MyDHL+ Terms of Use

 1. DHL Express บริษัท ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่), 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 22 และ 23 ถนนพญาไท, แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน, กรุงเทพฯ 10330, ประเทศไทย ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า "DHL Express" นำเสนอช่องทางออนไลน์ (ต่อไปจะเรียกว่า "MyDHL+") ให้แก่ลูกค้า ทั้งในรูปแบบบุคคลธรรมดา หรือผู้ประกอบธุรกิจ หรือลูกจ้างซึ่งมีอำนาจกระทำการในนามของกิจการ (ต่อไปจะเรียกว่า "ลูกค้า") ในการทำธุรกิจกับ DHL Expressที่ง่ายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยการพิมพ์ตรา การกำหนดเวลาในการรับของ การเก็บรักษาข้อมูลติดต่อ การติดตามสถานะการขนส่ง การส่งต่อเอกสารที่เกี่ยวข้องและข้อมูลโดยตรงจากคอมพิวเตอร์ของผู้ขนส่งและโดยวิธีการอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริการของ DHL Express (รวมเรียกว่า "ฟังก์ชันการใช้งาน")
 2. ข้อตกลงเหล่านี้ใช้บังคับกับการใช้งาน MyDHL+ รวมทั้งการใช้งานของลูกค้า ข้อตกลงเพิ่มเติมซึ่งได้รับการยอมรับต่างหากจากลูกค้าสามารถใช้บังคับกับการใช้งานบางอย่างโดยเฉพาะ บริการขนส่งทุกประเภทซึ่งจัดหาโดย DHL Express อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการขนส่งของ DHL Express
 3. ลูกค้าจะต้องใช้ MyDHL+ ตามจุดประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับ DHL Express ที่กำหนดในข้อ 1 เท่านั้น โดยจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้บริการดังกล่าวรวมทั้งคำแนะนำการใช้งานทั้งหมดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ในการใช้งาน MyDHL+ และฟังก์ชันการใช้งาน ไม่อนุญาตให้ (ก) เปลี่ยนแปลง รบกวน ทำให้ใช้งานไม่ได้ ควบคุมการใช้งานหรือการรักษาความปลอดภัยของ MyDHL+ และการใช้งาน (ข) ลบล้าง ยกเลิก หลบเลี่ยง กำจัด ทำให้ใช้งานไม่ได้ หรือโดยประการอื่นใดหลีกเลี่ยงมาตรการป้องกันใดๆ ของ MyDHL+ และฟังก์ชันการใช้งาน หรือ (ค) ทำการวิศวกรรมย้อนรอย แยกชิ้นส่วน รื้อส่วนประกอบ หรือต่อยอดคำสั่ง แนวคิดที่สำคัญ อัลกอรึทึม โครงสร้าง หรือรูปแบบองค์กรของ MyDHL+ และการใช้งาน หรือ (ง) เช่า ให้เช่า ให้ใช้สิทธิช่วง หรือโดยประการอื่นใดอันเป็นการเผยแพร่ MyDHL+ หรือฟังก์ชันการใช้งานใดๆ
 4. ลูกค้าซึ่งต้องการจะลงทะเบียนเพื่อการใช้งาน MyDHL+ อย่างต่อเนื่องจะต้องกรอกข้อมูลที่จำเป็นให้ครบถ้วนในการลงทะเบียน เมื่อส่งอีเมลเปิดใช้งานแล้ว ถือว่า DHL Express ยืนยันการลงทะเบียนและฟังก์ชันการใช้งานสามารถใช้ได้ทันทีหลังจากนั้น
 5. เมื่อใช้งาน "สร้างการขนส่ง" หรือ "กำหนดเวลารับของ" การสร้างการขนส่งหรือคำขอในการรับของใน MyDHL+ จะไม่ถือว่าเป็นการตกลงทำสัญญารับขน สัญญาการรับขนจะเกิดขึ้นเมื่อ DHL Express ได้มอบอำนาจและยินยอมเท่านั้น
 6. ลูกค้ายอมรับว่า DHL Express สามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกฟังก์ชันการใช้งาน MyDHL+ เป็นการชั่วคราวหรือถาวร หรือแทนที่ด้วยโซลูชันไอทีอื่นได้ตลอดเวลาด้วยดุลยพินิจของ DHL Express แต่เพียงผู้เดียว
 7. DHL Express สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนและ/หรือจำกัดการใช้ฟังก์ชันการใช้งานใดๆ และ/หรือเนื้อหาในขณะใดก็ตาม โดยเฉพาะหาก (ก) การใช้งาน และ/หรือ เนื้อหาได้รับการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก หรือ (ข) ลูกค้าได้ละเมิดเงื่อนไขการใช้บริการ MyDHL+ หรือ (ค) อยู่ระหว่างการซ่อมบำรุง ลูกค้าตกลงว่า DHL Express จะไม่ต้องรับผิดต่อลูกค้าหรือต่อบุคคลภายนอกสำหรับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขใดๆ การระงับการใช้งาน หรือความไม่ต่อเนื่องของฟังก์ชันการใช้งานและ/หรือเนื้อหา
