MyDHL+ Privacy Notice

Elektronická řešení pro přepravu zásilek
Zavřít
Elektronická řešení pro přepravu zásilek


Elektronická řešení pro přepravu zásilek zahrnují, ale nejsou omezena pouze na: MyDHL+, IntraShip, Online Shipping, Import Express Online, Express Logistics Platform

Kategorie údajů

 • Jméno a příjmení, Telefonní číslo a Emailová adresa z Odesílatel
 • Jméno a příjmení, Telefonní číslo a Emailová adresa z Příjemce
 • Jméno a příjmení, Telefonní číslo a Emailová adresa z Plátce
 • Jméno a příjmení, Telefonní číslo a Emailová adresa z Objednavatel
 • Pokud je to možné, DIČ z Odesílatel               
 • Pokud je to možné, DIČ z Příjemce
 • Pokud je to možné, údaje nezbytné pro účely celního řízení
 • Pokud je to možné, Payment Details

Účel a titul zpracování

Údaje jsou zpracovávány primárně za účelem plnění smluvních povinností na základě článku 6 (1) (b) GDPR.
Dle článku 6 (1) (c) zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje, např. v případě povinnosti zveřejnění vyšetřujícím orgánům.

V poslední řadě, zpracování za účely uvedenými níže je založeno na oprávněném zájmu dle článku 6 (1) (f) GDPR:

 • Jako součást našich bezpečnostních opatření (např. pro účely odhalování trestné činnosti),
 • Pro sestavování statistik,
 • Pro účely zajištění kvality, optimalizace procesů a plánování.

Správce identifikoval oprávněný zájem jako právní titul ve výše zmíněném, a to v zájmu zajištění hladkého průběhu a průběžného vylepšování kvality produktů a služeb.  Neexistuje žádný odporující oprávněný zájem, protože jsou minimalizovány rušivé efekty zpracování, například pomocí pseudonymizace.

Příjemci či kategorie příjemců

a) Informace jsou poskytnuty společnostem účastnícím se poskytování poštovních/dodavatelských služeb.
b) Informace jsou poskytnuty v rámci plnění zákonných povinností (například vyšetřujícím orgánům).

Přenos do třetích zemí (tj. data jsou přenášena do země mimo Evropský Hospodářský Prostor (EHP))

a) Vaše data jsou zpracovávána ve třetí zemi na základně smluv, pokud jste nás k tomu oprávnili (např. doručení zásilky do třetí země).
b) Vnitroskupinový (v rámci skupiny DPDHL) dodavatel služby může být pověřen poskytnout IT nebo jiné služby na základě Závazných podnikových Pravidel.

Shromážděné osobní identifikační údaje
Zavřít
Shromážděné osobní identifikační údaje


Soubor snímků/kopií dokladů totožnosti (např. pas, řidičský průkaz) vydaných státní správou

Kategorie údajů

 • Jméno a příjmení, Adresa, z Odesílatel
 • Jméno a příjmení, Adresa, z Příjemce
 • Jméno a příjmení, Adresa, z Plátce
 • Jméno a příjmení, Adresa, z Objednavatel
 • Číslo průkazu totožnosti (např. číslo pasu, číslo občanského průkazu), z Odesílatel
 • Číslo průkazu totožnosti (např. číslo pasu, číslo občanského průkazu), z Příjemce
 • Číslo průkazu totožnosti (např. číslo pasu, číslo občanského průkazu), z Plátce
 • Číslo průkazu totožnosti (např. číslo pasu, číslo občanského průkazu), z Objednavatel
 • Datum narození, z Odesílatel
 • Datum narození, z Příjemce
 • Datum narození, z Plátce
 • Datum narození, z Objednavatel
 • Místo narození, z Odesílatel
 • Místo narození, z Příjemce
 • Místo narození, z Plátce
 • Místo narození, z Objednavatel
 • Národnost, z Odesílatel
 • Národnost, z Příjemce
 • Národnost, z Plátce
 • Národnost, z Objednavatel
 • Jakékoli jiné údaje, které se objevují na průkazu totožnosti

Účel a titul zpracování

Dodržovat platné zákony o kontrole vývozu a sankcích v případech, kdy zpracování údajů o odesílateli a příjemci zvyšuje riziko („vysoké shody“) v souvislosti s možným porušením platných sankcí a / nebo zákona o kontrole vývozu.

Příjemci či kategorie příjemců

Ke zveřejnění dochází na základě zákonné povinnosti (např. příslušnému orgánu pro kontrolu vývozu v případě, kdy to vyžaduje zákon).

