Přepravní podmínky DHL Express

("Podmínky")

Při objednávání služeb DHL, jakožto “Odesílatel” souhlasíte svým jménem, jménem příjemce Zásilky („Příjemce“) a jménem kohokoliv jiného, kdo je na Zásilce zainteresovaný, že se bude postupovat podle těchto Podmínek.

„Zásilkou“ se rozumí veškeré dokumenty či balíky, přepravované v rámci jednoho nákladního listu a jejichž přeprava je prováděna způsobem, který DHL zvolí, to je leteckou, silniční či jinou dopravou. „Nákladní list“ musí obsahovat identifikaci Zásilky či dokument vyhotovený DHL či automatizovanými systémy Odesílatele, např. štítek, čárový kód, průvodní nebo nákladní list, včetně jejich elektronických verzí. Každá Zásilka je přepravována s omezenou odpovědností tak, jak je to stanoveno v těchto Podmínkách. V případě, že Odesílatel požaduje vyšší míru ochrany, lze sjednat pojištění za dodatečný příplatek (další informace k tomu viz níže). „DHL“ se rozumí jakýkoliv člen sítě DHL Express.

Za účelem poskytnutí služeb může DHL jménem Odesílatele nebo Příjemce provádět kteroukoliv z následujících činností: (1) vyplnit jakoukoliv dokumentaci, aktualizovat kódy produktů či služeb a uhradit cla, daně a jiné zákonné platby ve smyslu platných zákonů a předpisů („Clo“), (2) vystupovat jako oprávněný zástupce Odesílatele či Příjemce, či pověřit celního deklaranta provedením úkonů vývozní kontroly a celního odbavení, (3) přesměrovat Zásilku na celního deklaranta Příjemce nebo jinou adresu na základě žádosti jakékoliv osoby, o které se DHL důvodně domnívá, že je osobou oprávněnou. Odesílatel či Příjemce udělí DHL zvláštní zplnomocnění vyžadované zákonem, aby DHL mohla Zásilku odbavit.
Zásilku nelze přijmout do přepravy, pokud:
 • obsahuje kompletní střelné zbraně, munici, výbušniny, výbušná zařízení nebo testovací vzorky, vzduchové pistole, repliky nebo imitace zbraní, padělané zboží, hotovost, drahé kovy, živá zvířata, zakázané části nebo ostatky zvířat, např. slonovinu, lidské ostatky či popel, volné drahé kameny nebo polodrahokamy, konopí či jeho deriváty či nelegální zboží, např. narkotika nebo jiné zakázané látky,
 • je klasifikována jako nebezpečný materiál, nebezpečné zboží anebo zakázané či omezené předměty v přepravě ve smyslu ADR (evropské předpisy o pozemní přepravě nebezpečných věcí), či podle IATA (Mezinárodní asociace letecké dopravy), ICAO (Mezinárodní organizace pro civilní letectví) nebo jiné kompetentní instituce („Nebezpečné zboží“),
 • obsahuje jiné věci, které DHL nemůže bezpečně nebo podle platných právních předpisů přepravit,
 • adresa není správná nebo je neúplná, nebo balení je vadné či nedostatečné k tomu, aby při vynaložení běžné péče při manipulaci byla zajištěna bezpečná přeprava,
 • Odesílatel, Příjemce nebo jiná třetí osoba s přímou nebo nepřímou vazbou na Zásilku je uvedena na seznamu nežádoucích osob, na které se vztahují sankce, omezení nebo zákazy v dané oblasti.

Zásilky nelze doručovat do PO boxů nebo na samostatná poštovní směrovací čísla. Zásilky jsou doručovány na adresu Příjemce uvedenou Odesílatelem, ne však nutně jmenovanému Příjemci osobně. Zásilky adresované na místo s centrálním příjmem zásilek budou doručovány do takového místa.

DHL může uvědomit Příjemce o doručované nebo nedoručitelné Zásilce. Příjemci mohou být nabídnuty alternativní způsoby doručení, jako je doručení v jiný den, doručení bez potřeby podpisu Příjemce, přesměrování Zásilky či vyzvednutí Zásilky v DHL Service Point.

