MyDHL+ Podmínky užívání

 1. DHL Express (Czech Republic) s.r.o., Nádražní 2967/93, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Czech Republic (dále jen „DHL Express“), nabízí online platformu (dále jen „MyDHL +“) zákazníkům, ať už jako soukromým osobám nebo podnikajícím osobám nebo zaměstnancům zastupujícím společnost (dále jen „zákazníci“), aby obchodovalI s DHL Express co nejjednodušším způsobem tím, že umožní tisk štítků, plánování vyzvednutí, uložení kontaktních údajů, sledování zásilek, přenos příslušných dokumentů a dat přímo z počítače odesilatele a další funkce související se službami DHL Express (společně jen „Funkce“).
 2. Tyto podmínky se vztahují na užívání MyDHL + a jeho Funkcí Zákazníkem. Na určité Funkce se mohou vztahovat dodatečné podmínky, které Zákazník přijme samostatně. Na všechny přepravní služby poskytované společností DHL Express se vztahují Přepravní podmínky DHL Express.
 3. Zákazník bude užívat MyDHL + pouze pro účely související s DHL Express, uvedené v části 1. Zákazník je povinen dodržovat tyto Podmínky užití a všechny pokyny k užívání MyDHL + a Funkce. Zákazník není oprávněn (a) upravovat, rušit, deaktivovat žádné funkce, funkčnost nebo bezpečnostní kontroly MyDHL + a jeho funkcí; (b) zničit, zabránit, obejít, odstranit, deaktivovat nebo jinak obcházet jakékoli ochranné mechanismy MyDHL + a jeho funkcí, nebo (c) zpětně analyzovat, dekompilovat, rozebírat nebo odvozovat zdrojový kód, základní myšlenky, algoritmy, strukturu nebo organizační formu MyDHL + a jeho funkce, nebo (d) pronajmout, najímat, sublicencovat, půjčovat nebo jinak distribuovat MyDHL + nebo jakoukoli z Funkcí.
 4. Zákazník, který se chce zaregistrovat pro nepřetržité užívání MyDHL +, vyplní požadovaná data do registračního formuláře. Odesláním aktivačního e-mailu DHL Express potvrdí registraci a Funkce mohou být použity ihned poté.
 5. Při použití funkce „Vytvořit zásilku“ nebo „Naplánovat vyzvednutí“, vytvoření zásilky nebo žádost o vyzvednutí v MyDHL + nezakládá uzavření přepravní smlouvy. Přepravní smlouva bude uzavřena pouze v případě, že bude zásilka předána a přijata společností DHL Express.
 6. Zákazník souhlasí s tím, že DHL Express může kdykoli modifikovat nebo přerušit, dočasně nebo trvale Funkce MyDHL + nebo je nahradit jiným IT řešením podle svého uvážení.
 7. DHL Express si vyhrazuje právo kdykoli změnit a / nebo omezit použití jakékoli Funkce a / nebo obsahu, zejména pokud (a) Funkce a / nebo obsah jsou změněny nebo ukončeny nebo (b) zákazník porušil podmínky užívání MyDHL+ nebo (c) musí být provedeny práce spojené s údržbou systému. Zákazník souhlasí s tím, že společnost DHL Express nebude odpovědná Zákazníkovi ani žádné třetí straně za jakékoli změny, pozastavení nebo ukončení Funkcí a / nebo obsahu.
 8. Všechny texty, grafika, uživatelská rozhraní, databáze, ochranné známky, loga a počítačový kód (dále jen „Obsah“), včetně, ale bez omezení na design, strukturu, výběr, výraz, „vzhledu a pocitu“ a uspořádání takového obsahu v MyDHL + je vlastněna nebo licencována DHL Express a je chráněna zákony o autorských právech a ochranných známkách a dalšími právy duševního vlastnictví. S výjimkou případů výslovně stanovených v Podmínkách užívání MyDHL + nesmí být žádná část MyDHL + a žádný obsah kopírován, reprodukován, znovu publikován, nahráván, přenášen nebo distribuován jakýmkoli způsobem do jakéhokoli jiného počítače, serveru, webové stránky nebo jiného média za účelem zveřejnění nebo distribuce, bez předchozího písemného souhlasu DHL Express.
