Trade Terms Definitions (on Manage Defaults/Customs Clearance)

EXW
Ex Works

หมายความว่าผู้ขายได้ส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้ซื้อ เมื่อผู้ขายจัดวางสินค้าให้พร้อมสำหรับผู้ซื้อ ณ สถานที่ที่ได้ระบุไว้ (เช่น โรงงาน หรือคลังสินค้า) โดยสถานที่ที่ระบุไว้อาจเป็นหรือไม่เป็นสินทรัพย์ของผู้ขายก็ได้ ในการส่งมอบสินค้า ผู้ขายไม่จำเป็นต้องขนถ่ายสินค้าใส่ยานพาหนะใดๆ ให้กับผู้ซื้อ และไม่ต้องปฏิบัติพิธีการขาออกให้ ถ้ามี

FCA
Free Carrier
หมายความว่าผู้ขายได้ส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้ซื้อด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งจาก 2 วิธี ต่อไปนี้:
  • วิธีแรก เมื่อสถานที่ที่ระบุไว้เป็นสินทรัพย์ของผู้ขาย สินค้าจะถูกส่งมอบเมื่อขนถ่ายสินค้าใส่ยานพาหนะที่ผู้ซื้อเป็นผู้จัดหามาไว้เรียบร้อย
  • วิธีที่สอง เมื่อสถานที่ที่ระบุไว้เป็นที่อื่น สินค้าจะถูกส่งมอบหลังจากที่ผู้ขายได้ขนถ่ายสินค้าใส่ยานพาหนะของตน นำสินค้าไปถึงสถานที่ที่ระบุไว้ และสินค้านั้นพร้อมสำหรับการขนถ่ายลงจากยานพาหนะของผู้ขาย โดยผู้รับขนส่งหรือบุคคลอื่นที่ผู้ซื้อแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ขนถ่ายสินค้า

ไม่ว่าจะเลือกสถานที่ส่งมอบสินค้าแบบใดก็ตาม สถานที่นั้นจะเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าผู้ซื้อต้องแบกรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับสินค้าที่ไหน และค่าใช้จ่ายที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ซื้อเริ่มต้นขึ้นเมื่อใด

