DHL Express Taşıma Şartları ve Koşulları

("Şartlar ve koşullar")

DHL tarafından sunulan hizmetlerden yararlanmak üzere bir sipariş oluşturduğunuzda, “Gönderici” olarak siz, hem kendi adınıza hem de Gönderi’nin alıcısı (“Alıcı”) ve Gönderi ile ilişkisi bulunan diğer tüm şahıslar adına işbu Hükümler ve Şartlar’ın geçerli olacağını kabul etmiş olursunuz.

“Gönderi”, tek bir taşıma senedi kapsamında teslimata çıkan ve havayolu, karayolu veya sair taşıma yöntemleri de dâhil olmak üzere DHL’in seçeceği herhangi bir şekilde taşınabilen tüm belge ve kolileri ifade eder. Bir “taşıma senedi”nde, DHL’in ya da Gönderici’nin otomatik sistemleri tarafından hazırlanmış etiket, barkod, irsaliye ya da konşimento notu veya bunların elektronik versiyonları gibi Gönderi’yi tanımlamaya yarayacak unsurlar ya da evraklar yer almalıdır. Her bir Gönderi, bu belgede düzenlenen sınırlı sorumluluk esasına göre taşınır. Gönderici’nin daha geniş kapsamlı korumaya ihtiyaç duyması halinde, ek bedel karşılığında sigorta yaptırılabilir (Ayrıntılı bilgiyi belgenin devamında bulabilirsiniz). “DHL”, DHL Express Network’ün herhangi bir üyesini ifade eder.

DHL, hizmetlerini sunmak için aşağıdaki eylemlerden herhangi birini Gönderici veya Alıcı namına gerçekleştirebilir: (1) Tüm belgeleri doldurmak, ürün ya da hizmet kodlarını tanzim etmek ve yürürlükteki yasa ve mevzuatlar uyarınca gerekli olan tüm harç, vergi veya diğer ücretleri (“Gümrük Vergileri”) ödemek; (2) Gönderici’nin ya da Alıcı’nın yetkili yasal vekili olarak işlem yürütmek ya da ihracat kontrolü ve gümrük işlemlerini gerçekleştirmesi için bir gümrük müşaviri görevlendirmek ve;(3) DHL’in makul kanaati çerçevesinde yetkili olduğunda karar kıldığı herhangi bir şahsın isteği üzerine Gönderi’yi Alıcı’nın gümrük müşavirine veya başka bir adrese yeniden yönlendirmek. Gönderici ya da Alıcı, DHL’in bir Gönderi’yi gümrükten çekebilmesi için yürürlükteki yasalarca gerekli sayılan her türlü ek yetkilendirmeyi sağlayacaktır.
Bir Gönderi aşağıdaki hallerde kabul edilmeyecektir:
 • Bütün halde ateşli silahlar, mühimmat, patlayıcılar, patlayıcı cihazlar ya da mukayese silahları, hava tabancaları, replika ya da taklit ateşli silahlar; nakit para; külçe (herhangi bir değerli metalden); canlı hayvan, fil dişi gibi yasaklı hayvan parçaları ya da kalıntıları; insan kalıntıları ya da külleri; değerli ya da yarı değerli taşlar; kenevir veya türevleri; ya da uyuşturucu maddeler veya yasa dışı haplar gibi kanunen yasak mallar içeriyorsa,
 • ADR (Tehlikeli Mallara dair Avrupa Karayoluyla Nakliye Yönetmeliği), IATA (Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği), ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü) ya da diğer ilgili kurumlar tarafından riskli malzeme, tehlikeli madde, yasaklanmış ya da kısıtlanmış mal olarak sınıflandırılan kalemler (“Tehlikeli Maddeler”) arasında yer alıyorsa,
 • DHL’in güvenli şekilde ya da yasal olarak taşıması mümkün olmayan herhangi başka bir şey içeriyorsa,
 • Adres yanlışsa, uygun ibareler yazılmamışsa ya da ambalajı, olağan elleçleme ile güvenli şekilde taşınabilmesine izin vermeyecek ölçüde kusurlu veya yetersizse,
 • Gönderici, Alıcı ya da Gönderi ile doğrudan ya da dolaylı olarak ilgisi olan herhangi başka bir taraf, yürürlükteki herhangi bir yaptırım listesinde engelli ya da kısıtlanmış taraf olarak yer alıyorsa.