V případě, že je Zásilka považována za vyloučenou z přepravy ve smyslu článku 2, pokud byla podhodnocena za účelem účtování nižšího cla, pokud nelze náležitě zjistit totožnost či adresu Příjemce, či pokud Příjemce Zásilku odmítne převzít nebo nezaplatí Clo nebo jiné náklady vzniklé v souvislosti s přepravou Zásilky, DHL vynaloží přiměřené úsilí, aby Zásilku vrátila Odesílateli na jeho náklady. Není-li možné vrátit Zásilku, může se DHL Zásilky zbavit, opustit ji, zlikvidovat ji či prodat, aniž by tím vznikla jakákoliv odpovědnost DHL vůči Odesílateli či jiné osobě. DHL má právo zničit Zásilku, pokud zákon nebo orgán činný v trestněprávním řízení zakazuje její vrácení Odesílateli, ať už v plném rozsahu či částečně, totéž platí i pro Zásilku obsahující Nebezpečné zboží.

DHL je oprávněna otevřít a zkontrolovat Zásilku bez předchozího oznámení, a to v zájmu ochrany, bezpečnosti, dodržení celních předpisů či z jiných zákonných důvodů.

DHL vypočítává přepravné podle skutečné či volumetrické hmotnosti přepravovaného kusu, na základě toho, která hodnota je vyšší. Jakýkoliv kus může být převážen a přeměřen v zájmu potvrzení daného výpočtu.

Před doručením Zásilky může být Příjemce vyzván k úhradě Cla a dalších poplatků ve smyslu podmínek uvedených na webových stránkách DHL v zemi určení.

Sem patří i poplatek účtovaný v případě, že DHL zajišťuje za Příjemce u celního úřadu finanční vyrovnání celního dluhu spojeného s celním odbavením Zásilky. Odesílatel je povinen DHL zaplatit či kompenzovat Clo a další poplatky za poskytnuté služby vzniklé jménem Odesílatele nebo Příjemce, pokud tak neučiní Příjemce.

6.1 Odpovědnost DHL za jakoukoli Zásilku přepravovanou letecky (včetně doplňkové silniční dopravy nebo zastávek na trase) je omezena ve smyslu Montrealské úmluvy či Varšavské úmluvy, či pokud se tyto úmluvy neuplatní, na (i) aktuální tržní hodnotu nebo deklarovanou hodnotu, nebo (ii) 22 zvláštních práv čerpání na kilogram (přibližně 30 USD/kg), a to podle toho, která je nižší. Tyto limity se rovněž uplatní u všech ostatních druhů dopravy, vyjma případů, kdy jsou Zásilky přepravovány výlučně silniční dopravou, kdy platí limity níže.

U přeshraničních Zásilek přepravovaných silniční dopravou je odpovědnost DHL omezena podle Úmluvy o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR), a to na (i) aktuální tržní hodnotu nebo deklarovanou hodnotu, nebo (ii) 8.33 zvláštních práv čerpání na kilogram (přibližně 11 USD/kg), a to podle toho, která je nižší. Tyto limity se rovněž uplatní na vnitrostátní přepravu, pokud vnitrostátní právo nestanoví povinné či nižší limity odpovědnosti.

V případě, že Odesílatel považuje tyto limity za nedostatečné, je povinen učinit zvláštní prohlášení o hodnotě a požadovat pojištění Zásilky ve smyslu článku 8, případně si sjednat vlastní pojištění.

Odpovědnost DHL je striktně omezena pouze na přímou ztrátu a škodu na Zásilce a limity na kilogram podle tohoto článku 6. Veškeré jiné druhy odpovědnosti za škody a ztráty jsou vyloučeny (mimo jiné ušlý zisk či příjem, úroky nebo budoucí obchodní zakázky), ať už se jedná o zvláštní či nepřímé ztráty nebo škody, a to i v případě, že na riziko takové ztráty nebo škody byla DHL upozorněna.