CPT
Carriage Paid To
หมายความว่าผู้ขายได้ส่งมอบสินค้า และถ่ายโอนความเสี่ยงไปยังผู้ซื้อ ด้วยการส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้รับขนส่งที่ผู้ขายทำสัญญาว่าจ้างมา หรือด้วยการจัดเตรียมสินค้าให้พร้อมสำหรับส่งมอบ ซึ่งอาจทำได้ด้วยการมอบสินค้าที่เป็นวัตถุสิ่งของให้แก่ผู้รับขนส่ง ด้วยวิธีการที่เหมาะสม ณ สถานที่ที่เหมาะสมกับวิธีการขนส่งที่ใช้ หลังจากสินค้าถูกส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อด้วยวิธีการดังกล่าวแล้ว ผู้ขายไม่ต้องรับประกันว่าสินค้าจะไปถึงปลายทางในสภาพสมบูรณ์ ทั้งในด้านปริมาณที่ตกลงกันไว้หรือด้านอื่นๆ ทั้งหมด เนื่องจากความเสี่ยงได้ถูกถ่ายโอนจากผู้ขายไปยังผู้ซื้อ ตั้งแต่เมื่อสินค้าถูกส่งมอบให้ผู้ซื้อด้วยการมอบสินค้าให้กับผู้รับขนส่ง อย่างไรก็ตาม ผู้ขายต้องเป็นผู้ทำสัญญาว่าจ้างผู้รับขนส่งให้ขนสินค้าไปยังปลายทางตามที่ตกลงกันไว้
CIP
Carriage and Insurance Paid To
หมายความว่าผู้ขายได้ส่งมอบสินค้า และถ่ายโอนความเสี่ยงไปยังผู้ซื้อ ด้วยการส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้รับขนส่งที่ผู้ขายทำสัญญาว่าจ้างมา หรือด้วยการจัดเตรียมสินค้าให้พร้อมสำหรับส่งมอบ ซึ่งอาจทำได้ด้วยการมอบสินค้าที่เป็นวัตถุสิ่งของให้แก่ผู้รับขนส่ง ด้วยวิธีการที่เหมาะสม ณ สถานที่ที่เหมาะสมกับวิธีการขนส่งที่ใช้ หลังจากสินค้าถูกส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อด้วยวิธีการดังกล่าวแล้ว ผู้ขายไม่ต้องรับประกันว่าสินค้าจะไปถึงปลายทางในสภาพสมบูรณ์ ทั้งในด้านปริมาณที่ตกลงกันไว้หรือด้านอื่นๆ ทั้งหมด เนื่องจากความเสี่ยงได้ถูกถ่ายโอนจากผู้ขายไปยังผู้ซื้อ ตั้งแต่เมื่อสินค้าถูกส่งมอบให้ผู้ซื้อด้วยการมอบสินค้าให้กับผู้รับขนส่ง อย่างไรก็ตาม ผู้ขายต้องเป็นผู้ทำสัญญาว่าจ้างผู้รับขนส่งให้ขนสินค้าไปยังปลายทางตามที่ตกลงกันไว้
DPU
Delivered at Place Unloaded
หมายความว่าผู้ขายได้ส่งมอบสินค้า และถ่ายโอนความเสี่ยงไปยังผู้ซื้อ เมื่อสินค้าถูกขนถ่ายลงจากยานพาหนะที่ไปถึง และจัดวางให้พร้อมสำหรับผู้ซื้อ ณ สถานที่ปลายทางที่ได้ระบุไว้ หรือ ณ จุดที่ตกลงกันไว้ภายในสถานที่นั้น ผู้ขายเป็นผู้แบกรับความเสี่ยงทั้งหมดที่เกิดจากการนำสินค้าไปยังสถานที่ปลายทาง และการขนถ่ายสินค้าลงจากยานพาหนะในสถานที่ปลายทางที่ระบุไว้ ดังนั้น ภายใต้ Incoterms นี้ การส่งมอบสินค้าและการไปถึงจุดหมายปลายทางคือสิ่งเดียวกัน การส่งมอบสินค้าแบบ DPU เป็น Incoterms แบบเดียวที่กำหนดให้ผู้ขายต้องเป็นผู้ขนถ่ายสินค้าที่ปลายทาง ดังนั้น ผู้ขายจึงควรดูให้แน่ใจว่าสามารถจัดการขนถ่ายสินค้า ณ สถานที่ปลายทางที่ระบุไว้ได้ หากคู่สัญญาไม่ต้องการให้ผู้ขายแบกรับความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการขนถ่ายสินค้า ควรหลีกเลี่ยงการส่งมอบสินค้าแบบ DPU และเปลี่ยนไปใช้เงื่อนไขแบบ DAP แทน
DAP
Delivered at Place
หมายความว่าผู้ขายได้ส่งมอบสินค้า และถ่ายโอนความเสี่ยงไปยังผู้ซื้อ เมื่อสินค้าถูกจัดวางให้พร้อมสำหรับผู้ซื้อบนพาหนะที่ใช้ขนส่งสินค้า และพร้อมสำหรับการขนถ่ายลงจากยานพาหนะ ณ สถานที่ปลายทางที่ระบุไว้ หรือ ณ จุดที่ตกลงกันไว้ภายในสถานที่นั้น หากได้มีการตกลงกันไว้ก่อน ผู้ขายเป็นผู้แบกรับความเสี่ยงทั้งหมดที่เกิดจากการนำสินค้าไปยังสถานที่ปลายทางที่ระบุไว้ หรือ ณ จุดที่ตกลงกันไว้ภายในสถานที่นั้น ดังนั้น ภายใต้ Incoterms นี้ การส่งมอบสินค้าและการไปถึงจุดหมายปลายทางคือสิ่งเดียวกัน
DDP
Delivered Duty Paid
หมายความว่าผู้ขายได้ส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้ซื้อ เมื่อผู้ขายจัดวางสินค้าให้พร้อมสำหรับผู้ซื้อบนพาหนะที่ใช้ขนส่งสินค้า และปฏิบัติพิธีการขาออกให้ และสินค้านั้นพร้อมสำหรับการขนถ่ายลงจากยานพาหนะ ณ สถานที่ปลายทางที่ได้ระบุไว้ หรือ ณ จุดที่ตกลงกันไว้ภายในสถานที่นั้น หากไดัมีการตกลงกันไว้ก่อน ผู้ขายเป็นผู้แบกรับความเสี่ยงทั้งหมดที่เกิดจากการนำสินค้าไปยังสถานที่ปลายทางที่ระบุไว้ หรือ ณ จุดที่ตกลงกันไว้ภายในสถานที่นั้น ดังนั้น ภายใต้ Incoterms นี้ การส่งมอบสินค้าและการไปถึงจุดหมายปลายทางคือสิ่งเดียวกัน
มี 4 ความคุ้มครองสำหรับการขนส่งประเภทนี้: :
  • FAS (Free Alongside Ship)
  • FOB (Free on Board)
  • CFR (Cost and Freight)
  • CIF (Cost, Insurance, Freight)
ข้อมูลข้อตกลงการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศดังกล่าวนี้ได้ลงรายการไว้เพื่อให้คุณได้ทราบเท่านั้นเพราะมันไม่จำเป็นต้องใช้เมื่อต้องขนส่งกับดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส