Přepravní Podmínky DHL Express

("Podmínky")

Při objednávání služeb DHL, jakožto “Odesílatel” souhlasíte svým jménem, jménem příjemce Zásilky („Příjemce“) a jménem kohokoliv jiného, kdo je na Zásilce zainteresovaný, že se bude postupovat podle těchto Podmínek.

„Zásilkou“ se rozumí veškeré dokumenty či balíky, přepravované v rámci jednoho nákladního listu a jejichž přeprava je prováděna způsobem, který DHL zvolí, to je leteckou, silniční či jinou dopravou. „Nákladní list“ musí obsahovat identifikaci Zásilky či dokument vyhotovený DHL či automatizovanými systémy Odesílatele, např. štítek, čárový kód, průvodní nebo nákladní list, včetně jejich elektronických verzí. Každá Zásilka je přepravována s omezenou odpovědností tak, jak je to stanoveno v těchto Podmínkách. V případě, že Odesílatel požaduje vyšší míru ochrany, lze sjednat pojištění za dodatečný příplatek (další informace k tomu viz níže). „DHL“ se rozumí jakýkoliv člen sítě DHL Express.

Za účelem poskytnutí služeb může DHL jménem Odesílatele nebo Příjemce provádět kteroukoliv z následujících činností: (1) vyplnit jakoukoliv dokumentaci, aktualizovat kódy produktů či služeb a uhradit cla, daně a jiné zákonné platby ve smyslu platných zákonů a předpisů („Clo“), (2) vystupovat jako oprávněný zástupce Odesílatele či Příjemce, či pověřit celního deklaranta provedením úkonů vývozní kontroly a celního odbavení, (3) přesměrovat Zásilku na celního deklaranta Příjemce nebo jinou adresu na základě žádosti jakékoliv osoby, o které se DHL důvodně domnívá, že je osobou oprávněnou. Odesílatel či Příjemce udělí DHL zvláštní zplnomocnění vyžadované zákonem, aby DHL mohla Zásilku odbavit.
Zásilku nelze přijmout do přepravy, pokud:
 • obsahuje kompletní střelné zbraně, munici, výbušniny, výbušná zařízení nebo testovací vzorky, vzduchové pistole, repliky nebo imitace zbraní, padělané zboží, hotovost, drahé kovy, živá zvířata, zakázané části nebo ostatky zvířat, např. slonovinu, lidské ostatky či popel, volné drahé kameny nebo polodrahokamy, konopí či jeho deriváty či nelegální zboží, např. narkotika nebo jiné zakázané látky,
 • je klasifikována jako nebezpečný materiál, nebezpečné zboží anebo zakázané či omezené předměty v přepravě ve smyslu ADR (evropské předpisy o pozemní přepravě nebezpečných věcí), či podle IATA (Mezinárodní asociace letecké dopravy), ICAO (Mezinárodní organizace pro civilní letectví) nebo jiné kompetentní instituce („Nebezpečné zboží“),
 • obsahuje jiné věci, které DHL nemůže bezpečně nebo podle platných právních předpisů přepravit,
 • adresa není správná nebo je neúplná, nebo balení je vadné či nedostatečné k tomu, aby při vynaložení běžné péče při manipulaci byla zajištěna bezpečná přeprava,
 • Odesílatel, Příjemce nebo jiná třetí osoba s přímou nebo nepřímou vazbou na Zásilku je uvedena na seznamu nežádoucích osob, na které se vztahují sankce, omezení nebo zákazy v dané oblasti.

Zásilky nelze doručovat do PO boxů nebo na samostatná poštovní směrovací čísla. Zásilky jsou doručovány na adresu Příjemce uvedenou Odesílatelem, ne však nutně jmenovanému Příjemci osobně. Zásilky adresované na místo s centrálním příjmem zásilek budou doručovány do takového místa.

DHL může uvědomit Příjemce o doručované nebo nedoručitelné Zásilce. Příjemci mohou být nabídnuty alternativní způsoby doručení, jako je doručení v jiný den, doručení bez potřeby podpisu Příjemce, přesměrování Zásilky či vyzvednutí Zásilky v DHL Service Point.

V případě, že je Zásilka považována za vyloučenou z přepravy ve smyslu článku 2, pokud byla podhodnocena za účelem účtování nižšího cla, pokud nelze náležitě zjistit totožnost či adresu Příjemce, či pokud Příjemce Zásilku odmítne převzít nebo nezaplatí Clo nebo jiné náklady vzniklé v souvislosti s přepravou Zásilky, DHL vynaloží přiměřené úsilí, aby Zásilku vrátila Odesílateli na jeho náklady. Není-li možné vrátit Zásilku, může se DHL Zásilky zbavit, opustit ji, zlikvidovat ji či prodat, aniž by tím vznikla jakákoliv odpovědnost DHL vůči Odesílateli či jiné osobě. DHL má právo zničit Zásilku, pokud zákon nebo orgán činný v trestněprávním řízení zakazuje její vrácení Odesílateli, ať už v plném rozsahu či částečně, totéž platí i pro Zásilku obsahující Nebezpečné zboží.