Řešení pro odepření služby nežádoucím stranám/osobám (Denied Party Screening Solutions / DPSS)
Zavřít
Řešení pro odepření služby nežádoucím stranám/osobám (Denied Party Screening Solutions / DPSS)


Kategorie údajů

 • Jméno a příjmení, Telefonní číslo a Emailová adresa z Odesílatel
 • Jméno a příjmení, Telefonní číslo a Emailová adresa z Příjemce
 • Jméno a příjmení, Telefonní číslo a Emailová adresa z Plátce
 • Jméno a příjmení, Telefonní číslo a Emailová adresa z Objednavatel
 • Pokud je to možné, DIČ z Odesílatel               
 • Pokud je to možné, DIČ z Příjemce
 • Pokud je to možné, údaje nezbytné pro účely celního řízení
 • Pokud je to možné, Payment Details

Účel a titul zpracování
Dodržovat platné zákony o kontrole vývozu a sankcích

Příjemci či kategorie příjemců
Ke zveřejnění dochází na základě zákonné povinnosti (např. příslušnému orgánu pro kontrolu vývozu v případě, kdy to vyžaduje zákon).

Přenos do třetích zemí (tj. data jsou přenášena do země mimo Evropský Hospodářský Prostor (EHP))
a) Vaše data jsou zpracovávána ve třetí zemi na základně smluv, pokud jste nás k tomu oprávnili (např. doručení zásilky do třetí země).
b) Vnitroskupinový (v rámci skupiny DPDHL) dodavatel služby může být pověřen poskytnout IT nebo jiné služby na základě Závazných podnikových Pravidel.
"Zásady ochrany osobních údajů DPDHL (závazná podniková pravidla)" stanoví celofiremní standardní postupy při zpracování dat a jsou specificky zaměřeny na tzv. přenosy do třetích zemí, tedy předávání osobních údajů do zemí mimo EU, které nemají odpovídající úroveň ochrany dat. Chcete-li se dozvědět bližší informace o "Zásadách ochrany osobních údajů DPDHL", použijte následující odkaz.

Můžeme využít poskytovatele služeb, kteří pod naší kontrolou a naším jménem zpracovávají osobní údaje. V případech, kdy jsou údaje přenášeny mimo Evropský hospodářský prostor, podnikáme všechna nezbytná opatření, abychom zajistili, že k tomu dojde v souladu s platnými zákony a předpisy o ochraně údajů.

Spokojenost zákazníků (Net Promoter Approach, NPA)
Zavřít
Spokojenost zákazníků (Net Promoter Approach, NPA)


Kategorie údajů

 • Kontaktní údaje – Jméno a příjmení (osoba, jež byla v kontaktu s DHL), telefon, adresa (ulice, město a poštovní směrovací číslo jsou viditelné na dodávacích a vyzvedávacích kontaktních místech), E-mail (na některých kontaktních místech)

Účel a titul zpracování

Net Promoter Approach (NPA) je jeden ze způsobů, jakým DHL monitoruje názory svých zákazníků a jejich spokojenost. Podporujeme naše zaměstnance, aby proaktivně naslouchali potřebám našich zákazníků a vyžadovali zpětnou vazbu, díky které je DHL schopna lépe reagovat na měnící se potřeby zákazníků. Náhodně vybrané interakce se zákazníky nám slouží k pochopení zkušeností našich zákazníků a k nalezení cesty k neustálému zlepšování našich služeb.

Zpracování je také nezbytné pro účely oprávněných zájmů, sledovaných správcem nebo třetí stranou podle článku 6 (1) f) GDPR.

Zpracování za jinými účely

Správce identifikoval oprávněný zájem jako právní titul ve výše zmíněném, a to v zájmu zajištění hladkého průběhu a průběžného vylepšování kvality produktů a služeb.  Neexistuje žádný odporující oprávněný zájem, protože jsou minimalizovány rušivé efekty zpracování, například pomocí pseudonymizace.

Příjemci či kategorie příjemců

V některých případech je kontaktování zákazníků prováděno třetí stranou zavázanou zpracovatelskou smlouvou.

Přenos do třetích zemí (tj. data jsou přenášena do země mimo Evropský Hospodářský Prostor (EHP))

Vnitroskupinový (v rámci skupiny DPDHL) dodavatel služby může být pověřen poskytnout IT nebo jiné služby na základě Závazných podnikových Pravidel.

Přečíst si více o Oznámení o ochraně soukromí

DHL a DHL Express jsou dceřinými společnostmi Deutsche Post AG.