 9. Zákazník uděluje DHL Express právo používat všechna data, dokumenty nebo jiné informace přenášené zákazníkem v rámci MyDHL +, včetně hlavičkového papíru vaší společnosti, elektronických podpisů a dalších IP, které s ní byly přeneseny („Informace“), pro účely uvedené ve Funkcích. To zahrnuje použití informací za účelem zpracování a přepravy zásilek, včetně využití Služby DHL Paperless Trade. Zákazník nese výlučnou odpovědnost za veškeré případné nároky, ztráty, škody nebo důsledky, které mohou vyplývat z použití nebo v souvislosti s Informacemi, a plně odškodní DHL Express.
 10. Zákazník je odpovědný za veškeré činnosti prováděné prostřednictvím MyDHL +, včetně, ale bez omezení na použití notifikačních Funkcí, a to v souladu s platnými zákony, zejména zákony o ochraně hospodářské soutěže a a ochraně osobních údajů a celními předpisy. Zákazník je povinen zejména získat souhlas každého příjemce pro přijímání e-mailů nebo SMS od DHL Express a všech dalších údajů, dokumentů nebo informací v elektronické podobě a obecně od každé třetí strany, pro osobní údaje vlastněné touto třetí stranou, které Zákazník poskytl společnosti DHL Express. Na žádost DHL Express poskytne Zákazník DHL Express o takovém souhlasu důkaz.
 11. Zákazník použije nabízené bezpečnostní funkce, aktuálně eSecure, a bude se řídit bezpečnostními informacemi poskytnutými v rámci MyDHL + společností DHL Express. Zákazník zejména zachovává v tajnosti povolení k užívání a přístupové oprávnění, která mu byla přidělena, bude je chránit je před přístupem neoprávněných třetích stran a nesdělí je je neoprávněným uživatelům. Zákazník autorizuje pouze osoby, které potřebují přístup k MyDHL + za účelem užívání funkcí jménem Zákazníka (dále jen „oprávněný uživatel“). Zákazník uvědomí oprávněné uživatele o jejich povinnosti a od příslušných uživatelů získá odpovídající záruky. Zákazník bere na vědomí svou vlastní odpovědnost za používání MyDHL +, také v souvislosti se zásilkami, které mohou třetí strany požadovat prostřednictvím MyDHL +. Zákazník souhlasí s tím, že bude DHL Express okamžitě informovat o každém neoprávněném užití jeho účtu nebo hesla nebo o každém jiném porušení bezpečnosti.
 12. Zákazník přijme veškerá nezbytná opatření, aby zajistil, že nepřenáší ani nepřijímá žádné počítačové viry, počítačové červy ani jiné počítačové programy, které by mohly nebo jsou určeny k poškození, rušení, zachycení nebo vyvlastnění jakéhokoli systému, dat nebo informací jakéhokoli druhu DHL Express.
 13. Pokud není v MyDHL + nebo ve Funkcích uvedeno jinak, strany poskytnou veškeré informace, včetně faktury, elektronicky v rámci MyDHL +. Zákazník zajistí, aby všechny informace, které předává DHL Express prostřednictvím MyDHL +, byly úplné, správné a přesné. Zákazník nese výlučnou odpovědnost za jakékoli škody nebo následky, které mohou vzniknout použitím špatných nebo nesprávných nebo neúplných informací.
 14. Zákazník souhlasí s tím, že DHL Express vzniknou náklady na zpracování objednávek přepravy provedených v MyDHL + a že DHL Express může požadovat po Zákazníkovi, aby je uhradil v případě, že Zákazník následně nepředá zásilku k přepravě podle objednávky v očekávané době vyzvednutí.
 15. „DHL Express bude shromažďovat, ukládat a zpracovávat osobní údaje poskytnuté zákazníkem v MyDHL +, jak je požadováno pro poskytování služeb, v souladu s platnými zákony a Zásadami ochrany osobních údajů DHL Group. Informace o ochraně osobních údajů DHL jsou k dispozici v záložce „ Ochrana osobních údajů " v zápatí webové stránky. MyDHL+ může obsahovat odkazy na jiné nezávislé webové stránky třetích stran (dále jen „propojené stránky “). Tyto propojené stránky nejsou pod kontrolou DHL Express a DHL Express nenese odpovědnost za obsah těchto stránek a neodsouhlasuje jejich obsah. Propojené stránky, včetně všech informací a materiálů obsažených na těchto propojených stránkách. Zákazník potvrzuje, že získal odpovídající souhlas s poskytnutím společnosti DHL všech osobních údajů vlastněných třetí stranou.