DHL je oprávněna otevřít a zkontrolovat Zásilku bez předchozího oznámení, a to v zájmu ochrany, bezpečnosti, dodržení celních předpisů či z jiných zákonných důvodů.

DHL vypočítává přepravné podle skutečné či volumetrické hmotnosti přepravovaného kusu, na základě toho, která hodnota je vyšší. Jakýkoliv kus může být převážen a přeměřen v zájmu potvrzení daného výpočtu.

Před doručením Zásilky může být Příjemce vyzván k úhradě Cla a dalších poplatků ve smyslu podmínek uvedených na webových stránkách DHL v zemi určení.

Sem patří i poplatek účtovaný v případě, že DHL zajišťuje za Příjemce u celního úřadu finanční vyrovnání celního dluhu spojeného s celním odbavením Zásilky. Odesílatel je povinen DHL zaplatit či kompenzovat Clo a další poplatky za poskytnuté služby vzniklé jménem Odesílatele nebo Příjemce, pokud tak neučiní Příjemce.

6.1 Odpovědnost DHL za jakoukoli Zásilku přepravovanou letecky (včetně doplňkové silniční dopravy nebo zastávek na trase) je omezena ve smyslu Montrealské úmluvy či Varšavské úmluvy, či pokud se tyto úmluvy neuplatní, na (i) aktuální tržní hodnotu nebo deklarovanou hodnotu, nebo (ii) 22 zvláštních práv čerpání na kilogram (přibližně 30 USD/kg), a to podle toho, která je nižší. Tyto limity se rovněž uplatní u všech ostatních druhů dopravy, vyjma případů, kdy jsou Zásilky přepravovány výlučně silniční dopravou, kdy platí limity níže.

U přeshraničních Zásilek přepravovaných silniční dopravou je odpovědnost DHL omezena podle Úmluvy o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR), a to na (i) aktuální tržní hodnotu nebo deklarovanou hodnotu, nebo (ii) 8.33 zvláštních práv čerpání na kilogram (přibližně 11 USD/kg), a to podle toho, která je nižší. Tyto limity se rovněž uplatní na vnitrostátní přepravu, pokud vnitrostátní právo nestanoví povinné či nižší limity odpovědnosti.

V případě, že Odesílatel považuje tyto limity za nedostatečné, je povinen učinit zvláštní prohlášení o hodnotě a požadovat pojištění Zásilky ve smyslu článku 8, případně si sjednat vlastní pojištění.

Odpovědnost DHL je striktně omezena pouze na přímou ztrátu a škodu na Zásilce a limity na kilogram podle tohoto článku 6. Veškeré jiné druhy odpovědnosti za škody a ztráty jsou vyloučeny (mimo jiné ušlý zisk či příjem, úroky nebo budoucí obchodní zakázky), ať už se jedná o zvláštní či nepřímé ztráty nebo škody, a to i v případě, že na riziko takové ztráty nebo škody byla DHL upozorněna.

6.2 DHL vynaloží přiměřené úsilí, aby doručila Zásilku podle avizovaných přepravních časů, přičemž tyto přepravní časy nejsou garantovány a nejsou součástí smlouvy. DHL nenese odpovědnost za škody či ztráty v důsledku zpoždění, avšak u některých Zásilek může Odesílatel požadovat omezenou kompenzaci za prodlení podle Podmínek záruky vrácení peněz.