Gönderiler, posta kutularına veya posta kodlarına teslim edilemezler. Gönderiler, Gönderici tarafından bildirilen Alıcı adresine teslim edilir ancak adı yazılı Alıcı’ya şahsen teslim etme zorunluluğu bulunmaz. Bir merkezi teslimat noktasının adres gösterildiği gönderiler bu noktaya teslim edilecektir.

DHL, Alıcı’yı gönderinin teslimata çıktığı ya da teslimatın yapılamadığı konusunda bilgilendirebilir. Alıcı’ya, başka bir gün teslimat, imzanın gerekli olmadığı teslimat, yeniden yönlendirme veya gönderinin DHL Hizmet Noktaları’ndan alınması gibi alternatif teslimat seçenekleri sunulabilir.

Gönderinin, Madde 2’de tarif edilen türden kabul edilemez bir gönderi olması veya gümrükleme amacıyla değerinin düşük gösterilmesi durumunda ya da Alıcı’nın makul çabalara rağmen tespit edilememesi veya yerinin bulunamaması halinde veya Alıcı, teslimatı kabul etmez, Gümrük Vergileri’ni veya diğer Sevkiyat masraflarını ödemezse, DHL; Gönderi’yi masrafları Gönderici’nin hesabına olmak kaydıyla iade etmek üzere makul gayreti gösterecektir. İadenin yapılamaması halinde Gönderi, Gönderici’ye veya diğer herhangi bir şahsa karşı herhangi bir sorumluluk altına girilmeksizin serbest bırakılabilir, elden çıkarılabilir, satılabilir. DHL, herhangi bir kanun ya da kolluk kuvveti tarafından Gönderici’ye bütün olarak ya da kısmen iade etmekten men edildiği takdirde ilgili Gönderi’yi ya da herhangi bir Tehlikeli Madde Gönderisi’ni imha etme hakkına sahiptir.

DHL, emniyet, güvenlik, gümrük veya sair yasal nedenlerden dolayı önceden bildirimde bulunmaksızın, herhangi bir Gönderi’yi açma ve muayene etme hakkına sahiptir.

DHL’in Gönderi ücretleri, parça başına gerçek veya hacimsel ağırlığın hangisi daha yüksekse o rakama göre hesaplanır ve herhangi bir parça, bu değeri teyit etmek için DHL tarafından tekrar tartılabilir veya tekrar ölçülebilir.

Gümrük Vergileri veya DHL’in varış ülkesindeki web sitesinde belirtilmiş olan sair masraflar, teslimat öncesinde Alıcı’dan istenebilir.

DHL’in Gümrük makamındaki kredisini kullanarak ödediği ücretler ya da Alıcı adına ödediği tüm Gümrük Harçları da bu kapsamdadır. Alıcı’nın ödeme gerçekleştirmemesi durumunda, tüm Gümrük Vergileri ve DHL’in sağladığı hizmetlerden dolayı borçlu olunan sair masraflar veya DHL tarafından Alıcı ya da Gönderici namına gerçekleştirilen masraflar, Gönderici tarafından ödenir ya da tazmin edilir.

