Trade Terms Definitions (on Manage Defaults/Customs Clearance)

Incoterms® Definition

EXW Ex Works หน้าที่ของผู้ขายคือทำให้สินค้ามีอยู่ ณ สถานที่ของผู้ขายหรือสถานที่อื่นๆ ที่กำหนด (สำนักงาน, โรงงาน, โกดัง, เป้นต้น) ส่วนผู้ซื้อต้องรับภาระในค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการเอาสินค้าจากสถานที่ของผู้ขายไปยังปลายทางที่ต้องการทั้งหมด ข้อตกลงนี้กำหนดให้ผู้ขายมีความรับผิดชอบน้อยที่สุด
FCA Free Carrier หน้าที่ผู้ขายคือส่งมอบสินค้ารวมถึงการผ่านพิธีการส่งออกไปยังผู้รับขนที่กำหนดโดยผู้ซื้อเพื่อไปยังสถานที่ที่ได้ตกลงกันไว้ คู่สัญญาพึงกำหนดความตกลงให้เฉพาะเจาะจงเท่าที่เป็นไปได้เพื่อความชัดเจนในสถานที่ส่งมอบ โดยที่ความเสี่ยงตกแก่ผู้ซื้อ ณ จุดๆ นั้น
CPT Carriage Paid To ผู้ขายต้องมีหน้าที่ชำระค่าขนส่งสินค้าแก่ผู้รับขนหรือบุคคลอื่นที่กำหนดโดยผู้ขาย ณ สถานที่ปลายทาง เมื่อส่งมอบแล้ว ความเสี่ยงจากความสูญเสียหรือเสียหายของสินค้าจะโอนจากผู้ขายมายังผู้ซื้อ ข้อตกลงนี้กำหนดให้ผู้ขายต้องผ่านพิธีการเพื่อการส่งออก
CIP Carriage and Insurance Paid To ผู้ขายมีความรับผิดชอบเช่นเดียวกับ CPT แต่ยังกำหนดหน้าที่ให้ผู้ขายจัดหาประกันภัยแก่สินค้าที่สูญหาย หรือเสียหายขึ้นระหว่างการขนส่งสินค้า โดยการประกันภัยนั้นต้องจัดหาความคุ้มครองให้ครอบคลุมเป็นอย่างน้อยที่สุดและผู้ขายต้องผ่านพิธีการเพื่อการส่งออกด้วย
DPU Delivered At Place Unloaded ภาระความเสี่ยงของผู้ขายจะถูกถ่ายโอนไปยังผู้ซื้อทันทีที่สินค้าจัดส่ง ณ จุดส่งมอบปลายทางที่ระบุเป็นจุดที่ผู้ซื้อระบุให้ส่งมอบสินค้า หรือ สถานที่ที่ผู้ขายและผู้ซื้อทำการตกลงกันผู้ขายจะเป็นผู้รับภาระและความเสี่ยงทั้งหมดจนถึงจุดส่งมอบปลายทางที่ระบุภายใต้กฎการจัดส่งสินค้า และ การส่งมอบสินค้า ณ สถานที่ปลายทางที่ระบุ จึงมีความหมายเดียวกัน.DPU เป็น Incoterm ที่ ให้ผู้ขายส่งมอบสินค้า ณ สถานที่ปลายทางที่ระบุ ฉะนั้น ผู้ขายควรต้องตรวจสอบและมั่นใจว่าสินค้าจะถูกส่งมอบ ณ จุดส่งมอบปลายทางที่ระบุ หากผู้ขายไม่ต้องการที่จะรับภาระความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายในการส่งมอบสินค้า ผู้ขายควรหลีกเลี่ยงการใช้ Incoterm DPU และ ควรใช้ Incoterm DAP แทน
DAP Delivered At Place ผู้ขายต้องส่งมอบสินค้าเมื่อถูกวางยังจุดระบายของผู้ซื้อ โดยวิธีการขนส่งที่พร้อมจะระบายสินค้า ณ สถานที่ปลายทางตามที่ตกลงกัน ผู้ขายมีหน้าที่ผ่านพิธีการเพื่อการส่งออก ส่วนผู้นำเข้ารับผิดชอบในการดำเนินการทางพิธีการศุลกากรเพื่อการนำเข้า และชำระค่าธรรมเนียมการนำเข้า
DDP Delivered Duty Paid ผู้ขายมีหน้าที่ส่งมอบสินค้ายังสถานที่ในประเทศที่นำเข้า รวมทั้งรับภาระในค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงในการสินค้าเข้ามายังสถานที่ปลายทาง รวมทั้งค่าธรรมเนียมส่งออกและนำเข้า ภาษีและการผ่านพิธีการศุลกากร