เงื่อนไขการให้บริการ

คุณมีอำนาจที่จะใช้ระบบติดตาม สถานะสินค้านี้ได้แต่เพียงเพื่อติดตาม

สถานะสินค้าที่ขนส่งผ่านดีเอชแอลโดย คุณ เพื่อคุณ หรือถึงคุณ แต่ไม่สามารถใช้ระบบติดตาม สถานะสินค้าหรือข้อมูลใดๆ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นโดยปราศจาก ความยินยอมล่วงหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษรจากดีเอชแอล

กลับขึ้นไปข้างบน