6.1 DHL’in havayoluyla taşıması yapılan bir Gönderi’ye ilişkin sorumluluğu (karayolunun yardımcı taşıma şekli olarak kullanıldığı veya yol üzerinde duraklamaların olduğu haller da dahildir), Montreal Sözleşmesi veya Varşova Sözleşmesi (hangisi geçerliyse) hükümleriyle, bu Sözleşme’nin uygulanmadığı hallerde ise, (i) rayiç piyasa değeriyle veya beyan edilen değerle veya (ii) beher kilogram başına 22 Özel Çekme Haklarıyla/SDR (kilogram başına yaklaşık 30,00US$) sınırlı olacaktır. Gönderi’nin taşımasının sadece karayoluyla yapıldığı haller haricinde, bu limitler, diğer tüm taşıma yöntem ve şekilleri için geçerli olup sadece karayoluyla taşımada, aşağıdaki limitler uygulanacaktır.

Karayolu üzerinden yurtdışına veya başka bir ülkeye yapılan Gönderilerde DHL’in sorumluluğu, CMR Konvansiyonu (Uluslararası Karayolu Taşımacılığında Koşulları Standardize Ederek Taşıyıcının Sorumluluklarını Belirleyen Sözleşme)) hükümleri çerçevesinde (i) rayiç piyasa değeriyle veya beyan edilen değerle veya (ii) beher kilogram başına 8,33 Özel Çekme Haklarıyla/SDR (kilogram başına yaklaşık 11,00US$) sınırlı olacaktır. Bu limitler, ilgili ülkenin ulusal taşımacılık mevzuatında zorunlu veya daha düşük sınırlı sorumluluk değerleri yoksa ulusal karayolu taşımacılığı için de geçerli olacaktır.

Gönderici’nin bu limitleri yetersiz bulması halinde, özel bir değer beyanında bulunabilir ve Madde 8’de tarif edildiği üzere sigorta talep edebilir veya kendi sigorta düzenlemelerini yerine getirebilir.

DHL’in sorumluluğu, yalnızca Gönderi’nin doğrudan uğradığı zarar ve hasarla sınırlı olup, işbu Madde 6’da belirtilen beher kilogram başı limitlere tabidir. Diğer her türlü zarar ve ziyan (sadece sayılacaklarla sınırlı olmaksızın kar kayıpları, gelir, faiz, gelecekteki iş kayıpları da dahildir), dolaylı veya özel olsalar dahi ve zarar ziyan riski önceden DHL’e bildirilmiş olsa bile DHL’in sorumluluğu altında değildir.

6.2 DHL, Gönderi’yi, DHL’in düzenli teslimat programlarına göre teslim etmek için makul tüm gayreti gösterecektir; bununla birlikte bu programlar bağlayıcı değildir ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçasını teşkil etmemektedir. DHL, belirli Gönderiler haricinde gecikmelerin sebebiyet verdiği zarar ziyandan sorumlu tutulamaz. Gönderici, Para İadesi Garantisi (“Money Back Guarantee”) şartları ve koşulları uyarınca sınırlı gecikme tazminatı talep edebilir.

