DHL Express Taşıma Şartları ve Koşulları

("Şartlar ve koşullar")

DHL’den hizmet talep ederken, “Gönderici” olarak sizler kendi adınıza ve Gönderi alıcısı (”Alıcı”) ve Gönderi’yle herhangi bir ilgisi bulunan başka şahıslar adına işbu Hüküm ve Koşullar’ın uygulanıp geçerli olacağını kabul etmektesiniz.

“Gönderi”, tek bir taşıma senedi (“Waybill”) kapsamında teslimata çıkan ve havayolu, karayolu veya sair taşıma yöntemleri de dâhil olmak üzere DHL’in seçeceği herhangi bir şekilde taşınabilen tüm belge, paket ve kolileri ifade eder. Bir “Waybill”, DHL’in veya Gönderici’nin otomatik sistemleri tarafından hazırlanan ve Gönderi’nin bilgilerini gösteren bir belgeyi veya etiket, barkod, irsaliye veya mal gönderme belgesini veya bunun elektronik versiyonunu ifade eder. Her bir Gönderi, burada düzenlenen şekilde, sınırlı sorumlu bir esas üzerinden taşınmaktadır. Gönderici’nin daha geniş kapsamlı korumaya ihtiyaç duyması halinde, ek bedel karşılığında sigorta yaptırılabilir (Daha ayrıntılı bilgi için lütfen ilerleyen paragrafları okuyunuz). “DHL”, DHL Express Network’ün herhangi bir üyesini ifade eder.

DHL, hizmetlerini sunmak için aşağıdakileri Gönderici veya Alıcı namına yerine getirebilir: (1) Belgeleri doldurmak, ürün veya hizmet kodlarını değiştirmek veya yürürlükteki kanun ve mevzuat çerçevesinde gerekli olan her türlü vergiyi, resmi veya cezayı (“Gümrük Vergileri”) ödemek; (2) Gümrük ve ihracat kontrolü amacıyla Gönderici’nin nakliye komisyoncusu ve yalnızca gümrükten çekme ve giriş işlemlerini gerçekleştirecek gümrük komisyoncusu görevlendirilmesi amacıyla Alıcı olarak hareket edip hizmet vermek; (3) Gönderi’yi Alıcı’nın gümrük komisyoncusuna veya DHL’in makul kanaati çerçevesinde yetkili olduğu düşünülen herhangi bir şahsın isteği üzerine başka bir adrese tekrar yönlendirmek.
Bir Gönderi aşağıdaki hallerde kabul edilmeyecektir:
  • İlgili gümrük yönetmelikleri uyarınca gerekli olduğu zaman, gümrük beyannamesi düzenlenmemişse;
  • Taklit mallar, hayvan, külçe altın, para, döviz, değerli taşlar, silahlar, patlayıcılar ve mühimmat, insan kalıntıları ile fildişi ve uyuşturucu gibi yasadışı kalemler içeriyorsa;
  • IATA (Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği), ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü), ADR (Tehlikeli Mallara dair Avrupa Karayoluyla Nakliye Yönetmeliği) veya diğer ilgili kurumlar tarafından yasaklanmış veya kısıtlanmış materyaller, tehlikeli malzeme veya mal olarak sınıflandırılan gönderiler;
  • Adres yanlışsa, uygun ibareler yazılmamışsa veya ambalajı, gönderinin olağan elleçleme ve taşıma işlemleri sırasında dahi emniyetli şekilde nakline izin vermeyecek ölçüde kusurlu veya yetersizse;
  • DHL’in emniyetli veya yasal şekilde taşınmayacağına kanaat getirdiği herhangi başka bir şey içeriyorsa.

Gönderiler, posta kutularına veya posta kodlarına teslim edilemezler. Gönderiler, Gönderici’nin bildireceği Alıcı adresine teslim edilecek olmakla birlikte, şahsen adı yazan Alıcı’ya teslim edilecek diye bir kaide yoktur. Merkezi bir teslimat alanında yer alan adrese yönelik gönderiler bu alana teslim edilecektir.

DHL, yapılacak bir teslimatı veya teslimatın yapılamadığını Alıcı’ya bildirebilir. Alıcı’ya, başka bir gün teslimat, imzanın gerekli olmadığı teslimat, yeniden yönlendirme veya gönderinin DHL Hizmet Noktaları’ndan alınması gibi alternatif teslimat seçenekleri sunulabilir. Gönderici, istek üzerine belirli teslimat seçeneklerini devre dışı bırakabilir.

Gönderinin, Madde 2’de tarif edilen türden kabul edilemez bir gönderi olması veya gümrükleme amacıyla değerinin düşük gösterilmesi durumunda veya Alıcı’nın makul çabalara rağmen tespit edilememesi veya yerinin bulunamaması halinde, veya Alıcı, teslimatı kabul etmez, Gümrük Vergileri’ni veya diğer Sevkiyat masraflarını ödemezse, DHL; Gönderi’yi masrafları Gönderici’nin hesabına olmak üzere iade etmek için makul gayreti gösterecektir; iadenin yapılamaması halinde Gönderi, Gönderici’ye veya diğer herhangi bir şahsa karşı herhangi bir sorumluluk altına girilmeksizin serbest bırakılabilir, elden çıkarılabilir, satılabilir ve bu satıştan elde edilecek işlemler, Gümrük Vergileri’nin ödenmesinde kullanılabilir. Gönderi masrafları ile ilgili idari masrafları ve satış gelirlerinin bakiyesi, Gönderici’ye iade edilmelidir. DHL, kanunlar uyarınca Gönderici’ye iade etmekten men edildiği herhangi bir Gönderi’yi ve Tehlikeli Mallar’ı imha etme hakkına sahiptir.

DHL, emniyet, güvenlik, gümrük veya sair yasal nedenlerden dolayı önceden bildirimde bulunmaksızın, herhangi bir Gönderi’yi açma ve muayene etme hakkına sahiptir.

DHL’in Gönderi ücretleri, parça başına gerçek veya hacimsel ağırlığın hangisi daha yüksekse o rakama göre hesaplanır ve herhangi bir parça, bu değeri teyit etmek için DHL tarafından tekrar tartılabilir veya tekrar ölçülebilir.

Gönderici veya DHL’in Alıcı adına hareket ettiği hallerde Alıcı, DHL tarafından verilen hizmetlerden dolayı borçlu olunan Gümrük Vergileri’ni veya DHL’in Gönderici veya Alıcı adına yaptığı tüm Gönderi veya sair masrafları ödeyecek veya DHL’in ödediği durumlarda DHL’i tazmin edecektir. Teslimattan önce Gümrük Vergileri’nin ödenmesi istenebilir.

DHL’in Gümrük Makamları nezdindeki kredisini kullanması veya DHL’de hesabı olmayan bir Alıcı adına herhangi bir Gümrük Vergisi’ni peşinen ödemesi halinde, DHL, ücret tahsil etme hakkına sahip olacaktır.

6.1 DHL’in havayoluyla taşıması yapılan bir Gönderi’ye ilişkin sorumluluğu (karayolunun yardımcı taşıma şekli olarak kullanıldığı veya yol üzerinde duraklamaların olduğu haller da dahildir), Montreal Sözleşmesi veya Varşova Sözleşmesi (hangisi geçerliyse) hükümleriyle, bu Sözleşme’nin uygulanmadığı hallerde ise, (i) rayiç piyasa değeriyle veya beyan edilen değerle veya (ii) beher kilogram başına 22 Özel Çekme Haklarıyla/SDR (kilogram başına yaklaşık 30,00US$) sınırlı olacaktır. Gönderi’nin taşımasının sadece karayoluyla yapıldığı haller haricinde, bu limitler, diğer tüm taşıma yöntem ve şekilleri için geçerli olup sadece karayoluyla taşımada, aşağıdaki limitler uygulanacaktır.

Karayolu üzerinden yurtdışına veya başka bir ülkeye yapılan Gönderilerde DHL’in sorumluluğu, CMR Konvansiyonu (Uluslararası Karayolu Taşımacılığında Koşulları Standardize Ederek Taşıyıcının Sorumluluklarını Belirleyen Sözleşme)) hükümleri çerçevesinde (i) rayiç piyasa değeriyle veya beyan edilen değerle veya (ii) beher kilogram başına 8,33 Özel Çekme Haklarıyla/SDR (kilogram başına yaklaşık 11,00US$) sınırlı olacaktır. Bu limitler, ilgili ülkenin ulusal taşımacılık mevzuatında zorunlu veya daha düşük sınırlı sorumluluk değerleri yoksa ulusal karayolu taşımacılığı için de geçerli olacaktır.

Gönderici’nin bu limitleri yetersiz bulması halinde, özel bir değer beyanında bulunabilir ve Madde 8’de tarif edildiği üzere sigorta talep edebilir veya kendi sigorta düzenlemelerini yerine getirebilir.

DHL’in sorumluluğu, yalnızca Gönderi’nin doğrudan uğradığı zarar ve hasarla sınırlı olup, işbu Madde 6’da belirtilen beher kilogram başı limitlere tabidir. Diğer her türlü zarar ve ziyan (sadece sayılacaklarla sınırlı olmaksızın kar kayıpları, gelir, faiz, gelecekteki iş kayıpları da dahildir), dolaylı veya özel olsalar dahi ve zarar ziyan riski önceden DHL’e bildirilmiş olsa bile DHL’in sorumluluğu altında değildir.

