอชแอลที่เกี่ยวกับการขนส่งข้ามชายแดนทางถนนจะถูกจำกัดหรือจะถูกถือว่าถูกจำกัดไว้โดยอนุสัญญาว่าด้วยการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางถนน (ซีเอ็มอาร์) โดยใช้จำนวนที่ต่ำกว่าระหว่าง (1) มูลค่าตลาดปัจจุบัน หรือมูลค่าที่แถลงไว้ หรือ (2) 8.33 หน่วยสิทธิพิเศษถอนเงิน (SDR) ต่อกิโลกรัม (11.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อกิโลกรัมโดยประมาณ) การจำกัดดังกล่าวจะใช้กับการขนส่งทางถนนในประเทศด้วยเช่นกันในกรณีที่ไม่มีความรับผิดภาคบังคับหรือที่ต่ำกว่าตามกฎหมายการขนส่งในประเทศที่ใช้บังคับ

หากผู้ส่งของเห็นว่าการจำกัดเหล่านี้ไม่เพียงพอ ผู้ส่งของจะต้องทำคำแถลงพิเศษเกี่ยวกับมูลค่าและขอให้มีการจัดทำประกันภัยหรือความคุ้มครองเอกสารตามที่ระบุไว้ในข้อ 8 หรือทำประกันภัยของตนเอง

ความรับผิดของดีเอชแอลจะถูกจำกัดอย่างเคร่งครัดไว้เพียงการสูญเสียและความเสียหายโดยตรงต่อการขนส่งเท่านั้นและตามการจำกัดต่อกิโลกรัมตามข้อ 6 นี้ โดยไม่รวมการสูญเสียหรือความเสียหายประเภทอื่นทั้งหมด (รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสียกำไร รายได้ ดอกเบี้ย ธุรกิจในอนาคต) ไม่ว่าการสูญเสียหรือความเสียหายดังกล่าวเป็นการสูญเสียหรือความเสียหายพิเศษ หรือโดยทางอ้อม และแม้แต่ความเสี่ยงภัยต่อการสูญเสียหรือความเสียหายดังกล่าวนั้นดีเอชแอลได้ทราบแล้ว

6.2 ดีเอชแอลจะใช้ความพยายามตามสมควรทุกอย่างเพื่อส่งมอบการขนส่งตามกำหนดการส่งมอบตามปรกติของดีเอชแอล แต่กำหนดการเหล่านี้ไม่ผูกพันและไม่เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ดีเอชแอลไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายหรือการสูญเสียใดที่มีสาเหตุมาจากความล่าช้า แต่สำหรับสินค้าบางรายการ ผู้ส่งของสามารถเรียกร้องค่าชดเชยสำหรับความล่าช้าที่มีการจำกัดวงเงินภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับประกันการคืนเงิน

การเรียกร้องทั้งหมดที่ยื่นเป็นลายลักษณ์อักษรต่อดีเอชแอลภายในสามสิบ (30) วันนับจากวันที่ดีเอชแอล ยอมรับการขนส่ง หากไม่ดำเนินการภายในเวลาดังกล่าว ดีเอชแอลจะไม่ต้องรับผิดใดๆ การเรียกร้องจะถูกจำกัดอยู่ที่หนึ่งสิทธิต่อการขนส่งหนึ่งคราว การชำระเงินตามข้อเรียกร้องจะถือเป็นการชำระเงินสำหรับการสูญเสียหรือความเสียหายจากการนั้นอย่างครบถ้วนและเป็นที่สุดแล้ว
ดีเอชแอลสามารถจัดทำประกันภัยให้ครอบคลุมมูลค่าปัจจุบันในกรณีมีการสูญเสียหรือความเสียหายต่อการขนส่ง ทั้งนี้ ให้ผู้ส่งของสั่งการดีเอชแอลเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งโดยการกรอกส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยให้ครบถ้วนที่ด้านหน้าของใบตราส่งหรือผ่านทางระบบอัตโนมัติของดีเอชแอล และชำระค่าเบี้ยประกันภัยที่เกี่ยวข้อง การประกันภัยการขนส่งไม่ครอบคลุมการสูญเสียหรือความเสียหายทางอ้อมหรือการสูญเสียหรือความเสียหายที่มีสาเหตุจากความล่าช้า
ดีเอชแอลไม่ต้องรับผิดต่อการสูญเสียหรือความเสียหายใดอันเกิดจากสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของดีเอชแอล ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความเสียหายทางไฟฟ้าหรือสนามแม่เหล็ก หรือการลบออกซึ่งรูปภาพ ข้อมูลหรือบันทึกต่างๆ ในรูปของอิเล็กทรอนิกส์หรือภาพถ่าย ความชำรุดบกพร่องหรือคุณลักษณะใดๆ ที่เกี่ยวกับสภาพของสินค้า แม้ว่าดีเอชแอลได้ทราบแล้ว การกระทำการหรือละเว้นกระทำการโดยบุคคลที่ดีเอชแอลไม่ได้ว่าจ้างหรือทำสัญญาจ้าง - ตัวอย่างเช่น ผู้ส่งของ ผู้รับ บุคคลภายนอก ลูกค้า หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอื่นๆ (“เหตุสุดวิสัย”) ตัวอย่างเช่น แผ่นดินไหว พายุไซโคลน พายุ อุทกภัย หมอก สงคราม เครื่องบินตก การห้ามส่งสินค้า การจลาจล การก่อความไม่สงบ หรือการกระทำทางอุตสาหกรรม
ผู้ส่งของจะชดใช้และปกป้องดีเอชแอลให้พ้นจากการสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากการที่ผู้ส่งของไม่ได้ปฏิบัติตามคำรับรองของตนดังต่อไปนี้
  • ข้อมูลทั้งหมดที่ผู้ส่งของหรือตัวแทนของตนให้ไว้นั้นสมบูรณ์และถูกต้อง
  • การขนส่งเป็นการขนส่งที่ยอมรับได้ตามข้อ 2 ข้างต้น
  • การขนส่งได้ถูกจัดเตรียมในสถานที่ที่ปลอดภัยโดยบุคคลที่เชื่อถือได้และได้รับการป้องกันให้พ้นการแทรกแซงโดยไม่มีอำนาจในระหว่างการจัดเตรียม การจัดเก็บ และการขนส่งใดๆ ให้แก่ดีเอชแอล
  • ผู้ส่งของได้ปฏิบัติตามพิธีการศุลกากร การส่งออก การนำเข้า กฎหมายคุ้มครองข้อมูล บทลงโทษ การห้ามส่งสินค้า ตลอดจนกฎหมายและระเบียบอื่นที่ใช้บังคับอยู่ทั้งปวง
  • ผู้ส่งของได้รับความยินยอมที่จำเป็นทั้งปวงต่อการให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ดีเอชแอล รวมทั้งข้อมูลของผู้รับตามที่อาจถูกกำหนดไว้สำหรับการขนส่ง การผ่านพิธีการทางศุลกากร และการส่งมอบ เช่น ที่อยู่อีเมลล์ และหมายเลขโทรศัพท์ศัพท์เคลื่อนที่
ผู้ส่งของตกลงตามเส้นทางและการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด รวมทั้งความเป็นไปได้ที่การขนส่งอาจดำเนินการผ่านสถานที่ที่ต้องมีการหยุดระหว่างทาง
ข้อพิพาทใดๆ อันเกิดขึ้นภายใต้หรือไม่ว่าประการใดเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ไม่ว่าในทางใด จะต้องอยู่ภายใต้ (เพื่อประโยชน์ของดีเอชแอล) อำนาจของศาลที่มีขอบเขตในการตัดสินคดีทั่วไปและอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายแห่งประเทศต้นทางการขนส่ง และผู้ส่งของยื่นฟ้องต่อศาลดังกล่าว เว้นแต่จะขัดต่อกฎหมายที่ใช้บังคับ
ความโมฆะหรือความไม่มีผลบังคับของข้อกำหนดใดจะไม่ส่งผลกระทบต่อส่วนอื่นใดของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้
มีเหตุผล มีนาคม 6, 2020
Back to Top