6.2 DHL vynaloží přiměřené úsilí, aby doručila Zásilku podle avizovaných přepravních časů, přičemž tyto přepravní časy nejsou garantovány a nejsou součástí smlouvy. DHL nenese odpovědnost za škody či ztráty v důsledku zpoždění, avšak u některých Zásilek může Odesílatel požadovat omezenou kompenzaci za prodlení podle Podmínek záruky vrácení peněz.

Veškeré nároky musí být předloženy písemně DHL do třiceti (30) dnů ode dne, kdy DHL přijala Zásilku k přepravě, v opačném případě DHL nenese žádnou odpovědnost. Na jednu Zásilku lze uplatnit pouze jeden nárok, jehož vypořádání bude považováno za úplné a konečné vyrovnání všech škod či ztrát souvisejících s danou Zásilkou.
DHL může zařídit pojištění pro případ ztráty nebo poškození Zásilky, pokrývající plnou hodnotu zboží, za předpokladu, že o to Odesílatel písemně požádá a současně vyplní část týkající se pojištění v Nákladním listu nebo prostřednictvím automatizovaného systému DHL a uhradí pojistné. Pojištění zásilek nepokrývá nepřímé ztráty nebo škody či ztráty nebo škody vzniklé v důsledku zpoždění.
DHL nenese odpovědnost za škodu či ztrátu způsobenou okolnostmi mimo kontrolu DHL. Patří sem mimo jiné elektrické nebo magnetické poškození či vymazání elektronických nebo fotografických obrazů, dat či záznamů; vady či vlastnosti plynoucí ze samotné povahy Zásilky, a to i v případě, že jsou DHL známé; jednání či opomenutí osob, které nejsou zaměstnanci nebo smluvními partnery DHL, např. Odesílatele, Příjemce, třetí osoby, celního úřadu či jiného vládního subjektu; kybernetické útoky třetích stran nebo jiné hrozby související s informační bezpečností; „Vyšší moc“, např. zemětřesení, cyklón, bouře, povodeň, záplavy, mlha, válečný konflikt, letecká havárie, embargo, povstání, epidemie, pandemie, občanské nepokoje nebo stávky.
Odesílatel nahradí veškerou škodu a DHL, její ředitele, vedoucí pracovníky, zaměstnance a zástupce zbaví odpovědnosti za veškeré závazky, ztráty či škody vyplývající z nedodržení následujících záruk a prohlášení Odesílatelem:
 • Zásilka je vhodná k přepravě podle článku 2 výše,
 • Zásilka byla připravena v zabezpečených prostorách spolehlivými osobami a byla chráněna před neoprávněnou manipulací během přípravy, uskladnění a přepravy do DHL,
 • Odesílatel dodržel všechny právní předpisy v oblasti kontroly exportu, sankcí, celních pravidel a další právní požadavky a omezení v oblasti vývozu, dovozu a přepravy zboží,
 • Odesílatel informoval DHL o veškerém regulovaném zboží dvojího užití nebo vojenském materiálu podléhajícímu úřednímu povolení, pokud je Zásilka obsahuje,
 • Odesílatel poskytl veškeré informace, povolení, licence či jiná úřední oprávnění a dokumenty vyžadované podle zákona nebo DHL, přičemž tyto jsou úplné, přesné a pravdivé tak, jak je Odesílatel nebo jeho zástupci poskytli, což platí i pro hodnotu zboží a jeho specifikaci a údaje o Odesílateli a Příjemci,
 • Při poskytování osobních údajů DHL dodržel Odesilatel zákonné požadavky v souvislosti se zpracováním a poskytováním daných údajů, včetně informování subjektů údajů, že osobní údaje (včetně e-mailu, mobilního telefonu) jsou nezbytné pro realizaci přepravy, celního odbavení a vlastního doručení.
Odesílatel souhlasí se všemi trasami a případným odchýlením z tras včetně možnosti, že Zásilka bude přepravována přes překladiště.
Veškeré spory vzniklé na základě nebo v souvislosti s těmito Podmínkami podléhají nevýhradní příslušnosti soudů země původu Zásilky a rovněž se řídí jejím právem. Odesílatel neodvolatelně souhlasí s touto soudní příslušností, ledaže by to bylo v rozporu s platnými zákony.
Neplatnost či nevymahatelnost některého ustanovení nemá vliv na ostatní části těchto Podmínek.