6.2 DHL, Gönderi’yi, DHL’in düzenli teslimat programlarına göre teslim etmek için makul tüm gayreti gösterecektir; bununla birlikte bu programlar bağlayıcı değildir ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçasını teşkil etmemektedir. DHL, belirli Gönderiler haricinde gecikmelerin sebebiyet verdiği zarar ziyandan sorumlu tutulamaz. Gönderici, Para İadesi Garantisi (“Money Back Guarantee”) şartları ve koşulları uyarınca sınırlı gecikme tazminatı talep edebilir.

Tüm talepler, DHL’in Gönderi’yi kabul ettiği tarihten itibaren otuz (30) gün içerisinde yazılı olarak DHL’e yapılmalıdır; aksi takdirde DHL hiçbir şekilde sorumluluk üstlenmeyecektir. Talepler, beher Gönderi başına bir taleple sınırlıdır. Bu talebin ödemesi, Gönderi’yle ilgili her türlü zarar ve ziyan için tam ve nihai ödeme anlamındadır.
Gönderici’nin taşıma senedinin (“Waybill”) ön yüzündeki sigorta bölümünü doldurarak veya DHL’in otomatik sistemleri üzerinden yazılı olarak DHL’e bu yönde talimat vermesi ve ilgili primi ödemesi kaydıyla, DHL, Gönderi’nin maruz kalabileceği zarar veya ziyanla ilgili olarak Gönderi’nin değerini teminat altına alan sigorta yaptırabilir. Gönderi sigortası, gecikmelerin sebep olduğu zarar veya ziyanı veya dolaylı zarar veya ziyanı teminat altına almaz.
DHL, kontrolü dışında kalan durumlardan doğan zarar veya ziyandan sorumlu değildir. Bu durumlar arasında sayılacaklarla sınırlı olmamak kaydıyla, elektronik veya fotografik görüntü, kayıt veya verilerin elektriksel veya manyetik tahribata uğraması, silinmesi, DHL tarafından bilinse dahi Gönderi’nin niteliğiyle ilgili ayıplar veya özellikler veya DHL’in istihdamı veya sözleşmesi altında olmayan örn. Gönderici, Alıcı, üçüncü taraf, gümrük makamları veya sair resmi görevli gibi kişilerin eylem veya ihmalkarlıkları, deprem, tayfun, fırtına, sel, sis, savaş, uçağın düşmesi, ambargo, sivil kargaşa veya işçi işveren uyuşmazlıkları gibi. “Mücbir Sebep”ler yer almaktadır.
Gönderici, aşağıdaki beyan ve garantilerine riayet etmemesi neticesinde ortaya çıkacak her türlü zarar ziyan karşısında DHL’i tazmin edecek ve zarar görmesinin önüne geçecektir:
  • Gönderici’nin veya temsilcisinin verdiği tüm bilgiler, eksiksiz ve doğudur.
  • Gönderi, yukarıdaki Madde 2 çerçevesinde taşıma için kabul edilebilir mahiyettedir.
  • Gönderi, güvenilir kişiler tarafından güvenli tesislerde hazırlanmıştır ve hazırlık, depolama ve DHL’e götürme süreçleri sırasında izinsiz müdahaleler karşısında korunmuştur.
  • Gönderici, yürürlükteki tüm gümrük, ithalat, ihracat, veri koruma kanunlarına, yaptırımlara, ambargolara ve sair mevzuata uymuştur;
  • Gönderici, nakliye, gümrükten çekme ve teslimat süreçleri için gerekli olan e-posta adresi ve telefon numarası gibi Alıcı bilgileri de dahil olmak üzere, DHL’e verilen tüm kişisel bilgiler için gereken her türlü izni almıştır.
Gönderici, Gönderi’nin yoldaki transit duraklama noktaları üzerinden taşınma olasılığı da dahil tüm güzergah hatlarını ve kullanılacak farklı rotaları kabul etmektedir.
İşbu Hüküm ve Koşullar’la ilgili olarak ortaya çıkan her türlü uyuşmazlığın çözümünde yetkili merci, DHL lehine olacak şekilde, gayrimühasıran Gönderi’nin menşei noktasının mahkemeleri olacaktır ve Göndericinin ülkesindeki kanunlara göre yorumlanıp uygulanacaktır. Gönderici, kanunlarda aksi belirtilmedikçe, bu mahkemelerin kazai yetkisini gayri kabili rücu kabul eder.
Herhangi bir hükmün geçersiz veya uygulanamaz olması, işbu Hüküm ve Koşullar’ın diğer herhangi bir kısmını etkilemeyecektir.
Geçerli Mart 6, 2020
Back to Top