  MyDHL+ a funkce jsou poskytovány "tak, jak jsou ". DHL Express v plném rozsahu povoleném zákonem vylučuje veškeré záruky, ať výslovné, předpokládané, zákonné nebo jiné, včetně, ale bez omezení na předpokládané záruky vztahující se k obchodovatelnosti, neporušování práv třetích osob a vhodnosti pro určitý účel. DHL Express, jeho přidružené subjekty a zástupci neposkytují žádná prohlášení ani záruky ohledně přesnosti, úplnosti, bezpečnosti nebo včasnosti MyDHL+. Žádné informace získané prostřednictvím MyDHL+ nevytvářejí žádnou záruku, kterou DHL Express výslovně neuvádí v Podmínkách použití MyDHL+.

 16. V rozsahu povoleném zákonem DHL Express, jeho přidružené subjekty nebo agenti nebudou v žádném případě odpovídat za jakékoli náhodné, nepřímé, exemplární, represivní a následné škody, ušlý zisk, penále, pokuty nebo škody způsobené ztracenými daty nebo přerušením podnikání nebo jinak vyplývající z použití MyDHL + nebo nemožnosti používat MyDHL +, ať už na základě záruky, smlouvy, spáchaného bezpráví, deliktu nebo jiné právní teorie, a bez ohledu na to, že DHL Express byla na toto upozorněna. Aniž by bylo výše uvedené omezeno, v rozsahu povoleném platnými právními předpisy, nesmí v žádném případě celková odpovědnost DHL Express za jakékoli škody (přímé nebo jiné) nebo ztrátu bez ohledu na formu žaloby nebo nároku, ať už ve smlouvě, deliktu nebo jinak, přesáhnout 100 EUR za událost. V rozsahu povoleném zákonem jsou nápravná opatření uvedená v podmínkách užívání MyDHL + výlučná a jsou omezena na ty, která jsou výslovně stanoveny v podmínkách užití MyDHL +.
 17. Zákazník tímto odškodní DHL Express v plném rozsahu a proti všem závazkům, nákladům, požadavkům, příčinám žaloby, škodám a výdajům vzniklým v důsledku nebo jakýmkoli způsobem souvisejícím s porušením kteréhokoli z ustanovení těchto Podmínek užívání MyDHL + Zákazníkem.
 18. Strany mohou kdykoli podle svého výhradního uvážení ukončit nebo pozastavit používání MyDHL + Zákazníkem. Po takovém pozastavení nebo ukončení musí Zákazník okamžitě (a) přestat používat MyDHL + a (b) odstranit všechny kopie, které mohl vytvořit. Zákazník souhlasí s tím, že DHL Express nebude vůči němu ani žádné třetí straně odpovědná za jakékoli ukončení nebo pozastavení přístupu Zákazníka k MyDHL +. Ukončení smlouvy o používání MyDHL + nemá vliv na objednávky prostřednictvím MyDHL + ani na samotnou sjednanou přepravu.
 19. DHL Express může tyto Podmínky užívání MyDHL + kdykoli revidovat. DHL Express oznámí Zákazníkovi jakékoli změny těchto Podmínek používání MyDHL + v textové podobě (např. prostřednictvím platformy nebo e-mailem) („oznámení o změnách“). Změny nabývají účinnosti vůči zákazníkovi a smluvní vztah bude pokračovat za změněných podmínek, pokud Zákazník proti těmto změnám nevznesl námitky do čtyř (4) týdnů po obdržení oznámení o změnách písemným oznámením DHL Express. Tato lhůta se považuje za splněnou, pokud je v této lhůtě zaslána společnosti DHL Express námitka. DHL Express v písemném oznámení o změnách výslovně upozorní Zákazníka na výše uvedené důsledky nedodržení námitek.
 20. Tyto podmínky užívání MyDHL + se řídí právními předpisy země, v níž má DHL Express sídlo. V případě, že je Zákazníkem soukromá osoba s bydlištěm v některém členském státě EU, platí výše uvedené zákony, pokud tyto zákony nejsou v rozporu s povinnými zákonnými ustanoveními členského státu EU, v němž má Zákazník bydliště. Podmínky používání MyDHL + se nebudou řídit Úmluvou OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, jejíž použití je výslovně vyloučeno. Jakýkoli spor vyplývající z této dohody podléhá výlučné jurisdikci soudů, v nichž má sídlo DHL Express.
Zpět na začátek