DHL Express Όροι και προϋποθέσεις μεταφοράς

("Οροι και Προϋποθέσεις")

Κατά την παραγγελία των υπηρεσιών της DHL, εσείς, ως "Αποστολέας", συμφωνείτε, εκ μέρους σας και εκ μέρους του παραλήπτη της Αποστολής ("Παραλήπτης") και οποιουδήποτε άλλου ενδιαφερόμενου για την Αποστολή, να ισχύουν αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις.

«Αποστολή» σημαίνει όλα τα έγγραφα ή δέματα που μεταφέρονται με μία φορτωτική και τα οποία μπορούν να μεταφερθούν με οποιοδήποτε μέσο επιλέξει η DHL, συμπεριλαμβανομένου του αεροπορικού, οδικού ή άλλου μεταφορέα. Η «φορτωτική» περιλαμβάνει οποιοδήποτε αναγνωριστικό ή έγγραφο αποστολής που παράγεται από αυτοματοποιημένα συστήματα DHL ή τα αυτοματοποιημένα συστήματα του Αποστολέα, όπως ετικέτα, γραμμικό κώδικα, φορτωτική ή δελτίο αποστολής, καθώς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική έκδοση του. Κάθε Αποστολή μεταφέρεται με περιορισμένη ευθύνη όπως προβλέπεται στο παρόν. Εάν ο Αποστολέας απαιτεί μεγαλύτερη προστασία, τότε η ασφάλιση μπορεί να κανονιστεί με επιπλέον κόστος. (Παρακαλώ δείτε παρακάτω για περισσότερες πληροφορίες). "DHL" σημαίνει οποιοδήποτε μέλος του Δικτύου της DHL Express.

Η DHL μπορεί να εκτελέσει οποιαδήποτε από τις ακόλουθες δραστηριότητες για λογαριασμό αποστολέα ή παραλήπτη για την παροχή υπηρεσιών: (1) να συμπληρώσει οποιοδήποτε έγγραφο, να τροποποιήσει τους κωδικούς προϊόντων ή υπηρεσιών και να προκαταβάλει τυχόν δασμούς, φόρους ή άλλες κανονιστικές επιβαρύνσεις που απαιτούνται από τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς ("Τελωνεία Καθήκοντα"), (2) ενεργεί ως αληθινός και νόμιμος αντιπρόσωπος του Αποστολέα ή του Παραλήπτη ή ορίζει έναν τελωνειακό μεσίτη για τον έλεγχο εξαγωγών και τον εκτελωνισμό και (3) ανακατεύθυνση της Αποστολής στον τελωνειακό μεσίτη του Παραλήπτη ή σε άλλη διεύθυνση κατόπιν αιτήματος οποιουδήποτε προσώπου Η DHL πιστεύει κατά την εύλογη κρίση της ότι είναι εξουσιοδοτημένο. Ο αποστολέας ή ο παραλήπτης θα παράσχουν οποιαδήποτε επιπλέον εξουσιοδότηση απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία για την εκκαθάριση μιας αποστολής από την DHL.
Μια αποστολή κρίνεται μη αποδεκτή εάν:
 • περιέχει πλήρη πυροβόλα όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικά, εκρηκτικούς μηχανισμούς ή δοκίμια, αεροβόλα όπλα, αντίγραφα ή απομιμήσεις πυροβόλων όπλων, πλαστά προϊόντα, μετρητά, ράβδος (από οποιοδήποτε πολύτιμο μέταλλο), ζώντα ζώα, απαγορευμένα μέρη ή υπολείμματα ζώων, όπως ελεφαντόδοντο, ανθρώπινα υπολείμματα ή στάχτες, άδετοι πολύτιμοι ή ημιπολύτιμοι λίθοι, κάνναβη ή τα παράγωγά της, ή παράνομα αγαθά, όπως ναρκωτικά ή άλλα παράνομα φάρμακα,
 • ταξινομείται ως επικίνδυνο υλικό, επικίνδυνα εμπορεύματα, απαγορευμένα ή περιορισμένα είδη σύμφωνα με ADR (Ευρωπαϊκός Κανονισμός Οδικών Μεταφορών για επικίνδυνα εμπορεύματα) ή από IATA (International Air Transport Association), ICAO (International Civil Aviation Organization), ή άλλο σχετικό οργανισμό ("Επικίνδυνα Εμπορεύματα"),
 • περιέχει οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο που η DHL δεν μπορεί να μεταφέρει με ασφάλεια ή νόμιμα,
 • η διεύθυνση είναι λανθασμένη ή δεν έχει σημειωθεί σωστά ή η συσκευασία της είναι ελαττωματική ή ανεπαρκής για να διασφαλιστεί η ασφαλής μεταφορά με συνηθισμένη προσοχή στο χειρισμό,
 • Ο αποστολέας, ο παραλήπτης ή οποιοδήποτε άλλο μέρος με άμεσο ή έμμεσο ενδιαφέρον στην αποστολή αναγράφεται σε οποιεσδήποτε εφαρμοστέες λίστες κυρώσεων ως αρνούμενο ή περιορισμένο μέρος.

