DHL Express Vilkår og betingelser for transport

("Vilkår og betingelser")

Ved bestilling af DHL's services accepterer du, som ’afsender’, på dine vegne og på vegne af enhver anden med interesse i forsendelsen, at DHL Express - Generelle vilkår og betingelser gælder fra det tidspunkt, hvor DHL accepterer forsendelsen, medmindre andet er aftalt skriftligt med en bemyndiget medarbejder hos DHL.

’Forsendelsen’ betyder alle dokumenter eller pakker, der transporteres under samme fragtbrev. Transporten af forsendelsen kan blive foretaget ved ethvert transportmiddel efter DHL’s valg, herunder ved luft- eller vejtransport eller ved anden transportør. Som et ’fragtbrev’ anses en label produceret af DHL’s automatiserede systemer, et almindeligt fragtbrev eller et manifest. Fragtbreve er omfattet af disse vilkår og betingelser. Alle forsendelser transporteres under begrænset ansvar, som angivet i disse vilkår og betingelser. Hvis afsender ønsker større sikkerhed, kan der arrangeres vareforsikring mod ekstra gebyr (se nedenfor for yderligere information). ’DHL’ betyder ethvert medlem af DHL Express-netværket.

DHL Express er berettiget til at udføre følgende aktiviteter på afsenders vegne: (1) Færdiggøre dokumenter, ændre produkt- eller servicekoder og betale skatter eller afgifter, der er skyldige i henhold til gældende love og øvrige bestemmelser (”Told gebyrer”), (2) Agere som afsenders agent med henblik på toldklarering og eksportkontrol og som modtager, alene med henblik at udpege en toldagent til at udføre toldklarering og indførsel, (3) Omdirigere forsendelsen til modtagers importagent eller til anden adresse efter anmodning fra enhver, som DHL Express har rimelig grund til at tro er bemyndiget hertil.
En forsendelse anses for uacceptabel, hvis:
  • Der ikke er sket toldangivelse, såfremt dette kræves efter gældende toldbestemmelser,
  • Den indeholder kopivarer, dyr, guldbarrer, kontanter, banderoler / skattemærkater, negotiable dokumenter, ædle metaller og ædelstene, våben, sprængstoffer og ammunition, menneskelige rester eller ulovlige euforiserende stoffer,
  • Indholdet er klassificeret som farligt gods, eller rummer forbudte eller begrænsede artikler i henhold til IATA (International Air Transport Association), ICAO (International Civil Aviation Organisation), ADR-konventionen (Den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad vej), eller andre myndigheder eller relevante organisationer (”Farligt gods”),
  • Adressen ikke er korrekt eller mærket korrekt op, emballagen er defekt eller forsendelsen ikke er pakket tilstrækkeligt til at sikre sikker transport ved alm. håndtering.
  • Den indeholder andet, som efter DHL’s vurdering ikke kan transporteres sikkert eller lovligt.

DHL foretager ikke levering til postbokse. Forsendelser leveres til den modtageradresse, som afsender har oplyst, men ikke nødvendigvis til den angivne modtager personligt. Forsendelser til adresser med et centralt modtagelsesområde, vil blive leveret indenfor dette område.

DHL kan underrette modtager om en kommende levering eller et leveringsforsøg. Modtager kan tilbydes alternative leveringsmuligheder, såsom levering en anden dag, levering mod fuldmagt, omdirrigering eller afhentning på et DHL Service Point. Afsender kan udelukke visse leveringsmuligheder.

Hvis forsendelsen anses for at være uacceptabel, som beskrevet i punkt 2 eller hvis der er opgivet for lav værdi på toldangivelse, hvis modtageren ikke med rimelighed kan identificeres eller spores, eller hvis modtager nægter modtagelse eller nægter at betale for levering, skal DHL i rimeligt omfang tilstræbe at returnere forsendelsen til afsender for afsenders regning. Er det ikke muligt på disse vilkår at returnere forsendelsen, kan denne blive frigivet, destrueret eller solgt af DHL uden noget ansvar overfor afsender eller andre. Provenuet kan anvendes til modregning af fragt, gebyrer og administrative omkostninger. Den evt. overskydende del af provenuet fra et salg skal overføres til afsender. DHL har ret til at destruere en forsendelse, hvor loven forhindrer DHL i at returnere forsendelsen til afsender, så vel som enhver forsendelse der er klassificeret som ferligt gods.

DHL har ret til at åbne og inspicere en forsendelse uden varsel for sikkerhedsmæssige, told eller andre lovgivningsmæssige årsager.

DHL's fragt beregnes efter den højeste værdi af den faktiske eller volumetriske vægt, og enhver forsendelse må vejes og måles af DHL med henblik på at verificere beregningen.

Afsender, eller modtager, når DHL handler på modtagerens vegne, skal betale eller refundere DHL for alle skyldige afgifter, told, omkostninger ifm. ydelser leveret af DHL eller afholdt af DHL på afsender eller modtager vegne. Betaling af told afgifter og gebyrer kan blive opkrævet inden levering.

Hvis DHL bruger sin kredit hos toldmyndighederne eller foretager udlæg på vegne af en modtager, der ikke har en konto hos DHL, er DHL berettiget til at opkræve et gebyr.

