DHL Express การรับประกันการคืนเงิน เงื่อนไขการให้บริการ

ตามคำขอของลูกค้าและภายใต้ข้อบังคับข้างล่างนี้ ดีเอชแอล ยอมให้มีการหักกลบลบหนี้หรือคืนเงินค่าใช้จ่ายของค่าบริการเพิ่มเติมที่ชำระโดยลูกค้าเพื่อการจัดส่งของดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส ซึ่งถูกจัดส่งล่าช้ากว่าที่ดีเอชแอลกำหนดไว้
A. การรับประกันจะใช้ได้กับการบริการเหล่านี้เท่านั้น

DHL EXPRESS 9:00
DHL EXPRESS 9:00 IMPORT
DHL EXPRESS 9:00 DOMESTIC
DHL EXPRESS 10:30
DHL EXPRESS 10:30 IMPORT
DHL EXPRESS 10:30 DOMESTIC
DHL EXPRESS 12:00
DHL EXPRESS 12:00 IMPORT
DHL EXPRESS 12:00 DOMESTIC

(แต่ละบริการเรียกว่า “การบริการ”) และการขนส่งที่ปฏิบัติตามข้อบังคับ อย่างเคร่งครัดซึ่งจะได้อธิบายในหัวข้อต่อไป
B. การรับประกันจะใช้ได้กับค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกินหรือมากกว่าราคาที่ลูกค้าจ่ายสำหรับการบริการขนส่งมาตรฐานในวันเดียวกัน (ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส เวิล์ดไวด์, ดีเอชแอล อิมพอร์ท เอ๊กซ์เพรส เวิล์ดไวด์ หรือในกรณีการขนส่งภายในประเทศ ดีเอชแอล ภายในประเทศ) (ซึ่งจะเรียกว่า “ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม”) การรับประกันไม่เกี่ยวกับกรณีอื่น ๆ ทั้งหมด รวมไปถึงและไม่จำกัดแต่เพียง ค่าปรับ ค่าภาษีหรือค่าใช้จ่าย อื่นๆ ที่เรียกเก็บ (เช่น ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง) และค่าใช้จ่ายในการขนส่งอันเนื่องมาจากการขนส่งกลับคืน
C. ในกรณีที่มีการขนส่งหลายชิ้น การรับประกันจะครอบคลุมถึงสินค้าทุกชิ้นในการขนส่งนั้น หากเกิดการส่งล่าช้าของสินค้าใดในการขนส่งนั้น การหักกลบลบหนี้หรือคืนเงินค่าใช้จ่ายจะครอบคลุมถึงสินค้าทุกชิ้นในการขนส่งนั้น
D. ลูกค้าต้องแจ้งให้ดีเอชแอลทราบถึงการขนส่งล่าช้า โดยทำเป็นลายลักษณ์อักษรหรือโทรศัพท์แจ้งเข้ามาภายใน 14 วันตามปฏิทินที่มีการขนส่ง และต้องแจ้งหมายเลขบัญชีแก่ดีเอชแอล (หากมี) หมายเลขใบขนสินค้า วันที่ขนส่งและข้อมูลของผู้รับให้ครบถ้วน และภายใน 30 วันตามปฏิทินที่ดีเอลแอลได้รับแจ้ง ดีเอชแอลจะดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
 • ดำเนินการคืนเงินหรือหักกลบลบหนี้
 • ให้ข้อมูลอธิบายแก่ลูกค้าถึงสาเหตุที่การขนส่งนั้นไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันภายใต้ข้อจำกัดหรือข้อยกเว้นที่ใช้บังคับได้ หรือ
 • จัดหาหลักฐานของการขนส่งภายในระยะเวลาที่กำหนดแก่ลูกค้า
E. ลูกค้าไม่สามารถอนุญาตให้บุคคลภายนอกเรียกร้องค่าเสียหายในนามของตนหรือโอนสิทธิเรียกร้องไปยังบุคคลอื่นได้ การชำระค่าบริการเพิ่มเติมคืนแก่ลูกค้าของดีเอชแอลจะถือว่าเป็นการปลดเปลื้องภาระความรับผิดชอบทั้งหมดของดีเอชแอลในเหตุล่าช้าของการรับประกัน