Οι αποστολές δεν μπορούν να παραδοθούν σε ταχυδρομικές θυρίδες ή ταχυδρομικούς κώδικες. Οι αποστολές παραδίδονται στη διεύθυνση του Παραλήπτη που δόθηκε από τον Αποστολέα, αλλά όχι κατ 'ανάγκη στον προσωπικό Παραλήπτη. Οι αποστολές σε διευθύνσεις με κεντρική περιοχή παραλαβής θα παραδοθούν σε αυτήν την περιοχή.

Η DHL μπορεί να ειδοποιήσει τον Παραλήπτη για μια επικείμενη παράδοση ή μια παράδοση που χάθηκε. Μπορεί να παρασχεθούν στον παραλήπτη εναλλακτικές επιλογές παράδοσης, όπως παράδοση σε άλλη ημέρα, χωρίς απαίτηση υπογραφής, ανακατεύθυνση ή παραλαβή σε σημείο εξυπηρέτησης DHL.

Εάν η Αποστολή θεωρείται μη αποδεκτή όπως περιγράφεται στην Ενότητα 2, έχει υποτιμηλογηθεί για τελωνειακούς σκοπούς, ο Παραλήπτης δεν μπορεί να ταυτοποιηθεί ή εντοπιστεί εύλογα, ή ο Παραλήπτης αρνείται την παράδοση ή δεν πληρώνει Τελωνειακούς Δασμούς ή άλλες χρεώσεις Αποστολής, η DHL θα καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για επιστροφή της Αποστολής στον Αποστολέα. Αυτό θα γίνει με επιβάρυνση του Αποστολέα. Εάν δεν είναι δυνατή η επιστροφή της Αποστολής, μπορεί να αποδεσμευτεί, να εγκαταλειφθεί, να διατεθεί ή να πωληθεί χωρίς να φέρει καμία απολύτως ευθύνη προς τον Αποστολέα ή οποιονδήποτε άλλο. Η DHL θα έχει το δικαίωμα να καταστρέψει οποιαδήποτε αποστολή εάν η DHL εμποδιστεί από οποιονδήποτε νόμο ή υπηρεσία επιβολής του νόμου να την επιστρέψει εν όλω ή εν μέρει στον αποστολέα, καθώς και οποιαδήποτε αποστολή επικίνδυνων εμπορευμάτων.

Η DHL έχει το δικαίωμα να ανοίγει και να ελέγχει κάθε Αποστολή χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του Αποστολέα για λόγους ασφάλειας, προστασίας, τελωνείου ή άλλους κανονιστικούς λόγους.

Οι χρεώσεις αποστολής της DHL υπολογίζονται σύμφωνα με το μεγαλύτερο πραγματικό ή ογκομετρικό βάρος ανά τεμάχιο και οποιοδήποτε κομμάτι μπορεί να ζυγιστεί και να μετρηθεί εκ νέου από την DHL για επιβεβαίωση αυτού του υπολογισμού.

Η πληρωμή των τελωνειακών δασμών και άλλων χρεώσεων που αναφέρονται στον ιστότοπο της DHL στη χώρα παραλαβής μπορεί να ζητηθεί από τον παραλήπτη πριν από την παράδοση.

Αυτό περιλαμβάνει μια αμοιβή εάν η DHL χρησιμοποιεί την πίστωσή της στις Τελωνειακές Αρχές ή πληρώνει τυχόν Τελωνειακούς Δασμούς για λογαριασμό του Παραλήπτη. Ο αποστολέας πληρώνει ή επιστρέφει στην DHL όλους τους τελωνειακούς δασμούς και άλλες χρεώσεις που οφείλονται για υπηρεσίες που παρέχονται από την DHL ή προκύπτουν από την DHL για λογαριασμό του αποστολέα ή του παραλήπτη εάν ο παραλήπτης δεν πληρώσει.