Tüm talepler, DHL’in Gönderi’yi kabul ettiği tarihten itibaren otuz (30) gün içerisinde yazılı olarak DHL’e yapılmalıdır; aksi takdirde DHL hiçbir şekilde sorumluluk üstlenmeyecektir. Talepler, beher Gönderi başına bir taleple sınırlıdır. Bu talebin ödemesi, Gönderi’yle ilgili her türlü zarar ve ziyan için tam ve nihai ödeme anlamındadır.
Gönderici’nin taşıma senedinin ön yüzündeki sigorta bölümünü doldurarak veya DHL’in otomatik sistemleri üzerinden yazılı olarak DHL’e bu yönde talimat vermesi ve ilgili sigorta primini ödemesi kaydıyla, DHL, Gönderi’nin maruz kalabileceği zarar veya ziyanla ilgili olarak malların tam değerini teminat altına alan sigorta yaptırabilir. Gönderi sigortası, gecikmelerin sebep olduğu zarar veya ziyanı veya dolaylı zarar veya ziyanı teminat altına almaz.
DHL, kontrolü dışında kalan durumlardan doğan zarar veya ziyandan sorumlu değildir. Bu durumlar arasında, sayılacaklarla sınırlı olmamak kaydıyla, elektronik veya fotografik görüntü, kayıt veya verilerin elektriksel veya manyetik tahribata uğraması, silinmesi; DHL tarafından bilinse dahi Gönderi’nin doğası gereği söz konusu olan kusur veya nitelikler; DHL’in istihdamı veya sözleşmesi altında olmayan, örneğin Gönderici, Alıcı, üçüncü taraf, gümrük makamları veya sair resmi görevli gibi kişilerin eylem veya ihmalkârlıkları; üçüncü taraflardan gelen siber saldırılar ya da bilgi güvenliğine ilişkin farklı tehditler; deprem, tayfun, fırtına, sel, sis, savaş, uçak düşmesi, ambargo, isyan, epidemi, pandemi, halk ayaklanması ya da grev gibi “Mücbir Sebep”ler yer almaktadır.
Gönderici, aşağıdaki garanti ve beyanlara riayet etmemesi sonucu oluşacak her türlü yükümlülük, zarar ve ziyana karşı DHL’i tazmin edecek ve DHL ile onun direktörlerinin, yetkililerinin, çalışanlarının ve temsilcilerinin zarar görmesinin önüne geçecektir:
 • Gönderi, yukarıdaki Madde 2 çerçevesinde taşıma için kabul edilebilir mahiyettedir.
 • Gönderi, güvenilir kişiler tarafından güvenli tesislerde hazırlanmıştır ve hazırlık, depolama ve DHL’e götürme süreçleri sırasında izinsiz müdahaleler karşısında korunmuştur.
 • Gönderici, yürürlükteki tüm ihracat kontrol kanunlarına, yaptırımlara, gümrük yasalarına ve yönetmeliklerine veya malların ithalat, ihracat, geçiş ya da transferine ilişkin diğer tüm geçerli mevzuat gerekliliklerine ve kısıtlamalara uymuştur,
 • Gönderici, Gönderi içinde yer alan ve hükumet yetkililerinin onayına ve denetime tabi her türlü çift kullanımlı ya da askeri malzemeyi DHL’e beyan etmiştir,
 • Gönderici, yürürlükteki yasaların gerektirdiği şekilde veya DHL'den gelen talep üzerine tüm bilgileri, izinleri, lisansları veya diğer resmî yetki belgelerini ve evrakları sağlamıştır ve Gönderici ve Alıcı bilgileri ve malların değeri ve açıklaması da dahil olmak üzere, Gönderici veya temsilcileri tarafından sağlanan tüm bilgiler, izinler, lisanslar veya diğer resmî yetki belgeleri ve evraklar, doğru, eksiksiz ve hatasızdır,
 • Gönderici, DHL’e kişisel veriler sağlarken ilgili kişileri, nakliye, gümrükleme ve teslimat süreçleri için gerekli olan e-posta adresi ve telefon numarası gibi Alıcı bilgileri de dahil olmak üzere kişisel verilerin paylaşıldığına dair bilgilendirmek de dahil olacak şekilde bu verilerin işlenmesi ve paylaşılması için tüm yasal yükümlülüklerini yerine getirmiştir.
Gönderici, Gönderi’nin yoldaki transit duraklama noktaları üzerinden taşınma olasılığı da dahil tüm güzergah hatlarını ve kullanılacak farklı rotaları kabul etmektedir.
İşbu Hüküm ve Şartlar’la ilgili olarak ortaya çıkan her türlü uyuşmazlığın çözümünde yetkili merci, gayri mühasıran Gönderi’nin menşei noktasının mahkemeleri olacaktır ve bu ülkedeki kanunlara göre yorumlanıp uygulanacaktır. Gönderici, kanunlarda aksi belirtilmedikçe, bu mahkemelerin yargı yetkisini gayri kabili rücu kabul eder.
Herhangi bir hükmün geçersiz veya uygulanamaz olması, işbu Hüküm ve Koşullar’ın diğer herhangi bir kısmını etkilemeyecektir.
Geçerli Eylül 1, 2021
Yukarı dön