F. การรับประกันจะไม่ครอบคลุมถึงการขนส่งที่ล่าช้าหรือการไม่สามารถขนส่งได้อันเนื่องมาจากสถานการณ์ที่นอกเหนือการควบคุมของดีเอชแอล ตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขการขนส่งและรวมถึงความล่าช้าทางพิธีการศุลกากร ข้อมูลการขนส่งที่ไม่ถูกต้องหรือครบถ้วนอาทิ ข้อแนะนำหรือข้อมูลการขนส่ง (เช่น รหัสไปรษณีย์ของที่อยู่ผู้รับ หรือการระบุหมายเลขโทรศัพท์ผู้รับที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน) หรือคำขอให้ส่งของล่าช้าของผู้รับ การนำส่งหลายคราวหรือการบริการรับสินค้าออกที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน หรือการที่ผู้รับไม่สามารถหรือปฏิเสธการรับสินค้าหรือไม่ชำระค่าภาษีอากรจากการนำส่งหากเรียกเก็บ
G. ให้นำเอาข้อกำหนดในข้อตกลงและเงื่อนไขการขนส่งของดีเอชแอลมาใช้บังคับ การรับประกันสามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกโดยดีเอชแอลเมื่อใดก็ได้
H. หากเวลาเป็นสาระสำคัญของการนำส่งของลูกค้า ความสูญเสียหรือการล่าช้าอันเนื่องมาจากความเสียหายที่ตามมา ลูกค้าต้องติดต่อกับผู้รับประกันภัยหรือนายหน้าประกันภัยในความเสี่ยงนั้นของตนเอง เสมือนว่าดีเอชแอลมิต้องรับผิดในความเสียหายนั้น โดยดีเอชแอลจะไม่เป็นผู้จัดหาและจัดการการรับประกันภัยในการขนส่งนั้นๆ
I. การรับประกันจะไม่ครอบคลุมในกรณี:
  (i) การนำส่งที่เกี่ยวกับการทดลองทางคลินิคที่อุณหภูมิมีผลกระทบต่อหีบห่อบรรจุภัณฑ์ที่ใช้
  (ii) ค่าที่เรียกเก็บเพิ่มขึ้นในการบริการที่เป็นเชิงทางเลือกขายมาพร้อมกับการขนส่ง เช่น ค่าบริการหีบห่อบรรจุภัณฑ์
  (iii) การนำเข้าหรือส่งออกของชั่วคราว
  (iv) การขนส่งสินค้าที่มีมูลค่าสูง ซึ่งต้องผ่านการตรวจสอบอย่างเป็นทางการจากกรมศุลกากร
  (v) การขนส่งที่มีน้ำหนักหรือ(และ)มีขนาดเกินกำหนด
  (vi) การขนส่งสินค้าอันตรายที่ได้รับอนุญาต
A. การบริการมีไว้สำหรับการขนส่งจากเขตพื้นที่ที่กำหนดไปยังปลายทางที่มีรหัสไปรษณีย์กำหนดไว้เท่านั้น (หรือไปยังเมืองที่กำหนด ในกรณีที่ไม่สามารถระบุรหัสไปรษณีย์ได้)
B. การบริการนั้นไม่อาจกระทำได้ในกรณีที่เป็นการนำส่งที่ไม่อาจยอมรับได้ตามที่กำหนดเอาไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขการขนส่งของดีเอชแอล หรือการขนส่งที่ไม่เข้าข้อจำกัดว่าด้วยขนาด น้ำหนัก สิ่งของหรือราคาที่กำหนดโดยดีเอชแอล
C. เพื่อให้การบริการการขนส่งนั้นสามารถดำเนินการไปได้ระหว่างต้นทางกับปลายทาง หรือการให้บริการทางเลือกแบบผสม (เช่น การขนส่งในวันเสาร์) กรุณาค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์ของดีเอชแอล หรือติดต่อศูนย์บริการลูกค้าดีเอชแอลและแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้
 • ที่อยู่ที่รับสิ่งของ,
 • สิ่งของที่รับขน
 • (หากแจ้งได้) มูลค่าของสิ่งของเพื่อวัตถุประสงค์ทางพิธีการศุลกากร,
 • เวลาและวันที่ที่สามารถมารับได้
 • ปลายทางที่แน่นอน รวมถึงรหัสไปรษณีย์
 • น้ำหนักของสิ่งของที่รับขน
 • ขนาดของสิ่งของที่รับขน
 • จำนวนชิ้นของสิ่งของที่รับขน
D. ผู้ส่งต้องระบุการบริการที่ต้องการไว้บนใบขนสินค้า และต้องนำส่งสินค้าให้แก่ดีเอชแอลภายในเวลาที่ได้ตกลงกันไว้กับดีเอชแอล
มีผล กรกฎาคม 1, 2017
กลับขึ้นไปข้างบน