6.1. Η ευθύνη της DHL σε σχέση με οποιαδήποτε αποστολή μεταφερόμενη δια αέρος (συμπεριλαμβανομένης βοηθητικής οδικής μεταφοράς ή στάσεων κατά τη διαδρομή) περιορίζεται στη Σύμβαση του Μόντρεαλ ή στη Σύμβαση της Βαρσοβίας, όπως εφαρμόζονται, ή εν τη απουσία τέτοιας Σύμβασης στο χαμηλότερο της (i) τρέχουσας αξίας αγοράς ή δηλωμένης αξίας, ή (ii) 22 Eιδικά Τραβηκτικά Δικαιώματα ανά κιλό (περίπου $30 ανά κιλό). Αυτά τα όρια θα ισχύουν επίσης σε όλες τις άλλες μορφές μεταφοράς, εκτός αν οι αποστολές μεταφέρονται μόνο οδικώς, οπότε εφαρμόζονται τα κατωτέρω όρια.

Για αποστολές που μεταφέρονται οδικώς διασυνοριακά, η ευθύνη της DHL είναι ή θα θεωρείται περιορισμένη από τη Σύμβαση για Διεθνή Οδική Εμπορευματική Μεταφορά (CMR) στο χαμηλότερο της (i) τρέχουσας αξίας αγοράς ή δηλωμένης αξίας, ή (ii) 8,33 Eιδικά Τραβηκτικά Δικαιώματα ανά κιλό (περίπου $11 ανά κιλό). Αυτά τα όρια θα εφαρμόζονται επίσης σε εθνικές οδικές μεταφορές σε περίπτωση απουσίας ενός υποχρεωτικού ή χαμηλότερου ορίου ευθύνης στον εφαρμοστέο εθνικό νόμο μεταφοράς.

Εάν ο Αποστολέας δεν θεωρεί τα όρια αυτά ικανοποιητικά, πρέπει να προβεί σε μία ειδική δήλωση της αξίας της Αποστολής και να ζητήσει ασφαλιστική κάλυψη, όπως περιγράφεται στην Παράγραφο 8 (Ασφάλιση Αποστολής) ή να προβεί ο ίδιος στην ασφαλιστική κάλυψη της Αποστολής.

Η ευθύνη της DHL περιορίζεται αυστηρά και μόνο στην άμεση απώλεια και ζημία και για τα όρια ανά κιλό/ λίβρα που περιγράφονται στην παρούσα Παράγραφο 6. Κάθε άλλο είδος απώλειας ή ζημιάς αποκλείονται (περιλαμβανομένων ενδεικτικά των διαφυγόντων κερδών, εισοδήματος, τόκου, μελλοντικών εμπορικών συναλλαγών), ανεξάρτητα από το αν τέτοια απώλεια ή ζημία είναι ειδική ή έμμεση, ακόμα και αν ο κίνδυνος μιας τέτοιας απώλειας ή ζημίας τέθηκε υπόψη της DHL.

6.2. Η DHL θα καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια να παραδώσει την αποστολή σύμφωνα με τα συνήθη χρονοδιαγράμματα παραδόσεων της, αλλά αυτά τα χρονοδιαγράμματα δεν είναι δεσμευτικά και δεν αποτελεί μέρος της σύμβασης. Η DHL δεν ευθύνεται για ζημίες ή απώλειες που προκλήθηκαν από καθυστέρηση, αλλά για ορισμένες αποστολές, ο Αποστολέας ενδέχεται να μπορεί να ζητήσει αποζημίωση σύμφωνα με τους Όρους και Προϋποθέσεις του Money Back Guarantee.