Veškeré nároky musí být předloženy písemně DHL do třiceti (30) dnů ode dne, kdy DHL přijala Zásilku k přepravě, v opačném případě DHL nenese žádnou odpovědnost. Na jednu Zásilku lze uplatnit pouze jeden nárok, jehož vypořádání bude považováno za úplné a konečné vyrovnání všech škod či ztrát souvisejících s danou Zásilkou.
DHL může zařídit pojištění pro případ ztráty nebo poškození Zásilky, pokrývající plnou hodnotu zboží, za předpokladu, že o to Odesílatel písemně požádá a současně vyplní část týkající se pojištění v Nákladním listu nebo prostřednictvím automatizovaného systému DHL a uhradí pojistné. Pojištění zásilek nepokrývá nepřímé ztráty nebo škody či ztráty nebo škody vzniklé v důsledku zpoždění.
DHL nenese odpovědnost za škodu či ztrátu způsobenou okolnostmi mimo kontrolu DHL. Patří sem mimo jiné elektrické nebo magnetické poškození či vymazání elektronických nebo fotografických obrazů, dat či záznamů; vady či vlastnosti plynoucí ze samotné povahy Zásilky, a to i v případě, že jsou DHL známé; jednání či opomenutí osob, které nejsou zaměstnanci nebo smluvními partnery DHL, např. Odesílatele, Příjemce, třetí osoby, celního úřadu či jiného vládního subjektu; kybernetické útoky třetích stran nebo jiné hrozby související s informační bezpečností; „Vyšší moc“, např. zemětřesení, cyklón, bouře, povodeň, záplavy, mlha, válečný konflikt, letecká havárie, embargo, povstání, epidemie, pandemie, občanské nepokoje nebo stávky.
Odesílatel nahradí veškerou škodu a DHL, její ředitele, vedoucí pracovníky, zaměstnance a zástupce zbaví odpovědnosti za veškeré závazky, ztráty či škody vyplývající z nedodržení následujících záruk a prohlášení Odesílatelem:
 • Zásilka je vhodná k přepravě podle článku 2 výše,
 • Zásilka byla připravena v zabezpečených prostorách spolehlivými osobami a byla chráněna před neoprávněnou manipulací během přípravy, uskladnění a přepravy do DHL,
 • Odesílatel dodržel všechny právní předpisy v oblasti kontroly exportu, sankcí, celních pravidel a další právní požadavky a omezení v oblasti vývozu, dovozu a přepravy zboží,
 • Odesílatel informoval DHL o veškerém regulovaném zboží dvojího užití nebo vojenském materiálu podléhajícímu úřednímu povolení, pokud je Zásilka obsahuje,
 • Odesílatel poskytl veškeré informace, povolení, licence či jiná úřední oprávnění a dokumenty vyžadované podle zákona nebo DHL, přičemž tyto jsou úplné, přesné a pravdivé tak, jak je Odesílatel nebo jeho zástupci poskytli, což platí i pro hodnotu zboží a jeho specifikaci a údaje o Odesílateli a Příjemci,
 • Při poskytování osobních údajů DHL dodržel Odesilatel zákonné požadavky v souvislosti se zpracováním a poskytováním daných údajů, včetně informování subjektů údajů, že osobní údaje (včetně e-mailu, mobilního telefonu) jsou nezbytné pro realizaci přepravy, celního odbavení a vlastního doručení.
Odesílatel souhlasí se všemi trasami a případným odchýlením z tras včetně možnosti, že Zásilka bude přepravována přes překladiště.
Veškeré spory vzniklé na základě nebo v souvislosti s těmito Podmínkami podléhají nevýhradní příslušnosti soudů země původu Zásilky a rovněž se řídí jejím právem. Odesílatel neodvolatelně souhlasí s touto soudní příslušností, ledaže by to bylo v rozporu s platnými zákony.
Neplatnost či nevymahatelnost některého ustanovení nemá vliv na ostatní části těchto Podmínek.
Tento dodatek č. 1 blíže upravuje podmínky poskytování služeb DHL, které jsou vymezeny níže a jsou poskytovány společností DHL Express (Czech Republic) s.r.o., se sídlem Nádražní 2967/93, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 25683446, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 27002 (dále jen „Společnost“)
Tento dodatek č. 1 spolu s Přepravními podmínkami společnosti DHL Express tvoří jeden celek a platí pro Služby, jak jsou uvedeny níže.
Službou se rozumí:
 1. vnitrostátní přeprava Zásilek, kdy místo převzetí Zásilky a místo dodání je na území České republiky a současně jde o následující produkty:
  - Same Day - DHL SAMEDAY SPRINTLINE
  - Time Definite - DHL DOMESTIC EXPRESS 9:00
  - Time Definite - DHL DOMESTIC EXPRESS 12:00
  - Time Definite - DHL DOMESTIC EXPRESS EASY
  za předpokladu, že jednotlivé kusy nepřesahují hmotnost 50 kg a nejedná se o paletovou Zásilku
 2. přeprava Zásilek do zahraničí, kdy místo převzetí je na území České republiky a místo doručení je v zahraničí a současně jde o následující produkty:
  - Same Day - DHL SAME DAY SPRINTLINE
  - Time Definite - DHL EXPRESS 9:00
  - Time Definite - DHL EXPRESS 12:00
  - Time Definite - DHL EXPRESS EASY
  - Time Definite - DHL EXPRESS ENVELOPE
  - Day Definite - DHL ECONOMY SELECT
za předpokladu, že jednotlivé kusy nepřesahují hmotnost 50 kg a nejedná se o paletovou Zásilku.Bližší vymezení jednotlivých produktů je uvedeno na internetové adrese Exportní službySlužba Domestic a Služby – Materiály ke stažení

Smlouva o poskytnutí služby se uzavírá na základě objednávky Odesílatele a je uzavřená v okamžiku, kdy Společnost převezme Zásilku k přepravě.

V případě, že dojde mezi Společností a Odesílatelem ke vzniku sporu z poštovní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, je možné podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu Českému telekomunikačnímu úřadu, Sokolovská 219, Praha 9, web

Pří uzavření poštovní smlouvy nelze sjednat žádnou odchylku od ustanovení Přepravních podmínek společnosti DHL Express a tohoto dodatku č. 1.
Platné Září 1, 2021
Zpět na začátek