DHL Express Záruky Vrácení Peněz Podmínky

DHL na žádost klienta a při splnění níže uvedených podmínek vydá dobropis nebo vrátí peníze ve výši klientem zaplaceného prémia za zásilku DHL Express, která bude doručena později, než je termín doručení, k němuž se DHL zavázala.
A. Záruka se vztahuje pouze na tyto služby:

DHL EXPRESS 9:00
DHL EXPRESS 9:00 IMPORT
DHL EXPRESS 9:00 DOMESTIC
DHL EXPRESS 10:30
DHL EXPRESS 10:30 IMPORT
DHL EXPRESS 10:30 DOMESTIC
DHL EXPRESS 12:00
DHL EXPRESS 12:00 IMPORT
DHL EXPRESS 12:00 DOMESTIC

(jednotlivé položky dále jen “služba”) a na zásilky, které zcela splňují podmínky a omezení uvedené níže v tomto dokumentu.
B. Záruka se vztahuje na rozdíl mezi prémiovou službou a cenou, kterou má zákazník za standardní službu s doručením do konce dne (DHL EXPRESS WORLDWIDE, DHL EXPRESS WORLDWIDE IMPORT, nebo DHL EXPRESS DOMESTIC v případě vnitrostátních zásilek), (dále jen ”prémium”). Záruka se nevztahuje na žádné další položky, včetně pokut, daní a dalších jiných poplatků a příplatků (jako je palivový příplatek) a ne přepravné za vrácení zásilky.
C. V případě zásilky, která se skládá z více kusů, se tato záruka vztahuje na každý kus dané zásilky. Dojde-li ke zpoždění doručení jakéhokoliv kusu dané zásilky, bude vráceno přepravné či vystaven dobropis za celou zásilku.
D. Klient musí DHL vyrozumět o opožděném doručení zásilky, a to písemně nebo telefonicky, do 14 kalendářních dnů od data odeslání zásilky a sdělit DHL číslo zákaznického účtu (existuje-li), číslo nákladového listu, datum odeslání zásilky a úplné údaje o příjemci. Do 30 kalendářních dnů od obdržení takového vyrozumění DHL:
 • vystaví klientovi dobropis nebo vrátí přepravné, nebo
 • sdělí klientovi důvod, proč se na danou zásilku vzhledem k platným omezením či výjimkám záruka nevztahuje, nebo
 • doloží klientovi důkaz včasného doručení.
E. Zákazník nemůže pověřit nikoho jiného k oznámení reklamace jeho jménem ani postoupit nároky jiným stranám Vrácením prémia společností DHL klientovi zanikají všechna další práva vyplývající z pozdního doručení zásilky, na které se vztahuje tato záruka.
F. Záruka se nevztahuje na pozdní doručení či nedoručení z důvodu okolností, které jsou mimo kontrolu DHL tak, jak je to uvedeno v Přepravních podmínkách společnosti DHL, včetně zpoždění z důvodu zdržení při clením odbavení, uvedení nepřesných či neúplných informací o zásilce, pokynů k doručení či jiných údajů (například uvedení poštovní přihrádky v adrese příjemce, chybějící či nesprávné telefonní číslo příjemce) nebo žádosti příjemce o pozdější doručení, přesměrování zásilky či nestandardních celních služeb, případně nedostupnosti příjemce či odmítnutí příjemce převzít zásilku či neuhrazení poplatků a daní souvisejících s doručením, jsou-li požadovány.
G. Dále platí všechna ostatní ustanovení Přepravních podmínek společnosti DHL. Záruka může být společností DHL kdykoli změněna či zrušena.
H. If a customer has an extremely time-sensitive shipment, the loss or delay of which may result in consequential damages, the customer must contact his own insurance agent or broker to insure against such risks, as DHL does not assume such liabilities. DHL does not provide and will not arrange such shipment insurance.Pokud si klient přeje poslat zásilku, u níž je včasné doručení velmi důležité a jejíž ztráta nebo zpoždění může mít za následek vznik škod, musí se klient proti těmto rizikům pojistit prostřednictvím svého pojišťovací agenta nebo zprostředkovatele, DHL takovéto pojištění neposkytuje ani nezprostředkovává.
I. Záruka se nevztahuje na:
  (i) zásilky související s klinickými testy, u kterých se používají termoobaly,
  (ii) příplatky vztahující se k jakékoli dodatečné službě prodané k zásilce, například příplatek za balení či pojištění,
  (iii) dočasný vývoz nebo dovoz,
  (iv) zásilky vysoké hodnoty, které vyžadují formální proclení
  (v) zásilky, které obsahují kus překračující stanovený limit pro hmotnost nebo rozměr; a/nebo
  (vi) zásilky obsahují povolené nebezpečné zboží.
A. Služby jsou dostupné pouze z určitých lokalit do destinací s určitým PSČ (či do určitých měst, u kterých se PSČ nepoužívá).
B. Služby nejsou poskytovány u nepřijatelných zásilek definovaných v Přepravních podmínkách společnosti DHL nebo u zásilek, které nesplňují jiná omezení stanovená DHL co do velikosti, hmotnosti, druhu zboží či hodnoty.
C. Informace o tom, zda je služba dostupná pro konkrétní zásilku, určité místo odeslání a destinaci či v kombinaci s dalšími službami (například sobotní doručení), lze získat na webových stránkách společnosti DHL nebo na oddělení služeb klientům DHL. K tomu je potřeba znát následující údaje:
 • adresu převzetí zásilky,
 • druh zasílaného zboží,
 • jeho hodnotu pro celní účely (je-li třeba),
 • čas a datum, kdy bude zásilka připravena k převzetí,
 • přesné místo určení, včetně PSČ,
 • hmotnost zásilky,
 • rozměry zásilky,
 • počet kusů zásilky.
D. Odesílatel musí uvést požadovanou službu na nákladovém listu a předat zásilku DHL v dohodnutém čase.
Platné Červenec 1, 2017
Zpět na začátek