Όλες οι απαιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται εγγράφως στην DHL εντός χρονικού διαστήματος τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία η DHL παρέλαβε την Αποστολή προς μεταφορά, διαφορετικά η DHL δεν φέρει καμία ευθύνη. Οι απαιτήσεις περιορίζονται σε μια απαίτηση ανά αποστολή, η τακτοποίηση της οποίας θα είναι σε πλήρη και οριστική τακτοποίηση κάθε απώλειας ή ζημίας που σχετίζεται με αυτήν. Σε κάθε απαίτηση το κατώτατο ποσό της αποζημίωσης καθώς και ο χρόνος αξίωσης αυτής, ορίζονται από την απόφαση της ΕΕΤΤ 688/52-2013 όπως ισχύει.
Η DHL μπορεί να είναι σε θέση να κανονίσει ασφάλιση για απώλεια ή ζημιά στην Αποστολή, καλύπτοντας ολόκληρη την αξία των εμπορευμάτων, υπό την προϋπόθεση ότι ο Αποστολέας δίνει γραπτή εντολή στην DHL, συμπεριλαμβανομένης της συμπλήρωσης του τμήματος ασφάλισης της φορτωτικής ή της χρήσης αυτοματοποιημένων συστημάτων της DHL και πληρώνει το ισχύον ασφάλιστρο. Η ασφάλιση αποστολής δεν καλύπτει έμμεση απώλεια ή ζημιά, ή απώλεια ή ζημιά που προκαλείται από καθυστερήσεις.
Η DHL δεν ευθύνεται για τυχόν απώλεια ή ζημιά που προκύπτει από συνθήκες πέρα ​​από τον έλεγχο της DHL. Αυτά περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε ηλεκτρικές ή μαγνητικές βλάβες ή διαγραφή ηλεκτρονικών ή φωτογραφικών εικόνων, δεδομένων ή εγγραφών. οποιοδήποτε ελάττωμα ή χαρακτηριστικό που σχετίζεται με τη φύση της Αποστολής, ακόμη και αν είναι γνωστό στην DHL, οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη από άτομο που δεν εργάζεται ή δεν έχει συμβληθεί με την DHL - π.χ. Αποστολέας, Παραλήπτης, τρίτο μέρος, τελωνείο ή άλλος κρατικός υπάλληλος. κυβερνοεπιθέσεις τρίτων ή άλλες απειλές που σχετίζονται με την ασφάλεια των πληροφοριών, «Ανωτέρα Βία» - π.χ. σεισμός, κυκλώνας, καταιγίδα, πλημμύρα, ομίχλη, πόλεμος, αεροπορικό δυστύχημα, εμπάργκο, ταραχή, επιδημία, πανδημία, εμφύλια ταραχή ή βιομηχανική δράση.
Ο αποστολέας αποζημιώνει και διατηρεί την DHL και τους διευθυντές, προϊστάμενους, υπαλλήλους και τελωνειακούς πράκτορες της αβλαβείς από και έναντι όλων και οποιονδήποτε υποχρεώσεων, απωλειών και ζημιών που προκύπτουν από τη μη συμμόρφωση του αποστολέα με τις ακόλουθες εγγυήσεις και δηλώσεις:
 • η Αποστολή είναι αποδεκτή για μεταφορά σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο 2,
 • η Αποστολή προετοιμάστηκε σε ασφαλείς εγκαταστάσεις από αξιόπιστα πρόσωπα και προστατεύτηκε από οποιαδήποτε παρέμβαση χωρίς εξουσιοδότηση κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, φύλαξης και μεταφοράς της στην DHL,
 • Ο αποστολέας έχει συμμορφωθεί με τους ισχύοντες ελέγχους εξαγωγών, κυρώσεις, τελωνειακούς νόμους και κανονισμούς ή άλλες ισχύουσες κανονιστικές απαιτήσεις και περιορισμούς που σχετίζονται με την εισαγωγή, εξαγωγή, διαμετακόμιση ή μεταφορά αγαθών,
 • Ο αποστολέας έχει δηλώσει στην DHL κάθε ελεγχόμενη διπλής χρήσης ή στρατιωτικά προϊόντα που υπόκεινται σε κρατικές άδειες που περιέχονται στην Αποστολή,
 • Ο αποστολέας έχει παράσχει όλες τις πληροφορίες, τις άδειες, ή άλλες κρατικές εξουσιοδοτήσεις και έγγραφα, όπως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία ή κατόπιν αιτήματος της DHL, και όλες οι πληροφορίες, άδειες, ή άλλες κυβερνητικές εξουσιοδοτήσεις και έγγραφα που παρέχονται από τον αποστολέα ή τους εκπροσώπους του είναι αληθείς, πλήρεις και ακριβείς, συμπεριλαμβανομένης της αξίας και της περιγραφής των εμπορευμάτων και των πληροφοριών αποστολέα και παραλήπτη,
 • κατά την παροχή προσωπικών δεδομένων στην DHL, ο αποστολέας έχει συμμορφωθεί με τις νομικές του υποχρεώσεις για επεξεργασία και κοινοποίηση αυτών των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της ενημέρωσης των ατόμων που επηρεάζονται ότι τα προσωπικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του παραλήπτη και του αριθμού κινητού τηλεφώνου, απαιτούνται για τη μεταφορά, τον εκτελωνισμό και την παράδοση.
Ο Αποστολέας συμφωνεί σε όλες τις δρομολογήσεις και παρεκκλίσεις τους, περιλαμβανομένης της πιθανότητας να πραγματοποιηθεί η Αποστολή δια ενδιάμεσων σταθμών.
Κάθε διαφορά που προκύπτει υπό ή με οποιονδήποτε τρόπο σχετίζεται με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις υπόκειται στη μη αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων και διέπεται από το δίκαιο της χώρας προέλευσης της Αποστολής και ο Αποστολέας υποβάλλεται αμετάκλητα σε τέτοια δικαιοδοσία, εκτός εάν είναι αντίθετη με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η ακυρότητα ή η μη εκτελεστότητα οποιασδήποτε διάταξης δεν θα επηρεάζει κανένα άλλο μέρος των Όρων και Προϋποθέσεων.
Εγκυρος Σεπτέμβριος 1, 2021
Επιστροφή στην αρχή