1. Tento dodatek (dále jen „Dodatek“) je nedílnou součástí Přepravních podmínek DHL Express a blíže upravuje podmínky poskytování poštovních služeb, které jsou vymezeny níže a jsou poskytovány společností DHL Express (Czech Republic) s.r.o., se sídlem Nádražní 2967/93, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 25683446, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 27002 (dále jen „Společnost“).

2. Přepravní podmínky DHL Expres spolu s tímto Dodatkem tvoří jeden celek a platí pro poštovní služby, jak jsou vymezeny níže. V případě rozporu mezi tímto Dodatkem č. 1 a Přepravními podmínkami DHL Express, přednost má tento Dodatek.

3. Není-li sjednáno v tomto Dodatku jinak, mají výrazy uvozené velkými počátečními písmeny význam uvedený v Přepravních podmínkách DHL Express.

4. Zákazníkem se rozumí osoba, která sjednala poštovní službu nebo na jejíž účet byla sjednána poštovní služba.

5. Poštovní službou se rozumí:

a) expresní přeprava zásilek do 50 kg - vnitrostátní

b) expresní přeprava zásilek do 50 kg - do zahraničí

c) expresní přeprava zásilek do 50 kg - ze zahraničí

Bližší vymezení jednotlivých produktů je uvedeno na webových stránkách:

http://www.dhl.cz/cs/ship/delivery-services.html#/domestic

http://www.dhl.cz/cs/ship/delivery-services.html#/export

http://www.dhl.cz/cs/ship/delivery-services.html#/import

https://mydhl.express.dhl/cz/cs/help-and-support.html

6. Smlouva o poskytnutí služby se uzavírá na základě objednávky Odesílatele a je uzavřená v okamžiku, kdy Společnost převezme Zásilku k přepravě.

7. Odesílatel má povinnost Zásilku upravit a zabalit tak, aby Zásilka byla dostatečně a účinně chráněna proti možnému poškození Zásilky samotné a rovněž aby nezpůsobila poškození jiných Zásilek přepravovaných DHL anebo na zařízení používaném DHL.

8. Cena služeb je uvedená v ceníku, který je veřejně dostupný v každé provozovně Společnosti, a na webové stránce:

https://mydhl.express.dhl/content/dam/downloads/cz/cs/rate-guide/service_and_rate_guide_cz_cs_2023.pdf

Cenu konkrétní přepravy je možné získat na následujícím odkaze:

https://mydhl.express.dhl/cz/cs/ship/delivery-services.html

9. Není-li mezi Společností a Odesílatelem domluveno jinak, uhradí Odesílatel cenu služeb v hotovosti anebo platební kartou.

V případě objednání přepravy Zásilky prostřednictvím telefonu, Společnost při převzetí Zásilku změří a na základě rozměru Zásilky bude Zákazníkovi sdělená cena přepravy.

V případě že Zákazník objedná přepravu Zásilky prostřednictvím online DHL aplikace, cena přepravy bude vypočtená na základě rozměru Zásilky zadaných Zákazníkem. Po převzetí Společnost Zásilku přeměří, a ukáže-li se, že rozměry neodpovídají těm, které Zákazník zadal do aplikace, Společnost následně sdělí cenu přepravy na základě přeměřených hodnot Zásilky.

10. Nárok, dle čl. 7 Podmínek, je oprávněn uplatnit Zákazník a to následujícím způsobem

a) e-mailem: reklamace@dhl.com, nebo

b) prostřednictvím internetového rozhraní na adrese: https://mydhl.express.dhl/cz/cs/help-and-support.html#/contact_us, nebo

c) prostřednictvím telefonické linky Společnosti: 840 103 000 / 220 300 111 s případným následným zasláním fotodokumentace e-mailem, nebo přes webové rozhraní DHL pro sdílení souborů.