6.1 DHL’s ansvar i forbindelse med en hvilken som helst forsendelse der transporteres med fly (herunder supplerende vejtransport eller hvis forsendelsen stopper undervejs) er begrænset af Montreal-konventionen eller Warszawa-konventionen, eller i mangel af en sådan konvention, til det laveste af (i) aktuelle markedsværdi eller deklarerede værdi, eller (ii) 22 ”Special Drawing Rights” per kilogram (ca $ US 30,00 per kilogram). Sådanne begrænsninger gælder også for alle andre former for transport, medmindre forsendelser kun foretages ad vej, hvor nedenstående grænser gælder.

For forsendelser der krydser lande-grænser, og udelukkende transporteres ad vej, skal DHL’s ansvar anses for at være begrænset af konventionen om ”Carriage of Goods by Road (CMR) til det laveste af (i) aktuelle markedsværdi eller deklarerede værdi, eller (ii) 8,33 ”Special Drawing Rights” per kilogram (ca $ US 11,00 per kilogram). Sådanne begrænsninger vil også gælde for national vejtransport.

Hvis afsender anser de angivne begrænsninger som utilstrækkelige, kan afsender afgive erklæring om værdi og anmode om forsikring som beskrevet i punkt 8 (vareforsikring), eller afsender kan tegne egen forsikring.

DHL's ansvar er begrænset til kun at omfatte direkte tab og skader og til de kilo grænser, der er angivet i dette punkt (6). Alle andre former for tab eller skade er udelukket (herunder men ikke begrænset til tabt fortjeneste, omsætning, renteindtægt og fremtidige forretningsmuligheder), uanset om sådanne tab eller skader er særlige eller indirekte, og selv om risikoen for sådanne tab eller skader blev bragt til DHL's opmærksomhed før eller efter accept af forsendelsen.

6.2 DHL vil gøre alt for at levere forsendelsen i henhold til DHL’s almindelige transitider, men disse transittider er ikke bindende og udgør ikke en del af kontrakten. DHL er ikke ansvarlig for skader eller tab, der skyldes forsinkelse. Men for visse forsendelser, kan afsender gøre krav på begrænset kompensation pga. forsinkelse under Pengene-tilbage-Garanti’s vilkår og betingelser.

Alle reklamationer skal indgives skriftligt til DHL inden for tredive (30) dage fra den dato, hvor DHL har accepteret forsendelsen. Ved for sen reklamation bortfalder ethvert ansvar for DHL. Reklamationer er begrænset til én reklamation pr forsendelse.
DHL kan overfor afsender arrangere forsikring af tab eller fysisk skade på forsendelsen til dækning af den faktiske kontantværdi, såfremt afsender udfylder forsikringsafsnittet på forsiden af fragtbrevet eller oplyser dette via DHL's automatiserede systemer og betaler den gældende præmie. Vareforsikring dækker ikke indirekte tab eller skade, eller tab eller skade som følge af forsinkelser.
DHL er ikke ansvarlig for tab eller skader som følge af omstændigheder udenfor DHL’s kontrol. Disse omfatter, men er ikke begrænset til elektrisk eller magnetisk beskadigelse eller sletning af elektroniske eller fotografiske billeder, data eller optagelser, defekter eller egenskaber ved forsendelsen, selv hvis DHL er bekendt med disse, handlinger eller undladelser af personer, der ikke er ansat af eller står i aftaleforhold med DHL – fx afsender, modtager, tredjemand, toldmyndigheder eller andre myndigheder, ’Force Majeure’ - fx jordskælv, cykloner, storm, oversvømmelse, tåge, krig, flystyrt eller embargo, oprør eller borgerlige uroligheder, strejke.
Afsender skal holde DHL skadesløs for ethvert tab eller skade som følge af afsenders manglende overholdelse af gældende love og bestemmelser, og brud på følgende garantier og indeståelser:
  • al information fra afsender og afsenders repræsentanter er fyldestgørende og korrekt,
  • forsendelsen er acceptabel for transport ifølge Punkt 2 ovenfor,
  • forsendelsen er pakket i sikre lokaler af pålidelige personer og er blevet beskyttet mod uautoriseret adgang under pakning, opbevaring og enhver transport til DHL,
  • Afsender har overholdt alle gældende told, import, eksport, love om databeskyttelse, sanktioner, embargoer og andre love og regler, og
  • Afsender har opnået nødvendigt samtykke i forhold til personlige oplysninger til DHL herunder modtagers data, som måtte være nødvendige for transport, toldklarering og levering, såsom e-mail-adresse og mobiltelefonnummer.
Afsender accepterer ethvert rutevalg og omdirigering, herunder også muligheden for, at transporten kan blive udført via mellemliggende opholdssteder.
Enhver tvist eller uoverensstemmelse vedrørende eller i forbindelse med disse vilkår og betingelser skal efter DHL’s valg være genstand for ikke-eksklusiv jurisdiktion og lovvalg ved domstolene i afsendelseslandet. afsender accepterer uigenkaldeligt denne jurisdiktion, medmindre dette er i strid med gældende lovgivning.
Ugyldighed eller uanvendelighed af en bestemmelse berører ikke nogen anden del af disse vilkår og betingelser.
Gyldig Marts 6, 2020
Tilbage til toppen