 8. ข้อความ รูปภาพ ส่วนติดต่อผู้ใช้ ฐานข้อมูล เครื่องหมายการค้า โลโก้ และรหัสคอมพิวเตอร์ทั้งปวง ("เนื้อหา") รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการออกแบบ โครงสร้าง การคัดเลือก การแสดงออก "รูปลักษณ์และความรู้สึก" และการจัดวางเนื้อหาเหล่านั้นใน MyDHL+ นั้น ดีเอชแอลเป็นเจ้าของและเป็นผู้ได้รับอนุญาต และได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าและสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น เว้นแต่ที่ระบุไว้โดยชัดแจ้งในเงื่อนไขการใช้บริการของ MyDHL+ ห้ามมิให้กระทำการใดๆ ต่อ MyDHL+ และเนื้อหาไม่ว่าจะเป็นการคัดลอก ทำขึ้นใหม่ ตีพิมพ์ใหม่ นำเข้าข้อมูล ส่งต่อ หรือจำหน่ายไม่ว่าทางใดไปยังคอมพิวเตอร์ ระบบ เว็บไซต์ หรือสื่ออื่นใดเพื่อการเผยแพร่หรือแจกจ่ายโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากดีเอชแอลพลัสก่อน
 9. ลูกค้าให้สิทธิ DHL Express ในการใช้ข้อมูลทั้งปวง เอกสาร หรือข้อมูลอื่นใดที่ลูกค้าส่งผ่านทางมายดีเอชแอชพลัส รวมไปถึงหัวจดหมายบริษัท ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูลเชื่อมต่อใดๆ ที่ส่ง ("ข้อมูล") เพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในการใช้งาน รวมไปถึงการใช้ข้อมูลเพื่อการดำเนินการและลำเลียงการขนส่ง รวมทั้งการขนส่งแบบ Paperless Trade ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว และจะชดใช้ค่าเสียหายทั้งปวงต่อ DHL Express ตามข้อเรียกร้อง ความสูญหาย ความเสียหาย หรือผลที่เกิดอาจเกิดขึ้นได้จากการใช้หรือพึ่งพาข้อมูล
 10. ลูกค้าต้องรับผิดชอบต่อกิจกรรมใดๆ ที่กระทำผ่านทาง MyDHL+ รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียงฟังก์ชันการใช้งานการแจ้งเตือน ตามกฎหมายที่ใช้บังคับโดยเฉพาะกฎหมายคุ้มครองการแข่งขันและข้อมูลและกฎหมายศุลกากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกค้าจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้รับใดๆ เพื่อรับอีเมลหรือข้อความ SMS จาก DHL Express หรือข้อมูลอื่นใด เอกสาร หรือข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และโดยทั่วไปจากบุคคลภายนอก สำหรับข้อมูลบุคคลซึ่งอยู่ในความครอบครองของบุคคลภายนอก และที่ซึ่งลูกค้าได้ให้แก่ DHL Express ทั้งนี้ เมื่อ DHL Express ร้องขอ ลูกค้าจะต้องส่งหลักฐานของความยินยอมเช่นว่านั้นให้แก่ DHL Express
 11. ลูกค้าจะต้องใช้ระบบการรักษาความปลอดภัยที่จัดให้ คือ eSecure และปฏิบัติตามข้อมูลการรักษาความปลอดภัยที่ DHL Express ได้แจ้งไว้ใน MyDHL+ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ลูกค้าจะต้องเก็บรักษาการได้รับอนุญาตให้ใช้และเข้าถึงที่ได้รับอย่างมิดชิด ป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบุคคลภายนอก และจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนั้นให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาต เฉพาะบุคคลที่จำเป็นต้องเข้าถึง MyDHL+ เพื่อใช้งานในนามของลูกค้าเท่านั้นที่จะได้รับอนุญาตจากลูกค้า ("ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาต") ลูกค้าจะต้องแจ้งผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตถึงภาระหน้าที่และจะต้องผูกพันเช่นเดียวกันกับผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาต ลูกค้ารับทราบความรับผิดชอบในการใช้งาน MyDHL+ รวมไปถึงการขนส่งซึ่งเกิดขึ้นจากการร้องขอของบุคคลภายนอกผ่านทาง MyDHL+ ลูกค้ายินยอมที่จะแจ้ง DHL Express ทันทีถึงการใช้งานบัญชีหรือรหัสผ่านของลูกค้า หรือการฝ่าฝืนการรักษาความปลอดภัยใดๆโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต
 12. ลูกค้าต้องดำเนินการที่จำเป็นทั้งปวงในการรับประกันว่าจะไม่ส่งต่อหรือรับไวรัสคอมพิวเตอร์ใดๆ หนอนคอมพิวเตอร์ หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่มุ่งที่จะสร้างความเสียหาย รบกวน สกัดกั้น หรือเข้ายึดระบบ ข้อมูล หรือข้อมูลใดก็ตามของ DHL Express
 13. หากมิได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นใน MyDHL+ หรือการใช้งาน คู่สัญญาจะต้องส่งข้อมูลทั้งปวง รวมถึงใบแจ้งหนี้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ภายใน MyDHL+ ลูกค้าต้องรับประกันว่าข้อมูลทั้งหมดนั้นที่ส่งให้แก่ DHL Express ผ่านทาง MyDHL+ ครบถ้วน ถูกต้อง และเที่ยงตรง ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับความเสียหายใดๆ หรือผลที่เกิดจากการใช้ข้อมูลที่เป็นเท็จ หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สมบูรณ์
 14. ลูกค้ายินยอมกรณีที่ DHL Express จะคิดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามคำสั่งในการขนส่งใน MyDHL+ และ DHL Express อาจร้องขอให้ลูกค้าชดใช้ค่าเสียหายในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้จัดส่งสินค้าตามลำดับคำสั่งในการขนส่งตามเวลาการรับของที่คาดหมาย
 15. DHL Express จะรวบรวม เก็บรักษา และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ลูกค้าแจ้งไว้ใน MyDHL+ ตามเงื่อนไขของบริการ ภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับและนโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของ Deutsche Post DHL ข้อมูลส่วนบุคคลของ DHL ระบุไว้ในแถบ "ประกาศความเป็นส่วนตัว" ซึ่งอยู่ส่วนล่างของเว็บไซต์ MyDHL+ อาจมีลิงก์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์อิสระอื่น ("เว็บไซต์ที่เชื่อมโยง") เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงเหล่านี้ไม่อยู่ในความควบคุมของ DHL Express และ DHL Express ไม่ต้องรับผิดชอบและรับรองเนื้อหาของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงดังกล่าว รวมไปถึงข้อมูลหรือเนื้อหาใดๆ ซึ่งอยู่ในเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนั้น ลูกค้ายืนยันว่าได้รับความยินยอมที่เหมาะสมสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่อยู่ในความครอบครองของบุคคลภายนอกและข้อมูลที่แจ้งไว้ต่อ DHL MyDHL+ และฟังก์ชันการใช้งานได้รับการจัดให้มี "ตามที่เป็น" เท่าที่กฎหมายพึงอนุญาตสูงสุด DHL Express ปฏิเสธการรับประกัน ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้ง ปริยาย ตามกฎหมายหรือโดยประการอื่นใด รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันโดยปริยายของการใช้สอยสินค้า การไม่ละเมิดสิทธิบุคคลภายนอก และความเหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์เฉพาะอย่าง DHL Express บริษัทในเครือของ DHL หรือตัวแทน ไม่รับประกันหรือรับรองความถูกต้อง ความสมบูรณ์ ความปลอดภัย หรือความทันเวลาของ MyDHL+ ข้อมูลใดๆ ที่ได้รับผ่าน MyDHL+ จะไม่เป็นการรับประกันใดๆ ที่ไม่ได้กล่าวไว้โดยชัดแจ้งโดย DHL Express ในเงื่อนไขการใช้บริการ MyDHL+