Lhůta k vyřízení tohoto nároku je 30 dnů od dne, kdy Společnost obdrží veškeré podklady potřebné k posouzení oprávněnosti nároku.

11. Pokud Společnost nevyhoví nebo nevyřídí reklamaci poskytované poštovní služby, je Zákazník oprávněn podat u Českého telekomunikačního úřadu, se sídlem Sokolovská 219, Praha 9, poštovní adresa: poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025, www.ctu.cz, návrh na zahájení řízení o námitce proti vyřízení reklamace bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce ode dne doručení vyřízení reklamace nebo marného uplynutí lhůty pro její vyřízení, jinak právo uplatnit námitku zanikne. Podání návrhu podléhá správnímu poplatku.

12. V případě, že dojde mezi Společností a Zákazníkem, který je spotřebitelem podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, ke vzniku spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

− Český telekomunikační úřad, se sídlem Sokolovská 219, Praha 9, poštovní adresa: poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025, www.ctu.cz, v případě sporů týkajících se poštovních služeb, a

− Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: www.coi.cz, v případě sporů týkajících se ostatních služeb poskytovaných Společností.

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/

13. Společnost je oprávněna otevřít Zásilku v případě, že:

a) ji nelze dodat ani vrátit nebo nemá být podle smlouvy vrácena,

b) je důvodné podezření, že obsahuje věc považovanou podle Přepravních podmínek DHL Express za Zásilku vyloučenou z přepravy nebo za věc, jejíž podání či přeprava není dovolena z jiného důvodu;

c) Zásilka je či byla poškozena, například má-li narušený obal nebo jeví známky poškození obsahu, obsah vytéká, při manipulaci je slyšet, že je obsah rozbitý apod.;

d) je důvodná obava, že došlo nebo že by do dodání Zásilky mohlo dojít ke vzniku újmy; nebo

e) je to nezbytné k dodržení povinností uložených Společnosti právním předpisem.

Společnost je povinna o otevření Zásilky informovat při dodání Příjemce, popřípadě Odesílatele při vrácení zásilky. Za splnění informační povinnosti Společnosti bude považováno přelepení Zásilky nálepkou s nadpisem „Security inspection“ a s logem Společnosti.

14. V případě, že

a) Zásilku nelze dodat a současně ji nelze vrátit nebo nemá být podle smlouvy vrácena, nebo

b) je důvodná obava, že se obsah Zásilky do dodání znehodnotí, je Společnost oprávněna prodat Zásilku nebo její část, a to po uplynutí 45 dnů od pokusu o doručení Zásilky, jestliže Odesílatel neudělil Společnosti pokyny k dalšímu postupu.

15. Společnost je oprávněna (vedle případů uvedených v Přepravních podmínkách DHL Express) po uplynutí 30 dnů od druhého pokusu o doručení Zásilky zničit Zásilku nebo její část, jestliže:

a) se obsah Zásilky zcela nebo zčásti znehodnotil nebo to lze důvodně předpokládat;

b) nedojde-li k prodeji Zásilky, kterou nelze doručit a současně ji nelze vrátit, nebo nemá být podle smlouvy vrácena;

Obsah Zásilky nebo jeho část lze zničit i před uplynutím výše uvedené lhůty, jestliže je to nezbytné pro zajištění ochrany zdraví osob nebo pro zajištění ochrany před vznikem újmy.

16. Pří uzavření poštovní smlouvy nelze sjednat žádnou odchylku od ustanovení tohoto Dodatku a Přepravních podmínek DHL Express.

17. Společnost je oprávněna kdykoliv jednostranně měnit znění Přepravních podmínek DHL Express včetně tohoto Dodatku. Pokud Společnost provede změnu Přepravních podmínek DHL Express včetně tohoto Dodatku, zveřejní novou verzi na webové stránce: https://mydhl.express.dhl/cz/cs/legal.html, a v každé provozovně, přičemž tato změna bude účinná nejdříve třicet (30) dnů po jejím uveřejnění.

Platné Září 1, 2021
Zpět na začátek