 16. เท่าที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้ DHL Express บริษัทในเครือหรือตัวแทนไม่ต้องรับผิดต่อค่าเสียหายจากการผิดสัญญา ค่าเสียหายทางอ้อม ค่าเสียหายเพื่อมิให้เอาเยี่ยงอย่าง ค่าเสียหายเชิงลงโทษ และค่าเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง การสูญเสียกำไร บทลงโทษ ค่าปรับ หรือความเสียหายที่เกิดจากความสูญหายของข้อมูลหรือการหยุดชะงักทางธุรกิจ หรือโดยประการอื่นใดที่เป็นผลจากการใช้หรือไม่อาจใช้ MyDHL+ ไม่ว่าจะอยู่บนพื้นฐานของการรับประกัน สัญญา การละเมิด หรือทฤษฎีกฎหมายอื่นใด และไม่ว่า DHL Express จะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้เช่นว่านั้นหรือไม่ก็ตาม โดยไม่เป็นการจำกัดสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น เท่าที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้ DHL Expressไม่ต้องรับผิดทั้งปวงในความเสียหายใดๆ (โดยตรงหรือโดยประการอื่นใด) หรือความสูญหาย ไม่ว่าอยู่ในรูปแบบของการกระทำหรือการกล่าวอ้าง ไม่ว่าในสัญญา การละเมิด หรือโดยประการอื่นก็ตามซึ่งเกิน 100 ยูโรต่อกรณี เท่าที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้ การเยียวยาความเสียหายที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการให้บริการของ MyDHL+ เป็นไปโดยเฉพาะบุคคลและจำกัดเพียงเท่าที่แจ้งไว้โดยชัดแจงในเงื่อนไขการให้บริการของ MyDHL+
 17. ลูกค้าต้องให้ความคุ้มครองแก่ DHL Express อย่างสูงสุดจากความรับผิด ค่าเสียหาย ข้อเรียกร้อง ประเด็นฟ้อง ความเสียหาย และค่าใช้จ่ายซึ่งเกิดขึ้นจากหรือในทางใดก็ตามเกี่ยวข้องกับการละเมิดข้อตกลงใดๆ ของเงื่อนไขการให้บริการ MyDHL+ ที่กระทำโดยลูกค้า
 18. คู่สัญญาอาจยุติหรือระงับการใช้งาน MyDHL+ ของลูกค้าเวลาใดก็ได้ตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียว หากเกิดการระงับหรือยุติเช่นว่านั้น ลูกค้าต้องกระทำต่อไปนี้โดยทันที (ก) หยุดการใช้งาน MyDHL+ และ (ข) ทำลายสำเนาที่อาจได้คัดลอกไว้ ลูกค้ายินยอมให้ DHL Express ไม่ต้องรับผิดต่อตนหรือบุคคลภายนอกเพื่อการยุติหรือการระงับใดๆ ต่อการเข้าถึง MyDHL+ ของลูกค้า การสิ้นสุดของสัญญาการใช้งาน MyDHL+ จะไม่กระทบต่อคำสั่งซื้อผ่านทาง MyDHL+ หรือข้อตกลงในการขนส่ง
 19. DHL Express อาจแก้ไขเงื่อนไขการให้บริการ MyDHL+ เวลาใดก็ได้ DHL Express ต้องแจ้งลูกค้าทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในเงื่อนไขการให้บริการ MyDHL+ ในรูปแบบข้อความ (เช่น ผ่านทางช่องทางการใช้หรืออีเมล) ("การแจ้งให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลง") การเปลี่ยนแปลงจะส่งผลต่อลูกค้าและความสัมพันธ์ในเชิงสัญญาจะดำเนินต่อไปภายใต้เงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลง หากลูกค้าไม่คัดค้านการเปลี่ยนแปลงนั้นภายในเวลาสี่ (4) สัปดาห์หลังจากได้รับการแจ้งให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงโดยวิธีการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไปยัง DHL Express กำหนดเวลานี้ถือว่ายาวนานเท่าที่การคัดค้านจะถูกส่งไปยัง DHL Express ภายในเวลานั้นได้ DHL Express จะแจ้งเป็นการเฉพาะถึงผลของการไม่คัดค้านถึงการเปลี่ยนแปลงข้างต้นให้ลูกค้าทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
 20. เงื่อนไขการให้บริการ MyDHL+ อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศซึ่งเป็นที่ตั้งของหน่วยงานผู้เข้าทำสัญญาของ DHL Express ในกรณีที่ลูกค้าเป็นเอกชนซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป กฎหมายข้างต้นใช้บังคับได้เท่าที่ไม่ขัดแย้งต่อบทบัญญัติบังคับของรัฐสมาชิกสหภาพยุโรปในถิ่นอาศัยของลูกค้า เงื่อนไขการให้บริการ MyDHL+ จะไม่อยู่ในบังคับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ การใช้เงื่อนไขดังกล่าวจะได้รับการยกเว้นอย่างชัดแจ้ง ข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นจากสัญญานี้จะต้องอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลเฉพาะซึ่งเป็นที่ตั้งของหน่วยงานผู้เข้าทำสัญญาของ DHL Express
กลับขึ้นไปข้างบน